РОЗДІЛ 4.ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

магниевый скраб beletage

Мета вивчення розділу: сформувати в студентів знання та практичні навички зобліку нематеріальних активів.

Після вивчення розділу студенти повинні знати:

порядок визнання нематеріальних активів;

методологію обліку операцій з нематеріальними активами;

порядок складання первинних документів з обліку нематеріальних активів;

систему бухгалтерських записів з обліку нематеріальних активів;

методику оцінювання та переоцінювання нематеріальних активів.

Студенти повинні вміти:

установлювати одиницю обліку нематеріальних активів;

визначати первісну вартість нематеріальних активів;

відображати в бухгалтерському обліку операції з надходження, вибуття немате-ріальних активів;

розраховувати амортизацію нематеріальних активів та відображати її на рахун-ках бухгалтерського обліку.

Основні терміни

Дослідження — заплановані підприємством дослідження, які воно проводитьуперше, щоб отримати і зрозуміти нові наукові та технічні знання.

Незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи — капітальні інвестиціїу придбання, створення й модернізацію нематеріальних активів, використання якихза призначенням на дату балансу не відбулося.

Накопичена амортизація нематеріальних активів — сума амортизації об'єктівнематеріальних активів з початку їх корисного використання.

Нематеріальний актив — немонетарний актив, який не має матеріальної форми,може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використанняпротягом більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищуєодин рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях, для надання в орендуіншим особам.

Розробки — результати досліджень та інших знань, які застосовує підприємстводля планування і проектування нових або значно удосконалених матеріалів, приладів,продуктів, процесів, систем чи послуг до початку їхнього серійного виробництва чивикористання.

4.1. Визначення нематеріальних активів

Нематеріальний актив — це немонетарний актив, який не має матеріальної фор-ми, може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використан-ня більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує одинрік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншимособам. Вартість нематеріального активу має бути достовірно визначена.

Особливістю нематеріальних активів є відсутність матеріальної форми, протевони можуть бути невід'ємно пов'язані з матеріальними носіями, наприклад, лазер-ними дисками — носіями інформації або носіями в документальній формі — патента-ми, ліцензіями тощо.

Нематеріальні активи відрізняються від матеріальних активів під дією таких чин-ників:

рівень невизначеності (у зв'язку з тим, що при створенні нематеріального ак-тиву невідомо, чи буде об'єкт нематеріального активу використовуватись угосподарській діяльності підприємства);

цінність нематеріальних активів (залежить від економічної вигоди, яку під-приємства можуть отримати у зв'язку з придбанням об'єктів нематеріальнихактивів);

значущість тільки для одного підприємства (такі нематеріальні активи, яккомп'ютерна програма для організації бухгалтерського обліку, наприклад, мо-жуть мати цінність тільки для одного підприємства).

4.2. Класифікація нематеріальних активів

До нематеріальних активів — об'єктів права інтелектуальної власності належать:

Право власності на винахід

Право власності на винахід для підприємств засвідчується патентом. Об'єктомвинаходу може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культураклітин рослини і тварини) або спосіб виробництва.

Право власності на корисну модель

Для підприємств право власності на корисну модель засвідчується патентом. Об'єк-том корисної моделі для підприємств може бути конструктивне виконання пристрою.

Право власності на промисловий зразок

Для підприємств право власності на промисловий зразок засвідчується патентом.Об'єктом промислового зразка може для підприємств бути форма, малюнок чи роз-фарбування або їхнє поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового ви-робу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Право власності на знаки для товарів і послуг

Для підприємств право власності на знаки для товарів і послуг засвідчується сві-доцтвом. Об'єктом права власності на знак для підприємств можуть бути словесні,зображувальні, об'ємні та інші позначення або їхні комбінації, виконані в будь-якомукольорі чи поєднанні кольорів.

Право власності на сорт рослин

Для підприємств право власності на сорт засвідчується патентом. Патент на сортдля підприємств засвідчує авторство на сорт і виключне право на його використання.

Перелік родів і видів рослин, на сорти яких видаються патенти, визначається Кабіне-том Міністрів України.

Право власності на фірмове найменування

Юридична особа має своє найменування. Право і обов'язки підприємств, пов'язаніз користуванням фірмовим найменуванням, виробничими марками і товарними зна-ками, визначаються діючим законодавством.

Право власності на програми для ЕОМ

Для підприємств включає право на публікування, відтворювання, розповсюджен-ня та інші дії з введення в господарський обіг сукупності даних та команд, що призна-чені для функціонування ЕОМ та інших комп'ютерних пристроїв з метою отриманняпевного результату.

Право власності на базу даних

Для підприємств включає право на публікування, відтворювання, розповсюджу-вання та інші дії з введення в господарський обіг сукупності даних (статей, розрахун-ків, тощо), які систематизовані для пошуку і обробки за допомогою ЕОМ.

Право власності на науково-технічну інформацію

Для підприємств об'єктом науково-технічної інформації можуть бути: результа-ти науково-технічних, виробничих робіт та іншої науково-технічної діяльності, щозафіксовані у формі, яка забезпечує їх відтворення, використання та поширення.

До нематеріальних активів — об'єктів права користування ресурсами природно-го середовища, належать:

Право користування земельною ділянкою

Включає право покупця на подальше господарське або інше використання зе-мельної ділянки. До цього права належить також право оренди земельної ділянки.

Право користування надрами

Включає право користування надрами, у тому числі на розробку корисних копа-лин.

Право на користування геологічною та іншою інформацією про природне се-редовище

Включає право на використання геологічної, геоморфологічної та іншої інформа-ції про стан та можливості господарського використання елементів природного се-редовища, природного середовища в цілому, яка міститься в звітах, картах та іншихматеріалах.

Право на користування іншими ресурсами природного середовища

Включає право на використання водних, біологічних та інших ресурсів, яке будь-яким чином впливає на рівень екологічної безпеки життєдіяльності підприємства,населеного пункту, регіону, тощо.

До нематеріальних активів — об'єктів права користування економічними, органі-заційними та іншими вигодами, належать:

Економічні вигоди від користування монопольним положенням ринку

Мається на увазі факт монопольного панування на ринку виробництва товарів

та надання послуг. Визначається на підставі інформації, наданої Антимонопольнимкомітетом України.

Права на використання економічних та інших привілей

Мається на увазі право на користування податковими, господарськими та інши-ми привілеями та привілеями користування майном. Визначаються на підставі до-кументів, що засвідчують ці права. Право користування податковими привілеями ви-значається на підставі інформації, наданої податковою інспекцією.

Деякі з нематеріальних активів підлягають обов'язковій державній реєстрації, асаме: патент на винахід; свідоцтво на корисну модель; патент на промисловий зразок;товарний знак; знак обслуговування.

Реєстрація інших видів нематеріальних активів здійснюється за власним бажан-ням власника.

Обов'язковій державній реєстрації підлягають нематеріальні активи згідно зі спе-ціальними законами, що її регулюють.

Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» № 3769-ХІІвід 3.12.1993 р., зі змінами.

Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» № 3770-ХІІ від23.12.1993 р., зі змінами. Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з на-буттям і здійсненням права власності на промислові зразки в Україні.

ДСТУ 3574-97 «Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складан-ня та оформлення»;

ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок про-ведення».

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» № 3689-ХІІвід 15.12.1993 р., зі змінами. Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку знабуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні.

Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» № 3116-ХІІ від 21.04.1993 р.,зі змінами. Цей Закон регулює майнові і особисті немайнові відносини, що виника-ють у зв'язку з набуттям, здійсненням та захистом прав на сорти рослин.

Закон України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від23.12.1993 р., зі змінами. Цей Закон охороняє особисті немайнові права і майновіправа авторів та їх правонаступників, пов'язані із створенням та використанням тво-рів науки, літератури і мистецтва — авторське право, і права виконавців, виробниківфонограм і відеограм та організацій мовлення — суміжні права.

Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» № 752-XIV від 16.06.1999 р., зі змінами. Цей Закон визначає правові засади охорони правна зазначення походження товарів в Україні та регулює відносини, що виникають узв'язку з їхнім набуттям, використанням та захистом.

Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем»№ 621/97-ВР 05.11.1997 р. зі змінами. Цей Закон регулює відносини, що виникаютьу зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на топографії інтегральних мікро-схем в Україні.

4.3. Загальна характеристика рахунків облікунематеріальних активів

Рахунок 12 «Нематеріальні активи» призначений для обліку і узагальнення ін-формації про наявність та рух нематеріальних активів. За дебетом цього рахункувідображається придбання або отримання в результаті розробки (від інших фізич-них або юридичних осіб) нематеріальних активів, а за кредитом — вибуття внаслідокпродажу, безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством у по-дальшому економічних вигод від його використання, а також сума уцінки нематері-альних активів. Цей рахунок є активним, балансовим, призначений для обліку госпо-дарських засобів.

Планом рахунків для обліку нематеріальних активів передбачено субрахунки,показані в табл. 4.1.

Рахунок 12 «Нематеріальні активи» кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків: 13 «Знос (амортизація) необоротних активів»,14 «Довгострокові фінансові інвестиції», 15 «Капітальна інвестиції», 18 «Дов-гострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи», 37 «Розра-хунки з різними дебіторами», 41 «Пайовий капітал», 42 «Додатковий капітал»,46 «Неоплачений капітал», 48 «Цільове фінансування і цільові надходження»,53 «Довгострокові зобов'язання з оренди», 74 «Інші доходи»;

за кредитом з дебетом рахунків: 13 «Знос необоротних активів», 18 «Довго-строкова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи», 42 «Додатко-вий капітал», 85 «Інші затрати», 94 «Інші витрати операційної діяльності», 97«Інші витрати», 99 «Надзвичайні витрати».

Таблиця 4.1

Структура рахунка 12 «Нематеріальні активи»

Субрахунки

Види нематеріальних активів

121 «Права користування природ-ними ресурсами»

Права користування надрами, іншими ресурсами при-родного середовища, геологічною та іншою інформацієюпро природне середовище

122 «Права користування май-ном»

Права користування земельною ділянкою, будівлею, пра-во на оренду приміщень тощо

123 «Права на комерційні позна-чення»

Права на комерційні позначення (права на торговельнімарки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові)найменування тощо

124 «Права на об'єкти промисло-вої власності»

Права на об'єкти промислової власності (право на винахо-ди, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, по-роди тварин, компонування (топографії) інтегральних мі-кросхем, комерційні таємниці, у тому числі ноу-хау, тощо)

125 «Авторське право та суміжні зним права».

Авторські права та суміжні з ним права (право на літера-турні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, ком-піляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відео-грами, передачі (програми) організацій мовлення тощо)

126

Вилучено

127 «Інші нематеріальні активи»

Права на здійснення діяльності, використання економіч-них та інших привілеїв тощо

4.4. Визнання й оцінювання нематеріальних активів

Придбаний (отриманий) нематеріальний актив визнається активом і відобража-ється в балансі, якщо:

існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічнівигоди, пов'язані з використанням такого активу;

можна достовірно визначити його вартість.

Поняття «майбутні економічні вигоди» пов'язано з можливістю для підприєм-ства в майбутньому значно скоротити свої витрати, отримати конкуренті переваги наринку або можливості подальшої реалізації об'єктів з отриманням виручки від реа-лізації.

Процес створення нематеріальних активів на підприємстві складається з такихетапів:

Дослідження — включають витрати на заплановані нові дослідження з метоюотримання теоретичних знань у різних галузях науки, які в подальшому можуть мативизначену прикладну цінність для самого підприємства, але можуть і не бути вико-ристані в господарській діяльності підприємства.

Розробки — включають використання раніше досліджених результатів, оцінкаможливостей їх використання, виготовлення пробних зразків, тестування тощо.

Витрати на розробки визнаються нематеріальними активами, якщо підприємствоможе продемонструвати:

технічну здійсненність процесу доведення нематеріальних активів до стадії їх-ньої готовності для використання або продажу;

намір завершити розробку нематеріальних активів і використати або продати їх;

спроможність користуватися нематеріальними активами або продати немате-ріальні активи;

можливість отримання в майбутньому в процесі використання нематеріальни-ми активами економічних вигод;

наявність у підприємства відповідних технічних, фінансових та інших ресур-сів для завершення розробки, використання або продажу;

можливість достовірно оцінити витрати, що належать до нематеріальних акти-вів в ході їх розробки.

4.5. Первісна вартість нематеріальних активів

Первісною вартістю нематеріальних активів називається історична (фактична)собівартість активів у грошовій формі або справедлива вартість інших активів, спла-чених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів.

До складу первісної вартості придбаних нематеріальними активами включаються:

ціна (вартість) придбання (отримані торговельні знижки віднімаються),

мито,

непрямі податки, які не підлягають відшкодуванню,

інші витрати, безпосередньо пов'язані з його придбанням і доведенням. до ста-ну, в якому він придатний для використання за призначенням

Не включаються до первісної вартості нематеріальних активів витрати на сплатувідсотків за кредит, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок креди-ту банку.

Порядок оцінювання нематеріальних активів залежить від дати, станом на якуздійснювалося таке оцінювання (табл. 4.2, 4.3).

Таблиця 4.2

Оцінка нематеріальних активів

Дата, на яку здійснюється оцінка

Дата зарахуванняна Баланс(первинневизнання)

Будь-яка дата протягомзвітного року

Дата Балансу

В обліку

У фінансовій звітності (Балансі)

Первісна вартість

Первісна вартість + Витрати, якікапіталізуються (збільшують спо-чатку очікувані майбутні еконо-мічні вигоди)

Залишкова вартість (ЗВ).вартістьПриміткаЗВ = Первісна вартість — Нако-пичена амортизація

У примітках до річної фінансової звітності щодо кожної групи нематеріальнихактивів з виділенням інформації щодо створених підприємством нематеріальних ак-тивів наводиться така інформація:

Вартість (первісна або переоцінена), за якою нематеріальні активи відображенів балансі.

Методи амортизації та діапазон термінів корисного використання нематеріаль-них активів.

Наявність та рух у звітному році:

Первісна (переоцінена) вартість нематеріальних активів та сума накопиченоїамортизації на початок звітного року.

Первісна вартість нематеріальних активів, як визнань активом, з виділеннямвартості нематеріальних активів, отриманих у результаті об'єднання підприємств.

Сума зміни первісної (переоціненої) вартості та накопиченої амортизації не-матеріальних активів у результаті переоцінювання.

Первісна (переоцінена) вартість та сума накопиченої амортизації нематері-альних активів, які вибули.

Сума нарахованої амортизації.

Сума втрат від зменшення корисності, відображена в Звіті про фінансові ре-зультати в звітному періоді.

Інші зміни первісної (переоціненої) вартості та сума накопиченої амортизаціїнематеріальних активів.

Первісна (переоцінена) вартість та сума накопиченої амортизації на кінецьзвітного року.

Первісна (переоцінену) вартість та накопичену амортизацію нематеріальнихактивів, щодо яких існує обмеження права власності.

Первісна (переоцінену) вартість та накопичену амортизацію переданих у за-ставу нематеріальних активів.

3.10 . Сума угод на придбання в майбутньому нематеріальних активів.

3.11. Загальна сума витрат на дослідження та розробки, включена до складу ви-трат звітного періоду.

3.12 Первісна вартість, залишкова вартість та метод оцінки нематеріальних акти-вів, отриманих за рахунок цільових асигнувань.

Таблиця 4.3

Схема оцінювання нематеріальних активів та відображення їх у обліку згідно з П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»

 

Шляхи надходження нематеріальних активів на підприємство

Датаздійснен-ня оцінки

 

Створення нематеріальних активів іншими підприємствами

Створеннявласними силами

оплата грошовимикоштами

обмін на подібнийактив

обмінна неподібний

безплатно

внесок достатутного

приоб'єднанніпідпри-ємств

 

 

актив

 

капіталу

Первинне відображення в обліку за дебетом рахунків

На дату

Первісна вартість

здійснен-ня госпо-дарськоїопераціїпри пер-вісномувизнаннінематері-альногоактиву

Дт 154 «Придбан-ня (створення)нематеріальнихактивів».Прямі витрати наоплату праці+ прямі матеріаль-ні витрати+ інші витрати,безпосередньопов'язані зістворенням цьогоактиву

Дт 154 «Придбання(створення) нематері-альних активів».Ціна придбання —отримані знижки+ непрямі податки тамита, що не відшкодо-вуються

+ інші витрати, без-посередньо пов'язаніз придбанням активута доведенням його достану придатності длявикористання за при-значенням

Дт 12 «Не-матеріальніактиви».Залишковавартістьпереданогоактиву (якщовона дорів-нює справед-ливій)

Дт 12 «При-дбання(створення)нематеріаль-них активів».Справедливавартість пере-даного активу(якщо вонаменша від йогозалишковоївартості)

Дт 12 «При-дбання(створення)нематеріаль-них активів».Справедливавартість пере-даного активу+(-)отримана(передана)сума грошовихкоштів

Дт 12 «При-дбання(створення)нематеріаль-них активів».Справедливавартість

Дт 12 «При-дбання (ство-рення) нематеріальнихактивів».Узгодженасправедливавартість

Дт 12«При-дбання(створен-ня) немате-ріальнихактивів».Спра-ведливавартість

Відображення в обліку подальших витрат

Протягомроку

Первісна вартість нематеріального активу + Витрати на удосконалення нематеріальних активів, підвищення їх можливостей і термінукорисної експлуатації, які сприяють збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигод

Відображення у фінансовій звітності

 

У Балансі

У Звіті про фінансові результати

У Примітках до річної фінансової звітності

На датуБалансу

Балансова (залишкова) вартість == Первісна (переоцінена) вартість —- Знос (переоцінений знос)

Амортизація необоротних активів

Зміни у складірозрізі груп

нематеріальних активів у

Формула

(010)= (011)-(012)

II Елементи операційних витрат (260)

І Нематеріальні активи 010-084


Приклад 4.1. 21 січня 200Х року підприємство придбало патент на корисну модель. Черезбрак коштів у банку було взято кредит у розмірі 10000,00 грн. під 35% річних. Кошти витра-чалися з кредитного рахунка підприємства. Вартість придбаного патенту становила — 9000,00грн без ПДВ. Послуги патентного повірника — 250,00 грн без ПДВ. Інші витрати, пов'язані зреєстрацією патенту, — 350,00 грн без ПДВ. Кредит було погашено 26 лютого 2006 року.

Кореспонденція рахунків по операціях придбання нематеріальних активів пока-зана в табл. 4.4.

Таблиця 4.4

Журнал господарських операцій

Зміст запису

Кореспонденція рахунків

Сума,

з/п

Дебет

Кредит

грн

Січень 200Х року

1

Придбання патенту

154 «Придбання (ство-рення) нематеріальнихактивів»

685 «Розрахунки з інши-ми кредиторами»

9000,00

2

Послуги патентного по-

154 «Придбання (ство-

685 «Розрахунки з інши-

250,00

 

вірника

рення) нематеріальнихактивів»

ми кредиторами»

 

3

Інші витрати, пов'язані з

154 «Придбання (ство-

685 «Розрахунки з інши-

350,00

 

реєстрацією патенту

рення) нематеріальнихактивів»

ми кредиторами»

 

4

Сплачено за патент

685 «Розрахунки з інши-ми кредиторами»

601 «Короткостроковікредити банків у націо-нальній валюті»

9000,00

5

Сплачені послуги пові-

685 «Розрахунки з інши-

601 «Короткострокові

250,00

 

реного

ми кредиторами»

кредити банків у націо-нальній валюті»

 

6

Сплачені послуги, пов'я-

685 «Розрахунки з інши-

601 «Короткострокові

350,00

 

зані з реєстрацією патен-

ми кредиторами»

кредити банків у націо-

 

 

ту

 

нальній валюті»

 

7

Введено НМА в експлу-

124 «Права на об'єкти

154 «Придбання (ство-

9600,00

 

атацію

(9000+250+350)

промислової власності»

рення) нематеріальнихактивів»

 

Лютий 200Х року

8

Нараховано та сплаче-

951 «Відсотки за кре-

311» Поточні рахунки в

331,40

 

но відсотки по кредиту

дит»

національній валюті»

 

 

(користувались 36 днів)((9000,00 + 250,00 +

 

 

 

 

+ 350,00) х 35% х 36

 

 

 

 

днів) / 365 днів

 

 

 

9

Погашено кредит

601 «Короткостроковікредити банків у націо-нальній валюті»

311» Поточні рахунки внаціональній валюті»

9600,00

4.6. Капітальні інвестиції підприємства в нематеріальні активи

При надходженні на підприємство нематеріальні активи відображаються за де-бетом рахунку 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів». Аналітичнийоблік нематеріальних активів, не введених в експлуатацію, ведеться за групами таокремими об'єктами.

У випадку введення об'єкта в експлуатацію на основі первинного документа «Актвведення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складінематеріальних активів» (НА-1) або «Акта приймання-передачі основних засобів»(ОЗ-1) (форма ОЗ -1 використовується для всіх інших об'єктів нематеріальних ак-тивів) складається бухгалтерський запис:

Дт 12 «Нематеріальні активи» за відповідним субрахункомКт 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів».

4.7. Облік надходження нематеріальних активів

Придбані нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства за пер-вісною вартістю. Первісна вартість придбаного нематеріального активу складаєть-ся з ціни (вартості) придбання (крім отриманих торговельних знижок), мита, не-прямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньопов'язаних з його придбанням та доведенням до стану, в якому він придатний длявикористання за призначенням. Фінансові витрати не включаються до первісноївартості нематеріальних активів, придбаних (створених) повністю або частково зарахунок запозичень (за винятком фінансових витрат, які включаються до собівар-тості кваліфікаційних активів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерськогообліку 31 «Фінансові витрати»). Розглянемо порядок відображення придбання не-матеріальних активів за грошові кошти і відображення їх у бухгалтерському облікупідприємства на такому прикладі.

Приклад 4.2. Підприємство вирішило придбати право на використання торгової марки.Наступного місяця воно сплатило за нього з поточного рахунка 6000,00 грн без ПДВ. Витратиза юридичне оформлення становили 170, 00 грн з ПДВ.

Кореспонденцію рахунків за операціями придбання нематеріальних активів по-казано в табл. 4.5.

Таблиця 4.5

Журнал господарських операцій

№оп.

Зміст господарськоїоперації

Кореспонденція рахунків

Сума,грн

Дебет

Кредит

1

Здійснено оплату за торго-ву марку

37 «Розрахунки за ви-даними авансами»

31 «Поточні рахунки внаціональній валюті»

6000,0

2

Оприбутковано право наторгову марку

154 «Придбання (ство-рення) нематеріальнихактивів»

37 «Розрахунки за ви-даними авансами»

6000,0

Продовження табл. 4.5

3

Відображено витрати наюридичне оформлення

154 «Придбання (ство-рення) нематеріальнихактивів»

631 «Розрахунки з віт-чизняними постачаль-никами»

141,67

4

Відображено податковийкредит

641 «Розрахунки за по-датками»

631 «Розрахунки з віт-чизняними постачаль-никами»

28,33

5

Здійснено оплату за юри-дичні послуги

631»Розрахунки з віт-чизняними постачаль-никами»

311 «Поточні рахунки внаціональній валюті»

170,00

6

Оприбутковуємо об'єкт не-матеріальних активів на ба-ланс підприємства

12 «Нематеріальні ак-тиви»

154 «Придбання (ство-рення) нематеріальнихактивів»

6141,67

4.7.1. Придбання нематеріальних активів шляхом обміну на інші види активів

При придбанні підприємством нематеріальних активів за договором в обмін наподібні об'єкти нематеріальних активів первісна вартість таких активів дорівнюєзалишковій вартості переданих нематеріальних активів. Якщо залишкова вартістьпереданих об'єктів перевищує його справедливу вартість, то первісна вартість при-дбаних нематеріальних активів дорівнює справедливій вартості переданих активів.Різниця між справедливою і залишковою вартістю нематеріальних активів включа-ється до витрат періоду.

Первісна вартість нематеріального активу, придбаного в обмін (або частковий об-мін) на неподібний об'єкт, дорівнює справедливій вартості переданого нематеріаль-ного активу, збільшеній (зменшеній) на суму грошових коштів або їх еквівалентів,передану (отриману) при обміні.

Приклад 4.3. Видавництво купує авторські права на художній твір 1 у підприємства, щоволодіє правами на цей твір. В обмін за договором продавцю передаються авторські права нахудожній твір 2.

Первісна вартість авторських прав на художній твір 1-50 000,00 грн.

Залишкова вартість авторських прав на художній твір 2-49 000,00 грн.

Накопичена амортизація становить 1000,00 грн.

Справедлива вартість авторських прав на художній твір 1 та художній твір 2 становить51 000,00 грн.

Журнал господарських операцій

Кореспонденцію рахунків за операціями обміну показано в табл. 4.6 .

Таблиця 4.6

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

з/п

Дебет

Кредит

грн

1

Списано накопичену амор-тизацію авторських прав нахудожній твір 2

133 «Накопичена амор-тизація нематеріаль-них активів»

125 «Авторське правота суміжні з ним права»

1000,00

Продовження табл. 4.6

2

Списано залишкову вар-тість нематеріального об'єк-та художнього твору 2

377»Розрахунки з ін-шими дебіторами»

125»Авторське право тасуміжні з ним права»

49 000,00

3

Податкові зобов'язання зПДВ

377 «Розрахунки з ін-шими дебіторами»

641 «Розрахунки за по-датками»

10 200,00

4

Отримано авторські правана художній твір 1

154 «Придбання (ство-рення) нематеріаль-них активів»

685 «Розрахунки з ін-шими кредиторами»

51 000,00

5

Податковий кредит з ПДВ

641 «Розрахунки заподатками»

685 «Розрахунки з ін-шими кредиторами»

10 200,00

6

Залік взаємних заборгова-ностей

685 «Розрахунки з ін-шими кредиторами»

377 «Розрахунки з ін-шими дебіторами»

59 200,00

У випадку, коли залишкова вартість переданого об'єкта перевищує його справед-ливу вартість, первісною вартістю нематеріального активу, отриманого в обмін наподібний об'єкт, є його справедлива вартість із включенням різниці до фінансовихрезультатів (витрат) звітного періоду.

Приклад 4.4. Розглянемо попередній приклад за умови, що справедлива вартість автор-ських прав на художній твір 1 становить 45 000,00 грн.

Журнал господарських операцій

Кореспонденцію рахунків за операціями обміну показано в табл. 4.7

Таблиця 4.7

з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума,грн

Дебет

Кредит

1

Списано накопичену амор-тизацію авторських прав нахудожній твір 1

133 «Накопичена амор-тизація нематеріаль-них активів»

125 «Авторське правота суміжні з ним пра-ва»

1000,00

2

Списано справедливу вар-тість авторських прав на ху-дожній твір 1

377 «Розрахунки з ін-шими дебіторами»

125 «Авторське правота суміжні з ним пра-ва»

45 000,00

3

Перевищення залишковоївартості над справедливоювартістю нематеріальногооб'єкта

972 «Втрати від змен-шення корисності ак-тивів»

125 «Авторське правота суміжні з ним пра-ва»

4000,00

4

Податкові зобов'язання зПДВ

377 «Розрахунки з ін-шими дебіторами»

641»Розрахунки за по-датками»

9000,00

5

Отримано авторські правана оповідання — художнійтвір 2

154 «Придбання (ство-рення) нематеріальнихактивів»

685 «Розрахунки з ін-шими кредиторами»

45 000,00

6

Податковий кредит з ПДВ

641 «Розрахунки заподатками»

685 «Розрахунки з ін-шими кредиторами»

9000,00

7

Залік взаємних заборгова-ностей

685 «Розрахунки з ін-шими кредиторами»

377 «Розрахунки з ін-шими дебіторами»

54 000,00

Первісна вартість нематеріального активу, придбаного в обмін (або частковий об-мін) на неподібний об'єкт, дорівнює справедливій вартості переданого нематеріаль-ного активу, збільшеній (зменшеній) на суму коштів або їхніх еквівалентів, переда-них (отриманих) під час обміну (п. 12 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»).

Приклад 4.5. Підприємство отримує права на промисловий зразок, а в обмін передає про-давцеві комп'ютерну програму і доплачує йому 1100,00 грн (у т.ч. ПДВ — 183,33 грн).

Первісна вартість комп'ютерної програми становить 5000,00 грн.

Сума накопиченої амортизації комп'ютерної програми — 2800,00 грн.

Залишкова вартість комп'ютерної програми — 2200,00 грн.

Справедлива вартість комп'ютерної програми — 3000,00 грн.

Кореспонденцію рахунків за операціями представлено в табл. 4.8.

Таблиця 4.8

Журнал господарських операцій

з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,грн

Дебет

Кредит

1

Списано накопичену амор-тизацію комп'ютерної про-грами

133 «Накопичена амор-тизація нематеріальнихактивів»

12 «Нематеріальні ак-тиви»

2800,00

2

Списано залишкову вар-тість комп'ютерної про-грами

972 «Втрати від змен-шення корисності ак-тивів»

12 «Нематеріальні ак-тиви»

2200,00

3

Передано комп'ютернупрограму

377 «Розрахунки з ін-шими дебіторами»

742 «Дохід від віднов-лення корисності ак-тивів

3600,00

4

Податкові зобов'язання зПДВ

742 «Дохід від віднов-лення корисності ак-тивів

641 «Розрахунки за по-датками»

600,00

5

Здійснено доплату

631 «Розрахунки з ві-тчизняними постачаль-никами»

311 «Поточні рахункив національній валюті»

1100,00

6

Податковий кредит з ПДВ

641»Розрахунки за по-датками»

644 «Податковий кре-дит»

183,33

7

Придбано права на про-мисловий зразок

154 «Придбання (ство-рення) нематеріальнихактивів»

631 «Розрахунки з ві-тчизняними постачаль-никами»

3916,67

8

Податковий кредит з ПДВ(по доплаті)

644 «Податковий кре-дит»

631 «Розрахунки з ві-тчизняними постачаль-никами»

183,33

9

Податковий кредит з ПДВ

641 «Розрахунки за по-датками»

631» Розрахунки з ві-тчизняними постачаль-никами»

600,00

10

Залік взаємних заборгова-ностей

631 «Розрахунки з ві-тчизняними постачаль-никами»

377 «Розрахунки з ін-шими дебіторами»

3600,00

4.7.2. Надходження нематеріальних активів у якості внескудо статутного капіталу

При внесенні нематеріальних активів до статутного капіталу первісною вартіс-тю таких нематеріальних активів визнається узгоджена засновниками (учасниками)підприємства справедлива вартість. Порядок оцінки внесків учасників до статутногокапіталу визначається в засновницьких документах товариства — статуті та засно-вницькому договорі.

Приклад 4.6. Загальна сума статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністюстановить 300 000,00 грн. Частка засновника А — 1%, який він повинен внести згідно із засно-вницьким договором у вигляді програмного забезпечення. Узгоджена вартість програмногозабезпечення — 3000,00 грн.

Кореспонденцію рахунків за операціями внесення нематеріальних активів до ста-тутного капіталу відображено в табл. 4.9.

Таблиця 4.9

Журнал господарських операцій

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума,грн

Дебет

Кредит

1

Відображена сума статутногокапіталу підприємства

46 «Неоплачений ка-пітал»

40 «Статутний капі-тал»

300 000,00

2

Внесок до статутного капіталузасновника А у вигляді про-грамного забезпечення

122 «Права користу-вання майном»

46 «Неоплачений ка-пітал»

3000,00

4.7.3. Створення нематеріальних активів власними силами підприємства

Оцінка нематеріальних активів, створених підприємством самостійно, здійсню-ється з дотриманням положень П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» та П(С)БО 16«Витрати».

Приклад 4.7. Згідно з калькуляцією на виробництво об'єкта нематеріальних активів під-приємство в січні 200Х року понесло такі витрати: матеріальні витрати — 200,00 грн, заробіт-на плата з відрахуваннями — 3000,00 грн, амортизація виробничого обладнання — 100,00 грн,оплата за Державну реєстрацію об'єкта — 170,00 грн без ПДВ.

У березні 200Х року об'єкт був зачислений до складу нематеріальних активів.

Кореспонденцію рахунків за операціями виготовлення нематеріальних активіввласним силами представлено в табл. 4.10.

Таблиця 4.10

Журнал господарських операцій

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

оп.

Дебет

Кредит

грн

Січень 200Х року

1

Відображення списання мате-ріальних витрат

154 «Придбання (ство-рення) нематеріальнихактивів»

209 «Інші матеріали»

200,00

Продовження табл. 1.10

2

Відображено нарахування за-робітної плати з відрахуван-нями

154 «Придбання (ство-рення) нематеріальнихактивів»

661 «Розрахунки зазаробітною платою»,65 «Розрахунки застрахування»

3000,00

3

Відображена амортизація об-ладнання

154 «Придбання (ство-рення) нематеріальнихактивів»

13 «Накопичена амор-тизація нематеріаль-них активів»

100,00

4

Сплачено за державну реє-страцію

377 «Розрахунки з ін-шими дебіторами»

311 «Поточні рахун-ки в національній ва-люті»

170,00

5

Включений збір за реєстраціюдо складу первісний вартості

154 «Придбання (ство-рення) нематеріальнихактивів»

377 «Розрахунки з ін-шими дебіторами»

170,00

Березень 200Х року

6

Зараховується до складу не-матеріальних активів об'єктпромислової власності

124 «Права на об'єктипромислової власнос-ті»

154 «Придбання (ство-рення) нематеріаль-них активів»

3470,00

4.7.4. Безоплатне отримання

Первісна вартість нематеріальних активів, отриманих безплатно згідно з догово-рами дарування, визначається підприємством-отримувачем самостійно за справед-ливою вартістю на дату отримання. Сума амортизаційних відрахувань за подарова-ним об'єктом включається одночасно до витрат та до доходів підприємства.

Приклад 4.8. Підприємство 1 згідно договору дарування січні 200Х року отримало відпідприємства 2 програмне забезпечення для використання в операційній діяльності. Підпри-ємство 1 визначило справедливу вартість отриманого об'єкта нематеріальних активів в сумі900,00 грн. Строк корисного використання програми — 5 років.

Визначимо місячну норма амортизації 900,00 грн : 5 років : 12 місяців = 15,00 грн.

Журнал господарських операцій

Кореспонденція рахунків по операціях безоплатного отримання нематеріальнихактивів та нарахування їх амортизації відображена в табл. 4.11.

Таблиця 4.11

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

оп.

Дебет

Кредит

грн

Січень 200Х року

1

Оприбуткований безоплатно от-

125 «Авторське право

424 «Безоплатно одер-

900,00

 

риманий нематеріальний актив

та суміжні з ним пра-

жані необоротні акти-

 

 

від підприємства

ва»

ви»

 

Лютий 200Х року

2

Нарахована амортизація немате-ріального активу, що використо-вується у виробництві

23 «Виробництво»

133 «Накопичена амор-тизація нематеріальнихактивів»

15,00

Продовження табл. 4.11

3

Одночасно віднесено на доходи

424 «Безоплатно одер-

74 «Дохід від безоп-

15,00

 

суму амортизації нематеріально-

жані необоротні акти-

латно одержаних ак-

 

 

го активу

ви»

тивів»

 

4.8. Амортизація нематеріальних активів

Амортизація нематеріальних активів — це поступове перенесення вартості нема-теріальних активів на виробничу (повну) собівартість продукції в процесі виробни-цтва та реалізації продукції, товарів, робіт, послуг.

Амортизація нематеріальних активів нараховується, починаючи з місяця, наступ-ного за місяцем, в якому нематеріальний актив став придатний до використання, ізакінчуються з місяця, наступного за місяцем вибуття. Нарахування амортизаціїпротягом терміну корисного використання об'єкту нематеріальних активів не при-пиняється, окрім моментів консервації підприємства. Нарахування амортизації незалежить від фінансових результатів діяльності підприємства, тому амортизаційнівідрахування належать до постійних витрат підприємства. Амортизація нарахову-ється протягом терміну корисного використання нематеріального активу, який уста-новлюється підприємством самостійно. Якщо термін використання не визначено, товін приймається за 20 років. Підприємство в наказі про облікову політику самостійнообирає метод нарахування амортизації, виходячи з умов отримання майбутніх еконо-мічних вигод. У випадку неможливості визначення вимов підприємство використо-вує лінійний метод.

Порядок застосовування методів амортизації нематеріальних активів визнача-ється згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби», яким рекомендовано нарахування амор-тизації основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів) за такимиметодами:

прямолінійним, згідно з яким річна сума амортизації визначається діленнямвартості, яка амортизується, на очікуваний період використання об'єкта нематері-альних активів При використанні цього методу вартість об'єкта нематеріальних ак-тивів списується однаковими частками протягом усього періоду його експлуатації.Перевагами прямолінійного методу є передусім простота розрахунку амортизації, атакож можливість рівномірного розподілу амортизації в кожному звітному періоді,що зручно для аналітичного обліку продукції, яка випускається і реалізується. Недо-ліки цього методу в тому, що при його застосування не враховується моральний знособ'єкта нематеріальних активів;

зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначаєтьсяяк добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року (або первинної вар-тості на дату початку нарахування амортизації) та річної норми амортизації. Річнанорма амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між одиницею та результа-том кореня ступеня кількості років корисного використання об'єкта з результату відділення ліквідаційної вартості об'єкта на його первинну вартість. Метод зменшеннязалишкової вартості ґрунтується на тому, що новий об'єкт нематеріальних активівдає велику віддачу на початку терміну експлуатації і тому економічно обґрунтованонарахування більшої суми амортизації в першому році використання об'єкта і посту-пове її зменшення надалі. Цей метод слід використовувати у випадку, якщо перед-бачається наявність ліквідаційної вартості;

прискореного зменшення залишкової вартості, згідно з яким річна сума амор-тизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного пе-ріоду (або первинної вартості на дату початку нарахування амортизації) та подвоєноїрічної норми амортизації. Річна норма визначається діленням 100 на кількість роківкорисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів;

кумулятивним, згідно з яким річна сума амортизації визначається як добутоквартості, що амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіці-єнт розраховується діленням кількості років, що залишається до кінця очікуваногостроку використання об'єкта основних засобів, на суму чисел років його корисноговикористання.

Сума чисел років — це сума порядкових номерів тих років, протягом яких функціо-нує об'єкт (наприклад, число років — 4, сума чисел років дорівнює: 1 + 2 + + 3 + 4 = 10).

Кумулятивний метод амортизації, методи зменшення залишкової вартості та при-скореного зменшення залишкової вартості є методами прискореної амортизації не-матеріальних активів і найбільш привабливими для підприємств, оскільки протягомперших років експлуатації об'єктів (коли вони практично нові) накопичується макси-мальна сума грошових коштів на придбання нових об'єктів за допомогою амортизації,що відноситься на собівартість виготовленої продукції, виконаних робіт, послуг. Прицьому останніми роками експлуатації тих самих об'єктів, коли збільшуються витратина їхнє утримання і ремонт, сума амортизації, яка нараховується, незначна, що ба-лансує витрати виробництва протягом терміну використання таких основних засобів;

виробничим, згідно з яким місячна сума амортизації визначається як добутокфактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки аморти-зації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, що амортизу-ється, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виро-бити з використанням основних засобів. Виробничий метод нарахування амортизаціїдоцільно застосовувати в разі, якщо обсяги виконання робіт (виготовлення продукціїта надання послуг) можуть бути визначені досить точно. Наприклад: на підприєм-ствах автомобільного транспорту, в гірничодобувних галузях тощо.

податковий — згідно із законом України про оподаткування прибутку підпри-ємств до групи 4 належать: електронно-обчислювальні машини, інші машини дляавтоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або дру-ку інформації, інші інформаційні системи, комп'ютерні програми, телефони (в томучислі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоціннихтоварів (предметів).

Термін «комп'ютерна програма» розуміється у значенні, наведеному в законодав-стві з питань охорони авторських та суміжних прав.

Сума амортизаційних відрахувань звітного періоду визначається як сума аморти-заційних відрахувань, нарахованих для кожного з календарних кварталів, що входятьдо такого звітного періоду (далі — розрахункові квартали). Сума амортизаційних від-рахувань розрахункового кварталу визначаються шляхом застосування норм амор-тизації, визначених законом, до балансової вартості груп основних фондів на початоктакого розрахункового кварталу.

Норми амортизації встановлюються у відсотках до балансової вартості кожної згруп основних фондів на початок звітного (податкового) періоду у такому розмірі (врозрахунку на податковий квартал група 4-15% за квартал.

Для амортизації інших нематеріальних активів застосовується лінійний метод, заяким кожний окремий вид нематеріального активу амортизується рівними часткамивиходячи з його первісної вартості з урахуванням індексації протягом строку, якийвизначається платником податку самостійно, залежно від строку корисного викорис-тання таких нематеріальних активів або строку діяльності платника податку, але небільше 10 років безперервної експлуатації. Амортизаційні відрахування проводятьсядо досягнення залишковою вартістю нематеріального активу нульового значення.

4.9. Облік вибуття нематеріальних активів

Списання нематеріального активу з балансу здійснюється внаслідок:

реалізації нематеріальних активів (з переходом права власності на них);

реалізації права на користування або розпорядження нематеріальними акти-вами (без переходу права власності на самі нематеріальні активи);