РОЗДІЛ 7.ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ

магниевый скраб beletage

Мета вивчення розділу: сформувати в студентів знання з організації та методо-логії обліку грошових коштів.

Після вивчення розділу студенти повинні знати:

порядок документального оформлення касових операцій;

характеристику бухгалтерських рахунків з обліку грошових коштів у касі;

порядок ведення касових операцій;

характеристику безготівкових розрахунків;

порядок документального оформлення руху коштів на рахунках у банках;

організацію синтетичного та аналітичного обліку готівки та інших грошовихкоштів;

порядок відображення інформації про грошові кошти у фінансовій звітності.

Студенти повинні вміти:

заповнювати первинні документи, за допомогою яких оформлюється рух гро-шей у касі підприємства;

заповнювати первинні документи, за допомогою яких оформлюється рух гро-шей на рахунках у банках;

відображати в бухгалтерському обліку господарські операції, які пов'язані з ру-хом грошових коштів;

складати реєстри синтетичного та аналітичного обліку грошових коштів;

готувати документи для відкриття та закриття поточних рахунків у банках увітчизняній та іноземній валютах.

Основні терміни

Готівкові кошти — грошові знаки національної валюти України — банкноти і мо-нети, в тому числі обігові, пам'ятні та ювілейні монети, які є дійсними платіжнимизасобами.

Валюта контракту — валюта, визначена в контракті для вираження ціни товару.

Валюта платежу — валюта, в якій повинна бути проведена оплата, передбаченаконтрактом.

Валютний курс — установлений НБУ офіційний курс грошової одиниці Українидо грошової одиниці іншої країни.

Валюта звітності — грошова одиниця України.

Готівкова виручка — сума фактично одержаних готівкових коштів від реалізаціїпродукції (товарів, робіт, послуг) і позареалізаційні находження.

Депонована заробітна плата — готівкові кошти, що одержані підприємствами(підприємцями) для виплат, пов'язаних з оплатою праці, та не виплачені в установ-лений строк окремим фізичним особам.

Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів — документ, щозастосовується для реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів та іншихкасових документів.

Картковий рахунок — банківський поточний рахунок, на якому обліковуютьсяоперації за платіжними картками.

Каса — приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а також при-ймання, видачі, зберігання готівкових коштів, інших цінностей, касових документів.

Касова книга — документ установленої форми, що застосовується для здійсненняпервинного обліку готівки в касі.

Касовий ордер — первинний документ, що застосовується для оформлення над-ходжень (видачі) готівки з каси.

Касові документи — документи (касові ордери та платіжні чи розрахунково-платіжні відомості), за допомогою яких відповідно до законодавства України оформ-ляються касові операції, звіти про використання коштів, а також відповідні журналивстановленої форми для реєстрації цих документів та книги обліку.

Касові операції — операції підприємств (підприємців) між собою та з фізичнимиособами, що пов'язані з прийманням і видачею готівки під час проведення розрахун-ків через касу з відображенням цих операцій у відповідних книгах обліку.

Книга обліку доходів і витрат — документ установленої форми, що застосовуєть-ся відповідно до законодавства України для відображення руху готівки.

Книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей — книга, що застосовуєтьсядля обліку готівки та оплачених документів.

Книга обліку розрахункових операцій — прошнурована і належним чином зареє-стрована в органах державної податкової служби України книга, що містить щоденнізвіти, які складаються на підставі відповідних розрахункових документів щодо рухуготівкових коштів, товарів (послуг).

Ліміт залишку готівки в касі — граничний розмір суми готівки, що може залиша-тися в касі в позаробочий час.

Операційний час — частина операційного часу дня для банку, протягом якого при-ймаються документи на переказ і документи на відкликання, що мають бути обробле-ні, передані та виконані цим банком протягом цього самого робочого дня.

Переказ готівки — внесення певної суми готівки підприємством або фізичноюособою з метою її зарахування на рахунки відповідного підприємства чи фізичноїособи або видачі одержувачеві в готівковій формі.

Резиденти — це юридичні особи з місцезнаходженням на території України, якіздійснюють свою діяльність на підставі законодавства України.

Нерезиденти — юридичні особи з місцезнаходженням за межами України, щостворені і діють відповідно до законодавства іноземної держави.

Операції в іноземній валюті — господарські операції, вартість яких визначена віноземній валюті або яка потребує розрахунків в іноземній валюті.

7.1. Економічна сутність, поняття та характеристика грошових коштів

Гроші виникли в процесі розвитку товарного виробництва, коли продукти працівикористовувались дуже широко для обміну й виникла можливість купити інші длязадоволення потреб.

Гроші — це загальний еквівалент вартості, який вимірюється витратами праці,визнаними суспільством.

За допомогою грошових знаків установлюються ціни на всі товари та послуги.

Суспільна користь грошових коштів визначається тим, що готівка:

опосередковує рух товару від товаровиробника до споживача товару;

обслуговує рух індивідуальних капіталів;

поза сферою обігу готівка здатна зберігати свою споживчу вартість.

Будучи безпосереднім втіленням абстрактної суспільно-необхідної праці, гроші є

явищем суспільним, вони не речі, а уречевлена форма відносин між людьми, які ви-никають з приводу обміну продуктами праці в процесі відтворення. Готівкові коштизмінюються в міру розвитку втілених у них суспільних відносин. Суспільний харак-тер грошей є однією з найхарактерніших їхніх ознак, яка визначає їх як самостійнуекономічну категорію.

Функції грошей: міра вартості; засіб платежу; засіб обігу; засіб нагромадження;світові гроші.

З метою ведення бухгалтерського обліку грошові кошти — це готівка, кошти нарахунках у банках, інші грошові кошти (у національній та іноземній валютах).

До них належать: касова готівка; кошти на поточних рахунках у банках у націо-нальній валюті; кошти на поточних рахунках у банках в іноземній валюті; грошовідокументи; інші кошти, які відповідають визначенню грошових коштів.

Грошові кошти обліковуються на рахунках класу 3 «Кошти, розрахунки та іншіактиви». Вони призначені для узагальнення інформації про наявність, надходження,вибуття грошових коштів у касах, на поточних рахунках. Грошові кошти знаходятьсвоє відображення у другому розділі активу Балансу «Оборотні активи», у статті«Грошові кошти та їх еквіваленти».

Не включаються до складу грошових коштів гроші, які обмежені у використанніпротягом поточного періоду, вони відображаються у складі інших необоротних активів.

Кошти в іноземній валюті та розрахунки іноземною валютою на рахунках класу 3«Кошти, розрахунки та інші активи» обліковуються в гривнях у сумі, яка визначаєтьсяшляхом перерахунку іноземної валюти за курсом Національного банку України на датуздійснення грошової операції. Кошти в іноземній валюті різних іноземних держав облі-ковуються окремо по кожній валюті, але в перерахунку на національну валюту України.

7.2. Організація первинного обліку операцій з готівкою

Первинні документи, які підтверджують рух грошових коштів, повинні бути на-лежним чином складені. Касові операції оформлюються документами, типові фор-ми яких затверджено Міністерством статистики України за згодою з Національнимбанком України і Міністерством фінансів України і які повинні застосовуватися беззмін на всіх підприємствах, незалежно від їхньої відомчої підпорядкованості та фор-ми власності (табл. 7.1).

Реквізити прибуткового касового ордера: найменування підприємства, організа-ції, до каси яких надійшли грошові кошти; номер; дата складення; кореспондуючийз рахунком 30 «Каса» рахунок бухгалтерського обліку, який використовується привідображенні господарської операції, що оформлюється цим прибутковим касовимордером; сума; від кого і на якій підставі отримано грошові кошти; сума гривень при-йнятої готівки (прописом) і копійок (цифрами).

Таблиця 7.1

Документи, які підтверджують рух готівки в касі

Формадокумента

Первинні документи

Призначення документа

КО-1

Прибутковий касовий ордер

Оформлення надходження готівки до каси

КО-2

Видатковий касовий ордер

Оформлення видачі готівки з каси

КО-3, 3а

Журнал реєстрації прибуткових тавидаткових касових документів

Призначений для реєстрації в бухгалтер-ській службі касових документів

КО-4

Касова книга

Відображення обліку касиром операцій зготівкою

КО-5

Книга обліку прийнятих та вида-них касиром грошей

Відображення обліку коштів, які надходятьдо каси

Прибутковий касовий ордер виписується в одному примірнику, одночасно з за-повненням квитанції, яка видається особі, що здає грошові кошти до каси.

Прибутковий касовий ордер додається до звітності касира.

Видача готівки з каси оформлюється шляхом виписування видаткового касовогоордера, типова форма якого затверджена наказом Мінстату України від 15.02.1996 р.за № 51 або платіжних (розрахунково-платіжних) відомостей.

При заповненні видаткового касового ордера вказується: найменування підпри-ємства, організації; номер; дата складення; кореспондуючий з рахунком 30 «Каса»рахунок бухгалтерського обліку, який використовується при відображенні господар-ської операції, що оформлюється видатковим касовим ордером; сума; кому і на якійпідставі видано грошові кошти.

Видатковий касовий ордер виписується в одному примірнику. Документи на ви-дачу грошей повинні підписати керівник і головний бухгалтер підприємства або осо-би, які уповноважені ними.

До того як передати їх до каси, прибуткові та видаткові касові ордери бухгалтерія ре-єструє в журналі реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів. Журнал реєст-рації прибуткових та видаткових касових документів — форми № КО-3 і № КО-3а — зат-верджені наказом Мінстату України «Про затвердження типових форм обліку касовихоперацій» від 15.02.1996 р. за № 51.

Журнал форми № КО-3 застосовують окремо для реєстрації прибуткових і ви-даткових касових ордерів. Журнал форми № КО-3а використовують для реєстраціїяк прибуткових, так і видаткових касових документів.

У журналі форми № КО-3а вказується:

дата і номер прибуткових і видаткових касових документів;

суми, на які виписані прибуткові та видаткові касові документи;

У розділі «Примітка» міститься короткий опис господарської діяльності.

Підприємства, які здійснюють розрахункові операції у готівковій формі, в про-цесі продажу товарів у сфері торгівлі повинні обов'язково видавати документи, за-значені в табл. 7.2.

Надходження і видача грошових документів оформлюються прибутковими тавидатковими касовими ордерами або накладними, що їх замінюють. У встановленітерміни касир складає і передає до бухгалтерської служби звіт про рух грошових до-кументів.

Таблиця 7.2

Документи, які підтверджують рух готівки підприємств сфери торгівлі

Формадокумента

Первинні документи

Призначення документа

ФКЧ-1

Фіскальний касовийчек на товари (послу-ги)

Розрахунковий документ, надрукований реєстраторомрозрахункових операцій при проведенні розрахунків запродані товари(надані послуги)

ФКЧ-2

Фіскальний касовийчек видачі коштів

Розрахунковий документ, надрукований реєстраторомрозрахункових операцій при проведенні розрахунків уразі видачі коштів покупцеві під час повернення товару,рекомпенсації послуги, прийняття цінностей під заставу,виплати виграшів державної лотереї та в інших випадках

РК-1

Розрахунковаквитанція

Розрахунковий документ, бланк якого виготовлено дру-кованим способом, а окремі реквізити заповнюються відруки або шляхом проставлення штампів під час реєстра-ції розрахунків за продані товари (надані послуги) абопід час видачі коштів покупцеві у випадку поверненнятовару, рекомпенсації послуги, прийняття цінностей підзаставу та в інших випадках

Підставою для відображення у бухгалтерському обліку грошових коштів у дорозі є:

супровідна відомість (готівка передається в банк через інкасатора);

квитанція про приймання грошової суми (готівка передається через відділен-ня зв'язку);

квитанція до прибуткового касового ордера банку (готівка здається до касибанку безпосередньо касиром);

отримані повідомлення (авізо) із зазначеною датою, номером платіжного до-ручення, сумою і назвою установи банку чи поштового відділення, яке при-йняло перерахування.

Супровідна відомість, яка є підставою для списання коштів та підтверджує здачуготівки до каси банку, складається в трьох примірниках через копіювальний папір:перший примірник (супровідну відомість) вкладають в інкасаторську сумку, другий(накладну) віддають інкасаторові при отриманні ним сумки, третій (копію супро-відної відомості) залишають у касі підприємства (інкасатор розписується на цьомупримірнику і ставить відповідний штамп). На зворотному боці першого та другогопримірників вказаних документів матеріально відповідальні особи заповнюють по-купюрний опис грошей, які здаються.

Касир зобов'язаний надавати особливу увагу належному складанню касових до-кументів. Забороняється приймати до виконання первинні документи на операції,які суперечать законодавству, встановленому порядку приймання, зберігання і ви-трачання коштів, порушують договірну, фінансову дисципліну, завдають збитку дер-жаві, власникам, іншим юридичним та фізичним особам.

Усі касові документи повинні заповнювати відповідальні особи чітко та зрозумі-ло чорнилом, кульковою ручкою або складати на машинних носіях. Жодних підчи-сток, помарок або виправлень у цих документах не допускається.

Якщо хоча б одна з вимог щодо заповнення касових документів не виконана, ка-сир зобов'язаний повернути документи до бухгалтерської служби для належного їхоформлення.

Після завершення операцій касир зобов'язаний підписати усі прибуткові та ви-даткові касові ордери, а ті документи, які до них додаються, погасити штампом абонадписом: на прибуткових документах — «отримано», а на видаткових — «оплачено»,вказавши дату. Порядок оформлення видачі готівки видатковим касовим ордеромнаведено в табл. 7.3.

Таблиця 7.3

Робоча інструкція щодо оформлення видачі готівки видатковим касовим ордером

Виконавець

Перелік робіт

Головнийбухгалтер

Розглядає усну заяву особи про видачу грошей і за необхідності з'ясовуєу бухгалтера розрахункового відділу стан розрахунків з одержувачем абообґрунтованість суми, необхідної одержувачеві. Бухгалтер розрахунковоговідділу дає відповідну довідку, на підставі якої головний бухгалтер прий-має рішення

Бухгалтеррозрахун ковоговідділу

Складає видатковий касовий ордер, зазначаючи в ньому такі реквізити:дату (число цифрами, місяць літерами); прізвище, ім'я, по батькові одер-жувача (якщо гроші видаються за дорученням — дату, номер доручення таособу, яка його видала); зміст операції (за що або для чого видаються гро-ші); суму до видачі (цифрами та словами); номер кореспондуючого рахун-ку. Бухгалтер розрахункового відділу здійснює контирування на ордері тареєструє його під відповідним порядковим номером, проставляє цей номерна ордері й передає документ головному бухгалтеру

Головнийбухгалтер

Перевіряє правильність складання касового ордера, підписує його і пере-дає (через працівника бухгалтерської служби) керівникові підприємства.Одержавши підписаний керівником ордер, головний бухгалтер направляєйого (через працівника бухгалтерської служби) касиру для виконання

Касир

Перевіряє достовірність підписів на ордері та правильність його оформ-лення.

Вимагає від одержувача пред'явити паспорт або інший документ, який за-свідчує особу та доручення (якщо гроші видаються за дорученням). Дору-чення прикріплюється до ордера. Після цього касир пропонує одержуваче-ві поставити підпис на ордері з указуванням суми прописом, підписуєтьсяна ордері сам і видає гроші. Ордер реєструється у відповідних касових до-кументах

Після реєстрації касові ордери бухгалтер передає до каси підприємства для ви-конання.

Усі факти надходження і вибуття готівки на підприємстві відображаються в касо-вій книзі — обліковому реєстрі, призначеному для обліку касових операцій касиромпідприємства. У ній у хронологічній послідовності відображається витрачання і над-ходження готівки, що дає можливість контролювати рух коштів підприємства.

Кожне підприємство, яке має касу, повинно мати одну касову книгу в національ-ній валюті та касові книги окремо на кожну іноземну валюту. Касова книга повиннабути пронумерована, прошнурована і опечатана печаткою. Кількість аркушів у касовійкнизі підтверджується підписами керівника та головного бухгалтера підприємства.

Приписки та необумовлені виправлення в касовій книзі забороняються. Зробленівиправлення засвідчуються підписами касира та головного бухгалтера підприємстваабо осіб, які їх замінюють.

Записи в касовій книзі здійснює касир одразу ж після отримання або видачі гро-шей за кожним ордером або іншими документами, що його замінюють. У кінці кож-ного робочого дня касир підбиває підсумки операцій за день, виводить залишок го-тівки в касі та передає до бухгалтерської служби звіт касира з додатком прибутковихі видаткових касових документів.

Готівкові кошти підприємства одержують з банку через касира. Одержання готів-ки здійснюється згідно з грошовим чеком, виписаним на ім'я касира та підписанимкерівником і головним бухгалтером. У випадку, коли на підприємстві немає посадикасира, за письмовим розпорядженням його обов'язки виконує інший працівник.

В установах банку підприємство повинно отримати чекову книжку. З цією метоюна підприємстві заповнюється заява, підписана керівником і головним бухгалтером,у якій зазначається прізвище, ім'я та по батькові касира і зразок його підпису. Крімтого, в заяві ставиться печатка підприємства. На підставі заяви касир одержує чековукнижку, в якій міститься від 25 до 50 чеків.

Для одержання готівки необхідно попередньо (за один-два дні) замовити необ-хідну суму готівкових коштів, які касир одержує за чеками.

Одержану готівку з банку використовують за суворо цільовим призначенням. Учеку на одержання готівки необхідно вказати, на які потреби одержано гроші. Неви-користаний залишок готівки необхідно з каси здати до каси банку. Наприклад, заро-бітна плата, яка не була виплачена в триденний термін, повертається до каси банку.

Здача готівкових коштів на рахунки в банках оформлюється видатковим касовимордером. При цьому касир повинен заповнити первинний документ «Об'ява на вне-сок суми готівкою», який слід одержати в оператора банку. Цей документ складаєть-ся з трьох частин. Верхня частина об'яви залишається у банку, квитанція передаєтьсякасиру. Нижня частина об'яви (ордер) також повертається касиру (після проведеннягосподарської операції) разом з випискою банку. На кожній частині об'яви зазнача-ється дата, сума прийнятої готівки, банк одержувача і одержувач, прізвище, ім'я та побатькові особи, від якої прийнято готівку.

7.3. Фінансовий облік касових операцій

Загальні принципи ведення касових операцій передбачають, що підприємства тапідприємці, які мають рахунки, зобов'язані зберігати свої кошти в установах банків.Готівка може бути одержана з власних рахунків в установах банків у межах наявнихкоштів та на цілі, визначені в чеках. Усі готівкові розрахунки підприємств і підпри-ємців між собою і з громадянами проводяться на підставі Положення про веденнякасових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Прав-ління Національного банку України № 637 від 15.12.2004 р., а також Інструкцією проорганізацію роботи з готівкового обігу установами банків України.

Для здійснення розрахунків готівкою підприємство може мати головну касу тадекілька операційних кас, де здійснюються готівкові розрахунки. Для ведення на під-приємстві касових операцій призначаються касири. Вони несуть повну матеріальнувідповідальність за збереження прийнятих цінностей. Після видання наказу про при-значення касирів, їх ознайомлюють під розписку з порядком ведення касових опера-цій і з ними укладають договори про повну матеріальну відповідальність.

Згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язаньі господарських операцій, затвердженим наказом Міністерства фінансів Українивід 30.11.99 р. за № 291, для обліку касових операцій використовується рахунок 30«Каса», до якого відкрито субрахунок 301 «Каса в національній валюті», 302 «Каса віноземній валюті». Аналітичний облік ведеться по касах підприємства.

За дебетом рахунка 30 «Каса» відображається надходження коштів до каси під-приємства, за кредитом — видача коштів із каси підприємства.

Схеми бухгалтерських записів з обліку касових операцій подано в табл. 7.4.

Таблиця 7.4

Кореспонденція рахунків обліку касових операцій

з/п

Зміст операції

Дебет

Кредит

1

Отримано кошти в головну касу під-приємства з операційної каси

301 «Каса в національ-ній валюті»

301 «Каса в національ-ній валюті»

2

Здана виручка в банк через інкаса-тора

333 «Грошові кошти вдорозі в національнійвалюті»

301 «Каса в національ-ній валюті»

3

Видано кошти під звіт для витрат навідрядження

372 «Розрахунки з під-звітними особами»

301 «Каса в національ-ній валюті»

4

Повернення невикористаних під-звітних сум

301 «Каса в національ-ній валюті»

372 «Розрахунки з під-звітними особами»

5

Отримано кошти з поточного рахун-ку в банку

301 «Каса в національ-ній валюті»

311 «Поточні рахункив національній валюті»

6

Видано з каси заробітну плату пра-цівникам підприємства

661 «Розрахунки за за-робітною платою»

301 «Каса в національ-ній валюті»

7

Отримано виручку в операційнукасу за реалізовану продукцію това-ри, роботи, послуги

301 «Каса в національ-ній валюті»

«Дохід від реаліза-ції готової продукції»,

«Дохід від реаліза-ції товарів»,

«Дохід від реаліза-ції робіт і послуг»

8

Оприбутковано в касу суму відшко-дування завданих збитків

301 «Каса в національ-ній валюті»

375 «Розрахунки завідшкодуванням завда-них збитків»

9

Видано кошти з каси під звіт на при-дбання товарно-матеріальних цін-ностей

372 «Розрахунки з під-звітними особами»

301 «Каса в національ-ній валюті»

10

Внесено готівку з каси на поточнийрахунок

311 «Поточні рахункив національній валюті»

301 «Каса в національ-ній валюті»

11

Одержання готівки від вітчизнянихпокупців і замовників

301 «Каса в національ-ній валюті»

361 «Розрахунки з ві-тчизняними покупця-ми»

12

Оприбутковано лишки готівки вкасі, виявлені в результаті інвента-ризації

301 «Каса в національ-ній валюті»

719 «Інші доходи відопераційної діяльнос-ті»

13

Списано нестачу готівки у касі, ви-явлену в результаті інвентаризації

947 «Нестачі і втративід псування цінностей»

301 «Каса в національ-ній валюті»

Продовження табл. 7.4

14

Сплата готівкою внеску до статут-

301 «Каса в національ-

46 «Неоплачений капі-

 

ного капіталу

ній валюті»

тал»

Бухгалтерські записи здійснюються на підставі прибуткових та видаткових ка-сових документів, виручка від реалізації визначається на підставі звітів реєстраторіврозрахункових операцій, які отримуються щоденно.

Облік операцій за рахунком 30 «Каса» при застосуванні журнально-ордерноїформи ведеться в журналі № 1 та відомості до нього. У цьому реєстрі відображаєтьсясума за кредитом рахунка 30 «Каса» в кореспонденції з рахунками, які дебетуються.У відомості — за дебетом рахунка 30 «Каса» в кореспонденції з рахунками, які кре-дитуються.

До відомості по рахунку 30 «Каса» відображаються залишки готівки на початок ікінець звітного періоду. Записи в журнал та відомість здійснюються на підставі звітівкасира.

У кінці місяця підраховують підсумки за дебетом та кредитом рахунка 30 «Каса»і звіряють їх із записами за кореспондуючими рахунками, відображеними в іншихжурналах та відомостях.

Після підрахунку і звірки сум кредитовий оборот за рахунком 30 «Каса» та зведе-ні суми за дебетом рахунка переносять до Головної книги.

Залишок за рахунком 30 «Каса» на кінець звітного періоду повинен бути тотож-ний сумі залишку в касовій книзі.

Для ведення обліку касових операцій в іноземній валюті передбачено рахунок 30«Каса» (субрахунок 302 «Каса в іноземній валюті»). Записи за цим рахунком здій-снюються в передбаченому розвороті журналу № 1 та відомості до субрахунку 302«Каса в іноземній валюті».

Схема обліку касових операцій за журнально-ордерною формою наведена нарис. 7.1.

7.4. Організація безготівкових розрахунків

7.4.1. Види рахунків у банках, порядок їх відкриття та закриття

З метою здійснення безготівкових розрахунків необхідна наявність рахунку у фі-нансовій установі — уповноваженому банку.

Відповідно до Інструкції № 3 «Про відкриття банками рахунків у національнійта іноземній валюті», затвердженої постановою правління Національного банкуУкраїни № 492 від 12.11.2003 р. (зі змінами і доповненнями, внесеними постановамиправління Національного банку України), банки відкривають своїм клієнтам рахун-ки: поточні, кредитні, депозитні, бюджетні тощо. Їх відкривають за місцем реєстраціїпідприємства або в іншому банку України за погодженням сторін.

Поточні рахунки в національній валюті відкриваються банком підприємствам надоговірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових опера-цій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог за-конодавства України.

Бюджетні рахунки відкриваються підприємствам, яким виділяються кошти дер-жавного або місцевих бюджетів з метою цільового їх використання.

Кредитні рахунки відкриваються на договірній основі як юридичним, так і фізич-ним особам у будь-якій установі банку, що має право видавати позики з додержаннямвимог чинного законодавства.

Депозитні рахунки відкриваються на підставі укладеного депозитного договоруміж власником рахунка і установою банку на визначений у договорі термін. Коштина депозитні рахунки перераховуються з поточних рахунків підприємства і після за-кінчення терміну зберігання повертаються на ці рахунки.

З метою відкриття депозитного рахунка юридичній особі слід подати такі доку-менти:

копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в уповноваженихорганах;

копії зареєстрованого установчого документа (статуту), засновницького дого-вору (установчого акту, положення);

копію довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєструпідприємств та організацій України (код ЄДРПОУ);

копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органіДержавної податкової служби;

копії документів про повідомлення фондів соціального страхування щодонаміру відкрити депозитний рахунок, що засвідчується в установленому по-рядку (для юридичної особи, яка використовує найману працю і є платникомстрахових внесків).

Проведення розрахункових операцій і видача коштів готівкою з депозитного ра-хунка забороняється.

Для відкриття поточного рахунка потрібно подати такі документи:

заяву про відкриття рахунка встановленого зразка;

копію свідоцтва про державну реєстрацію;

копію рішення про створення, реорганізацію підприємства;

копію належним чином зареєстрованого Статуту (Положення), засвідчену но-таріально або органом державної реєстрації;

картку зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавстваабо установчих документів підприємства, надано право розпоряджатися ра-хунком і право підпису розрахункових документів. На картці ставиться від-биток печатки підприємства;

копію документа, який підтверджує взяття юридичної особи на облік в орга-ні Державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, абонотаріально.

Право першого підпису належить керівникові підприємства, а також службовимособам, уповноваженим керівником; а другого — головному бухгалтерові й іншимуповноваженим особам.

Коли юридичні особи використовують найману працю і є платниками страховихвнесків, вони додатково до вищезазначеного переліку документів подають:

копію документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи в органі Пен-сійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально;

копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію юридичної особи якплатника страхових внесків у Фонді соціального страхування від нещаснихвипадків на виробництві та професійних захворювань України, засвідчену ор-ганом, що його видав, або нотаріально.

У випадку відкриття поточного рахунка для таких видів діяльності, як спільневиробництво та інші види спільної діяльності, що здійснюються на підставі договорів(контрактів) без утворення юридичної особи, у банку відкривається тільки один по-точний рахунок.

Згідно з договором про спільну діяльність уповноважені особи подають до банкутакі документи:

заяву про відкриття поточного рахунка, підписану особою, уповноваженоюучасниками договору;

копію договору про ведення спільної діяльності, засвідчену нотаріально;

рішення учасників договору про призначення осіб, яким надається право роз-порядчого підпису під час проведення грошових операцій за цим рахунком, щооформляється у формі довіреності;

картку зі зразками підписів і відбитком печатки, засвідчену нотаріально;

копію документа, що підтверджує взяття на облік в органі Державної податко-вої служби договору про спільну діяльність без створення юридичної особи,засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально.

На титульній стороні першого примірника договору про спільну діяльність ро-блять відмітку банку про відкриття рахунка.

Юридична особа може укласти договір із банком про відкриття рахунків фізич-ним особам з метою здійснення на їх користь певних виплат.

Для цього уповноважений представник юридичної особи повинен пред'явити вбанку паспорт (або документ, що замінює його) та документ, що підтверджує йогоповноваження.

До банку для відкриття рахунка надаються такі документи:

засвідчені копії документів, на підставі яких банк може ідентифікувати юри-дичну особу (її найменування, місцезнаходження, документи, що підтверджу-ють державну реєстрацію, ідентифікаційний код, згідно з Єдиним державнимреєстром підприємств та організацій України (код ЄДРПОУ), реквізити бан-ку і номер рахунка);

заяву про відкриття рахунка на користь фізичної особи;

перелік фізичних осіб із зазначенням прізвищ, імен, по батькові та ідентифіка-ційних номерів кожної особи.

Після відкриття рахунків фізичні особи можуть звертатися до банку, наприклад,для отримання грошей або платіжних карток, пред'явивши банку документи, які да-ють змогу їх ідентифікувати, та укласти з банком договір банківського рахунка. Занеобхідності зазначені фізичні особи заповнюють картку зі зразками підписів.

Карткові рахунки відкриваються у тому самому порядку, що й поточні рахунки. Ізперелічених документів, необхідних для відкриття поточних рахунків, не потрібна лишекартка із зразками підписів. Така картка подається в тому випадку, якщо за правиламиплатіжної системи (якою емітується картка) необхідне використання зразка підпису.

Якщо картка зі зразками підписів не оформлюється, то в разі потреби (за-криття рахунка, втрата або пошкодження картки) операція здійснюється за умовипред'явлення клієнтом паспорта або документа, що замінює його. Замість зразка під-пису в таких випадках використовується підпис клієнта на договорі.

У разі переоформлення рахунка у зв'язку з реорганізацією підприємства пода-ються такі самі документи, що й у випадку створення підприємства.

Поточні та інші рахунки закриваються в установах банку на підставі:

заяви власника рахунка;

рішення органу, на який законом покладено функції з ліквідації або реоргані-зації підприємства;

відповідного рішення суду або арбітражного суду про ліквідацію підприємстваабо визнання його банкрутом.

7.4.2. Форми безготівкових розрахунків

Розрахункова дисципліна передбачає зобов'язання суб'єктів господарювання до-тримуватися встановлених правил проведення розрахункових операцій. Розрахунко-ва дисципліна ґрунтується на виконанні основних принципів здійснення грошовихрозрахунків:

обов'язкове зберігання підприємствами та установами грошових коштів на ра-хунках в установах банків (за винятком перехідних залишків у касі);

право вибору установи банку для відкриття рахунків усіх видів;

самостійний (без участі банків) вибір підприємствами форм розрахунків та за-кріплення їх у своїх договорах та угодах;

списання коштів з рахунків за розпорядженням їх власників, за винятком за-боргованостей, які списуються безспірно;

відкриття поточних рахунків у банках для юридичних осіб тільки за умови по-відомлення про це податкових органів;

термінове здійснення платежів, яке має бути максимально наближеним дочасу відвантаження товарів, виконання робіт, надання послуг;

платежі здійснюються в межах залишків коштів на рахунках платника або вмежах наданого банківського кредиту;

розрахунки між суб'єктами підприємницької діяльності можуть здійснюватисьготівкою з урахуванням обмежень, установлених чинним законодавством.

Платіжна дисципліна передбачає здійснення підприємствами платежів за фінан-совими зобов'язаннями в повному обсязі та у встановлені строки.

Безготівкові розрахунки в Україні здійснюються на підставі нормативних доку-ментів (табл. 7.5).

Таблиця 7.5

Перелік нормативних документів, які регулюють безготівкові розрахунки

Нормативний акт

Характеристика

Постанова НБУ «Про затвердження Ін-струкції про безготівкові розрахунки вУкраїні в національній валюті» № 22 від21.01.2004 р.

Установлює загальні правила і форми розрахун-ків юридичних і фізичних осіб у грошовій одиниціУкраїни на території України, що здійснюютьсяза участю банків

Закон України «Про обіг векселів»№ 2374-III від 05.04.2001 р.

Визначає особливості обігу векселів в Украї-ні, який полягає у видачі переказних та простихвекселів, здійсненні операцій з векселями та ви-конанні вексельних зобов'язань у господарськійдіяльності

Закон України «Про порядок погашеннязобов'язань платників податків перед бю-джетами та державними цільовими фон-дами» № 2181-III від 21.12.2000 р.

Спеціальний закон з питань оподаткування, якийустановлює порядок погашення зобов'язань юри-дичних або фізичних осіб перед бюджетами тадержавними цільовими фондами з податків і збо-рів (обов'язкових платежів), нарахування і сплатипені та штрафних санкцій, що застосовуються доплатників податків контролюючими органами, втому числі за порушення у сфері зовнішньоеко-номічної діяльності, та визначає процедури оскар-ження дій органів стягнення

Закон України «Про платіжні системи тапереказ грошей в Україні» № 2346-ІІІ від05.04.2001 р.

Визначає загальні засади функціонування платіж-них систем в Україні, поняття та загальний поря-док проведення переказів грошей у межах Украї-ни, а також встановлює відповідальність суб'єктівздійснення переказів

Постанова Правління Національно-го банку України «Про затвердженняІнструкції про порядок відкриття, ви-користання і закриття рахунків у націо-нальній та іноземних валютах» № 492 від12.11.2003 р.

Установлює порядок відкриття, використання ізакриття рахунків у національній та іноземнихвалютах

Усі безготівкові розрахунки оформлюються лише стандартними первинними до-кументами, форми яких затверджено Національним банком України.

У розрахункових документах не допускаються виправлення, незалежно від того,хто здійснює їх — клієнт чи банк. Відповідальність за правильність внесених у роз-рахункові документи даних несуть власники рахунків.

Відповідно до вимог щодо оформлення первинних документів, на документах, якізасвідчують рух грошових коштів на рахунках у банках, обов'язково повинні бутипідписи осіб, відповідальних за здійснення операцій, ідентичні підписам у картках зізразками підписів.

Періодично (щоденно чи у встановлені банком строки) підприємства отримуютьвід банків спеціальні виписки з особових рахунків про всі здійснені операції з над-ходження та списання коштів з поточних рахунків з доданням документів, що ви-правдовують ці операції.

Виписка банку — документ, який видає банк підприємству та відображає рух гро-шових коштів на поточному рахунку. Вона замінює реєстр аналітичного обліку за по-точним рахунком і одночасно є підставою для здійснення бухгалтерських записів. Урізних банках форми виписок можуть бути неоднаковими, але в кожній обов'язковопередбачаються дата, номери рахунків дебітора та кредитора, суми.

Порядок документального оформлення господарських операцій з обліку грошо-вих коштів у касі та на рахунках у банках відображено на рис. 7.2.

Безготівкові розрахунки в Україні здійснюються в різних формах. Різні форми роз-рахунків пов'язані з використанням різних видів розрахункових документів. Розрахун-кові документи готує постачальник або платник, а в окремих випадках — банк. Розра-хунковий документ — це відповідно оформлений документ на переказ грошових коштів.

При здійсненні розрахунків можуть застосовуватися вексельна, акредитивна, ін-касова форми розрахунків, а також форми розрахунків за допомогою розрахунковихчеків. Усе більшого поширення набувають розрахунки банківськими платіжнимикартками. При здійсненні розрахунків можуть використовуватися такі розрахунковідокументи: платіжне доручення; платіжна вимога-доручення; платіжна вимога; ме-моріальний ордер; розрахунковий чек; банківські платіжні картки.

Розрахунковий документ (за винятком розрахункового чека) виписується в кіль-кості примірників, потрібних для всіх учасників безготівкових розрахунків (але не мен-ше ніж два). Розрахункові документи, що надійшли до банку протягом операційногочасу (час роботи з клієнтами, який встановлюється самостійно з банком та зазначаєть-ся в його внутрішніх правилах), виконуються в день їх надходження. Розрахункові до-кументи, що надійшли після операційного часу, банк виконує наступного робочого дня.

Платіжне доручення — це розрахунковий документ, що містить письмове дору-чення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунка зазначеноїсуми коштів та її перерахування на рахунок одержувача.

Розрахунки платіжними дорученнями можуть здійснюватись:

за фактично отриману продукцію (виконані роботи, надані послуги тощо);

у порядку попередньої оплати, якщо такий порядок розрахунків установленозаконодавством та обумовлено в договорі;

для завершення розрахунків за актами звірки взаємної заборгованості підпри-ємств;

для сплати податків, зборів і обов'язкових платежів до бюджетів та державнихцільових фондів;

в інших випадках — відповідно до укладених договорів та вимог чинного зако-нодавства.

Платіжна вимога-доручення — розрахунковий документ, який складається з двохчастин:

верхньої — вимоги одержувача безпосередньо до платника про сплату зазначеноїсуми коштів;

нижньої — доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого ра-хунка зазначеної ним суми коштів та перерахування її на рахунок одержувача.

Платіжна вимога-доручення надходить до підприємства-платника із заповненоюверхньою частиною від банку платника через банк одержувача. Після заповненнянижньої частини платником вона відправляється для виконання до банку платника.

Без згоди юридичних осіб та фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяль-ності — списання (стягнення) коштів, що перебувають на їхніх рахунках у банках,не допускається, за винятком випадків, установлених законами України, а також зарішеннями судів, арбітражних судів та за виконавчими написами нотаріусів.

Розрахунковий документ на безспірне списання (стягнення) коштів оформлю-ється на бланку платіжної вимоги і подається стягувачем, державним виконавцем(далі — стягувач) до установи банку, що його обслуговує, у трьох примірниках.

Платіжні вимоги приймає банк стягувача протягом десяти календарних днів здня виписки. День заповнення платіжної вимоги не враховується.

Залежно від конкретного випадку безспірного списання (стягнення) коштів, урядку «Призначення платежу» платіжної вимоги стягувач має зазначити: назву і від-повідну статтю закону, якою передбачено безспірне списання (стягнення) коштів; уразі необхідності — вид платежу і період часу, за який здійснюється стягнення; актненормативного характеру, на підставі якого здійснюється стягнення із зазначеннямйого назви (постанова, рішення, наказ тощо), дати й номера. Якщо зі змісту зако-ну випливає необхідність посилання на інші документи (договір, митну декларацію,вексель тощо), то в платіжній вимозі мають вказуватися реквізити відповідного до-кумента (назва, дата, номер).

Якщо безспірне стягнення коштів здійснюється на підставі виконавчого доку-мента, то до розрахункового документа додається оригінал виконавчого документаабо належним чином оформлений дублікат. У цьому разі в рядку «Призначення пла-тежу» розрахункового документа посилання на назву і статтю законодавчого акта,якою передбачено безспірне стягнення (списання) коштів, не потрібне.

Якщо платник та одержувач коштів обслуговуються в різних установах банку, топерший і другий примірники платіжної вимоги спецзв'язком надсилаються банкомодержувача в банк платника, а третій видається на руки одержувачу коштів.

У банку платника перший примірник виконує функцію меморіального докумен-та для списання коштів з рахунку платника, а другий видається платнику з випискоюіз особового рахунку.

У разі якщо платник та одержувач коштів обслуговуються в одній установі банку,то перший примірник вимоги залишається в документах дня банку, другий видаєтьсяплатнику, а третій — одержувачу коштів. Відповідальність за обґрунтованість і пра-вильність внесення даних у розрахункові документи в разі безспірного стягнення табезакцептного списання коштів несе стягувач.

Документом, за допомогою якого банк здійснює списання з поточного рахункапідприємства плату за розрахунково-касове обслуговування, є меморіальний ордер.

Чек — документ, що містить розпорядження власника рахунка (чекодавця) уста-нові банку-емітента (банку, що видає чекову книжку), яка веде його рахунок, спла-тити чекодержателеві (отримувачу коштів за чеком) зазначену в чеку суму коштів.Чеки часто використовуються для розрахунків з юридичними і фізичними особамиза отримані товари, виконані роботи, надані послуги з метою скорочення розрахунківготівкою. Розрахунки чеками можуть здійснюватися за допомогою:

а)         чекових книжок, зброшурованих по 10, 20, 25 аркушів, що є бланками сувороїзвітності;

б)         розрахункових чеків, які використовуються фізичними особами при здійснен-ні разових операцій.

Строк дії чекової книжки — один рік, а розрахункового чека — три місяці.

Не