2.14. Практичний блок

Контрольні запитання

У яких законодавчих та нормативних актах держави визначається зміст понять осно-вних засобів і основних фондів?

Назвіть основні критерії віднесення матеріального об'єкта до основних засобів.

Дайте визначення категорії «основні засоби і нематеріальні активи».

Перерахуйте класифікаційні групи необоротних активів, які використовуються для ці-лей бухгалтерського обліку.

Назвіть групи основних засобів, які не амортизуються.

Дайте характеристику основних груп основних фондів для цілей оподаткування при-бутку підприємства (податкового обліку).

Дайте визначення первісної вартості необоротних активів.

Назвіть складові формування первісної вартості основних засобів.

Перерахуйте випадки використання справедливої вартості при оцінці основних засобів.

Як визначити залишкову (балансову) вартість основних засобів?

Назвіть відомі види оцінки основних засобів.

Дайте характеристику рахунка 15 «Капітальні інвестиції».

Перерахуйте усі випадки використання акта приймання-передачі (внутрішнього пере-міщення) основних засобів за формою ОЗ-1.

Назвіть первинний документ з обліку основних засобів, який використовується дляоформлення вибуття окремих об'єктів основних засобів.

Що є об'єктом аналітичного обліку основних засобів?

Назвіть основні шляхи надходження основних засобів на підприємство.

Охарактеризуйте порядок визнання і оцінки об'єктів основних засобів, що збудовані напідприємстві.

Назвіть можливі умови ліквідації основних засобів за власною ініціативою підприємства.

Дайте визначення фізичного і морального зносу основних засобів.

Назвіть основні фактори, що впливають на величину амортизації.

За яким методом амортизації залишкова вартість об'єкта основних засобів ніколи небуде дорівнювати нулю?

Яким чином розраховується річна сума амортизації з використанням прямолінійногометоду нарахування амортизації?

За якою формулою визначається індекс переоцінки основних засобів?

Дайте визначення поняття «амортизація».

Дайте характеристику виробничого методу нарахування амортизації.

Тести для самоконтролю

1. Первинний документ «Акт приймання-передачі основних засобів» за формою ОЗ-1 вико-ристовується для:

а)         оформлення купівлі і введення в експлуатацію основних засобів;

б)         оформлення приймання закінчених робіт з добудови і дообладнання основних засобів;

в)         оформлення списання непридатних об'єктів основних засобів;

г)         ведення аналітичного обліку основних засобів.

Виберіть господарську операцію, яка відображається бухгалтерським проведеннямДт 23 «Виробництво» Кт 131 «Знос основних засобів»:

а)         списання будівельних матеріалів на будівництво об'єкта основних засобів;

б)         списання суми зносу ліквідованого об'єкта основних засобів;

в)         нарахування амортизації основного виробничого обладнання;

г)         введення в експлуатацію об'єкта основних засобів.

Виберіть господарську операцію, яка відображається бухгалтерським проведеннямДт 10 «Основні засоби» Кт 15 «Капітальні інвестиції»:

а)         придбання об'єкта основних засобів;

б)         введення в експлуатацію об'єкта основних засобів;

в)         переоцінювання об'єкта основних засобів;

г)         продаж об'єкта основних засобів.

Інвентарна картка обліку основних засобів за формою ОЗ-6 необхідна для:

а)         ведення синтетичного обліку операцій з основними засобами;

б)         ведення аналітичного обліку об'єктів основних засобів;

в)         розрахунку амортизації основних засобів;

г)         усі відповіді вірні.

До якого методу нарахування амортизації належить твердження, що залишкова вар-тість об'єкта основних засобів ніколи не буде дорівнювати нулю:

а)         метод прямолінійного списання;

б)         метод зменшення залишкової вартості;

в)         кумулятивний метод;

г)         виробничий метод?

Виберіть можливий метод нарахування амортизації для необоротних матеріальних ак-тивів:

а)         прямолінійний;

б)         виробничий;

в)         в розмірі 100% вартості в перший місяць їх використання;

г)         усі відповіді правильні.

Річна сума амортизації при використанні методу прямолінійного списання визначаєтьсятак:

а)         амортизаційна вартість ділиться на строк корисного використання об'єкта;

б)         первісна вартість об'єкта множиться на річну норму амортизації;

в)         амортизаційна вартість множиться на кумулятивний коефіцієнт;

г)         фактичний обсяг виробництва продукції множиться на виробничу ставку амортизації.

Виберіть формулу, за якою визначається коефіцієнт переоцінювання вартості основнихзасобів:

а)         первісна вартість об'єкта х індекс інфляції;