2.11. Облік операцій з поліпшення основних засобів

магниевый скраб beletage

Основним документом, що регламентує питання відображення в бухгалтерсько-му обліку витрат на ремонт основних засобів, є П(С)БО 7 (п. 14 та 15). Ремонтиумовно поділяють на два типи:

поточні ремонти здійснюються за необхідності і виконуються в основномувласними силами. До поточних ремонтів належать дрібні роботи щодо заміниабо ремонту окремих зношених деталей, вузлів машин, обладнання, елементівконструкції будівель та споруд, а також профілактичні ремонти й огляди дляпідтримки об'єктів у первісному робочому стані;

капітальні ремонти здійснюються з періодичністю понад один рік, при цьомуздійснюються повне розбирання, заміна або відновлення всіх зношених деталей,вузлів. Капітальні ремонти поліпшують об'єкти основних засобів та призводятьдо зростання майбутніх економічних вигод (модернізація, модифікація, добудо-ва, реконструкція та ін.) від використання об'єктів.

Ремонтні роботи організовуються і проводяться підрядним і господарським спо-собами.

Підрядний спосіб полягає в тому, що для проведення ремонтів залучаються спе-ціалізовані ремонтні підприємства й інші сторонні організації, які виконують ремон-ти за договорами.

Господарський спосіб являє собою виконання ремонтних робіт силами і засобамисамого підприємства. Облік ремонтів, які здійснюються підрядним способом, прово-диться на підставі договорів або наряд-замовлень. Передача основних засобів у ре-монт оформляється накладною-вимогою. У міру закінчення ремонту підрядник пись-мово повідомляє замовникові. Закінчений ремонт обладнання приймається за актом.

Розрахунки з підрядчиками за капітальний ремонт обладнання проводиться згід-но з рахунками за повністю закінчені ремонтні роботи по об'єкту в цілому відповіднодо вартості ремонту. До рахунків прикладаються акти приймання виконаних робіт.

Приймання закінчених робіт з ремонту і поліпшення основних засобів (модерні-зація, добудова, реконструкція тощо) оформляється актом приймання-передачі від-ремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів також оформляєтьсядовідка-розшифровка.

Рішення про характер і ознаки здійснюваних підприємством робіт, тобто чи спря-мовані вони на підвищення техніко-економічних можливостей (модернізацію, моди-фікацію, добудову, реконструкцію) об'єкта, що приведе в майбутньому до збільшенняекономічних вигод, чи здійснюються вони для підтримання об'єкта в придатному длявикористання стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічнихвигод від його використання, приймається керівником підприємства з урахуваннямрезультатів аналізу існуючої ситуації та суттєвості таких витрат. Зокрема, замінаокремих важливих компонентів (частин) основних засобів (двигунів тощо) можебути відображена як заміна об'єкта основних засобів, якщо термін корисного вико-ристання такої частини відрізняється від терміну корисного використання основнихзасобів, до яких належить цей компонент. У цьому випадку заміна такого компонен-та відображається як капітальні інвестиції у придбання нового об'єкта основних за-собів і замінений об'єкт списується. Витрати на поліпшення основних засобів длявідновлення майбутніх економічних вигод, очікуваних від їхнього використання, ви-знаються капітальними інвестиціями за умови, що балансова вартість активу не пе-ревищує суми його очікуваного відшкодування. Сумою очікуваного відшкодуваннявважається найбільша з двох оцінок: чиста вартість реалізації або теперішня вартістьмайбутніх чистих грошових надходжень від використання основних засобів, включа-ючи його ліквідаційну вартість.

Витрати на капітальний ремонт об'єкта основних засобів визнаються витрата-ми звітного періоду. Такі витрати можуть бути визнані капітальними інвестиціями,якщо витрати на значний огляд і капітальний ремонт можуть бути ідентифіковані зокремою замортизованою частиною (компонентом) основних засобів. Витрати на ре-монт можуть бути визнані капітальними інвестиціями, якщо ціна придбання активувже відображає зобов'язання (необхідність) підприємства здійснити в майбутньомувитрати для приведення активу до стану, в якому він придатний для використання.

Наприклад, у разі придбання будівлі, яка потребує ремонту, витрати на ремонт прий-маються на збільшення первісної вартості цієї будівлі до суми, яка може бути відшко-дована від використання будівлі в майбутньому.

Згідно з п. 14 П(С)БО 7, вартість робіт, що приводить до збільшення очікуванихмайбутніх вигод від об'єкта основних засобів, включається до капітальних інвестиційз майбутнім збільшенням первісної вартості основних засобів. Підставою для виз-нання капітальними інвестиціями витрат, пов'язаних з поліпшенням основних засо-бів, є зростання внаслідок цих витрат очікуваного терміну корисного використанняоб'єкта, кількості та/або якості продукції (робіт, послуг), яка виробляється (надаєть-ся) цим об'єктом.

Бухгалтерські проведення щодо обліку капітального ремонтуосновних засобів

Бухгалтерські проведення щодо обліку капітального ремонту основних засобівпоказано в табл. 2.21.

Таблиця 2.21

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

з/п

Дебет

Кредит

1

Здійснено капітальний ремонт об'єкта осно-вних засобів підрядним способом

152 «Придбання(виготовлення)основних засобів»

631 «Розрахунки звітчизняними по-стачальниками»

2

Відображено ПДВ

641 «Розрахунки заподатками»

631 «Розрахунки звітчизняними по-стачальниками»

3

Збільшено первісну вартість об'єкта осно-вних засобів

10 «Основні засо-би»

152 «Придбання(виготовлення)основних засобів»

4

Оплачено ремонт об'єкта основних засобів

631 «Розрахунки звітчизняними по-стачальниками»

311 «Поточні ра-хунки в національ-ній валюті»

Прикладами такого поліпшення є:

а)         модифікація, модернізація об'єкта основних засобів з метою подовження тер-міну його корисної експлуатації або збільшення його виробничої потужності;

б)         заміна окремих частин устаткування для підвищення якості продукції (робіт,послуг);

в)         впровадження ефективнішого технологічного процесу, завдяки чому змен-шаться первісно оцінені виробничі витрати;

г)         добудова (надбудова) будівлі, що збільшить кількість місць (площу) будівлі,обсяги та/або якість виконуваних робіт (послуг) чи умови їх виконання.

Згідно з п. 15 П(С)БО 7, витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта вробочому стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних ви-год від його використання (технічний огляд, технічне обслуговування, ремонт тощо),включаються до складу витрат звітного періоду.

До технічних паспортів, інвентарних карток або інших реєстрів аналітичного облікувідповідних об'єктів основних засобів заносяться дані про змінені техніко-економічніхарактеристики (вартість, потужність, площу тощо) в результаті їх поліпшення.

Бухгалтерські проведення щодо обліку поточного ремонту основних засобів по-казано в табл. 2.22.

Таблиця 2.22

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Здійснено поточний ремонт об'єктаосновних засобів силами сторонньоїорганізації

23 «Виробництво»,

«Загальновиробничівитрати»,

«Адміністративнівитрати»,

«Витрати на збут»,941 «Витрати на дослі-дження і розробки»

631 «Розрахунки звітчизняними по-стачальниками»

2

Відображено ПДВ

641 «Розрахунки заподатками»

631 «Розрахунки звітчизняними по-стачальниками»

4

Оплачено ремонт об'єкта основних за-собів

631 «Розрахунки з ві-тчизняними постачаль-никами»

311 «Поточні рахун-ки в національнійвалюті»

За МСФЗ (як і в Україні), подальші витрати на поліпшення основних засобіввизначаються як актив тільки тоді, коли вони покращують стан активу, підвищуючиоцінений спочатку рівень його продуктивності.

Відповідно до міжнародних стандартів, визнані витрати, пов'язані з об'єктомосновних засобів, повинні додаватися до балансової вартості цього активу, якщо єймовірність того, що майбутні економічні вигоди, які перевищують первісно оціне-ний рівень продуктивності існуючого активу, будуть мати місце. Всі інші витрати ви-знаються як витрати періоду, в якому вони були понесені.

Поточні і капітальні ремонти плануються відповідними технічними службами за-лежно від стану основних засобів.

Наприкінці кожного року відповідна служба визначає, які закріплені за неюоб'єкти потребують капітального ремонту, граничні терміни експлуатації, періодич-ність проведених ремонтів, складає графік ремонтів.

Бухгалтерія заносить вартість ремонтів до інвентарної картки і визначає видполіпшення: або це ремонт (підтримання об'єкта в робочому стані), або модерніза-ція. Витрати на модернізацію в бухгалтерському обліку збільшують вартість об'єктаосновних засобів і далі амортизуються.

Бухгалтерські проведення щодо обліку поточного ремонтуосновних засобів

Витрати на підтримання об'єкта в робочому стані відносяться на відповідні ви-тратні рахунки. Для податкового обліку всі витрати на поліпшення фіксуються тавідносяться на збільшення балансової вартості груп основних засобів.