2.14. Практичний блок

магниевый скраб beletage

Контрольні запитання

У яких законодавчих та нормативних актах держави визначається зміст понять осно-вних засобів і основних фондів?

Назвіть основні критерії віднесення матеріального об'єкта до основних засобів.

Дайте визначення категорії «основні засоби і нематеріальні активи».

Перерахуйте класифікаційні групи необоротних активів, які використовуються для ці-лей бухгалтерського обліку.

Назвіть групи основних засобів, які не амортизуються.

Дайте характеристику основних груп основних фондів для цілей оподаткування при-бутку підприємства (податкового обліку).

Дайте визначення первісної вартості необоротних активів.

Назвіть складові формування первісної вартості основних засобів.

Перерахуйте випадки використання справедливої вартості при оцінці основних засобів.

Як визначити залишкову (балансову) вартість основних засобів?

Назвіть відомі види оцінки основних засобів.

Дайте характеристику рахунка 15 «Капітальні інвестиції».

Перерахуйте усі випадки використання акта приймання-передачі (внутрішнього пере-міщення) основних засобів за формою ОЗ-1.

Назвіть первинний документ з обліку основних засобів, який використовується дляоформлення вибуття окремих об'єктів основних засобів.

Що є об'єктом аналітичного обліку основних засобів?

Назвіть основні шляхи надходження основних засобів на підприємство.

Охарактеризуйте порядок визнання і оцінки об'єктів основних засобів, що збудовані напідприємстві.

Назвіть можливі умови ліквідації основних засобів за власною ініціативою підприємства.

Дайте визначення фізичного і морального зносу основних засобів.

Назвіть основні фактори, що впливають на величину амортизації.

За яким методом амортизації залишкова вартість об'єкта основних засобів ніколи небуде дорівнювати нулю?

Яким чином розраховується річна сума амортизації з використанням прямолінійногометоду нарахування амортизації?

За якою формулою визначається індекс переоцінки основних засобів?

Дайте визначення поняття «амортизація».

Дайте характеристику виробничого методу нарахування амортизації.

Тести для самоконтролю

1. Первинний документ «Акт приймання-передачі основних засобів» за формою ОЗ-1 вико-ристовується для:

а)         оформлення купівлі і введення в експлуатацію основних засобів;

б)         оформлення приймання закінчених робіт з добудови і дообладнання основних засобів;

в)         оформлення списання непридатних об'єктів основних засобів;

г)         ведення аналітичного обліку основних засобів.

Виберіть господарську операцію, яка відображається бухгалтерським проведеннямДт 23 «Виробництво» Кт 131 «Знос основних засобів»:

а)         списання будівельних матеріалів на будівництво об'єкта основних засобів;

б)         списання суми зносу ліквідованого об'єкта основних засобів;

в)         нарахування амортизації основного виробничого обладнання;

г)         введення в експлуатацію об'єкта основних засобів.

Виберіть господарську операцію, яка відображається бухгалтерським проведеннямДт 10 «Основні засоби» Кт 15 «Капітальні інвестиції»:

а)         придбання об'єкта основних засобів;

б)         введення в експлуатацію об'єкта основних засобів;

в)         переоцінювання об'єкта основних засобів;

г)         продаж об'єкта основних засобів.

Інвентарна картка обліку основних засобів за формою ОЗ-6 необхідна для:

а)         ведення синтетичного обліку операцій з основними засобами;

б)         ведення аналітичного обліку об'єктів основних засобів;

в)         розрахунку амортизації основних засобів;

г)         усі відповіді вірні.

До якого методу нарахування амортизації належить твердження, що залишкова вар-тість об'єкта основних засобів ніколи не буде дорівнювати нулю:

а)         метод прямолінійного списання;

б)         метод зменшення залишкової вартості;

в)         кумулятивний метод;

г)         виробничий метод?

Виберіть можливий метод нарахування амортизації для необоротних матеріальних ак-тивів:

а)         прямолінійний;

б)         виробничий;

в)         в розмірі 100% вартості в перший місяць їх використання;

г)         усі відповіді правильні.

Річна сума амортизації при використанні методу прямолінійного списання визначаєтьсятак:

а)         амортизаційна вартість ділиться на строк корисного використання об'єкта;

б)         первісна вартість об'єкта множиться на річну норму амортизації;

в)         амортизаційна вартість множиться на кумулятивний коефіцієнт;

г)         фактичний обсяг виробництва продукції множиться на виробничу ставку амортизації.

Виберіть формулу, за якою визначається коефіцієнт переоцінювання вартості основнихзасобів:

а)         первісна вартість об'єкта х індекс інфляції;

б)         справедлива вартість об'єкта х індекс інфляції;

в)         справедлива вартість об'єкта / балансову вартість об'єкта;

г)         первісна вартість х індекс переоцінки.

Метод амортизації об'єкта основних засобів на підприємстві:

а)         вибирається підприємством самостійно;

б)         призначається міністерством фінансів;

в)         визначається податковою інспекцією;

г)         визначається місцевими органами влади.

10. Виберіть бухгалтерську проводку, яка відображає в обліку списання суми зносу ліквідова-ного об'єкта основних засобів:

а)         Дт 976 «Списання необоротних активів»Кт 10 «Основні засоби»;

б)         Дт 131 «Знос основних засобів»Кт 10 «Основні засоби»;

в)         Дт 92 «Адміністративні витрати»Кт 131 «Знос основних засобів»;

г)         Дт 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»Кт 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками».

Практичні вправи для самостійної роботи

Вправа 1

Підприємство в процесі будівництва цеху для виробничих потреб господарським спосо-бом мало такі витрати з ПДВ (суми умовні), показані в табл. 1:

Таблиця 1

Витрати

Сума, тис. грн

1. Проектно-кошторисна документація

60,0

2. Комплексна експертиза проектно-кошторисної документації

6,0

3. Будівельні матеріали

600,0

4. Послуги сторонніх організацій (екскаватор, автомобіль, кран)

6,0

5. Оплата праці працівників, зайнятих на будівництві з урахуванням

 

відрахувань на соціальні заходи

770,0

Складіть відповідні бухгалтерські записи для відображення в обліку витрат на формуван-ня вартості об'єкта основних засобів і введення його в експлуатацію.

Вправа 2

Підприємство продає основні засоби:

виробниче приміщення за договірною ціною 25 000 грн, крім того, ПДВ —5000 грн;

вантажний автомобіль за ціною 27 500 грн, крім того, ПДВ — 5500 грн.Справедлива вартість основних засобів дорівнює ціні продажу.

У табл. 2 подано інформацію про продані об'єкти.

Таблиця 2

 

Сума, грн

Дані про об'єкти

Виробниче

Вантажний

 

приміщення

автомобіль

Первісна вартість

40 000

41 600

Сума зносу

8000

15 200

Залишкова вартість

32 000

26 400

Справедлива вартість з урахуванням ПДВ

30 000

33 000

Складіть відповідні бухгалтерські записи операцій з продажу об'єктів основних засобів.

Вправа 3

Підприємство купило автомобіль ВАЗ-21099 у фізичної особи за ціною, визначеною екс-пертним шляхом. Необхідну інформацію подано в табл. 3.

Таблиця 3

Зміст операцій

Сума, грн

Сплачено за автомобільСплачено збір до Пенсійного фондуНараховано і сплачено податок на транспортСплачено реєстраційний збір

22 70068157182

Складіть відповідні бухгалтерські записи за операціями купівлі і введення в експлуатаціюлегкового автомобіля.

Вправа 4

Первісна вартість придбаного обладнання становить 20 000 грн, а термін його корисноговикористання — 4 роки. Очікується, що ліквідаційна вартість цього обладнання буде 2000 грн.Виконайте розрахунки амортизації з використанням методів прямолінійного списання, змен-шення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, суми чисел років(кумулятивний), виробничого, враховуючи очікуваний обсяг виробництва 90 000 одиниць го-тової продукції. За результатами розрахунків порівняйте ці методи і висновки.

Вправа 5

Підприємство проводить дооцінку обладнання, яке раніше було уцінене. Дані про пере-оцінку наведені в табл. 4.

Таблиця 4

Найменування показників

Сума, грн

1. Первісна вартість

6000

2. Сума попередніх уцінок

2670

3. Переоцінена первісна вартість

3330

4. Нарахований знос (до переоцінки)

1500

5. Переоцінка (зменшення) зносу

670

6. Сума зносу з урахуванням переоцінки

830

7. Залишкова вартість (після уцінки)

2500

8. Індекс дооцінки

1,2

Наступна переоцінка обладнання виконана з урахуванням індексу 1,6.Виконайте розрахунки і відобразіть в обліку переоцінку обладнання.