2.8.4. Передача основних засобів до статутного капіталуіншого підприємства

магниевый скраб beletage

Відповідно до п. 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»,затвердженого наказом МФУ від 31.03.99 р. № 87 (далі — П(С)БО 2 «Баланс»), ак-тиви, утримувані підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивіден-дів і т.п.), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора, вважаютьсяфінансовими інвестиціями. Фінансові інвестиції на період більше одного року, а та-кож усі інвестиції, що не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент, розгля-даються як довгострокові фінансові інвестиції (п. 17 П(С)БО 2 «Баланс»). Внескидо статутних капіталів інших підприємств, як вкладення підприємства в активи, щоутримуються з метою одержання прибутку, розцінюються як довгострокові фінан-сові інвестиції. Для відображення довгострокових фінансових інвестицій у балансіпередбачено рядок 040, в якому показуються довгострокові фінансові інвестиції, щовраховуються за методом участі в капіталі, а також рядок 045, у якому відображають-ся інші фінансові інвестиції.

Відповідно до Інструкції № 291, для узагальнення інформації про наявність і рухдовгострокових інвестицій (вкладень) до статутних капіталів інших підприємств,створених на території України або за кордоном, призначено рахунок 14 «Довгостро-кові фінансові інвестиції».

Передача основних засобів як внесок до статутних капіталів інших підприємствв обліку інвестора інтерпретується як звичайна зміна форми активу: дебет рахунка«Довгострокові фінансові інвестиції» — кредит відповідних рахунків обліку основ-них засобів.

Передача об'єктів основних засобів як внесок до статутного капіталу іншогопідприємства виконується за вартістю, погодженою засновниками (учасниками) ізафіксованою в установчому договорі. Ця вартість і буде вважатися справедливоювартістю переданих об'єктів, за якою визначається собівартість фінансової інвести-ції. Найчастіше оцінена (справедлива) вартість не збігається із залишковою вартістюпереданих об'єктів. Отже, можлива ситуація, коли вартість, за якою оцінений об'єктучасниками, може виявитися вищою або нижчою від тієї оцінки, за якою він врахо-вується у сторони, яка передає об'єкт. У випадку позитивної різниці між оціненою(справедливою) і залишковою вартістю переданих основних засобів у інвестора ви-никнуть доходи. Якщо ж різниця між залишковою вартістю переданих основних за-собів і справедливою вартістю інвестицій буде негативною, то сума такої різниці під-лягає включенню до складу витрат інвестора.

Щодо документального оформлення такої операції відзначимо, що передачаоб'єктів основних засобів як внесок до статутного капіталу іншого підприємстваоформляється в звичайному порядку актом за формою № 03-1.

Ця операція відображається за допомогою записів, наведених у табл. 2.19.

Таблиця 2.19

Передача об'єктів основних засобів до статутного капіталуіншого підприємства

з/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

1

Списання залишкової вартості основних засобів, які передаютьсядо статутного капіталу іншого підприємства

14

104

2

Списання зносу основних засобів, які передаються до статутногокапіталу іншого підприємства

131

104

3

Відображення різниці між залишковою вартістю переданих осно-вних засобів і справедливою вартістю інвестиції

14

746

Продовження табл. 2.19

4

Формування фінансового результату

746

793

5

Коригування податкового кредиту по ПДВ (методом «червонесторно»)

641

644

6

Списання суми коригування:

 

 

- для підприємств, які користуються рахунками класів 8 і 9

977

644

- для підприємств, які використовують тільки рахунки класу 8

85

644

7

Списання затрат на фінансовий результат:

 

 

- для підприємств, які користуються рахунками класів 8 і 9

793

977

- для підприємств, які використовують тільки рахунки класу 8

793

85