2.12. Інвентаризація основних засобів

магниевый скраб beletage

У процесі проведення інвентаризації основних засобів перевіряється наявність істан будівель, споруд, незавершеного будівництва, інвентар та устаткування, а такожземельні ділянки. Така перевірка проводиться в таких розрізах: власні основні засо-би, на відповідальному зберіганні, в ремонті, передані або прийняті в оренду (лізинг)основні засоби.

До початку проведення інвентаризації необхідно перевірити наявність та стан ін-вентарних карток, описів та інших реєстрів аналітичного обліку, а також технічнихпаспортів, іншої технічної документації; наявність документів на основні засоби, щобули здані або отримані підприємством на правах оренди (лізингу), на зберіганняабо в тимчасове користування. За відсутності документів необхідно забезпечити їхотримання та оформлення.

Після детального вивчення зазначеної інформації члени комісії проводять оглядоб'єктів з метою перевірки їх фактичної наявності в місцях експлуатації та встанов-лення їх придатності для подальшого використання за призначенням.

Привласнені об'єктам основних засобів інвентарні номери не повинні змінюватисьупродовж усього терміну їхньої експлуатації. Заміна інвентарних номерів може бутипроведена лише в тих випадках, якщо виявлено, що об'єкти помилково відображаютьсяне в тій групі основних засобів, до якої вони повинні бути включені за своїм техніко-виробничим призначенням, а також у випадках установлення неправильної їх нумерації.

У ході проведення інвентаризації будинків, споруд та іншої нерухомості інвента-ризаційна комісія перевіряє наявність документів, які підтверджують знаходженнявказаних об'єктів у власності підприємства. Також перевіряється наявність докумен-тів на земельні ділянки, водойми та інші об'єкти природних ресурсів, що перебуваютьу власності підприємства.

При виявленні об'єктів, що не прийняті на облік, а також об'єктів, за якими вреєстрах бухгалтерського обліку відсутні або вказані неправильні дані, що їх харак-теризують, комісія повинна включити до опису правильні дані та технічні показникиза цими об'єктами. При виявленні необлікованих основних засобів встановлюється,коли і за чиїм розпорядженням надійшли невраховані об'єкти, виявлені при інвен-таризації, за рахунок яких джерел списані витрати на їхнє придбання. Ці відомостівідображаються в протоколі засідання інвентаризаційної комісії. У разі неможливос-ті встановлення первісної вартості за фактичними витратами не обліковані об'єктиоцінюються за їхньою справедливою вартістю на дату їх виявлення. Знос визначаютьекспертним шляхом залежно від технічного стану відповідного об'єкта.

При інвентаризації основних засобів поряд з перевіркою їхньої фактичної наяв-ності встановлюється ступінь їхнього фактичного зносу, за результатами якого кори-гуються записи на рахунках обліку необоротних активів.

Основні засоби, не придатні до експлуатації і до відновлення, до опису фактичнихзалишків не включаються. На ці предмети інвентаризаційна комісія складає окреміописи із зазначенням часу введення в експлуатацію і причин, з яких вони стали не-придатними для подальшого використання. Списання таких об'єктів здійснюєтьсявідповідно до діючого порядку щодо ліквідації основних засобів.

Основні засоби, які на момент інвентаризації перебувають за межами підприємства(в далеких рейсах морські та річні судна, залізничний рухомий склад, автомашини;

передані на капітальний ремонт машини та обладнання тощо), інвентаризуються домоменту тимчасового їхнього вибуття.

Основні засоби, що перебувають у лізингу, ремонті тощо, вносяться до інвента-ризаційного опису на підставі актів, накладних, квитанцій та інших документів, якізасвідчують приймання вказаного майна ремонтними, обслуговуючими та іншимипідприємствами.

Інвентаризація незакінчених капітальних робіт (незавершеного виробництва)проводиться по кожному об'єкту окремо. Інвентаризаційна комісія повинна переві-рити, чи не обліковується в складі незавершеного виробництва обладнання, переданедо монтажу, але монтаж якого фактично не розпочатий, а також стан законсервова-них об'єктів і тих, будівництво яких тимчасово припинено, виявити причини і під-стави для їхньої консервації або припинення будівництва. В описі зазначається назваоб'єкта, детальний опис стадії робіт, а також обсяг виконаних робіт.

При інвентаризації витрат на незавершені ремонти основних засобів комісія ви-вчає первинні документи, на підставі яких здійснюється ремонт, перевіряє відповід-ність фактично витрачених на ремонт деталей, вузлів або витрат на їх відновленнядокументам, які складаються перед постановкою об'єктів основних засобів на ремонт;дає оцінку ефективності проведених витрат на такі ремонти та контролює їх відповід-ність існуючим нормативам; визначає ступінь готовності об'єктів, що ремонтуються;підраховує економію або перевитрати коштів, а в окремих випадках перевіряє доціль-ність проведення таких ремонтів. На незавершений ремонт складається акт інвента-ризації із зазначенням назви об'єкта, який ремонтується, виду, відсотка виконанняробіт, а також кошторисної і фактичної вартості виконаних робіт.

У випадку встановлення не відображених у бухгалтерському обліку підприєм-ства виконаних робіт капітального характеру (добудова поверхів, прибудова новихприміщень тощо) або часткової ліквідації будинків та споруд (ліквідація окремихконструктивних елементів), інвентаризаційна комісія визначає суми збільшення абозменшення первісної вартості об'єктів.