2.8.3. Ліквідація основних засобів

Якщо за певних обставин основний засіб не відповідає ознакам активу, то прийма-ється рішення про його списання. До таких обставин належать події, внаслідок якихоб'єкт основних засобів цілком втрачає свої первісні якості, відновлення яких неможливе.

Підприємство може визнати невідповідність об'єкта основних засобів вимогам,що пропонуються, до активів і без будь-яких «додаткових» подій. До таких випадків,як правило, належать рішення про списання об'єкта основних засобів внаслідок йогоморального зносу, тобто ліквідація (списання) основних засобів відбувається за са-мостійним рішенням підприємства.

Однією з умов ліквідації основних фондів за власною ініціативою є їхній фізич-ний або моральний знос, у результаті якого об'єкти стають непридатними до подаль-шої експлуатації або їх використання на підприємстві стає економічно недоцільним.У цих випадках підприємство може прийняти рішення про ліквідацію об'єктів осно-вних засобів за власною ініціативою.

Першим кроком у процесі ліквідації основних засобів є визначення причин ви-никнення непридатності основних засобів до подальшого використання, неможливос-ті або неефективності ремонту. Для цих цілей, а також для документального оформ-лення списання таких основних засобів з балансу підприємства за наказом керівникастворюється постійно діюча комісія. До складу комісії, як правило, входять головнийінженер або заступник керівника підприємства (голова комісії), керівник відповід-ного структурного підрозділу, головний бухгалтер або його заступник, особа, на якупокладена відповідальність за збереження основних засобів. Комісія здійснює оглядоб'єкта, що підлягає списанню, використовуючи для цього необхідну документацію,дані бухгалтерського обліку, встановлює його непридатність до подальшого викорис-тання і конкретні причини списання об'єкта, визначає можливість використання окре-мих вузлів, деталей, матеріалів, отриманих від демонтажу об'єкта, і оцінює їх тощо.

За результатами проведених заходів комісія складає акт списання основних за-собів (ф. № 03-3 або № 03-4) у двох примірниках, що підписуються членами комісії,головним бухгалтером і затверджуються керівником підприємства. До зазначенихдокументів додається інвентарна картка обліку основних засобів (ф. № 03-6), у якійвідображаються відповідні записи про вибуття, а також виконуються певні поміткив описі інвентарних карток з обліку основних засобів (ф. № 03-7), картці обліку рухуосновних засобів (ф. № 03-8), інвентарному списку основних засобів (ф. № 03-9).

Як правило, після ліквідації основних засобів у розпорядженні підприємства за-лишаються різні матеріальні цінності (запасні частини тощо), що обов'язково пови-нні бути зараховані на баланс підприємства. Оприбуткування таких цінностей здій-снюється на підставі акта про прийом матеріальних цінностей, у якому обов'язковоповинна бути визначена їхня вартість. Вартість ТМЦ, отриманих у результаті лікві-дації основних засобів, визначається виходячи з ціни можливого використання абореалізації. У бухгалтерському обліку вартість оприбуткованих ТМЦ включається доскладу доходів. Враховуються такі доходи на рахунку 719 «Інші доходи від опера-ційної діяльності» і відображаються в рядку 060 «Інші операційні доходи» Звіту профінансові результати (ф. № 2).

Податки, що сплачуються при ліквідації об'єктів основних засобів, у бухгалтер-ському обліку відображаються в складі витрат.

Різниця між первісною вартістю ліквідованого об'єкта основних засобів і нарахо-ваною амортизаціє списується на витрати звітного періоду, в якому відбулося ухва-лення рішення про його ліквідацію.

Інструкцією № 291 для відображення залишкової вартості списаних необоротнихактивів і витрат, пов'язаних з їхньою ліквідацією (розбирання, демонтаж) передба-чений субрахунок 976 «Списання необоротних активів» рахунка 97 «Інші витрати».Оскільки витрати підприємства, пов'язані з ліквідацією об'єктів основних засобів, неналежать до витрат операційної діяльності, то підприємствами, що використовуютьу бухгалтерському обліку рахунки класів 8 і 9, при відображенні подібних операційрахунки класу 8 не використовуються. Підприємствами, що використовують у бух-галтерському обліку тільки рахунки класу 8, при відображенні зазначених витрат за-стосовується рахунок 85 «Інші витрати».

Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати», залишкова вартість ліквідованих (списаних)необоротних активів, а також витрати на їхню ліквідацію (розбирання, демонтаж і т.п.)належать до витрат, що виникають під час звичайної діяльності (крім фінансових ви-трат), але не пов'язані безпосередньо з виробництвом і/або реалізацією продукції (то-варів, робіт, послуг). У П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» для відображеннятаких витрат у Звіті про фінансові результати підприємства (ф. № 2) передбачено ря-док 160 «Інші витрати». В бухгалтерському обліку здійснюються записи (табл. 2.17).

Таблиця 2.17

Ліквідація об'єктів основних засобів

з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерськийоблік

Дебет

Кредит

1

Списання суми нарахованого зносу

131

104

2

Списання залишкової вартості об'єкта основних засобів

 

 

 

- для підприємств, що використовують рахунки класів 8 і 9

976