2.10. Облік операцій переоцінки основних засобів

магниевый скраб beletage

У процесі господарської діяльності підприємство має право проводити переоці-нювання (дооцінювання або уцінювання) об'єктів основних засобів, якщо їхня за-лишкова вартість суттєво відрізняється від справедливої вартості на дату балансу.

Економічна необхідність переоцінки полягає у визначенні реальної вартостіоб'єкта і в уточненні витрат підприємства на його експлуатацію. Операції з переоцін-ки основних засобів складаються з операцій зменшення первісної вартості об'єктів таїхнього зносу — уцінки, і операцій збільшення первісної вартості об'єктів та їхньогозносу — дооцінки.

У разі переоцінювання об'єкта основних засобів на ту саму дату переоцінюютьсявсі об'єкти групи основних засобів, до якої належить цей об'єкт. Переоцінюванняосновних засобів може проводитись у випадку, коли відношення справедливої вар-тості об'єкта основних засобів до їхньої залишкової вартості перевищує величинусуттєвості. Величина суттєвості встановлюється кожним підприємством самостійноі вказується в наказі про облікову політику. Переоцінювання основних засобів тієїгрупи, об'єкти якої вже зазнали переоцінювання, надалі має проводитися з такоюрегулярністю, щоб їхня залишкова вартість на дату балансу суттєво не відрізняласявід справедливої вартості. Частота переоцінювань залежить від коливань справед-ливої вартості об'єктів основних засобів, що переоцінюються. Коли існують значніта непостійні коливання справедливої вартості об'єктів основних засобів, тоді такіоб'єкти звичайно слід переоцінювати щорічно. У разі незначного коливання спра-ведливої вартості об'єктів основних засобів можна їх переоцінювати кожні три абоп'ять років.

Основні засоби переоцінюються за рішенням керівника підприємства згідно звідповідним наказом. На підставі цього документа створюється комісія з переоці-нювання та встановлюється порядок і строки його проведення. До складу експерт-ної комісії входять облікові працівники та інженери. Комісія встановлює всі об'єктиосновних засобів, які підлягають переоцінюванню. Бухгалтерія підприємства готуєвідомість переоцінки основних засобів у довільній формі. В ній фіксують інвентар-ний номер та найменування об'єкта, його первісну вартість, суму нарахованого зносу,залишкову вартість. Члени комісії визначають по кожному об'єкту основних засобівсправедливу вартість та розраховують індекс переоцінювання.

Переоцінена первісна вартість та сума переоціненого зносу об'єктів основнихзасобів визначається множенням відповідно первісної вартості і суми зносу цихоб'єктів на індекс переоцінювання. Індекс переоцінювання визначається діленнямсправедливої вартості об'єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість.Сума дооцінки (уцінки) вартості і зносу об'єкта основних засобів визначається якрізниця цих показників до і після застосування індексу переоцінювання.

Якщо залишкова вартість об'єкта дорівнює нулю, то його переоцінена залишковавартість відповідатиме справедливій вартості без зміни суми зносу об'єкта.

Дані про переоцінювання (зміну первісної вартості і зносу) відображаються в ре-гістрах аналітичного обліку основних засобів (відомість обліку необоротних активіві зносу). Необхідно зберігати всю інформацію про порядок визначення справедливоївартості об'єктів основних засобів на дату переоцінювання. Якщо переоцінюванняпроводилось із залученням професійних оцінювачів, то обов'язково складається звітпро експертне оцінювання, в якому, крім справедливої вартості майна, досить деталь-но фіксують підходи і методологію дослідження цієї вартості.

Відображення в бухгалтерському обліку результатів переоцінювання вартостіосновних засобів залежить від результатів минулих переоцінок. Так, результат пер-шого переоцінювання відображають так: сума дооцінки вартості і зносу збільшуєпервісну вартість і накопичений знос об'єкта основних засобів, а сума уцінки вартостіі зносу зменшує первісну вартість і накопичений знос. Різниця між сумою дооцінкивартості і сумою дооцінки зносу основних засобів зараховується на збільшення до-даткового капіталу, а різниця між сумою уцінки вартості і сумою уцінки зносу вклю-чається до складу витрат:

відображення дооцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів:Дт 10 «Основні засоби»

Кт 423 «Дооцінка активів»;

відображення дооцінки нарахованого зносу об'єкта основних засобів:Дт 423 «Дооцінка активів»

Кт 131 «Знос основних засобів»;

відображення уцінки нарахованого зносу об'єкта основних засобів:Дт 131 «Знос основних засобів»

Кт 10 «Основні засоби»;

відображення уцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів:Дт 975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій»

Кт 10 «Основні засоби».

У разі дооцінки об'єкта основних засобів, який раніше було переоцінено, пере-вищення суми попередніх уцінок (відображених у складі витрат) над сумою попе-редніх дооцінок (відображених у складі доходів) залишкової вартості цього об'єктавключається до складу доходу звітного періоду. І лише різниця між сумою дооцінкизалишкової вартості та вказаним перевищенням відображається у складі додатковогокапіталу. І навпаки, під час уцінювання об'єкта основних засобів, який раніше булопереоцінено, перевищення суми попередніх дооцінок (відображених у складі дохо-дів) над сумою попередніх уцінок (відображених у складі витрат) залишкової вар-тості цього об'єкта списується в дебет рахунка додаткового капіталу. Різниця між су-мою уцінки залишкової вартості об'єкта та вказаним перевищенням відображаєтьсяу складі витрат звітного періоду.

Основні бухгалтерські проведення оформлення переоцінок наведені в табл. 2.20.

Таблиця 2.20

Кореспонденція рахунків при подальшій переоцінці основних засобів

Результатпопередньогопереоцінюван-ня залишковоївартості

Результат поточного

переоцінюваннязалишкової вартості

Кореспонденція рахунків

Сума

Дебет

Кредит

1. Результат поточного переоцінювання-дооцінювання

Дооцінка

Дооцінка

10 «Основнізасоби»

423 «Дооцін-ка активів»

На суму дооцінкизалишкової вартос-ті

Продовження табл. 2.20

Уцінка

Дооцінка в розмірі,

10 «Основні

746 «Інші

На суму витрат від

 

що перевищує суму

засоби»

доходи від

попередньої уцінки

 

витрат за попередні-

 

звичайної

 

 

ми переоцінками

 

діяльності»

 

 

Дооцінка в розмірі,

10 «Основні

423 «Дооцін-

На суму переви-

 

що перевищує суму

засоби»

ка активів»

щення поточної до-

 

витрат попередніх

 

 

оцінки над сумою

 

переоцінок

 

 

витрат по попере-днім переоцінкам

2. Результат поточного переоцінювання-уцінювання

Уцінка

Уцінка

975 «Уцінка

10 «Основні

На суму уцінки за-

 

 

необоротних

засоби»

лишкової вартості

 

 

активів і

 

 

 

 

фінансових

 

 

 

 

інвестицій»

 

 

Дооцінка

Уцінка в сумі, що не

423 «Дооцін-

10 «Основні

На суму залишку

 

перевищує результа-

ка активів»

засоби»

додаткового капіта-

 

ту попередніх пере-

 

 

лу попередньої до-

 

оцінок

 

 

оцінки

 

Уцінка в сумі, що пе-

975 «Уцінка

10 «Основні

На суму, що переви-

 

ревищує результат

необоротних

засоби»

щує поточну уцінку

 

попередніх переоці-

активів і

 

над сумою додат-

 

нок

фінансовихінвестицій»

 

кового капіталу відпопередньої дооцін-ки

При вибутті об'єктів основних засобів, які раніше були переоцінені, сума залиш-ку дооцінки цих об'єктів, відображена на субрахунку 423 «Дооцінка активів», вклю-чається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додатковогокапіталу.

Процес переоцінювання основних засобів за Міжнародними Стандартами фінан-сової звітності (МСФЗ) та П(С)БО України суттєво не відрізняється.