РОЗДІЛ 9. ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

магниевый скраб beletage

Мета вивчення розділу: формувати в студентів знання з організації та методо-логії обліку дебіторської заборгованості, в тому числі з використанням міжнароднихстандартів обліку та фінансової звітності.

Після вивчення розділу студенти повинні знати:

визначення дебіторської заборгованості;

характеристику рахунків обліку дебіторської заборгованості;

порядок нарахування сум дебіторської заборгованості за розрахунками з по-купцями та замовниками, за розрахунками з різними дебіторами (за виданимиавансами, з підзвітними особами, за претензіями, за відшкодуванням завданихзбитків тощо);

порядок відображення дебіторської заборгованості в реєстрах синтетичного тааналітичного обліку;

порядок розкриття інформації про дебіторську заборгованість у звітності.

Студенти повинні вміти:

заповнювати первинні документи на основі господарських операцій за розра-хунками з дебіторами;

розраховувати резерв сумнівних боргів;

здійснювати розрахунки суми погашення та дисконту за отриманими векселями;

відображати інформацію про дебіторську заборгованість у фінансовій звітності.

Основні терміни

Безнадійна дебіторська заборгованість — поточна дебіторська заборгованість,щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строкпозовної давності.

Відсотковий вексель — це вексель, на якому зазначена сума погашення та відсо-ток, який буде сплачено векселеодержувачу за відстрочення платежу.

Дебіторська заборгованість — сума заборгованості покупців або замовників під-приємства на певну дату.

Дебітори — юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгувалипідприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів.

Довгострокова дебіторська заборгованість — сума дебіторської заборгованості,яка не виникає в ході нормального операційного циклу і буде погашена після дванад-цяти місяців з дати балансу.

Замовники — це учасники договору, на підставі замовлення яких виготовляєтьсяконкретна продукція, надаються послуги, виконуються роботи іншим учасникам до-говору.

Коефіцієнт сумнівності — це відсоток сумнівних боргів від загальної суми дебі-торської заборгованості встановленої групи.

Майбутня економічна вигода — це потенціал, який може сприяти надходженню,прямо або непрямо, грошових коштів або їх еквівалентів на підприємство.

Підрядники — спеціалізовані підприємства або фізичні особи, які виконуютьбудівельно-монтажні роботи при спорудженні об'єктів на підставі договорів підрядуна капітальне будівництво.

Покупці — це фізичні або юридичні особи, які купують товари (роботи, послуги).

Поточна дебіторська заборгованість — сума дебіторської заборгованості, яка ви-никає в ході нормального операційного циклу і буде погашена протягом дванадцятимісяців з дати балансу.

Претензія — вимога кредитора до боржника про добровільну оплату боргу, від-шкодування збитків, сплата штрафу, усунення недоліків поставленої продукції абовиконаної роботи.

Сумнівний борг — поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує невпевне-ність її погашення боржником.

Теперішня вартість — це грошова вартість майбутніх доходів на теперішній час.

Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості — сума поточної дебі-торської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів.

Факторинг — вид фінансово-комерційних послуг, суть яких полягає у придбан-ні банками та іншими фінансовими організаціями боргів підприємств (зобов'язань зоплати поставлених товарів і виконаних робіт або послуг).

9.1. Визначення та економічна сутністьдебіторської заборгованості

У процесі фінансово-господарської діяльності у підприємства постійно виникаєпотреба в проведенні розрахунків зі своїми контрагентами. Відвантажуючи виготов-лену продукцію, підприємство, як правило, не отримує оплату одразу, тобто відбува-ється кредитування покупця. Таким чином, протягом періоду від моменту відванта-ження продукції до моменту надходження платежу кошти підприємства знаходятьсяу вигляді дебіторської заборгованості.

Методологію обліку, основні поняття та порядок розкриття інформації про де-біторську заборгованість у фінансовій звітності визначає П(С)БО 10 «Дебіторськазаборгованість» (далі — П(С)БО 10).

Згідно з П(С)БО 10, дебіторська заборгованість визначається активом, якщо іс-нує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод і її сумаможе бути достовірно визначена.

Відповідно до П(С)БО 10, дебіторська заборгованість поділяється на довгостро-кову і поточну. Дебіторська заборгованість у бухгалтерському обліку класифікуєтьсязалежно від: термінів її погашення, ймовірності її погашення, оцінки відображення їїв балансі (рис. 9.1).

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визна-чається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіті послуг та оцінюється за первісною вартістю. У разі відстрочення платежу за продук-цію, товари, роботи, послуги з утворенням від цього різниці між справедливою вар-тістю дебіторської заборгованості та номінальною сумою грошових коштів та /або їхеквівалентів, що підлягають отриманню за продукцію, товари, роботи, послуги, такарізниця визначається дебіторською заборгованістю за нарахованими доходами (від-сотками) у періоді її нарахування.

Поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом (окрім заборгова-ності, призначеної для продажу), включається до підсумку балансу за чистою реалі-заційною вартістю.

Поточна дебіторська заборгованість класифікується за трьома напрямами:

дебіторська заборгованість, за якою існує впевненість у погашенні її боржни-ком;

дебіторська заборгованість, за якою існує невпевненість у погашенні її борж-ником;

дебіторська заборгованість, за якою немає впевненості у погашенні її боржни-ком або закінчився строк позовної давності.

Поточна дебіторська заборгованість буває товарна і нетоварна (неопераційна).

Товарними називаються операції, коли йдеться про оплату продукції, робіт і по-слуг. Товарна дебіторська заборгованість виникає внаслідок звичайної операційноїдіяльності підприємства, яка може передбачати продаж товарів, виконання робітчи надання послуг. До товарних належать розрахунки з покупцями та замовника-ми. За строками платежу дебіторська заборгованість класифікується на відстрочену(строк здійснення обов'язків за якою ще не настав) і прострочену (строк здійсненняобов'язків за якою вже настав).

Нетоварна (неопераційна) дебіторська заборгованість виникає від іншої діяль-ності підприємства (тобто інших операцій, ніж продаж товарів, виконання робіт абонадання послуг). Нетоварна дебіторська заборгованість відображається в обліку підвідповідними назвами і не входить до складу товарної дебіторської заборгованості.

Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється ве-личина резерву сумнівних боргів. П(С)БО 10 передбачені два варіанти визначеннявеличини сумнівних боргів:

перший, виходячи з платоспроможності окремих дебіторів;

другий, на підставі класифікації дебіторської заборгованості за періодами їївиникнення з врахуванням досвіду минулих років щодо платоспроможностідебіторів.

За двома способами величина резерву сумнівних боргів визначається як добутоксуми дебіторської заборгованості за продукцію та коефіцієнта сумнівності. Різниця успособах полягає лише в тому, які суми дебіторської заборгованості беруть участь урозрахунку і як визначається коефіцієнт сумнівності.

У П(С)БО 10 зазначається, що коефіцієнт сумнівності встановлюється підпри-ємством, виходячи з фактичної суми безнадійної дебіторської заборгованості за про-дукцію за попередні звітні періоди.

Виключення безнадійної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги зактивів здійснюється з одночасним зменшенням величини резерву сумнівних боргів.У разі недостатності суми нарахованого резерву сумнівних боргів безнадійна дебі-торська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги списується з активів наінші операційні витрати.

Поточна дебіторська заборгованість, що не пов'язана з реалізацією продукції, то-варів, робот, послуг (дебіторська заборгованість по розрахунках та інша дебіторськазаборгованість) і визнана безнадійною, списується з балансу з відображенням витрату складі інших операційних витрат. За такою заборгованістю резерв сумнівних боргівне створюється.

Безнадійна дебіторська заборгованість також належить до поточної дебіторськоїзаборгованості. Це заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповерненняборжником або за якою минув строк позовної давності.

Визначена на основі класифікації дебіторської заборгованості величина сумнівнихборгів на дату балансу становить залишок резерву сумнівних боргів на ту саму дату.

Залишок резерву сумнівних боргів на дату балансу не може бути більшим, ніжсума дебіторської заборгованості на ту саму дату.

Класифікація дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послугиздійснюється групуванням дебіторської заборгованості за строками її непогашенняіз встановленням коефіцієнта сумнівності для кожної групи. Коефіцієнт сумнівностівстановлюється підприємством, виходячи з фактичної суми безнадійної дебіторськоїзаборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги за попередні звітні періоди. Ко-ефіцієнт сумнівності, як правило, зростає із збільшенням строків непогашеної дебі-торської заборгованості.

Частина довгострокової дебіторської заборгованості, яка підлягає погашеннюпротягом дванадцяти місяців з дати балансу, відображається на ту саму дату в складіпоточної дебіторської заборгованості.

Довгострокова дебіторська заборгованість, на яку нараховують відсотки, відо-бражається в балансі за її теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартостізалежить від виду заборгованості та умов її погашення.

9.2. Міжнародний досвід організації обліку дебіторської заборгованості

У системі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) визнання,класифікація та оцінювання дебіторської заборгованості прямо не визначені. В де-яких міжнародних стандартах представлені лише загальні рекомендації з розкриттявідповідної інформації у фінансових звітах.

При визначенні та класифікації дебіторської заборгованості в зарубіжній та укра-їнській практиці немає явних розбіжностей. Як за кордоном, так і у вітчизняному об-ліку під дебіторською заборгованістю компанії розуміють зобов'язання покупців чиінших контрагентів бізнесу перед компанією, наприклад, з виплати грошей за проданітовари, продукцію, виконані роботи чи надані послуги.

Проблема визнання дебіторської заборгованості за кордоном пов'язана із засто-суванням гнучкої системи численних знижок. Знижки, що надаються покупцеві, по-діляються на дві великі групи:

торгові знижки — це відсоткові знижки від базової ціни;

знижки за оплату в строк — це знижки залежно від строку оплати.

Саме останній вид знижок за оплату в строк і створює проблему визнання дебі-торської заборгованості. В зарубіжній практиці (переважно ЗПБО (загальні прави-ла бухгалтерського обліку) США) існують два методи відображення таких знижок убухгалтерському обліку.

Валовий метод, який найбільше використовується на практиці. Суть його по-лягає в такому: сума продаж та дебіторська заборгованість записуються на загаль-ну (валову), без знижки, суму виставленого рахунку. Знижки відображаються лишетоді, коли здійснюється оплата, протягом періоду дії знижки. Для їхнього запису іс-нує контррахунок до рахунку продаж, який у кінці року відображається в звіті проприбутки та збитки як коригувальна стаття (вираховується) до загальної величинивиручки від продаж. Іншою коригувальною статею є рахунок «Повернення товарівта знижки», який також має дебетове сальдо та відображає інформацію про суму по-вернених товарів або інших наданих знижок.

Чистий метод. При використанні цього методу знижка, не отримана покупцем,трактується як «штраф», який він повинен сплатити за придбання товару в кредит, ане за готівковий розрахунок, пізніше періоду дії знижки.

За кордоном щодо класифікації дебіторської заборгованості в балансі існуютьлише загальні правила, які носять рекомендаційний, а не директивний характер. Заочікуваними термінами погашення, які встановлюються в договорах, в усіх країнахзаборгованість поділяється на поточну дебіторську заборгованість, тобто заборгова-ність, яка повинна бути погашена протягом одного року чи операційного циклу (за-лежно від того, який період довше), і непоточну (довгострокову) заборгованість, якув окремих країнах (наприклад, країнах ОАЕ) поділяють на середньострокову та дов-гострокову. Міжнародні стандарти передбачають лише одне обмеження — «протягомодного року».

Довгострокові векселі до отримання, згідно з положенням системи ЗПБО США,також класифікуються як поточна дебіторська заборгованість, оскільки вважаютьсявисоколіквідними.

Звичайно дебіторська заборгованість у балансі зарубіжної компанії, зокрема вкраїнах англо-американської системи обліку, представляється, а отже, й класифіку-ється, за такими групами:

рахунки до отримання — вид дебіторської заборгованості, який виникає підчас продажу товарів за «відкритим рахунком», без письмового зобов'язанняпокупця оплатити рахунок, тобто така заборгованість, яка існує в результатінадання короткострокового кредиту продавцем покупцю. За нормальних умовкошти за рахунком повинні бути отримані протягом 30-60 днів;

векселі до отримання;

дебіторська заборгованість, не пов'язана з реалізацією.

Крім дебіторської заборгованості покупців у балансі, відображається інша забор-гованість.

У зарубіжній системі обліку дебіторська заборгованість за рахунками оцінюєтьсята відображається в звітності за чистою вартістю реалізації, тобто за сумою грошей,яка реально може бути отримана в майбутньому в результаті погашення.

Для визначення чистої вартості реалізації необхідно оцінити чисту суму коштів,яку очікується отримати в результаті погашення дебіторської заборгованості по ра-хунках.

Чиста вартість реалізації, як правило, відрізняється від юридично належної дооплати величини. В США, наприклад, вона обчислюється шляхом сумування всієїдебіторської заборгованості за вирахуванням знижки та безнадійної дебіторської за-боргованості. У зв'язку з цим, згідно з принципом обачності, проводяться два кори-гування:

оцінюється та обліковується безнадійна дебіторська заборгованість;

оцінюються можливі повернення товарів та враховуються надані раніше знижки.

Списання заборгованості може здійснюватися не тільки у випадку визнання її

безнадійної.

У США компанії при списанні дебіторської заборгованості за рахунками можутьпередавати свою дебіторську заборгованість третій особі, «ліквідувавши» її такимчином та отримавши певну суму грошей. Існує два найпоширеніших способи такоїпередачі:

1. Передача дебіторської заборгованості за рахунками під заставу. У цьому випад-ку власник дебіторської заборгованості позичає гроші кредитора, виписуючи звичай-ний вексель та передаючи під заставу дебіторську заборгованість як забезпечення.Якщо він не зможе оплатити вексель до зазначеної дати, то до кредитора переходитьправо конвертації, відданої під заставу дебіторської заборгованості в гроші.

2. Продаж дебіторської заборгованості за рахунками. Компанія може продаватиправо на отримання грошей за дебіторською заборгованістю факторинговій фірмі. Якправило, факторингові фірми за свої послуги беруть комісійні 1% та більше від сумидебіторської заборгованості, що придбається.

9.3. Облік довгострокової дебіторської заборгованості

Основні завдання обліку довгострокової дебіторської заборгованості:

дотримання правил розрахункових операцій;

зазначення в Наказі про облікову політику критеріїв класифікації дебіторськоїзаборгованості;

вибір форми бухгалтерського обліку, за якою обліковується дебіторська за-боргованість;

визначення методу нарахування резерву сумнівних боргів;

складання графіка документообігу для документів, що підтверджують виник-нення довгострокової дебіторської заборгованості, та доведення цієї інформа-ції до виконавців;

вибір облікових реєстрів, у яких відображається довгострокова дебіторська за-боргованість та доведення цієї інформації до конкретних виконавців;

організація передачі інформації з облікових регістрів до центральної бухгалте-рії (головному бухгалтеру) для її відображення в звітності;

порядок проведення інвентаризації дебіторської заборгованості.

Облік операцій виникнення довгострокової дебіторської заборгованості здійсню-ється на підставі господарських договорів та первинних документів, що засвідчуютьфакт здійснення господарської операції. Завдання організації документування цихоперацій полягає в складанні документообігу із зазначенням конкретних виконавців,дат виписки та передачі документів до архіву.

Організація розрахунків з вітчизняними покупцями передбачає використаннянаступних основних документів: накладні, рахунки-фактури, рахунки, акти при-йнятих робіт, послуг, товарно-транспортні накладні; товарні накладні, податкові на-кладні, матеріальний звіт тощо. Організація розрахунків з іноземними покупцямипередбачає використання: комерційних накладних (залізничних накладних, актівприйнятих робіт, послуг, авіанакладних, коносаментів, товарно-транспортних на-кладних, пакувальних листів), платіжних документів на перерахування сум митнихплатежів та інших податків на рахунки митних установ, розрахунків бухгалтерії пронаявність курсових різниць тощо.

При погашенні заборгованості покупців основні первинні документи, що вико-ристовуються в бухгалтерському обліку, такі: виписка банку, прибутковий касовийордер, векселі, інкасове доручення тощо.

Документи, які застосовуються в разі виявлення порушень та розбіжностей у сис-темі розрахунків з дебіторами на підприємстві, подано на рис. 9.2.

Підприємство, права якого порушені, звертається до порушника з письмовоюпретензією-вимогою щодо добровільного усунення порушень законодавства, яка під-писується керівником і надсилається адресату рекомендованим (цінним) листом абовручається під розписку.

Види претензій представлені на рис. 9.3.

До претензій повинні бути додані всі документи, необхідні для їхнього розгляду.Підприємство, до якого надсилається претензія, повинно її розглянути у встановленітерміни і надіслати відповідь. У випадку безпідставної повної або часткової відмовидебітора, а також залишеної без відповіді претензії, проводиться підготовка матеріа-лів для пред'явлення позову.

Позовна заява подається до арбітражного суду у письмовій формі за підписомкерівника підприємства.

Для документального оформлення розрахунків за відшкодуванням підприєм-ству завданих збитків у результаті нестач і втрат від псування цінностей, нестач тарозкрадання грошових коштів. Якщо винуватця виявлено, то застосовують такі до-кументи: інвентаризаційний опис або інвентаризаційний акт (залежно від об'єктаперевірки); порівняльну відомість; договір про повну матеріальну відповідальність;розрахунково-платіжна відомість тощо.

Видача позик працівникам підприємства проводиться, якщо вона передбаченастатутом або іншим аналогічним документом, за наявності оформлених належнимчином документів і оформлюється договором. Обов'язковими складовими догово-ру повинні бути: предмет договору, розмір та порядок видачі позики, термін, наякий вона видається, порядок погашення, відповідальність та юридичні реквізитисторін.

Взаємовідносини між учасниками спільної діяльності регулюються договорами.Оприбуткування членських внесків фіксується у відповідних документах — прибут-ковому касовому ордері, виписці банку; повернення коштів у разі виходу учасника зіскладу спілки — у видатковому касовому ордері, платіжному дорученні.

Відповідно до цивільного законодавства спільна діяльність без створення юри-дичної особи здійснюється на підставі договору між її учасниками. За договором проспільну діяльність сторони (учасники) зобов'язуються шляхом об'єднання майна тазусиль спільно діяти для досягнення загальної господарської або іншої мети, щоб несуперечити діючому законодавству.

Підтвердженням отримання внесків у результаті спільної діяльності для учасни-ків є авізо про оприбуткування майна учасником, який веде спільні справи, або пер-винний документ про отримання майна (копія накладної, квитанція до прибутковогокасового ордеру тощо).

9.4. Синтетичний та аналітичний облік довгостроковоїдебіторської заборгованості

Довгострокова дебіторська заборгованість — сума дебіторської заборгованості,яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після два-надцяти місяців з дати балансу. При цьому слід розуміти, що при віднесенні забор-гованості до поточної або довгострокової до уваги береться не загальний очікуванийстрок оплати згідно з договором, а очікуваний строк до погашення, який залишивсяз дати балансу.

До довгострокової дебіторської заборгованості відносять:

заборгованість орендаря за фінансовою орендою, яка відображається в балансіорендодавця;

надання позик іншим підприємствам;

надання позик фізичним особам;

заборгованість, що виникає при надзвичайних подіях, — пожежі, повені, кра-діжці тощо.

Достовірна оцінка довгострокової дебіторської заборгованості має суттєвийвплив на правильне відображення інформації в облікових реєстрах і звітності. Важ-ливу роль при цьому відіграє принцип обачності, який передбачає застосування вбухгалтерському обліку таких методів оцінки дебіторської заборгованості, які будутьзапобігати завищенню оцінки активів.

Довгострокова дебіторська заборгованість, на яку нараховуються відсотки, відо-бражається в балансі за її теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартостізалежить від виду заборгованості та умов її погашення.

Розрахунок теперішньої вартості здійснюється за допомогою дисконтування,тобто довгострокова дебіторська заборгованість оцінюється за дисконтованою вар-тістю майбутніх платежів, які очікуються для погашення цієї заборгованості.

Для обліку довгострокової дебіторської заборгованості Планом рахунків передба-чено рахунок 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи».

Рахунок 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні акти-ви» — активний, балансовий, призначений для обліку господарських процесів, довго-строкової дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб та інших активів.

За дебетом цього рахунка відображається виникнення (збільшення) довгостро-кової дебіторської заборгованості, за кредитом — її погашення (списання) або пере-ведення до складу поточної.

Цей рахунок має такі субрахунки:

181 «Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду», — відобра-жаються чисті інвестиції орендодавця у фінансову оренду, визначені згідно зП(С)БО 14 «Оренда»;

182 «Довгострокові векселі одержані» — призначений для обліку векселів,одержаних у забезпечення довгострокової дебіторської заборгованості;

183 «Інша дебіторська заборгованість» — призначений для обліку довгостро-кової дебіторської заборгованості, яка не відображається на інших субрахун-ках рахунка 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротніактиви», зокрема розрахунки з працівниками за виданими довгостроковимипозиками, інші види розрахунків.

— 184 «Інші необоротні активи» — призначений для обліку необоротних активів,які не знайшли відображення на інших субрахунках класу 1 «Необоротні ак-тиви» Плану рахунків.

Аналітичний облік довгострокової дебіторської заборгованості ведеться за кожнимдебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення й погашення. Реєстроманалітичного обліку розрахунків з дебіторами є реєстр дебіторів, а синтетичного —журнал-ордер 3. Сальдо по цьому рахунку відображається у розділі II активу балансу.

На підставі договору оренди орендодавець може передати власні основні засоби,інші необоротні матеріальні активи та нематеріальні активи у фінансову оренду ін-шому підприємству.

Нарахування заборгованості з фінансової оренди здійснюється на підставі дого-вору оренди, акту приймання-передачі основних засобів, переведення заборгованостідо складу поточної — довідок бухгалтерії. Аналітичний облік орендних зобов'язаньведеться відокремлено за кожним договором фінансової оренди.

Бухгалтерські проведення щодо відображення заборгованості за майно, що пере-дане у фінансову оренду, наведено в табл. 9.1.

Таблиця 9.1

Відображення на рахунках обліку господарських операцій передачі майна

у фінансову оренду

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Списано знос основних засобів, щопередаються у фінансову оренду

131 «Знос основних за-собів»

10 «Основні засоби»

2

Списано залишкову вартість осно-вних засобів, що передаються у фі-нансову оренду

972 «Собівартість реа-лізованих необоротнихактивів»

10 «Основні засоби»

3

Відображено дохід від передачі

основних засобів у фінансову орен-ду

181 «Заборгованість замайно, що передано уфінансову оренду»

742 «Дохід від віднов-лення корисності акти-вів»

4

Відображено суму ПДВ

742 «Дохід від віднов-лення корисності акти-вів»

641 «Розрахунки за по-датками»

5

Включено до складу поточної сумизаборгованості орендаря за 1-й рікоренди

377 «Розрахунки з ін-шими дебіторами»

181 «Заборгованість замайно, що передано уфінансову оренду»

6

Нараховано в кінці року суму фі-нансового доходу від 1-го рокуоренди

373 «Розрахунки за на-рахованими доходами»

732 «Відсотки одержа-ні»

732 «Відсотки одержа-ні»

79 «Фінансові резуль-тати»

7

На поточний рахунок надійшли ко-шти від орендаря:

за основні засоби;

відсотки.

311 «Поточні рахунки внаціональній валюті»

377 «Розрахунки з ін-шими дебіторами»373 «Розрахунки за на-рахованими доходами»

8

Надійшло устаткування після за-вершення строку оренди

641 «Розрахунки за по-датками»

10 «Основні засоби»

377 «Розрахунки з ін-шими дебіторами»

Для забезпечення оплати довгострокової дебіторської заборгованості можна за-стосувати вексельну форму розрахунків.

Бухгалтерський облік вексельних операцій залежить від виду векселів, порядку за-повнення реквізитів векселя та їхнього змісту, порядку видачі та прийняття (акцеп-ту), передачі та авалю векселів.

Вексель (нім. — заміна, обмін, розмін) — це письмово оформлене боргове зобов'я-зання встановленого зразка, яке засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселе-давця сплатити після настання строку певну суму грошей власнику векселя (вексе-леотримувачу).

Вексель належить до цінних паперів, які характеризуються як документ, щопідтверджує майнові права, здійснення і передача яких можливі лише в разі йогопред'явлення.

Розрізняють прості та переказні векселі. Простий вексель (соло) — письмовийдокумент, який містить просте і нічим не обумовлене зобов'язання векселедавця(боржника) сплатити векселеотримувачу (кредитору) зазначену грошову суму у ви-значений строк і в обумовленому місці. Простий вексель виписується позичальни-ком із зобов'язанням сплатити борг кредитору.

Переказний вексель (тратта) — письмовий документ, який містить простий і ні-чим не обумовлений наказ векселедавця платнику сплатити певну суму грошей отри-мувачеві у визначений строк і у визначеному місці. Переказний вексель — це вимогакредитора до позичальника сплатити кошти третій особі — ремітенту.

Вексель належить до категорії суворо формальних документів. Це означає, що увипадку недотримання чітко встановленої форми векселя останній втрачає вексель-ну силу.

У простому векселі, що є письмовим розпорядженням-зобов'язанням позичаль-ника, вказують місце і дату його видачі, суму боргового зобов'язання, строк і місцеплатежу, найменування кредитора, якому повинен бути проведений платіж, підписпозичальника-векселедавця.

У переказному векселі обов'язково повинні міститись такі дані: слово «вексель»;пропозиція сплатити певну суму; найменування трасата (платника); зазначення тер-міну і місця платежу; найменування ремітента (одержувача); зазначення строку імісця платежу; дата і місце складання векселя; підпис трасанта (особи, яка видалавексель). Переказний вексель повинен бути акцептований трасатом, інакше трасатне буде мати ніяких зобов'язань за векселем. Акцепт — це згода оплатити вексель.Запис про це трасат робить на лицьовій стороні векселя: «зобов'язуюсь оплатити»або «вексель акцептований», а також зазначає дату акцепту, ставить підпис і печатку.

Векселі, одержані у забезпечення довгострокової дебіторської заборгованості, об-ліковуються на рахунку 182 «Довгострокові векселі одержані».

Бухгалтерський облік вексельних операцій залежить від видів векселів, порядкузаповнення реквізитів векселя та їхнього змісту, порядку видачі та прийняття (ак-цепту), передачі та авалю векселів.

Облік векселів ведеться паралельно з обліком дебіторської і кредиторської за-боргованості. Належна оплата векселя у встановлений строк погашає всі вексельнізобов'язання.

Основні бухгалтерські проведення з обліку векселів, одержаних у забезпеченнядовгострокової дебіторської заборгованості, відображено у табл. 9.2.

Таблиця 9.2

Кореспонденція рахунків щодо обліку векселів, одержаних у забезпеченнядовгострокової дебіторської заборгованості підприємства

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Одержано довгостроковий век-сель від покупця в погашення за-боргованості

182 «Довгострокові век-селі одержані»

36 «Розрахунки з покуп-цями та замовниками»

2

Одержано довгостроковий век-сель від дебітора в забезпеченнязаборгованості

182 «Довгострокові век-селі одержані»

377 «Розрахунки з інши-ми дебіторами»

3

Відображено різницю між номі-нальною та реальною вартістюотриманого довгострокового век-селя

182 «Довгострокові век-селі одержані»

69 «Доходи майбутніхперіодів»

4

Отримано різницю між номіналь-ною та реальною вартістю отри-маного довгострокового векселя

182 «Довгострокові век-селі одержані»

«Доходи від реалізації»,

«Інший операційнийдохід»,

74 «Інші доходи»

5

Отримано основні засоби, іншінеоборотні матеріальні та нема-теріальні активи в рахунок по-гашення довгострокової заборго-ваності за векселем, який ранішебув отриманий підприємством

«Основні засоби»,

«Інші необоротні ма-теріальні активи»,

«Нематеріальні акти-ви»

182 «Довгострокові век-селі одержані»

6

Здійснено довгострокові фінан-сові інвестиції за рахунок переда-чі довгострокового векселя

14 «Довгострокові фі-нансові інвестиції»

182 «Довгострокові век-селі одержані»

7

Погашено довгостроковий век-сель покупцем

30 «Каса», 31 «Рахункив банках»,33 «Інші кошти»

182 «Довгострокові век-селі одержані»

8

Передано довгостроковий век-сель у погашення кредиторськоїзаборгованості

685 «Розрахунки з ін-шими кредиторами»

182 «Довгострокові век-селі одержані»

Аналітичний облік за вексельними операціями ведеться за кожним одержанимвекселем (за видами векселів): векселі, строк сплати за якими ще не настав; векселі,дисконтовані банком; векселі, не оплачені у встановлений термін.

До іншої дебіторської заборгованості належить, зокрема, дебіторська заборго-ваність за виданими довгостроковими позиками працівникам підприємства та іншівиди розрахунків.

Працівники підприємств можуть отримувати кредити та позики на індивідуаль-не й кооперативне житлове будівництво, інші цілі. Видача позик підприємством про-водиться, якщо вона передбачена Статутом або іншим аналогічним документом та занаявності оформлених належним чином документів. Максимальний розмір позикидля одного працівника законодавством не обмежується. Така операція повинна бутиоформлена договором у письмовій формі, обов'язковими елементами якого є: пред-мет договору, розмір і порядок видачі позики, термін, на який вона видається, поря-док погашення, відповідальність сторін та юридичні реквізити сторін.

Видача позик здійснюється як готівкою, так і за безготівковим розрахунком, від-повідно до заяви працівника. Позика може видаватись на будь-який термін, але вонаповинна бути безвідсотковою та поворотною.

Якщо повернення позики відбувається шляхом утримання із суми заробітноїплати працівника, то підписується додаткова угода, в якій передбачено зобов'язанняпрацівника повернути гроші в такий спосіб.

Облік видачі довгострокових позик працівникам підприємства та інших розра-хунків ведеться на субрахунку 183 «Інша дебіторська заборгованість».

Основні бухгалтерські проводки з обліку іншої дебіторської заборгованості відо-бражено в табл. 9.3.

Таблиця 9.3

Кореспонденція рахунків щодо обліку іншої дебіторської заборгованості

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Видано з каси довгострокову позику пра-цівникові підприємства

183 «Інша дебітор-ська заборгованість»

«Каса»,

«Рахунки в банках»

2

Переведено раніше перерахований авансдо довгострокової дебіторської заборгова-ності

183 «Інша дебітор-ська заборгованість»

371 «Розрахунки завиданими авансами»

3

Відображено доход від реалізації необо-ротних активів підприємства, якщо термінрозрахунку становить більше 1-го року

183 «Інша дебітор-ська заборгованість»

74 «Інші доходи»

4

Погашено довгострокову дебіторську за-боргованість основними засобами за до-мовленістю сторін

10 «Основні засоби»

183 «Інша дебітор-ська заборгованість»

5

Отримано в касу кошти в погашення дов-гострокової позики працівникові підпри-ємства

«Каса»,

«Рахунки в бан-ках»

183 «Інша дебітор-ська заборгованість»

6

Переведено довгострокову дебіторську за-боргованість до складу поточної, коли до їїпогашення залишається менше року

37 «Розрахунки зрізними дебіторами»

183 «Інша дебітор-ська заборгованість»

7

Списано довгострокову дебіторську забор-гованість внаслідок надзвичайних подій

99 «Надзвичайні ви-трати»

183 «Інша дебітор-ська заборгованість»

9.5. Синтетичний та аналітичний облік поточноїдебіторської заборгованості

Поточна дебіторська заборгованість — сума дебіторської заборгованості, яка ви-никає під час нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванад-цяти місяців з дати балансу.

У балансі поточна дебіторська заборгованість поділяється на заборгованість по-купців і замовників та іншу поточну дебіторську заборгованість.

Дебіторська заборгованість як складова має визнаватися і відображатися у звіт-ності в сумі, яка визначається з урахуванням оцінки дебіторської заборгованості впоточному обліку.

Порядок оцінювання дебіторської заборгованості наведено на рис. 9.4.

9.5.1. Облік короткострокових векселів отриманих

Подвійна природа векселя (з одного боку, це борговий (розрахунковий) документ,а з іншого — цінний папір) накладає відбиток на порядок його відображення в бухгал-терському обліку. На практиці навіть якщо вексель придбавається підприємством якцінний папір, то надалі він найчастіше використовується як борговий документ.

Зобов'язання покупців, замовників та інших дебіторів, забезпечені акцептовани-ми до оплати переказними векселями або виданими простими векселями в рахунокоплати одержаних товарів, виконаних робіт або наданих послуг, відображаютьсяпідприємством-векселеотримувачем на рахунку 34 «Короткострокові векселі одер-жані».

Одержання векселів за продану продукцію відображається в бухгалтерському об-ліку записом:

Дт 34 «Короткострокові векселі одержані»

Кт 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками».

Аналогічно в бухгалтерському обліку здійснюються записи, пов'язані з одержан-ням векселів для забезпечення інших видів дебіторської заборгованості.

Сума доходу, одержана векселеотримувачем за відстрочку платежу, відобража-ється за дебетом рахунка 34 «Короткострокові векселі одержані» і кредитом рахунка733 «Інші доходи від фінансових операцій».

Після одержання вексель може залишатися у підприємства-векселеотримувачадо настання строків платежу, може бути переданий іншій організації або особі в раху-нок оплати за товари чи використаний для одержання кредиту в банку.

Суми, що обліковуються на рахунку 34 «Короткострокові векселя одержані»,списуються з погашенням заборгованості, забезпеченої векселями, у кореспонденціїз рахунками обліку грошових коштів. При передачі векселя іншій організації або бан-ку для погашення заборгованості здійснюється запис:

Дт рахунків 50 «Довгострокові позики», 60 «Короткострокові позики», 63 «Розра-хунки з постачальниками та підрядниками», 68 «Розрахунки за іншими операціями»

Кт 34 «Короткострокові векселі одержані».

Вексель може бути оплачений векселедавцем достроково. Дисконтні операції,тобто дострокова виплата векселедержателю зазначеної у векселі суми з вирахуван-ням відсотків з моменту одержання до терміну платежу за векселем, відображаютьсяза кредитом рахунку 34 «Короткострокові векселі одержані» у кореспонденції з ра-хунками 31 «Рахунки в банках» — на суму, одержану за проданий вексель, 732 «Від-сотки одержані» — на суму відсотків за векселем.

Продаж короткострокових векселів як цінних паперів відображається в зворот-ному від придбання порядку із зарахуванням різниці між вартістю придбання вексе-лів до складу фінансових результатів.

Типові господарські операції та кореспонденція рахунків щодо облікукороткострокових векселів одержаних

Господарські операції та кореспонденція рахунків для відображення в обліку опе-рацій з короткостроковими векселями одержаними наведені в табл. 9.4.

Таблиця 9.4

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

з/п

Дебет

Кредит

1

Одержано вексель від покупців і замов-ників, інших дебіторів для забезпеченнязаборгованості

34 «Короткостроковівекселі одержані»

«Розрахунки з по-купцями і замовни-ками»,

«Розрахунки з різ-ними дебіторами»

2

Одержано вексель від покупців за від-

34 «Короткострокові

70 «Доходи від реалі-

 

вантажену їм готову продукцію, роботи,

векселі одержані»

зації»,

 

послуги, товари, реалізовані фінансові

 

71 «Інший операцій-

 

інвестиції, необоротні активи, інше май-

 

ний дохід»,

 

но

 

74 «Інші доходи»

3

Одержано дохід за відстрочку платежу за

34 «Короткострокові

73 «Інші фінансові

 

векселем

векселі одержані»

доходи»

4

Одержано в касу, на поточний рахунок

30 «Каса»,

34 «Короткострокові

 

кошти в погашення заборгованості, за-

31 «Рахунки в бан-

векселі одержані»

 

безпеченої одержаними векселями

ках»

 

5

Передано одержаний вексель в погашен-

50 «Довгострокові по-

34 «Короткострокові

 

ня:

зики»,

векселі одержані»

 

- позики банку

60 «Короткостроковіпозики»

 

 

- заборгованості перед постачальника-

63 «Розрахунки з пос-

 

 

ми та підрядниками

тачальниками та під-

 

 

- кредиторської заборгованості

рядниками»685 «Розрахунки з ін-шими кредиторами»

 

6

Списано забезпечену векселем дебітор-

944 «Сумнівні та без-

34 «Короткострокові

 

ську заборгованість, що визнана безна-

надійні борги»

векселі одержані»

 

дійною

 

 

Продовження табл. 9.4

7

Відображено дисконтні операції за вексе-лем одержаним

97 «Інші витрати»

34 «Короткостроковівекселі одержані»

8

Списано забезпечену векселем дебітор-ську заборгованість, що визнана безна-дійною внаслідок надзвичайних подій

99 «Надзвичайні вит-рати»

34 «Короткостроковівекселі одержані»

У звітності короткострокові векселі одержані відображаються в балансі у розді-лі ІІ активу в рядку 150 «Векселі одержані», в якому вказується заборгованість по-купців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконаніроботи та надані послуги, яка забезпечена векселями.

9.5.2. Облік дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги

Основними джерелами інформації для контролю розрахункових відносин з по-купцями і замовниками є первинні документи з обліку розрахунків. Перелік первин-них документів з обліку розрахунків наведено в табл. 9.5.

Таблиця 9.5

Первинні документи з обліку розрахунків з покупцями і замовниками

Розрахунки з вітчизняними покуп-цями

Розрахунки з іноземними покупцями

Виникнення заборгованості

накладні;

рахунки-фактури;

рахунки;

акт прийнятих робіт, послуг;

податкові накладні;

товарно-транспортні накладні;

комерційні документи (рахунки-фактури —invoice);

транспортні накладні (CMR-залізнична тран-спортна накладна, авіаційна накладна, коноса-мент, товарно-транспортна накладна, пакувальнілисти);

платіжні документи на перерахування сум мит-них платежів та інших податків на рахунки мит-них установ;

розрахунки бухгалтерії про наявність курсовихрізниць тощо

Погашення заборгованості

Виписка банку, прибутковий касовийордер

Виписка банку, векселі тощо

При здійсненні товарообмінних (бартерних) операцій сторони укладають дого-вори, в яких визначають строки взаємних поставок товарів, обов'язки сторін з ви-конання умов договорів та відповідальність сторін у випадку порушення прийнятихзобов'язань. При відвантаженні товару (виконанні робіт, наданні послуг) за бартер-ним обміном в обов'язковому порядку складаються рахунки-фактури, накладні, актитощо, в яких зазначається окремим рядком сума податку на додану вартість, датаскладання, найменування і адреса постачальника та покупця.

Структура договору, за яким постачальник зобов'язується відвантажувати покуп-цю продукцію власного виробництва згідно з попереднім замовленням або ж із наяв-ного асортименту, з одного боку, а з іншого боку — покупець зобов'язується прийматий оплачувати дану продукцію.

Рахунок 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» призначений для облікурозрахунків з покупцями та замовниками за відвантажену продукцію, товари, вико-нані роботи та надані послуги, окрім заборгованості, забезпеченої векселями, а такожузагальнення інформації про розрахунки з учасниками промислово-фінансових груп.

Рахунок 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» має такі субрахунки:

«Розрахунки з вітчизняними покупцями» — для обліку розрахунків з покуп-цями і замовниками, що перебувають на митній території України;

«Розрахунки з іноземними покупцями» — для обліку розрахунків з іноземни-ми покупцями і замовниками з експортних операцій;

«Розрахунки з учасниками ПФГ» — для обліку операцій з учасникамипромислово-фінансових груп.

За дебетом рахунка 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» відобража-ється продажна вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданихпослуг, яка включає податок на додану вартість, акцизи та інші податки, збори, щопідлягають перерахуванню до бюджетів і включені до вартості реалізації; за креди-том — сума платежів, які надійшли на рахунки підприємства в банківських устано-вах, в касу та інші види розрахунків.

Кореспонденція рахунків щодо бухгалтерського обліку розрахунків з покупцямиі замовниками наведена в табл. 9.6.

Таблиця 9.6

Кореспонденція рахунків щодо обліку розрахунків з покупцями та замовниками

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунки

Дебет

Кредит

1

Повернуто покупцеві коштів:

за неотриману продукцію

надлишково перераховані кош-ти

36 «Розрахунки з покуп-цями і замовниками»

30 «Каса»

31 «Рахунки в банках»

2

Одержано вексель від покупців

18 «Довгострокова дебі-торська заборгованість»,34 «Короткострокові век-селі одержані»