2.13. Розкриття інформації про склад і рух необоротних активіву фінансовій звітності

Відомості про наявність, рух і амортизацію основних засобів надаються в різних ва-ріантах і з різною деталізацією майже в усіх формах фінансової звітності. Але найбільшдетальна інформація про основні засоби подається у формі 5 «Примітки до річної фі-нансової звітності» (розділ 2 «Основні засоби»). Графи таблиці цієї форми дають мож-ливість побачити рух основних засобів і зміну їхньої вартості упродовж звітного року.Рядки 100-250 таблиці надають відомості в розрізі класифікаційних груп основних за-собів, а в рядку 260 відображаються їх підсумкові значення за всіма графами таблиці.

Форма № 1 «Баланс» у графах 3 і 4 відображає відомості про первісну вартість ізнос основних засобів (рядки 031, 032). Залишкова вартість основних засобів у рядку030 формується як різниця відповідних даних рядків 031 і 032 форми № 1.

У графах 3 і 4 рядка 260 «Амортизація» розділу 2 «Елементи операційних ви-трат» форми 2 «Звіт про фінансові результати» відображається сума нарахованоїамортизації основних засобів, яка відноситься до операційних витрат.

У формі № 4 «Звіт про власний капітал» у графі 6 рядка 060 «Дооцінка основнихзасобів» відображається інформація про суми дооцінки або уцінки залишкової вар-тості основних засобів.