РОЗДІЛ 5.ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

Мета вивчення розділу: сформувати в студентів теоретичні знання та практичнінавички щодо відображення в обліку надходження, вибуття, переоцінки та інвента-ризації виробничих запасів підприємства, які є, як правило, найбільшою та найваго-мішою частиною активів підприємства.

Після вивчення розділу студенти повинні знати:

економічну сутність категорії «запаси»;

порядок визнання запасів;

характеристику рахунків для обліку запасів;

основні первинні документи, які використовуються для оформлення операцій звиробничими запасами;

особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів;

методи оцінювання вартості вибуття запасів;

порядок проведення інвентаризації та відображення її результатів у звітності.Студенти повинні вміти:

визначати фактичну собівартість запасів з використанням існуючих методівоцінювання надходження запасів;

визначати фактичну собівартість запасів шляхом їхнього оцінювання на датубалансу;

визначати вартість придбання запасів, отриманих у результаті обміну;

відображати на рахунках бухгалтерського обліку операції з використання мало-цінних та швидкозношуваних предметів;

відображати на рахунках бухгалтерського обліку операції руху товарів на під-приємствах торгівлі;

відображати в обліку результати інвентаризації запасів.

Основні терміни

Запаси — це активи, які:

утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяль-ності;

перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продуктувиробництва;

утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання ро-біт, надання послуг, а також управління підприємством.

Купівельні напівфабрикати та комплектувальні вироби — придбані на стороніоборотні матеріальні активи, призначені для використання у власному виробництвіяк матеріальна основа або необхідний додаток до матеріальної складової майбутньо-го продукту цього виробництва.

Малоцінні та швидкозношувані предмети — це активи, строк використання якихне більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він перевищуєодин рік.

Матеріали — придбані на стороні оборотні ресурси, призначені для використан-ня у власному виробництві як необхідний компонент майбутнього продукту цьоговиробництва або для обслуговування технологічного процесу й управління.

Напівфабрикати — це сировина й матеріали, які не пройшли певних стадій об-роблення і ще не є готовою продукцією.

Подібні активи — це активи, які мають однакове функціональне призначення йоднакову справедливу вартість.

Сировина — добуті, вироблені власними силами або придбані на стороні оборотніресурси, які на момент придбання не пройшли жодної стадії промислового оброблен-ня та призначені для споживання власним виробництвом як необхідний компонентмайбутнього продукту цього виробництва.

Чиста вартість реалізації запасів — очікувана ціна реалізації запасів в умовахзвичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їхнього ви-робництва і реалізацію.

5.1. Загальні аспекти організації обліку запасів

5.1.1. Економічна сутність категорії «запаси», класифікація запасівта основні завдання їх обліку

У спеціальній літературі досить часто застосовується поняття «виробничі за-паси», яке прийшло на заміну поняттю «матеріали». Іноді, при визначенні поняттяматеріальних оборотних активів, застосовується термін «цінності». Однак поняття«цінність» є описовою категорією, ознакою, якісним або критеріальним показником,що характеризує запаси як економічні елементи, які мають користь для їх власника іможуть принести йому економічні вигоди.

Терміни «товарно-матеріальні активи» і «товарно-матеріальні запаси» не доситьприйнятні для застосування з причини охоплення ними активів, що мають матері-альну форму, які можуть бути як оборотними, так і необоротними. При цьому домі-нує припущення, що вони можуть бути продані.

Найбільше відображає характерні властивості речових елементів виробництватермін «товарно-виробничі запаси», основне призначення яких — оброблення в про-цесі виробництва, формування основи виробів, при цьому враховується можливістьперебування їх у складі резервів у вигляді виробничих запасів на складі або готовихвиробів (товарів), що зберігаються на складах.

Крім того, для забезпечення виробництва підприємство створює запаси малоцін-них та швидкозношуваних предметів.

Для правильної організації обліку запасів важливе значення має їх науково об-ґрунтована класифікація. Як уже зазначалося, товарно-виробничі запаси є складо-вою частиною групи матеріальних ресурсів, які формують економічні (виробничі)ресурси. Класифікація економічних (виробничих) ресурсів наведена на рис. 5.1.

Запаси відносяться до матеріальних економічних ресурсів і можуть перебуватияк у сфері виробництва (засоби та предмети праці), так і у сфері обігу (продукти пра-ці).

Запаси можна класифікувати за такими ознаками.

За призначенням та термінами утворення:

сезонні — запаси, які використовуються при сезонному виробництві або сезон-них поставках;

постійні — запаси, які забезпечують безперебійність виробництва між черго-вими поставками.

За місцем знаходження:

у виробництві — запаси, які перебувають у процесі виробництва продукції (упроцесі оброблення);

на складі — запаси, які містяться на складах підприємства;

у дорозі — продукція, яка перебуває в дорозі від підприємства-виробника допідприємства-покупця.

По відношенню до балансу:

балансові — запаси, які відображені в балансі підприємства (є його власністю);

позабалансові — запаси, які не належать підприємству і зберігаються ним запевних умов.

За наявність протягом звітного періоду: