РОЗДІЛ 7.ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ

Мета вивчення розділу: сформувати в студентів знання з організації та методо-логії обліку грошових коштів.

Після вивчення розділу студенти повинні знати:

порядок документального оформлення касових операцій;

характеристику бухгалтерських рахунків з обліку грошових коштів у касі;

порядок ведення касових операцій;

характеристику безготівкових розрахунків;

порядок документального оформлення руху коштів на рахунках у банках;

організацію синтетичного та аналітичного обліку готівки та інших грошовихкоштів;

порядок відображення інформації про грошові кошти у фінансовій звітності.

Студенти повинні вміти:

заповнювати первинні документи, за допомогою яких оформлюється рух гро-шей у касі підприємства;

заповнювати первинні документи, за допомогою яких оформлюється рух гро-шей на рахунках у банках;

відображати в бухгалтерському обліку господарські операції, які пов'язані з ру-хом грошових коштів;

складати реєстри синтетичного та аналітичного обліку грошових коштів;

готувати документи для відкриття та закриття поточних рахунків у банках увітчизняній та іноземній валютах.

Основні терміни

Готівкові кошти — грошові знаки національної валюти України — банкноти і мо-нети, в тому числі обігові, пам'ятні та ювілейні монети, які є дійсними платіжнимизасобами.

Валюта контракту — валюта, визначена в контракті для вираження ціни товару.

Валюта платежу — валюта, в якій повинна бути проведена оплата, передбаченаконтрактом.

Валютний курс — установлений НБУ офіційний курс грошової одиниці Українидо грошової одиниці іншої країни.

Валюта звітності — грошова одиниця України.

Готівкова виручка — сума фактично одержаних готівкових коштів від реалізаціїпродукції (товарів, робіт, послуг) і позареалізаційні находження.

Депонована заробітна плата — готівкові кошти, що одержані підприємствами(підприємцями) для виплат, пов'язаних з оплатою праці, та не виплачені в установ-лений строк окремим фізичним особам.

Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів — документ, щозастосовується для реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів та іншихкасових документів.

Картковий рахунок — банківський поточний рахунок, на якому обліковуютьсяоперації за платіжними картками.

Каса — приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а також при-ймання, видачі, зберігання готівкових коштів, інших цінностей, касових документів.

Касова книга — документ установленої форми, що застосовується для здійсненняпервинного обліку готівки в касі.

Касовий ордер — первинний документ, що застосовується для оформлення над-ходжень (видачі) готівки з каси.

Касові документи — документи (касові ордери та платіжні чи розрахунково-платіжні відомості), за допомогою яких відповідно до законодавства України оформ-ляються касові операції, звіти про використання коштів, а також відповідні журналивстановленої форми для реєстрації цих документів та книги обліку.

Касові операції — операції підприємств (підприємців) між собою та з фізичнимиособами, що пов'язані з прийманням і видачею готівки під час проведення розрахун-ків через касу з відображенням цих операцій у відповідних книгах обліку.

Книга обліку доходів і витрат — документ установленої форми, що застосовуєть-ся відповідно до законодавства України для відображення руху готівки.

Книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей — книга, що застосовуєтьсядля обліку готівки та оплачених документів.

Книга обліку розрахункових операцій — прошнурована і належним чином зареє-стрована в органах державної податкової служби України книга, що містить щоденнізвіти, які складаються на підставі відповідних розрахункових документів щодо рухуготівкових коштів, товарів (послуг).

Ліміт залишку готівки в касі — граничний розмір суми готівки, що може залиша-тися в касі в позаробочий час.

Операційний час — частина операційного часу дня для банку, протягом якого при-ймаються документи на переказ і документи на відкликання, що мають бути обробле-ні, передані та виконані цим банком протягом цього самого робочого дня.

Переказ готівки — внесення певної суми готівки підприємством або фізичноюособою з метою її зарахування на рахунки відповідного підприємства чи фізичноїособи або видачі одержувачеві в готівковій формі.

Резиденти — це юридичні особи з місцезнаходженням на території України, якіздійснюють свою діяльність на підставі законодавства України.

Нерезиденти — юридичні особи з місцезнаходженням за межами України, щостворені і діють відповідно до законодавства іноземної держави.

Операції в іноземній валюті — господарські операції, вартість яких визначена віноземній валюті або яка потребує розрахунків в іноземній валюті.

7.1. Економічна сутність, поняття та характеристика грошових коштів

Гроші виникли в процесі розвитку товарного виробництва, коли продукти працівикористовувались дуже широко для обміну й виникла можливість купити інші длязадоволення потреб.

Гроші — це загальний еквівалент вартості, який вимірюється витратами праці,визнаними суспільством.

За допомогою грошових знаків установлюються ціни на всі товари та послуги.

Суспільна користь грошових коштів визначається тим, що готівка:

опосередковує рух товару від товаровиробника до споживача товару;

обслуговує рух індивідуальних капіталів;

поза сферою обігу готівка здатна зберігати свою споживчу вартість.

Будучи безпосереднім втіленням абстрактної суспільно-необхідної праці, гроші є

явищем суспільним, вони не речі, а уречевлена форма відносин між людьми, які ви-никають з приводу обміну продук