2.8.1. Продаж основних засобів за грошові кошти

магниевый скраб beletage

У сучасних умовах підприємство має право самостійно приймати рішення пропродаж основних засобів.

У договорі купівлі-продажу обумовлюється продажна ціна і порядок розра-хунків за основні засоби, що підлягають продажу. Продаж оформляється товарно-транспортною накладною, в якій указують необхідні дані про об'єкт (первісну абовідновлювальну вартість, нарахований знос, відпускну ціну і т.ін.). До накладної до-дається наявна на підприємстві технічна й інша документація.

Відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби», методика визначення фінансового ре-зультату від реалізації основних засобів полягає в такому. За кредитом рахунка облікудоходів 742 «Дохід від відновлення корисності активів» відображається сума доходувід реалізації, отриманого підприємством (з урахуванням суми податку на додану вар-тість). Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», невизнається доходом сума податку на додану вартість (ПДВ), акцизів, інших податків іобов'язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету. Сума ПДВ відобра-жається за дебетом рахунка 742 і кредитом рахунка 641 «Розрахунки за податками».

Балансова (залишкова) вартість реалізованих об'єктів основних засобів та іншівитрати, пов'язані з їхньою реалізацією, відображають як собівартість реалізованихнеоборотних активів, за якою об'єкти основних засобів списуються на рахунок 972«Втрати від зменшення корисності активів». До собівартості реалізації не включа-ються адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати. Облік та-ких витрат ведеться на окремих витратних рахунках. По закінченні звітного періодусуми витрат, враховані на витратних рахунках, списуються з цих рахунків на рахунокобліку фінансових результатів (793 «Результат іншої звичайної діяльності»).

Для обліку реалізації об'єктів основних засобів та інших необоротних матеріаль-них активів Планом рахунків передбачені:

рахунок обліку доходів: 742 «Дохід від відновлення корисності активів»;

рахунки обліку витрат: 972 «Втрати від зменшення корисності активів»;

рахунок обліку фінансових результатів: 793 «Результат іншої звичайної діяль-ності».

Сума доходів від реалізації об'єктів основних засобів (без обліку сум ПДВ) відо-бражається за кредитом субрахунка 793 «Результат іншої звичайної діяльності». Вдебет субрахунку 793 списуються собівартість реалізованих об'єктів основних засо-бів, а також суми адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат.Сальдо по цьому субрахунку покаже фінансовий результат діяльності підприємства.

Пунктом 21 П(С)БО 7 «Основні засоби» передбачено, що при вибутті раніше пе-реоцінених об'єктів — основних засобів — перевищення сум попередніх дооцінок надсумою попередніх уцінок залишкової вартості цих об'єктів основних засобів включа-ється до складу прибутку (кредит рахунка 44 «Нерозподілені прибутки (непокритізбитки)») з одночасним зменшенням додаткового капіталу (дебет субрахунка 423«Дооцінка активів» рахунка 42 «Додатковий капітал»).

Відповідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фі-нансові результати», дохід від реалізації основних засобів відображається в рядку 130«Інші доходи», а собівартість їхньої реалізації — в рядку 160 «Інші витрати» Звітупро фінансові результати підприємства (форма № 2).