РОЗДІЛ 10.ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

магниевый скраб beletage

Мета вивчення розділу: сформувати в студентів теоретичні знання та практичнінавички щодо обліку формування, змін та використання власного капіталу підпри-ємства та його складових як основного джерела фінансових ресурсів.

Після вивчення розділу студенти повинні знати:

визначення власного капіталу;

характеристику рахунків обліку власного капіталу;

кошти і джерела формування статутного капіталу;

порядок формування статутного капіталу;

методологію бухгалтерського обліку формування та змін статутного капіталу;

порядок обліку нарахування та сплати дивідендів;

документи, які засвідчують оголошення статутного капіталу та здійснення вне-сків засновниками;

особливості обліку формування неоплаченого і вилученого капіталу.

Студенти повинні вміти:

класифікувати власний капітал;

складати первинні документи при здійсненні внесків до статутного капіталу;

відображати в обліку операції з формування та використання статутного та па-йового капіталу;

відображати в обліку операції з формування та використання додаткового капі-талу та резервного капіталу;

відображати в обліку операції з формування та використання нерозподіленогоприбутку, виникнення непокритих збитків.

Основні терміни

Власний капітал — це частина активів підприємства, яка залишається після ви-рахування його зобов'язань.

Вилучений капітал — вартість акцій власної емісії, які станом на певний час нерозміщені серед акціонерів (вилучені з обігу).

Дарчий капітал — безоплатно отримані активи, безповоротна допомога.

Дивіденди — це платежі, що здійснюються юридичними особами, які є емітентамикорпоративних прав, на користь власників корпоративних прав у зв'язку з розподі-лом частини прибутку таких емітентів, розрахованої за правилами бухгалтерськогообліку.

Додатковий капітал — незареєстрований капітал (додатково вкладений, резерв-ний капітал, нерозподілений прибуток тощо).

Інвестований капітал — сума простих та привілейованих акцій за їх номінальноювартістю, додатково внесений капітал.

Капітал — це вартість, яка має властивість самозростати, приносити додатковувартість.

Неоплачений капітал — це сума заборгованості власників (учасників) за внеска-ми до статутного капіталу підприємства.

Нерозподілений прибуток — це частина отриманого у звітному періоді прибуткупісля нарахування й сплати до бюджету податку на прибуток, яка не була розподіле-на між акціонерами, власниками, а реінвестована у підприємство.

Пайовий капітал — це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільнорозміщених у товаристві для здійснення його господарської діяльності. Формуєтьсяза рахунок сум пайових внесків членів споживчих товариств, житлово-будівельнихкооперативів, сільськогосподарських виробничих кооперативів, кредитних спілок,одержаних в результаті розподілу на паї колективної власності.

Резервний капітал підприємства — це сума резерву, створеного за рахунок нероз-поділеного прибутку, на підставі установчих документів відповідно до чинного за-конодавства.

Статутний капітал — це сума внесків засновників підприємства, що визначаємінімальний розмір майна й гарантує інтереси його кредиторів.

10.1. Економічна сутність поняття «власний капітал»та його класифікація

Кожне підприємство для забезпечення своєї господарської діяльності повинномати певну суму капіталу.

Термін «капітал» походить від латинського capitalis — головний. З точки зору по-літекономії капітал — це вартість, яка має властивість самозростати і приносити прицьому додаткову вартість.

Розрізняють два види капіталу:

капітал-власність — капітал, який приносить дохід у вигляді відсотків (кошти,які продаються на ринку капіталів);

капітал-функція — кошти, надані в кредит іншим підприємцям (позичені ко-шти), які приносять дохід у вигляді частини прибутку на позичений капітал,що залишається після сплати відсотків (підприємницький дохід).

У бухгалтерському обліку капітал є сукупністю майнових засобів, призначенихдля використання у господарських цілях, виражених у грошових одиницях, або сумаджерел фінансових ресурсів підприємства, які використовуються для формуванняйого майна (тобто сума активів або рівна їм сума пасивів підприємства).

На етапі створення підприємства, коли воно ще не має заборгованості перед кре-диторами, основне балансове рівняння матиме вигляд:

Активи = Власний капітал,

у якому сума власного капіталу буде складатися із суми внесків засновників підпри-ємства для початку діяльності.

У процесі здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства в ньо-го виникають взаємовідносини з різними кредиторами, як внутрішніми (працівни-ки підприємства), так і зовнішніми (банки, кредитні організації, державні органи тафонди і т.д.). В результаті таких відносин у підприємства з'являються зобов'язання(як поточні так і довгострокові). В такому випадку основне балансове рівняння ма-тиме вигляд:

Активи = Власний капітал (зобов'язання перед власниками) ++ Зобов'язання (поточні та довгострокові).

Тоді власний капітал — це частина активів підприємства, яка залишається післявирахування його зобов'язань.

Власний капітал підприємства можна класифікувати за такими ознаками:

За формою:

інвестований капітал — сума простих і привілейованих акцій (за їхньою номі-нальною вартістю), додатково внесений капітал;

дарчий капітал — сума безоплатно отриманих активів, а також безповоротнадопомога;

нерозподілений прибуток — частина прибутку підприємства, отриманого в ре-зультаті господарської діяльності підприємства, яка не була розподілена міжвласниками та акціонерами, а реінвестована у розвиток підприємства.

За рівнем відповідальності:

статутний капітал — сума капіталу підприємства, зареєстрована в установ-чих документах і підлягає обов'язковій реєстрації в Єдиному державному реє-стрі підприємств, організацій, установ;

додатковий капітал — незареєстрований капітал (додатково вкладений, ре-зервний капітал, нерозподілений прибуток).

Для наочності структуру власного капіталу можна представити у вигляді схеми(рис. 10.1).

10.2. Характеристика рахунків з обліку власного капіталу

Сума власного капіталу на етапі створення підприємства, як правило, дорівнюєсумі статутного капіталу. В процесі діяльності підприємства сума власного капіталуможе змінюватися за рахунок зміни його складових: статутного капіталу, пайовогокапіталу, додаткового капіталу, вилученого капіталу та суми нерозподіленого при-бутку.

Для відображення формування, змін і використання власного капіталу призна-чені такі балансові рахунки:

Рахунок 40 «Статутний капітал» призначено для обліку та узагальненняінформації про стан та рух статутного капіталу підприємства.

За кредитом рахунка 40 «Статутний капітал» відображається збільшення статут-ного капіталу, за дебетом — його зменшення (вилучення). Сальдо на цьому рахункуповинно відповідати розміру статутного капіталу, який зафіксовано в установчих до-кументах підприємства.

Аналітичний облік статутного капіталу ведеться за видами капіталу за кожнимзасновником, учасником, акціонером тощо.

Рахунок 40 «Статутний капітал» кореспондує:

за дебетом з кредитом рахунків        за кредитом з дебетом рахунків

41 «Пайовий капітал»;          41 «Пайовий капітал»;

«Вилучений капітал»;            42 «Додатковий капітал»;

«Неоплачений капітал»;43 «Резервний капітал»;

67 «Розрахунки з учасниками».        44 «Нерозподілені прибутки (непокриті

збитки)»;

46 «Неоплачений капітал»;67 «Розрахунки з учасниками».

Рахунок 41 «Пайовий капїтал» призначено для обліку й узагальненняінформації про суми пайових внесків членів споживчого товариства, колективногосільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу, кредит-ної спілки та інших підприємств, що передбачені установчими документами.

Колективні сільськогосподарські підприємства (КСП) на рахунку 41 «Пайовийкапітал» обліковують частину вартості майна, яка була розпайована між його чле-нами, частину вартості майна, яка не була розпайована між його членами, а такожзростання (зменшення) вартості майна протягом діяльності підприємства.

Аналітичний облік за рахунком 41 «Пайовий капітал» ведеться за видамикапіталу.

Рахунок 41 «Пайовий капітал» кореспондує:

за дебетом з кредитом рахунтв        за кредитом з дебетом рахунтв

«Каса»;            10 «Основні засоби»;

«Рахунки в банках»;11 «Інші необоротні матеріальні акти-40 «Статутний капітал»;      ви»;

44 «Нерозподілені прибутки (непокриті      12 «Нематеріальні активи»;

збитки)»;         14 «Довгострокові фінансові інвестиції»;

67 «Розрахунки з учасниками».        15 «Капітальні інвестиції»;

«Виробничі запаси»;

«Тварини на вирощуванні та відго-дівлі»;

«Малоцінні та швидкозношувані пред-мети»;

28 «Товари»;

«Каса»;

«Рахунки в банках»;

35 «Поточні фінансові інвестиції»;40 «Статутний капітал»;42 «Додатковий капітал»;44 «Нерозподілені прибутки (непокритізбитки)»;

50 «Довгострокові позики»;60 «Короткострокові позики»;63 «Розрахунки з постачальниками тапідрядниками»;

«Розрахунки з оплати праці»;

«Розрахунки з учасниками»;

«Розрахунки за іншими операціями».

— Рахунок 42 «Додатковий капїтал» призначено для узагальнення інформаціїпро суми, на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальнувартість, а також про суми дооцінки необоротних активів і фінансових інструментівта вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від іншихосіб, інші види додаткового капіталу.

За кредитом рахунка 42 «Додатковий капітал» відображається збільшення додат-кового капіталу, за дебетом — його зменшення.

Рахунок 42 «Додатковий капітал» має такі субрахунки:

«Емісійний дохід»;

«Інший вкладений капітал»;

«Дооцінка активів»;

«Безоплатно одержані необоротні активи»;

«Інший додатковий капітал».

На субрахунку 421 «Емісійний дохід» відображається різниця між продажною іномінальною вартістю первісно розміщених акцій.

На субрахунку 422 «Інший вкладений капітал» обліковують інший вкладенийзасновниками підприємств (крім акціонерних товариств) капітал, що перевищує ста-тутний капітал, інші внески без рішень про зміни розміру статутного капіталу тощо.

На субрахунку 423 «Дооцінка активів» відображається сума дооцінки (уцінки)необоротних активів і фінансових інструментів, яку здійснюють у випадках, перед-бачених законодавством та положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. За-лишок додаткового капіталу на цьому субрахунку зменшується в разі уцінення тавибуття зазначених активів, зменшення їхньої корисності.

На субрахунку 424 «Безоплатно одержані необоротні активи» відображаєтьсявартість необоротних активів, безоплатно одержаних підприємством від інших осіб.

Залишок додаткового капіталу на цьому субрахунку зменшується на суму визнано-го доходу протягом строку корисного використання безоплатно одержаних об'єктівнеоборотних активів (окрім землі) і при вибутті таких активів і землі.

На субрахунку 425 «Інший додатковий капітал» обліковують інші види додатко-вого капіталу, які не можуть бути включені до наведених вище субрахунків.Рахунок 42 «Додатковий капітал» кореспондує:

за дебетом з кредитом рахунтв        за кредитом з дебетом рахунтв

«Основні засоби»;10 «Основні засоби»;

«Інші необоротні матеріальні акти- 11 «Інші необоротні матеріальні акти-ви»;  ви»;

«Нематеріальні активи»;       12 «Нематеріальні активи»;

«Знос необоротних активів»;13 «Знос необоротних активів»;

«Довгострокові фінансові інвестиції»;14 «Довгострокові фінансові інвестиції»;

«Капітальні інвестиції»;15 «Капітальні інвестиції»;20 «Виробничі запаси»;        20 «Виробничі запаси»;

22 «Малоцінні та швидкозношувані пред- 21 «Тварини на вирощуванні та від-мети»; годівлі»;

28 «Товари»;22 «Малоцінні та швидкозношувані пред-35 «Поточні фінансові інвестиції»;       мети»;

«Статутний капітал»;            25 «Напівфабрикати»;

«Пайовий капітал»;26 «Готова продукція»;

«Резервний капітал»;27 «Продукція сільськогосподарського ви-

«Нерозподілені прибутки (непокриті робництва»;збитки)»;         28 «Товари»;

«Вилучений капітал»;            30 «Каса»;

«Неоплачений капітал»;31 «Рахунки в банках»;

54 «Відстрочені податкові зобов'язання»; 35 «Поточні фінансові інвестиції»;74 «Інші доходи».            46 «Неоплачений капітал»;

48 «Цільове фінансування і цільові над-ходження».

— Рахунок 43 «Резервний капїтал» призначено для узагальнення інформаціїпро стан та рух резервного капіталу підприємства, створеного відповідно до чинногозаконодавства та установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку.

За кредитом рахунка 43 «Резервний капітал» відображається створення резервів,за дебетом — їх використання. Сальдо цього рахунку відображає залишок резервногокапіталу на кінець звітного періоду.

Аналітичний облік резервного капіталу ведеться за його видами та напрямамивикористання.

Рахунок 43 «Резервний капітал» кореспондує:

за дебетом з кредитом рахунтв        за кредитом з дебетом рахунтв

40 «Статутний капітал»;       42 «Додатковий капітал»;

44 «Нерозподілені прибутки (непокриті      44 «Нерозподілені прибутки (непокриті

збитки)».         збитки)».

Рахунок44 «Нерозподілені прибутки (непокритїзбитки)» — ведеться облікнерозподілених прибутків чи непокритих збитків поточного та минулих років, а та-кож використаного в поточному році прибутку.

За кредитом рахунку відображається збільшення прибутку від усіх видів діяль-ності, за дебетом — збитки та використання прибутку.

Рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» має такі субрахунки:

«Прибуток нерозподілений»;

«Непокриті збитки»;

«Прибуток, використаний у звітному періоді».

На субрахунку 441 «Прибуток нерозподілений» відображаються наявність та рухнерозподіленого прибутку.

На субрахунку 442 «Непокриті збитки» відображаються непокриті збитки. Їхсписання здійснюють за рахунок нерозподіленого прибутку, резервного, пайового чидодаткового капіталу тощо.

На субрахунку 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» відображаютьсярозподіл прибутку між власниками (нарахування дивідендів), відрахування в резерв-ний капітал та інше використання прибутку в поточному періоді. Сальдо на цьомусубрахунка у кінці року закривається у кореспонденції із субрахунками 441 та/або442 з виведенням сальдо на одному з цих субрахунків.

Виправлення помилок за минулий рік, що виявлені в поточному році, відповіднодо Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміниу фінансових звітах» відображається кореспонденцією рахунка 44 «Нерозподіленіприбутки (непокриті збитки)» з рахунками бухгалтерського обліку відповіднихоб'єктів класів 1-6.

Рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» кореспондує:за дебетом з кредитом рахунків        за кредитом з дебетом рахунків

«Статутний капітал»;            41 «Пайовий капітал»;

«Пайовий капітал»;   42 «Додатковий капітал»;

«Резервний капітал»; 43 «Резервний капітал»;

«Нерозподілені прибутки (непокриті 44 «Нерозподілені прибутки (непокритізбитки)»;            збитки)»;

67 «Розрахунки з учасниками»;79 «Фінансові результати».79 «Фінансові результати».

Рахунок 45 «Вилучений капїтал» — ведеться облік вилученого капіталу уразі викупу власних акцій (часток) у акціонерів з метою їх перепродажу, анулювання(зменшення статутного капіталу) тощо.

За дебетом рахунка 45 «Вилучений капітал» відображається фактична собі-вартість акцій власної емісії або часток, викуплених господарським товариством уйого учасників, за кредитом — вартість анульованих або перепроданих акцій (часток).Рахунок 45 «Вилучений капітал» має такі субрахунки:

«Вилучені акції»;

«Вилучені вклади й паї»;

«Інший вилучений капітал».

Аналітичний облік вилученого капіталу ведеться за видами акцій (вкладів, паїв).Рахунок 45 «Вилучений капітал» кореспондує:

за дебетом з кредитом рахунтв

«Каса»;

«Рахунки в банках»;34 «Короткострокові векселі одержані»;50 «Довгострокові позики»;52 «Довгострокові зобов'язання за облі-гаціями»;

60 «Короткострокові позики»;62 «Короткострокові векселі видані».

— Рахунок 46 «Неоплачений капїтал» — призначено для узагальненняінформації про зміни у складі неоплаченого капіталу підприємства.

За дебетом рахунка відображається заборгованість засновників (учасників) гос-подарського товариства за внесками до статутного капіталу підприємства, за креди-том — погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу.

Аналітичний облік неоплаченого капіталу ведеться за видами розміщених нео-плачених акцій (для акціонерних товариств) та за кожним засновником (учасником)підприємства.

Рахунок 46 «Неоплачений капітал» кореспондує:

за кредитом з дебетом рахунків.

«Каса»;

«Рахунки в банках»;40 «Статутний капітал»;42 «Додатковий капітал»;46 «Неоплачений капітал».

за дебетом з кредитом рахунтв        за кредитом з дебетом рахунтв:

«Каса»;

«Рахунки в банках»;40 «Статутний капітал»;42 «Додатковий капітал»;45 «Вилучений капітал».

«Основні засоби»;

«Інші необоротні матеріальні активи»;

«Нематеріальні активи»;

«Довгострокові фінансові інвестиції»;

«Капітальні інвестиції»;

«Виробничі запаси»;

«Тварини на вирощуванні та відгодівлі»;

«Малоцінні та швидкозношувані предмети»;28 «Товари»;

«Каса»;

«Рахунки в банках»;

«Короткострокові векселі одержані»;

«Поточні фінансові інвестиції»;40 «Статутний капітал»;

42 «Додатковий капітал»;

«Довгострокові позики»;

«Довгострокові векселі видані»;

«Довгострокові зобов'язання за облігаціями»;60 «Короткострокові позики»;

«Короткострокові векселі видані»;

«Розрахунки з постачальниками та підряд-никами»;

«Розрахунки з оплати праці»;

«Розрахунки з учасниками»;

«Розрахунки за іншими операціями».

10.3. Порядок формування, зміни та облік статутного капіталу

Статутний капітал господарського товариства формують з метою забезпеченнятакого товариства активами для ведення підприємницької діяльності. У той же часстатутний капітал — свого роду інструмент для створення господарського товари-ства: він виконує роль центру об'єднання майна, на підставі якого створюється юри-дична особа.

Цивільним кодексом України статутний капітал визначений як сума внесківзасновників господарського товариства, що визначає мінімальний розмір майна госпо-дарського товариства й гарантує інтереси його кредиторів. У законодавстві, зокремав Господарському кодексі і Законі України «Про господарські товариства», зустріча-ється також поняття «статутний фонд». Використовуються обидва ці поняття в одно-му й тому ж значенні.

Питання, пов'язані з формуванням статутного капіталу, регулюються Законом«Про господарські товариства», Господарським і Цивільним кодексами України.

Наявність статутного капіталу передбачена законодавством для всіх господар-ських товариств. Що ж стосується розміру статутного капіталу, то для одних то-вариств законодавством не встановлено будь-яких вимог щодо нього, для іншихже товариств прийняті обмеження у вигляді мінімального розміру статутного ка-піталу.

Так, для повного і командитного господарських товариств мінімального розмірустатутного капіталу не встановлено, оскільки учасники таких товариств (а в коман-дитному товаристві — частина учасників) несуть відповідальність за зобов'язаннямиюридичної особи всім своїм майном. Установчий договір повного й командитноготовариств повинен містити відомості про розмір статутного капіталу товариства йпро склад і строки внесення його учасниками внесків. При створенні таких госпо-дарських товариств питання про розмір стартового (статутного) капіталу вирішуютьйого засновники за своїм розсудом.

Для тих господарських товариств, яким законодавством установлено мінімаль-ний розмір статутного капіталу, наявність капіталу не нижче від такого розміру єобов'язковим, — інакше підприємство не буде навіть зареєстровано.

Мінімальні розміри статутного капіталу, встановлені для різних видів господар-ських товариств, представлено в табл. 10.1.

Таблиця 10.1

Мінімальний розмір статутного фонду

Вид господарськоготовариства

Статутний капітал

Мінімальний розмір

Особливості

Акціонерне товариство

Не менше суми, еквівалентної 1250 МЗП*

Розділений на певну кількістьакцій однакової номінальноївартості

Товариство з обмеженоювідповідальністю

Не менше суми, еквівалентної100 МЗП

Поділений на частки, розміряких установлюється статутом

Товариство з додатковоювідповідальністю

Не менше суми, еквівалентної100 МЗП

Поділений на частки, розміряких установлюється статутом

* Мінімальна заробітна плата

Як видно з таблиці, при розрахунку мінімального розміру статутного капіталуварто виходити з розміру мінімальної заробітної плати, що діє на момент створеннягосподарського товариства. У той же час вже створене господарське товариство незмінює статутного капіталу у випадку кожної зміни розміру мінімальної заробітноїплати.

Кошти й джерела формування статутного капіталу

Статутний капітал формується за рахунок внесків засновників. Внесками заснов-ників і учасників до статутного капіталу господарського товариства можуть бути:

гроші — як національна валюта — гривня, так і валютні цінності;

цінні папери, до яких належать: акції, облігації, ощадні й інвестиційні серти-фікати, приватизаційні папери, заставні. При передачі до статутного капіталуцінних паперів господарське товариство стає їхнім власником і носієм майно-вих прав, які цими паперами засвідчуються;

основні і оборотні засоби — статутний капітал може бути сформований якза рахунок рухомого майна (устаткування, техніки й інших матеріальних цін-ностей), так і нерухомого (земельних ділянок, а також розташованих на нихоб'єктів, переміщення яких неможливе без їхнього знецінювання або зміни їх-нього призначення, — будинків, споруд тощо);

об'єкти інтелектуальної власності — винаходи, корисні моделі, промисловізразки, знаки для товарів і послуг, топографії інтегральних мікросхем і т.п.

З передачею об'єкта інтелектуальної власності до статутного капіталу господар-ського товариства до такого товариства переходять права на інтелектуальну влас-ність.

В окремих випадках законодавство вбачає в інтелектуальній власності:

майнові права (виключне право користування об'єктом, право одержання відтакого користування вигоди);

особисті немайнові права (права авторства).

При цьому відчуження особистих немайнових прав не допускається. У випадкупередачі до статутного капіталу об'єктів інтелектуальної власності до господарськоготовариства переходять тільки майнові права.

Відносно майна, що може бути внесене до статутного капіталу, законодавствомвстановлені обмеження:

забороняється використовувати для формування статутного капіталу бюджет-ні кошти, а також кошти, отримані в кредит і під заставу;

не може бути внеском до статутного капіталу майно, вилучене із цивільногообороту;

не допускається формування статутного капіталу господарського товаристваемітованими ним облігаціями;

не допускається формування статутного капіталу господарського товариствавекселями.

Порядок формування статутного капіталу

Процес формування статутного капіталу проходить кілька етапів:

ухвалення рішення про формування статутного капіталу;

оцінювання майна, призначеного для формування статутного капіталу;

передача майна в рахунок оплати статутного капіталу;

реєстрація господарського товариства;

оформлення прав господарського товариства на майно, внесене до статутногокапіталу.

Підставою для формування статутного капіталу є рішення вищого органу госпо-дарського товариства, оформлене протоколом загальних зборів. Рішення приймаєть-ся з таких питань:

про формування статутного капіталу;

про розподіл статутного капіталу між засновниками;

про склад цінностей, якими статутний капітал буде наповнюватися;

про затвердження статуту, що містить розділ, який закріплює основні поло-ження про статутний капітал господарського товариства.

На підставі ухваленого рішення засновники господарського товариства проводятьоцінювання майна й фактичну передачу його до статутного капіталу товариства.

При формуванні статутного капіталу варто звернути увагу на таке:

Кожен з учасників Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) до реє-страції товариства зобов'язаний внести до статутного капіталу не менше ніж 50% вне-ску. Залишок не сплаченої частини статутного капіталу необхідно внести протягомпершого року діяльності товариства (ч. 3 ст. 144 ЦК). У той же час, згідно з ч. 2 ст. 52Закону «Про господарські товариства», засновникам слід внести не менш ніж 30%статутного капіталу. Вирішуючи питання про те, якою нормою керуватися в цьомувипадку (Цивільного кодексу або Закону «Про господарські товариства»), звернемо-ся до п. 4 Перехідних положень Цивільного кодексу — ним обумовлено, що дія цьогоКодексу поширюється на всі правовідносини, що виникли після набрання ним чин-ності. По суті, діє принцип: більш пізня за часом правова норма має вищу юридичнучинність, і тому застосовувати слід норми ЦК, а не Закону «Про господарські товари-ства». Повністю зробити свій внесок учасники ТОВ зобов'язані не пізніше року післяреєстрації товариства. При цьому не допускається звільнення учасника від обов'язкувнесення вкладу до статутного капіталу товариства.

Згідно зі ст. 11 Закону України «Про акціонерні товариства», кожен засновникакціонерного товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до датизатвердження результатів розміщення першого випуску акцій. У разі неоплати (не-повної оплати) вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів розмі-щення першого випуску акцій акціонерне товариство вважається не заснованим. Дооплати 50% статутного капіталу товариство не має права здійснювати операції, непов'язані з його заснуванням. На підтвердження внеску засновникам видаються тим-часові свідоцтва.

Оцінювання внесків до статутного капіталу

Загальне правило, якого дотримуються під час оцінювання внесків до статут-ного капіталу, — оцінювання їх за взаємною згодою засновників господарського то-вариства. Лише у випадках, установлених законом, внесок до статутного капіталуобов'язково підлягає незалежному експертному оцінюванню.

Рішення про оцінювання внесків і порядок його проведення обумовлюються вустановчих документах господарського товариства, якщо інше не передбачено зако-ном.

Випадки, коли оцінювання майна, внесеного до статутного капіталу, обов'язкове:

якщо статутний капітал формується за рахунок майна господарських това-риств із державною часткою (часткою комунального майна);

якщо господарське товариство створюється на базі державного або комуналь-ного майна.

Інших норм, що потребують оцінювання при формуванні статутного капіталу, взаконодавчих актах немає. Тому в інших випадках порядок оцінки внесків визнача-ється засновниками товариства (із включенням у його установчі документи). Прицьому засновники мають право визначити, будуть вони оцінювати внески самостійночи запросять незалежного оцінювача.

Незалежне оцінювання майна — це оцінювання, здійснене суб'єктом оцінюваль-ної діяльності. Такими можуть бути:

суб'єкти підприємницької діяльності, які одержали відповідний сертифікат,або

органи державної влади й органи місцевого самоврядування, що мають повно-важення на здійснення оціночної діяльності.

Суб'єкт оцінювальної діяльності складає звіт про оцінювання майна (акт оціню-вання майна), що містить висновки про вартість майна.

Документом, що фіксує оцінку майна в тих випадках, коли оцінювання внесківдо статутного капіталу здійснюється засновниками за взаємною згодою самостійно, єакт оцінки, складений і підписаний засновниками. Оцінювання внеску здійснюєтьсяв гривнях.

До статутного капіталу господарських товариств можуть вноситися іноземні ін-вестиції. Вони оцінюються в іноземній конвертованій валюті й у гривнях — за узго-дженням сторін, виходячи з цін міжнародних ринків або ринку України. Документом,що підтверджує вартість іноземної інвестиції у вигляді майна, є митна декларація.У випадку формування статутного капіталу в іноземній валюті суми внеску співзас-новника в такій валюті підлягають перерахуванню в гривні за курсом, установленимНБУ.

Оцінювання майна засновниками господарського товариства може як передува-ти його передачі товариству, так і збігатися за часом з фактичною передачею майна врахунок оплати статутного капіталу. В останньому випадку вартість майна повиннабути зазначена в акті прийому-передачі, що засвідчує факт передачі майна до статут-ного капіталу.

Передача внеску до статутного капіталу

При оплаті частки в статутному капіталі коштами необхідно відкрити поточнийбанківський рахунок для формування статутного капіталу. Відповідно до порядкувідкриття такого рахунка кошти на рахунок для формування статутного капіталугосподарського товариства засновники товариства перераховують до державної ре-єстрації товариства як юридичної особи.

Документальним підтвердженням оплати статутного капіталу коштами є довідкабанку про оплату статутного капіталу.

Передача майна до статутного капіталу оформлюється актом прийому-передачі:у ньому варто вказати склад майна і його кількість. Складається й підписується актзасновниками господарського товариства.

Після того як статутний капітал сформований, господарське товариство можебути зареєстровано. В числі документів, поданих державному реєстраторові на ре-єстрацію господарського товариства, повинен бути й документ, що підтверджуєздійснення засновниками внесків до статутного капіталу. Таким документом є актприйому-передачі, якщо статутний капітал формується за рахунок майна, або довід-ка банку, якщо статутний капітал формується за рахунок коштів.

Оформлення прав на майно, що передається до статутного капіталу

Після державної реєстрації господарському товариству надається статус юридич-ної особи, що дає йому право здобувати права власності, користування й інші цивіль-ні права й обов'язки. У результаті передачі коштів або майна, як внеску до статутногокапіталу, до господарського товариства переходить право власності на передані цін-ності. Таке право повинно бути оформлене у встановленому порядку.

Правовстановлюючими документами на майно створеного господарського това-риства є статут і акт прийому-передачі майна.

Право власності товариства на рухоме майно оформлюється шляхом зарахуван-ня цього майна на баланс даного товариства. Що стосується об'єктів нерухомості, пе-реданих як внесок до статутного капіталу, то право власності на такі об'єкти підлягаєдержавній реєстрації.

При оформленні прав власності на об'єкти нерухомого майна, передані до статут-ного капіталу, господарському товариству видається свідоцтво про право власності.

Збільшення розміру статутного капіталу

Акціонерні товариства (АТ) мають право збільшити розмір статутного капіталу вразі дотримання таких умов:

на момент ухвалення рішення про збільшення статутного капіталу всі рані-ше випущені акції АТ повинні бути зареєстровані у встановленому порядку йоплачені його учасниками (акціонерами) за ціною, не нижчою від номінальноївартості таких акцій;

метою збільшення статутного капіталу не повинно бути покриття збитків АТ;

оплата акцій не повинна здійснюватися за рахунок коштів, отриманих з бюд-жету, у кредит або під заставу.

АТ може збільшити розмір статутного капіталу шляхом:

додаткового випуску акцій існуючої номінальної вартості;

збільшення номінальної вартості раніше випущених акцій;

обміну облігацій товариства на його акції.

Рішення про збільшення, статутного капіталу АТ приймається на загальних збо-рах акціонерів, оформлюється протоколом загальних зборів акціонерів з наступнимвнесенням змін до статуту АТ і державною реєстрацією змін до статуту АТ.

Для збільшення розміру статутного капіталу Товариства з обмеженою відпові-дальністю (ТОВ) усі його засновники повинні повністю внести свої внески до ста-тутного капіталу товариства. Рішення власників про збільшення розміру статутногокапіталу ТОВ приймається зборами учасників і оформлюється протоколом.

Для збільшення розміру статутного капіталу приватного підприємства (ПП) до-сить рішення засновника (засновників), оскільки чинним законодавством не перед-бачено будь-яких інших умов або обмежень. Таке рішення оформлюється наказомабо іншим розпорядницьким документом або протоколом зборів засновників.

На підставі зазначених документів вносяться зміни про збільшення розміру ста-тутного капіталу до статуту ТОВ (ПП), які підлягають обов'язковій державній реє-страції.

Рішення про збільшення розміру статутного капіталу, закріплене в статуті, на-буває чинності від дня внесення змін до Державного реєстру, тобто від дня державноїреєстрації змін, внесених до статуту. Джерела збільшення статутного фонду наведенов табл. 10.2.

Таблиця 10.2

Джерела збільшення статутного фонду

з/п

Вид джерела

Організаційно-правова формапідприємства

АО

ТОВ

ПП

1.

Додаткові внески (вклади) учасників

+

+

+

2.

Реінвестиція дивідендів, нарахованих учасникам

+

+

+

3.

Сума індексації балансової вартості основних фон-дів, зменшена на суму індексації зносу за такимиосновними фондами

+

Не передбачено

Після внесення змін до статуту державний реєстратор видає засновникам (абоуповноваженій особі) один оригінал статуту в новій редакції й один оригінал статутув старій редакції з підтвердженням про проведення держреєстрації змін до статуту.

Підставою для відображення в обліку емітента корпоративних прав (далі — емі-тент) збільшення розміру статутного капіталу є оригінал статуту в новій редакції(після держреєстрації), в якому зазначено розмір статутного капіталу з урахуваннямзбільшення.

Операції з погашення учасниками (інвесторами) заборгованостей за внесками достатутного капіталу відображаються в обліку на підставі документів, що підтверджу-ють передачу (перерахування) учасниками внесків до статутного капіталу.

Порядок зменшення статутного капіталу

АТі ТОВ мають право зменшити розмір статутного капіталу за таких умов:

якщо про зменшення розміру статутного капіталу сповіщені всі кредитори і зцього приводу в них немає заперечень;

якщо попередній випуск акцій зареєстрований (тільки для АТ);

якщо в результаті зменшення статутного капіталу його розмір не стане мен-шим від законодавчо встановленого, оскільки невідповідність мінімальногорозміру статутного капіталу вимогам законодавства є підставою для постано-ви суду про ліквідацію юридичної особи.

Якщо при виході учасника з ТОВ його частка залишається не викупленою самимтовариством, іншими учасниками або третіми особами, то ТОВ змушене зменшитирозмір статутного капіталу.

АТ і ТОВ зобов'язані зменшити розмір статутного капіталу в тому випадку, якщоза результатами другого й кожного наступного фінансового року вартість їхніх чис-тих активів (різниця між сумою активів підприємства і сумою довгострокових та по-точних зобов'язань) виявиться меншою, ніж вартість статутного капіталу.

Для приватних підприємств жодних спеціальних правил зменшення розміру ста-тутного капіталу законодавством не встановлено, отже, його засновник (засновники)має право за своїм розсудом ухвалювати рішення щодо розміру зменшення статутно-го капіталу.

Рішення АТ, ТОВ і ПП про зменшення розміру статутного капіталу приймаєтьсяв тому самому порядку, що й рішення про його збільшення.

АТ має право зменшити розмір статутного капіталу такими способами:

зменшити номінальну вартість раніше випущених акцій, при цьому компенсу-вати акціонерам збитки від такого зменшення;

зменшити кількість раніше випущених акцій шляхом їхнього викупу й анулю-вання (якщо це передбачено статутом АТ) і тільки за рахунок сум, що переви-щують статутний капітал.

ТОВ і приватні підприємства можуть зменшити розмір статутного капіталу шля-хом передачі засновникам (учасникам) частини майна ТОВ або ПП пропорційно їх-нім часткам у статутному капіталі.

У випадку, якщо зменшення статутного капіталу проводиться у зв'язку з його пе-ревищенням його вартості над вартістю чистих активів і вартість статутного капіта-лу приводиться у відповідність до реальної вартості чистих активів, які можуть бутирозподілені між учасниками, то тоді емітент не повинен компенсувати учасникамвартості, на яку зменшуються їхні корпоративні права в статутному капіталі емітента.

Рішення про зменшення розміру статутного капіталу набуває чинності від днявнесення змін до Державного реєстру, тобто від дня державної реєстрації змін до ста-туту.

Підставою для відображення в обліку емітента зменшення розміру статутного ка-піталу є оригінал статуту в новій редакції (після держреєстрації), в якому зазначенорозмір статутного капіталу з урахуванням зменшення.

Відображення в обліку формування та зміни статутного капіталу

Починаючи з дня реєстрації підприємства та за будь-яких змін статутного капіта-лу, в реєстрах бухгалтерського обліку мають бути здійснені певні записи (табл. 10.3).

Таблиця 10.3

Відображення операцій в обліку

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Оголошено статутний капітал

46 «Неоплачений капітал»

40 «Статутний капітал»

2

Відображено внески до статутного капіталу:

- грошовими коштами

«Каса»

«Рахунки в банку»

46 «Неоплачений капітал»

- основними засобами

10 «Основні засоби»

46 «Неоплачений капітал»

- іншими необоротними ак-тивами

11 «Інші необоротні мате-ріальні активи»

46 «Неоплачений капітал»

- нематеріальними активами

12 «Нематеріальні активи»

46 «Неоплачений капітал»

- виробничими запасами

20 «Виробничі запаси»

46 «Неоплачений капітал»

Продовження табл. 10.3

3

Нараховано пеню в розмірі 10%річних від суми простроченогоплатежу щодо внесків до ста-тутного капіталу

377 «Розрахунки з іншимидебіторами»

746 «Інші доходи від зви-чайної діяльності»

4

Надійшла сума пені

311 «Поточні рахунки внаціональній валюті»

377 «Розрахунки з іншимидебіторами»

Зміни розміру статутного капіталу

1

Збільшено розмір статутногокапіталу ТОВ за рахунок до-даткових внесків учасників абовнаслідок збільшення кількостіучасників:

а) відображено заборгованістьзасновників (нових учасників)за внесками до статутного ка-піталу

46 «Неоплачений капітал»

40 «Статутний капітал»

б) погашення заборгованості завнесками до статутного капіта-лу

10 «Основні засоби»20 «Виробничі запаси»

«Каса»

«Рахунки в банку»

46 «Неоплачений капітал»

2

Збільшено розмір статутногокапіталу ТОВ:- за рахунок індексації ба-лансової вартості основнихзасобів

423 «Дооцінка активів»

40 «Статутний капітал»

- за рахунок реінвестуванняприбутку

443 «Прибуток, викорис-таний у звітному періоді»

40 «Статутний капітал»

3

Збільшено статутний капітал АТ після оплати його первинної величини

- за рахунок нарахованихдивідендів (виплати диві-дендів акціями)

671 «Розрахунки за диві-дендами»

40 «Статутний капітал»

- за рахунок обміну обліга-цій на акції

521 «Зобов'язання за об-лігаціями»

611 «Поточна заборгова-ність за довгостроковимизобов'язаннями в націо-нальній валюті»

40 «Статутний капітал»

4

Відображено передачу частки статутного капіталу одного учасника (А) іншому (Б)

- частку вкладу до статут-ного капіталу учасника Б,переуступлено йому учас-ником А

«Каса»

«Рахунки в банку»

46 «Неоплачений капітал»

- видано учаснику А йогочастку в статутному капіталі

46 «Неоплачений капітал»

«Каса»

«Рахунки в банку»

5

Зменшено статутний капітал

40 «Статутний капітал»

672 «Розрахунки за інши-ми виплатами»

Продовження табл. 10.3

6

Повернуто частку в статутному капіталі засновникові

- грошовими коштами

672 «Розрахунки за інши-ми виплатами»

30 «Каса»

- на суму компенсації:• грошовими коштами

672 «Розрахунки за інши-ми виплатами»

«Каса»

«Рахунки в банку»

• основними засобами:

а)         знос

б)         залишкова вартість

в)         розмір компенсації

13 «Знос (амортизація)необоротних активів

10 «Основні засоби»

972 «Собівартість реалі-зованих необоротних ак-тивів»

10 «Основні засоби»

672 «Розрахунки за інши-ми виплатами»

733 «Інші доходи від фі-нансових операцій»

- матеріальними цінностями

672 «Розрахунки за інши-ми виплатами»733 «Інші доходи від фі-нансових операцій»952 «Інші фінансові вит-рати»

733 «Інші доходи від фі-нансових операцій»641 «Розрахунки за подат-ками»

20 «Виробничі запаси»28 «Товари»

7

Відображено суму грошовихкоштів, внесених учасником достатутного капіталу, які повер-таються йому при виході з ТОВ

40 «Статутний капітал»672 «Розрахунки за інши-ми виплатами»

672 «Розрахунки за інши-ми виплатами»

«Каса»

«Рахунки в банку» і т.д.

8

Нараховано частину прибутку,що належить учасникові

443 «Прибуток, викорис-таний у звітному періоді»

672 «Розрахунки за інши-ми виплатами»

9

Здійснено виплату учасниковіналежну йому частину прибут-ку (дивіденди)

672 «Розрахунки за інши-ми виплатами»

«Каса»

«Рахунки в банку»

Приклад 10.1. Приватним підприємством «Лана» та ТОВ «Октан» було прийняте рішенняпро створення відкритого акціонерного товариства «Окталан». Було зареєстровано інформа-цію про випуск акцій ВАТ «Окталан» та оголошено передплату на 500 000 акцій номінальноювартістю 1,50 грн з розміщенням їх за номінальною вартістю. Засновники повністю оплатилипридбані ними акції:

ПП «Лана» як внесок до статутного капіталу передала основні засоби на суму 20 000 грн,будівельні матеріали на суму 10000 грн та грошові кошти на суму 150 000 грн;

ТОВ «Октан» як внесок до статутного капіталу передало 10 000 акцій ВАТ «Майя» засумарною оцінною вартістю 35 000 грн, право на товарний знак за оціненою вартістю25 000 грн та грошові кошти в сумі 210 000 грн.

Залишок акцій передплатили сторонні акціонери із внесенням 40% їхньої вартості на роз-рахунковий рахунок ВАТ «Окталан».

Таким чином, акції розподілені між:

ПП «Лана» — 120 000 акцій [(20 000 грн + 10 000 грн + 150 000 грн) : 1,50 грн/шт == 120 000 шт. акцій];

ТОВ «Октан» — 180 000 акцій [(35 000 грн + 25 000 грн + 210 000 грн) : 1,50 грн/шт == 180 000 шт. акцій];

передплатники — 200 000 акцій (500 000 шт. — 120 000 шт. — 180 000 шт.)

Операції щодо формування статутного капіталу ВАТ «Окталан» відобразяться в обліку(табл. 10.4).

Сума неоплаченого капіталу ВАТ «Окталан» на момент реєстрації становить 180 000 і маєбути сплачена не пізніше одного року після реєстрації.

Таблиця 10.4

Відображення операцій в обліку

Зміст господарськоїоперації

Кореспонденція рахунків

Сума,грн

з/п

Дебет

Кредит

1

Оголошено розмір статут-ного капіталу

46 «Неоплачений капі-тал»

40 «Статутний капітал»

750 000

 

Внески ПП «Лана» до статутного капіталу:

 

- основні засоби

10 «Основні засоби»

46 «Неоплачений капі-тал»

20 000

2

- будівельні матеріали

207 «Будівельні матері-али»

46 «Неоплачений капі-тал»

10 000

 

- грошові кошти

311 «Поточні рахункив національній валюті»

46 «Неоплачений капі-тал»

150 000

 

Внески ТОВ «Октан» до статутного капіталу:

 

- акції ВАТ «Майя»

143 «Інвестиції непо-в'язаним сторонам»

46 «Неоплачений капі-тал»

35 000

3

- право на товарний знак

12 «Нематеріальні ак-тиви»

46 «Неоплачений капі-тал»

25 000

 

- грошові кошти

311 «Поточні рахункив національній валюті»

46 «Неоплачений капі-тал»

210 000

4

Відображено внесення пе-редплатниками 40% підписа-них акцій [(200 000 акцій хх 1,50 грн/шт.) х 40%]

311 «Поточні рахункив національній валюті»

685 «Розрахунки з ін-шими кредиторами»

120 000

5

Зменшено суму неопла-ченого капіталу на розмірвнесків передплатників

685 «Розрахунки з ін-шими кредиторами»

46 «Неоплачений капі-тал»

120 000

10.4. Порядок формування, обліку та використанняпайового капіталу

Пайовий капітал — це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільнорозміщених у товаристві для здійснення його господарської діяльності.

Величина й порядок формування пайового капіталу законодавством не встанов-лені, а визначаються установчими документами товариства й спеціальними законо-давчими актами.

Пайовий капітал створюється на підставі обов'язкових і додаткових пайових вне-сків пайовиків.

Спільно пайовики формують юридичну особу — виробничий кооператив, кре-дитну спілку, житлово-будівельний кооператив, споживче товариство, колективнесільськогосподарське підприємство.

Розмір, строки й порядок внесення обов'язкових пайових внесків визначаютьсястатутом або загальними зборами членів товариства.

Кожний член товариства має свою частку в майні товариства (вона визначаєтьсярозміром внеску й нарахованими на нього дивідендами) і відповідає за зобов'язаннямитовариства в межах внесеного ним обов'язкового пайового внеску.

Отриманий за підсумками фінансового року прибуток (після сплати податку наприбуток) розподіляється пропорційно сумам пайових внесків кожного члена това-риства в порядку, встановленому загальними зборами пайовиків, залежно від часткив пайовому капіталі.

Якщо підприємство (товариство) за результатами діяльності одержало збиток, товін покривається за рахунок обов'язкових пайових внесків.

Обов'язкові пайові внески підлягають поверненню при ліквідації підприємства.

На загальних зборах може бути ухвалено рішення про внесення додаткових па-йових внесків. Такі внески повертаються пайовикам у разі виходу з товариства або запершою їхньою вимогою.

За підсумками фінансового року на додаткові пайові внески також може розподі-лятися прибуток у порядку, встановленому загальними зборами.

Крім того, в деяких з перера