РОЗДІЛ 4.ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

Мета вивчення розділу: сформувати в студентів знання та практичні навички зобліку нематеріальних активів.

Після вивчення розділу студенти повинні знати:

порядок визнання нематеріальних активів;

методологію обліку операцій з нематеріальними активами;

порядок складання первинних документів з обліку нематеріальних активів;

систему бухгалтерських записів з обліку нематеріальних активів;

методику оцінювання та переоцінювання нематеріальних активів.

Студенти повинні вміти:

установлювати одиницю обліку нематеріальних активів;

визначати первісну вартість нематеріальних активів;

відображати в бухгалтерському обліку операції з надходження, вибуття немате-ріальних активів;

розраховувати амортизацію нематеріальних активів та відображати її на рахун-ках бухгалтерського обліку.

Основні терміни

Дослідження — заплановані підприємством дослідження, які воно проводитьуперше, щоб отримати і зрозуміти нові наукові та технічні знання.

Незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи — капітальні інвестиціїу придбання, створення й модернізацію нематеріальних активів, використання якихза призначенням на дату балансу не відбулося.

Накопичена амортизація нематеріальних активів — сума амортизації об'єктівнематеріальних активів з початку їх корисного використання.

Нематеріальний актив — немонетарний актив, який не має матеріальної форми,може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використанняпротягом більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищуєодин рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях, для надання в орендуіншим особам.

Розробки — результати досліджень та інших знань, які застосовує підприємстводля планування і проектування нових або значно удосконалених матеріалів, приладів,продуктів, процесів, систем чи послуг до початку їхнього серійного виробництва чивикористання.

4.1. Визначення нематеріальних активів

Нематеріальний актив — це немонетарний актив, який не має матеріальної фор-ми, може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використан-ня більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує одинрік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншимособам. Вартість нематеріального активу має бути достовірно визначена.

Особливістю нематеріальних активів є відсутність матеріальної форми, протевони можуть бути невід'ємно пов'язані з матеріальними носіями, наприклад, лазер-ними дисками — носіями інформації або носіями в документальній формі — патента-ми, ліцензіями тощо.

Нематеріальні активи відрізняються від матеріальних активів під дією таких чин-ників:

рівень невизначеності (у зв'язку з тим, що при створенні нематеріального ак-тиву невідомо, чи буде об'єкт нематеріального активу використовуватись угосподарській діяльності підприємства);

цінність нематеріальних активів (залежить від економічної вигоди, яку під-приємства можуть отримати у зв'язку з придбанням об'єктів нематеріальнихактивів);

значущість тільки для одного підприємства (такі нематеріальні активи, яккомп'ютерна програма для організації бухгалтерського обліку, наприклад, мо-жуть мати цінність тільки для одного підприємства).

4.2. Класифікація нематеріальних активів

До нематеріальних активів — об'єктів права інтелектуальної власності належать:

Право власності на винахід

Право власності на винахід для підприємств засвідчується патентом. Об'єктомвинаходу може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культураклітин рослини і тварини) або спосіб виробництва.

Право власності на корисну модель

Для підприємств право власності на корисну модель засвідчується патентом. Об'єк-том корисної моделі для підприємств може бути конструктивне виконання пристрою.

Право власності на промисловий зразок

Для підприємств право власності на промисловий зразок засвідчується патентом.Об'єктом промислового зразка може для підприємств бути форма, малюнок чи роз-фарбування або їхнє поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового ви-робу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Право власності на знаки для товарів і послуг

Для підприємств право власності на знаки для товарів і послуг засвідчується сві-доцтвом. Об'єктом права власності на знак для підприємств можуть бути словесні,зображувальні, об'ємні та інші позначення або їхні комбінації, виконані в будь-якомукольорі чи поєднанні кольорів.

Право власності на сорт рослин

Для підприємств право власності на сорт засвідчується патентом. Патент на сортдля підприємств засвідчує авторство на сорт і виключне право на його використання.

Перелік родів і видів рослин, на сорти яких видаються патенти, визначається Кабіне-том Міністрів України.

Право власності на фірмове найменування

Юридична особа має своє найменування. Право і обов'язки підприємств, пов'язаніз користуванням фірмовим найменуванням, виробничими марками і товарними зна-ками, визначаються діючим законодавством.

Право власності на програми для ЕОМ

Для підприємств включає право на публікування, відтворювання, розповсюджен-ня та інші дії з введення в господарський обіг сукупності даних та команд, що призна-чені для функціонування ЕОМ та інших комп'ютерних пристроїв з метою отриманняпевного результату.

Право власності на базу даних

Для підприємств включає право на публікування, відтворювання, розповсюджу-вання та інші дії з введення в господарський обіг сукупності даних (статей, розрахун-ків, тощо), які систематизовані для пошуку і обробки за допомогою ЕОМ.

Право власності на науково-технічну інформацію