2.9. Облік амортизації (зносу) необоротних матеріальних активів

магниевый скраб beletage

Усі матеріальні активи тривалого користування, крім землі, мають обмеженийстрок користування. Під впливом часу, сил природи, в процесі експлуатації вонипоступово втрачають свої первинні фізичні якості, тобто зношуються. В результатізменшується реальна вартість об'єктів необоротних активів.

Основними причинами, що обмежують строк служби необоротних матеріальнихактивів, є фізичний і моральний знос.

Фізичний знос — це матеріальне зношення основних засобів, втрата ними фі-зичних, хімічних та інших властивостей, якостей, розмірів і корисності під впливомексплуатаційних навантажень і природних факторів (вітер, сонце, мороз, вологість).Фізичний знос пов'язаний із безпосереднім використанням основних засобів у про-цесі виробництва та залежить від тривалості використання та обсягу виготовленоїпродукції (виконаних робіт, наданих послуг). Періодичний ремонт і ретельний до-гляд можуть зберегти об'єкти в належному стані і значно подовжити термін їхньоїслужби, але в кінцевому підсумку ці об'єкти стають непридатними.

Моральний знос — це процес знецінення основних засобів під впливом науково-технічного прогресу та появи ефективніших аналогів. Тобто такі необоротні активине відповідають сучасним вимогам. Об'єкти основних засобів стають морально заста-рілими, не встигнувши зноситися фізично.

Основні фактори, що впливають на величину амортизації: первинна вартістьнеоборотних активів, ліквідаційна вартість; вартість, яка амортизується; очікуванийтермін корисного використання. Нараховування амортизації здійснюється протягомтерміну корисного використання (експлуатації) об'єкта, який установлюється під-приємством при зарахуванні цього об'єкта на баланс, і призупиняється на період йогореконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.

При визначенні терміну корисного використання враховується: очікуване вико-ристання об'єкта підприємством з урахуванням його потужності або фізичної про-дуктивності; очікуваний фізичний та моральний знос; правові обмеження щодо тер-мінів використання об'єкта.

При визначені терміну корисного використання об'єкта підприємства керуютьсятехнічними паспортами, які надаються продавцями, будівельниками, експертнимивисновками компетентних комісій, набутим досвідом.

Строк корисного використання основних засобів переглядається в разі зміни очіку-ваних економічних вигод від його використання. Результати зміни терміну корисноговикористання об'єкта впливають на величину амортизації об'єкта в поточному та май-бутньому періодах, проте накопичена амортизація за попередні періоди не коригується.

Нарахування амортизації відповідно до П(С)БО 7 починається з місяця, наступ-ного за місяцем, у якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного вико-ристання, і припиняється з місяця, наступного за місяцем вибуття об'єкта основнихзасобів. Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням таких методівдля цілей фінансового обліку:

прямолінійний;

зменшення залишкової вартості;

прискореного зменшення залишкової вартості;

кумулятивний;

виробничий.

Метод амортизації підприємство обирає самостійно з урахуванням очікуваногоспособу отримання економічних вигод від використання об'єкта. Якщо очікуванийспосіб одержання економічних вигод змінюється, тоді може бути обраний інший ме-тод нарахування амортизації.

Прямолінійний метод забезпечує рівномірну амортизацію об'єкта протягом усьо-го терміну його використання. За цим методом річна сума амортизації визначаєтьсяділенням вартості, що підлягає амортизації, на очікуваний термін корисного вико-ристання. Річна сума амортизації (Варіч) розраховується за формулою:

в — в

В =пп  ,           (2.1)

а. річ    Т

де Вп — первісна вартість об'єкта основних засобів;

Вл — ліквідаційна вартість об'єкта основних засобів;

Т — термін корисного використання.

Поділивши одержаний результат на 12, одержимо місячну суму амортизації.

Переваги методу: простота розрахунку амортизації; можливість рівномірногорозподілу амортизації в кожному звітному періоді, що зручно для зіставлення собі-вартості продукції з доходами від її реалізації.

Недоліки методу: не враховується моральний знос основних засобів і чинникзростання витрат на ремонт у міру експлуатації об'єктів основних засобів.

На практиці зручніше використовувати не річну суму амортизації, а річну нормуамортизації, яку можна розрахувати на групу об'єктів основних засобів.

Річну норму амортизації (Рн) розраховують за формулою

Рн = м.            (2.2)

Тоді річна сума амортизації визначатиметься множенням річної норми амортиза-ції на первісну вартість об'єкта (за вирахуванням його ліквідаційної вартості).

Цей метод рекомендовано застосовувати для амортизації основних засобів, зносяких не залежить від обсягу виробництва (будівлі адміністративного призначення,виробничі цехи, загальновиробниче обладнання).

Метод зменшення залишкової вартості передбачає визначення річної суми амор-тизації множенням залишкової вартості на початок року (Взал) або первісної вартос-ті цього об'єкта на річну норму амортизації. Річна норма амортизації обчислюєтьсяяк різниця між одиницею та результатом кореня ступеня кількості років корисноговикористання об'єкта з результату від ділення ліквідаційної вартості об'єкта на йогопервісну вартість:

Р =       х 100%,           (2.3)

де n — кількість років корисного використання об'єкта.

Місячна норма амортизації в цьому випадку, як і в попередньому, визначаєтьсяділенням річної норми на 12.

Норма амортизації при цьому методі значно вища, ніж при прямолінійному, зна-чення норми залишається незмінним протягом усього терміну використання об'єкта.База для нарахування амортизації при цьому методі постійно (з року в рік) змінюєть-ся. Це забезпечує швидку (прискорену) амортизацію об'єкта протягом перших роківйого експлуатації. При цьому методі залишкова вартість ніколи не дорівнюватименулю. Цей метод ґрунтується на припущенні, що новий об'єкт основних засобів дастьвелику віддачу в перший рік його експлуатації, потім його віддача (продуктивність,потужність) щорічно зменшуватиметься. Відповідно в першому році експлуатаціїоб'єкта буде отримано більше економічних вигод, ніж у кожному наступному.

Отже, при застосуванні цього методу економічно обґрунтованим є нарахуваннябільшої суми амортизації в першому році використання об'єкта і поступове її змен-шення надалі. Оскільки при застосуванні цього методу сума амортизації нарахо-вується нерівномірно, також нерівномірно накопичується сума зносу і зменшуєть-ся залишкова вартість. В останньому році експлуатації об'єкта залишкова вартістьнаближається до ліквідаційної вартості. Цей метод доцільно застосовувати дляамортизації об'єктів, які піддаються швидкому моральному старінню, під впливомчого термін їхнього корисного використання може бути визначений лише приблиз-но. До таких об'єктів належать транспортні засоби, прилади, засоби зв'язку, меблі,комп'ютери, що використовуються в адміністративних цілях.

Метод прискореного зменшення залишкової вартості є різновидом попереднього.При цьому методі річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вар-тості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нара-хування амортизації і подвоєної норми амортизації, обчисленої, виходячи з термінукорисного використання об'єкта.

в

Рн = .  (2.4)

Т х 2

Місячна норма амортизації визначається діленням річної норми на 12. При засто-суванні цього методу річна норма амортизації являє собою фіксовану (у відсотках)величину і застосовується до залишкової вартості об'єктів основних засобів. Прицьому в перший рік експлуатації об'єкта основних засобів нараховується найбільшасума амортизації, потім вона зменшується щороку. Передбачувана ліквідаційна вар-тість не враховується при розрахунку річної норми амортизації.

Кумулятивний метод, або метод суми цифр років, заснований на розрахунку ку-мулятивного коефіцієнта, що є, по суті, нормою амортизації. При цьому методі річнасума амортизації визначається як добуток вартості, що амортизується, і кумулятив-ного коефіцієнта (Кк). Кумулятивний коефіцієнт розраховується на кожний рік ви-користання об'єкта діленням кількості років, що залишаються до кінця очікуваноготерміну використання об'єкта основних засобів, на суму числа років його корисноговикористання. Сума років (або чисел років) корисної експлуатації об'єкта — це ре-зультат додавання порядкових номерів тих років, протягом яких функціонує об'єкт.Ефект від використання цього методу такий самий, як і від використання методу за-лишкової вартості: у перші роки експлуатації списується основна частина первісноївартості, але досягається це не за рахунок того, що в наступні роки зменшується базадля нарахування амортизації, а внаслідок зменшення норми амортизації.

Виробничий метод нарахування амортизації передбачає нарахування місячноїсуми амортизації (Мн) множенням фактичного місячного обсягу виробництва про-дукції (робіт, послуг) (О) на виробничу ставку амортизації (Са). Це єдиний метод,коли місячна сума амортизації визначається безпосередньо, а не діленням на 12 річ-ної суми амортизації (або норми амортизації), як це має місце при застосуванні пря-молінійного методу, методу зменшення залишкової вартості і кумулятивного методу.

Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, що амортизуєть-ся, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити(виконати) з використанням об'єкта основних засобів (Ор).

Виробнича ставка амортизації розраховується за формулою:

В — в

С = "п  .           (2.5)

а О      V 7

р

Для визначення цієї ставки інформація про термін корисного використанняоб'єкта не потрібна. Але потрібна інформація про очікуваний обсяг виробництва, щоможе виражатися як у натуральних одиницях (штуках, метрах, тоннах тощо), так ів грошових. Відповідно, норма амортизації може встановлюватися на одну штуку,тонну, гривню і т.п. Перевага цього методу полягає в тому, що він забезпечує макси-мально рівномірний розподіл вартості, що амортизується, на вироблену продукцію.Але використання виробничого методу обмежене. Він застосовується передусім дляамортизації основного технологічного обладнання, за яким може бути визначенийвипуск продукції (обсяг робіт, послуг), і якщо інтенсивність використання об'єктавпливає на його експлуатаційні властивості. Переваги методу — це простота та раці-ональність розрахунку. Недоліком є те, що неможливо або дуже складно визначатифактичний обсяг продукції, виробленої з використанням того чи іншого активу.

Згідно з П(С)БО 7, підприємство може застосовувати норми і методи нараху-вання амортизації основних засобів, передбачені податковим законодавством. По-датковий метод передбачає нарахування бухгалтерської амортизації за правилами ст.8 Закону про оподаткування прибутку. Амортизують тут витрати не на всі основнізасоби, які експлуатуються на підприємстві, а лише такі витрати:

на придбання основних фондів для власного виробничого використання;

на самостійне виготовлення основних фондів для власних виробничих потреб;

на проведення всіх видів ремонту, реконструкції, модернізації та інших видівполіпшення основних фондів;

на капітальні поліпшення землі, не пов'язані з будівництвом.

Амортизацію нараховують від суми балансової вартості на початок розрахунко-вого кварталу один раз на квартал за такими нормами: група 1-2%; група 2-10%; гру-па 3-6%; група 4-15%.

По групі 1 амортизація нараховується за кожним об'єктом до досягнення ним ба-лансової вартості 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; по групах 2,3, 4 — у цілому по групі до досягнення групою балансової нульової вартості. Післядосягнення вартості об'єкта в групі 1 зазначеного значення залишкової вартості вонавключається до складу валових витрат відповідного податкового періоду і прирівню-ється до нуля.

Недоліками методу є те, що він не враховує реальних термінів служби основнихзасобів і не дає можливість визначити залишкову вартість по об'єктах, де облік ве-деться в цілому по групах.

Амортизація інших необоротних матеріальних активів нараховується прямолі-нійним або виробничим методами. Також можна використовувати спрощений методпри амортизації бібліотечних фондів і малоцінних необоротних активів:

амортизація нараховується в першому місяці використання об'єкта в розмірі50% його вартості та решта 50% вартості — у місяці їх списання з балансу;

амортизація нараховується в першому місяці використання об'єкта в розмірі100% його вартості.

Суми амортизації, нараховані для цілей оподаткування, в бухгалтерському фі-нансовому обліку не відображаються.

Бухгалтерський облік зносу необоротних матеріальних активів відображаєтьсяна пасивних субрахунках:

131 «Знос основних засобів».

132 «Знос інших необоротних матеріальних активів».

Нарахована амортизація включається до складу витрат основного виробництва(рахунок 23 «Виробництво»), загальновиробничих витрат (рахунок 91 «Загально-виробничі витрати»), адміністративних витрат (рахунок 92 «Адміністративні ви-трати»), витрат на збут (рахунок 93 «Витрати на збут»), інших витрат операційноїдіяльності (рахунок 94 «Інші витрати операційної діяльності») залежно від цілей ви-користання об'єкта основних засобів:

нарахування амортизації з використанням тільки рахунків класу 9 «Витрати»:Дт 23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративнівитрати», 93 «Витрати на збут»), 94 «Інші витрати операційної діяльності»Кт 131 «Знос основних засобів», 132 «Знос інших необоротних матеріальнихактивів»;

нарахування амортизації з використанням рахунків класу 8 «Витрати за еле-ментами»:

Дт 83 «Амортизація»

Кт 131 «Знос основних засобів», 132 «Знос інших необоротних матеріальнихактивів»;

Дт 23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративнівитрати», 93 «Витрати на збут»), 94 «Інші витрати операційної діяльності»Кт 83 «Амортизація».