РОЗДІЛ 12. ОБЛІК КОРОТКОСТРОКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

магниевый скраб beletage

Мета вивчення розділу: сформувати в студентів теоретичні знання та практичнінавички щодо відображення в обліку операцій з виникнення, змін складу та погашен-ня короткострокових зобов'язань, які є, як правило, основною частиною зобов'язаньпідприємства.

Після вивчення розділу студенти повинні знати:

первинні документи, на підставі яких відображається виникнення та погашен-ня короткострокових зобов'язань;

порядок оцінювання та визнання короткострокових зобов'язань;

характеристику бухгалтерських рахунків з обліку короткострокових зобов'я-зань.

Студенти повинні вміти:

відображати на рахунках бухгалтерського обліку операції виникнення та пога-шення короткострокових зобов'язань;

відкривати аналітичні рахунки для обліку короткострокових зобов'язань;

відображати короткострокові зобов'язання в облікових реєстрах та фінансовійзвітності.

Основні терміни

Короткостроковий вексель виданий — це вексель, який забезпечує заборгованістьперед постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами терміном менше 12місяців.

Короткострокові зобов'язання — це зобов'язання, що покриваються за допомогоювикористання поточних активів, або створення інших короткострокових зобов'язань,які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або протягом 12 мі-сяців з дати балансу.

Короткострокові кредити банків — це сума поточних зобов'язань підприємстваперед банками за отриманими від них позиками.

12.1. Облік короткострокових кредитів банків

Короткострокові кредити банків — це сума поточних зобов'язань підприємстваперед банками за отриманими від них позиками.

Короткострокові кредити надаються банками у разі тимчасових фінансових труд-нощів на підприємствах, що виникають у зв'язку з витратами виробництва та обігу іне забезпечені надходженням коштів у відповідному періоді.

Облік поточних зобов'язань підприємств перед банками за отриманими від нихкредитами та позиками в національній та іноземній валютах, строк повернення якихне перевищує 12 місяців з дати Балансу, та за позиками, термін погашення якихминув, ведеться на рахунку 60 «Короткострокові позики». За кредитом рахунка 60«Короткострокові позики» відображаються суми одержаних кредитів (позик), за де-бетом — сума їх погашення та переведення до довгострокових зобов'язань у разі від-строчення кредитів (позик).

У процесі обліку кредитів банків слід розрізняти основну суму боргу, що відобра-жається на рахунку 60 «Короткострокові позики», та відсотки, що на неї нараховані,які в обліку відображаються за кредитом рахунку 684 «Розрахунки за нарахованимивідсотками» кореспонденції з дебетом рахунку 951 «Відсотки за кредит».

Рахунок 60 «Короткострокові позики» має такі субрахунки:

«Короткострокові кредити банків у національній валюті»;

«Короткострокові кредити банків в іноземній валюті»;

«Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті»;

«Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті»;

«Прострочені позики в національній валюті»;

«Прострочені позики в іноземній валюті».

Облік короткострокових кредитів банків

Бухгалтерські записи з обліку короткострокових кредитів наведені в табл. 12.1.

Таблиця 12.1

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

На поточний рахунок отримано корот-кострокову позику банку

31 «Рахунки в банках»

60 «Короткостроковіпозики»

2

Нараховано відсотки за використаннякредиту

951 «Відсотки за кре-дит»

684 «Розрахунки занарахованими відсот-ками»

3

Списано нараховані відсотки за отри-маний кредит у кінці звітного періодуна фінансові результати підприємства

792 «Результат фінан-сових операцій»

951 «Відсотки за кре-дит»

4

Погашено короткостроковий кредитбанку

60 «Короткостроковіпозики»

31 «Рахунки в банках»

5

Погашено заборгованість перед бан-ком за нарахованими відсотками

684 «Розрахунки за на-рахованим відсотками»

31 «Рахунки в банках»

6

Короткостроковий кредит пролонго-вано і переведено у довгостроковий

601 «Короткостроковікредити банку в наці-ональній валюті»

603 «Відстрочені ко-роткострокові креди-ти банків у національ-ній валюті»

603 «Відстрочені ко-роткострокові креди-ти банків у національ-ній валюті»

501 «Довгостроковікредити банку у наці-ональній валюті»

7

Не оплачений у строк короткостроко-вий кредит переведено до складу про-строчених позик

601 «Короткостроковікредити банку в наці-ональній валюті»

605 «Прострочені по-зики в національнійвалюті»

8

Нарахування пені за простроченняплатежів за відсотками за кредит

948 «Визнані штрафи,пені, неустойки»

685 «Розрахунки з ін-шими кредиторами»

Аналітичний облік короткострокових кредитів банків ведеться за позикодавцями(банками) в розрізі кожного кредиту (позики) окремо та за строками їхнього пога-шення.

Заборгованість підприємства за короткостроковими кредитами банків відобра-жається в Балансі у складі його поточних зобов'язань — розділ IV Пасиву, рядок 500.

12.2. Облік кредиторської заборгованостіза товари, роботи, послуги

Порядок і форми розрахунків між постачальниками і покупцями визначаються вгосподарських договорах.

Розрахунки з постачальниками і підрядниками відображаються в обліку на під-ставі таких документів: рахунків-фактур, накладних, рахунків, актів прийняття робіт(послуг), товарно-транспортних накладних, податкових накладних, документів тран-спортних підприємств, розрахункових документів про сплату мита, зборів і податків(при розрахунках з іноземними постачальниками і підрядниками). Крім того, підста-вою для оприбуткування та оплати придбаних товарів є документи, що підтверджу-ють їхню якість. При виявленні нестачі або дефекту товарів приймання не припиня-ється, а складається рекламаційний акт, у якому зазначається невідповідність якості,комплектності, асортименту та інших характеристик даним супровідних документів.

Заборгованість перед постачальниками може погашатися шляхом:

безготівкових розрахунків — за допомогою платіжних доручень, платіжнихвимог-доручень, чеків, акредитивів, векселів, платіжних вимог, інкасових до-ручень (розпоряджень);

готівкових розрахунків. Документальним підтвердженням таких розрахунківє: чек ЕККА, квитанція до прибуткового касового ордера, копія чека з відміт-кою «оплачено».

Взаємні претензії за розрахунками між платниками та одержувачами коштів роз-глядаються сторонами в претензійно-позовному порядку.

Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками ведеться на рахунку 63«Розрахунки з постачальниками та підрядниками», який призначений для облікупоточних зобов'язань з розрахунків з постачальниками, підрядниками за одержанітоварно-матеріальні цінності, виконані роботи й надані послуги.

Рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» має такі субра-хунки:

«Розрахунки з вітчизняними постачальниками»;

«Розрахунки з іноземними постачальниками»;

«Розрахунки з учасниками промислово-фінансових груп (ПФГ), призначе-ний для обліку в учасника ПФГ розрахунків за одержані від учасників ПФГ товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги).

Бухгалтерські записи з обліку розрахунків з постачальниками та підрядникаминаведені в табл. 12.2.

Аналітичний облік розрахунків з постачальниками та підрядниками ведеться врозрізі країн за кожним постачальником та підрядником, в розрізі кожного контр-акту, документа (рахунку) на сплату, в гривнях та у валюті, обумовленій у договорі.

Таблиця 12.2

Кореспонденція рахунків по операціях з обліку розрахунківз постачальниками і підрядниками

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

Виникнення заборгованості

1

Відображено витрати на будівництвопідрядним способом

151 «Капітальне будів-ництво»

63 «Розрахунки з по-стачальниками і під-рядниками»

2

Оприбутковано від постачальниканеоборотні активи, які потребують до-даткових витрат з монтажу

15 «Капітальні інвес-тиції»

63 «Розрахунки з по-стачальниками і під-рядниками»

3

Оприбутковано виробничі запаси,малоцінні та швидкозношувані пред-мети, напівфабрикати, товари від по-стачальників

20 «Виробничі запаси»22 «МШП»25 «Напівфабрикати»28 «Товари»

63 «Розрахунки з по-стачальниками і під-рядниками»

4

Від постачальника надійшли й опри-бутковані послуги (роботи) виробни-чого характеру

23 «Виробництво»

63 «Розрахунки з по-стачальниками і під-рядниками»

5

Отримано послуги, виконано роботисторонніх організацій з виправленнябраку

24 «Брак у виробницт-ві»

63 «Розрахунки з по-стачальниками і під-рядниками»

6

За невиконання умов договору ви-ставлено претензію постачальнику

374 «Розрахунки запретензіями»

63 «Розрахунки з по-стачальниками і під-рядниками»

7

Відображено вартість послуг поста-чальника по виконанню гарантійнихзобов'язань

47 «Забезпечення май-бутніх витрат і плате-жів»

63 «Розрахунки з по-стачальниками і під-рядниками»

8

Відображено послуги, пов'язані з ор-ганізацією виробництва (ремонт, стра-хування, опалення, освітлення примі-щень цеху)

91 «Загальновиробни-чі витрати»

63 «Розрахунки з по-стачальниками і під-рядниками»

9

Відображено послуги, пов'язані зорганізацією управління підприєм-ства (ремонт, страхування, опалення,освітлення, водопостачання, охорона,зв'язок і т.д.)

92 «Адміністративнівит рати»

63 «Розрахунки з по-стачальниками і під-рядниками»

10

Відображено послуги, пов'язані з реа-лізацією продукції

93 «Витрати на збут»

63 «Розрахунки з по-стачальниками і під-рядниками»

11

Відображено послуги, пов'язані з до-слідженнями і розробками

941 «Витрати на дослід-ження і розробки»

63 «Розрахунки з по-стачальниками і під-рядниками»

12

Відображено послуги, пов'язані з лік-відацією наслідків надзвичайних по-дій

99 «Надзвичайні вит-рати»

63 «Розрахунки з по-стачальниками і під-рядниками»

Продовження табл. 12.2

13

Нараховано постачальникам та під-

948 «Визнані штрафи,

63 «Розрахунки з по-

 

рядникам фінансові санкції за невико-

пені, неустойки»

 

стачальниками і під-

 

нання договорів

 

 

рядниками»

14

Відображено суму податкового креди-

64 «Розрахунки за по-

63 «Розрахунки з по-

 

ту з ПДВ на одержаними ТМЦ, робо-

датками і платежами»

стачальниками і під-

 

тами, послугами

 

 

рядниками»

Погашення заборгованості

1

Погашено заборгованість перед поста-

63 «Розрахунки

з по-

30 «Каса»

 

чальниками з каси, з поточних рахун-

стачальниками і

під-

31 «Поточні рахунки»

 

ків у банку

рядниками»

 

 

2

Погашено заборгованість перед поста-

63 «Розрахунки

з по-

313 «Інші рахунки в

 

чальниками акредитивами або чеками

стачальниками і

під-

банку в національній

 

лімітованих чекових книжок

рядниками»

 

валюті»

314 «Інші рахунки вбанку в іноземній ва-люті»

3

Погашено заборгованість перед поста-

63 «Розрахунки

з по-

372 «Розрахунки з під-

 

чальниками за рахунок підзвітних сум

стачальниками ірядниками»

під-

звітними особами»

4

Погашено заборгованість перед поста-

63 «Розрахунки

з по-

50 «Довгострокові по-

 

чальниками коштами, отриманими як

стачальниками і

під-

зики»

 

довгострокові позики

рядниками»

 

 

5

Погашено заборгованість перед поста-

63 «Розрахунки

з по-

60 «Короткострокові

 

чальниками коштами, отриманими як

стачальниками і

під-

позики»

 

короткострокові позики

рядниками»

 

 

6

Погашено заборгованість перед по-

63 «Розрахунки

з по-

62 «Короткострокові

 

стачальниками короткостроковими

стачальниками і

під-

векселі видані»

 

векселями

рядниками»

 

 

7

Погашено заборгованість перед по-

63 «Розрахунки

з по-

51 «Довгострокові век-

 

стачальниками довгостроковими век-

стачальниками і

під-

селі видані»

 

селями

рядниками

 

 

8

Проведено взаємозалік заборгованос-

63 «Розрахунки

з по-

36 «Розрахунки з по-

 

ті за бартерною угодою

стачальниками ірядниками

під-

купцями і замовника-ми»

9

Зменшено суму заборгованості перед

63 «Розрахунки

з по-

24 «Брак у виробни-

 

постачальником на суму браку, який

стачальниками і

під-

цтві»

 

виник у зв'язку з поставкою неякісних

рядниками

 

 

 

матеріалів

 

 

 

10

Нараховано штрафи, пені, неустойки,

63 «Розрахунки

з по-

715 «Одержані штра-

 

за порушення з боку постачальників

стачальниками і

під-

фи, пені, неустойки»

 

умов договорів

рядниками

 

 

11

Списано безнадійну кредиторську за-

63 «Розрахунки

з по-

717 «Доходи від спи-

 

боргованість

стачальниками ірядниками

під-

сання кредиторськоїзаборгованості»

12

Відображено залік заборгованості пе-

63 «Розрахунки

з по-

371 «Розрахунки за

 

ред постачальником за отримані това-

стачальниками і

під-

виданими авансами»

 

ри, роботи, послуги

рядниками

 

 

12.3. Облік зобов'язань, забезпечених короткостроковимивекселями виданими

Відповідно до норм вексельного права кредиторська заборгованість перед поста-чальниками погашається видачею векселів. У таких випадках кредиторська заборго-ваність змінюється іншим зобов'язанням, а саме — вексельним.

Короткостроковий вексель виданий — це вексель, який забезпечує заборгова-ність перед постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами, терміном мен-ше 12 місяців.

Облік розрахунків за заборгованістю постачальникам, підрядникам та іншимкредиторам за одержані сировину, матеріали, товари, роботи, послуги та за іншимиопераціями, на яку підприємством видані векселі ведеться на рахунку 62 «Коротко-строкові векселі видані».

За кредитом рахунка 62 «Короткострокові векселі видані» відображається вида-ча векселів для забезпечення поставок товарів, виконання робіт, надання послуг по-стачальників та інших кредиторів та для забезпечення інших операцій, а за дебетом —погашення заборгованості за виданими векселями, її списання тощо.

Бухгалтерські записи в обліку розрахунків короткостроковими векселями вида-ними наведені в табл. 12.3.

Таблиця 12.3

Кореспонденція рахунків по операціях з обліку розрахунківкороткостроковими векселями виданими

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Видано вексель в забезпечення заборго-ваності перед постачальниками та іншимкредитором

63 «Розрахунки з по-стачальниками і під-рядниками»

62 «Короткостроковівекселі видані»

685 «Розрахунки з ін-шими кредиторами»

62 «Короткостроковівекселі видані

2

2.12.2

Відображено курсову операційну різни-цю за короткостроковими векселями, ви-даними в іноземній валюті:При збільшенні курсуПри зменшенні курсу

945 «Витрати від опе-раційної курсової різ-ниці»

622 «Короткостроко-ві векселі видані віноземній валюті»

622 «Короткостроковівекселі видані в іно-земній валюті»714 «Дохід від опера-ційної курсової різ-ниці»

3

Зараховано заборгованість покупців врахунок зустрічної вимоги за векселями

62 «Короткостроковівекселі видані»

36 «Розрахунки з по-купцями та замовни-ками»

4

Списано заборгованість за короткостро-ковими векселями, виданими після за-кінчення терміну позовної давності

62 «Короткостроковівекселі видані»

717 «Дохід від спи-сання кредиторськоїзаборгованості»

5

Відображено заборгованість за відсотка-ми за використання векселедавцем осно-вної суми протягом терміну дії векселя

95 «Фінансові витра-ти»

684 «Розрахунки занарахованими відсот-ками»

Продовження табл. 12.3

6

Оплачено постачальникам та іншим

62 «Короткострокові

 

 

кредиторам заборгованість за основною

векселі видані»

 

 

сумою, а також суму відсотків за раніше

684 «Розрахунки за

31 «Рахунки в бан-

 

виданим векселем

нарахованими відсот-

ках»

 

 

ками»

 

Аналітичний облік ведеться за кожним виданим векселем та за строками їхньогопогашення.

12.4. Облік поточних зобов'язань за розрахункамиз учасниками

Відносини підприємства з учасниками можна розглядати з двох позицій. З од-ного боку, учасники повинні повністю розрахуватися з підприємством за внескамидо статутного капіталу. З іншого — підприємство зобов'язане сплачувати учасникамдивіденди.

Для обліку заборгованості учасників за внесками до статутного капіталу призна-чено окремий рахунок 46 «Неоплачений капітал». Для узагальнення інформації пророзрахунки з учасниками та засновниками підприємства, що пов'язані з розподіломприбутку (дивіденди, повернення часток) призначений рахунок 67 «Розрахунки зучасниками».

За кредитом рахунка 67 відображається збільшення заборгованості підприємстваперед засновниками та учасниками товариства, за дебетом — її зменшення (погашен-ня), в тому числі реінвестування доходів тощо.

Рахунок 67 «Розрахунки з учасниками» має такі субрахунки:

— «Розрахунки за нарахованими дивідендами» — призначений для облікудивідендів, які нараховані власникам простих та привілейованих акцій (часток у ста-тутному капіталі) за рахунок прибутку, або інших, передбачених установчими доку-ментами, джерел;

— «Розрахунки за іншими виплатами» — призначений для обліку інших ви-плат, нарахованих засновникам та учасникам за користування майном, зокрема зе-мельними і майновими паями, а також виплат у зв'язку з одержанням належної час-тини активів підприємства.

Кореспонденція рахунків за операціями з обліку зобов'язань за розрахунками зучасниками наведена в табл. 12.4.

Таблиця 12.4

Кореспонденція рахунків за операціями з обліку зобов'язаньза розрахунками з учасниками

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Нараховано дивіденди

443 «Прибуток викорис-таний у звітному періоді»

671 «Розрахунки за нара-хованими дивідендами»

Продовження табл. 12.4

2

Виплачено дивіденди готівкою

671 «Розрахунки за нара-хованими дивідендами»

301 «Каса в національнійвалюті»

3

Виплачено дивіденди з поточ-ного рахунку

671 «Розрахунки за нара-хованими дивідендами»

311 «Поточні рахунки внаціональній валюті»

Аналітичний облік розрахунків з учасниками та засновниками ведеться за кож-ним засновником та учасником, за видами виплат, за джерелами виплати дивіден-дів — прибуток звітного року, прибуток минулих років, резервний капітал.

12.5. Облік поточної заборгованості задовгостроковими зобов'язаннями

Якщо строк погашення довгострокового зобов'язання — 12 місяців з дати Балан-су, то його переводять зі складу довгострокових та відображають в обліку як корот-кострокове зобов'язання на рахунку 61 «Поточна заборгованість за довгострокови-ми зобов'язаннями». Підставою для цього є довідки бухгалтерії, які складаються наоснові договорів, актів приймання-передачі векселів та інших документів, у яких за-значено термін погашення довгострокової кредиторської заборгованості.

Рахунок 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями» маєтакі субрахунки:

«Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національнійвалюті» — призначений для обліку частини зобов'язань, заборгованість за якими ви-ражена в національній валюті;

«Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземнійвалюті» — призначений для обліку частини довгострокових зобов'язань, заборгова-ність за якими виражена в іноземній валюті.

За кредитом рахунка 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобо-в'язаннями» відображається та частина довгострокових зобов'язань, яка повиннабути погашена впродовж 12 місяців з дати Балансу, за дебетом — погашення поточноїзаборгованості, її списання.

Бухгалтерські записи з обліку поточної заборгованості за довгостроковимизобов'язаннями наведені в табл. 12.5.

Аналітичний облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннямиведеться за кредиторами та видами заборгованості.

Таблиця 12.5

Кореспонденція рахунків за операціями з обліку поточної заборгованостіза довгостроковими зобов'язаннями.

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Частину довгострокового креди-ту переведено до складу поточ-них зобов'язань

501 «Довгострокові кре-дити банків в національ-ній валюті»

611 «Поточна заборгова-ність за довгостроковимизобов'язаннями в націо-нальній валюті»

Продовження табл. 12.5

2

Нараховано відсотки за викорис-тання довгострокового кредиту

951 «Відсотки за кредит»

684 «Розрахунки за нара-хованими відсотками»

3

Погашено поточну заборгова-ність перед банком за довгостро-ковим кредитом

611 «Поточна заборгова-ність за довгостроковимизобов'язаннями в націо-нальній валюті»

311 «Поточні рахунки внаціональній валюті»

4

Погашено заборгованість за на-рахованими відсотками

684 «Розрахунки за нара-хованими відсотками»

311 «Поточні рахунки внаціональній валюті»

12.6. Облік інших поточних зобов'язань

Облік інших поточних зобов'язань ведеться на рахунку 68 «Розрахунки за інши-ми операціями».

Рахунок 68 «Розрахунки за іншими операціями» має такі субрахунки:

«Розрахунки за авансами одержаними» — призначений для обліку одержа-них авансів для поставки матеріальних цінностей або для виконання робіт, наданняпослуг;

«Внутрішні розрахунки» — призначений для всіх видів поточних розрахунківз дочірніми підприємствами;

«Внутрішньогосподарські розрахунки» — призначений для обліку внутріш-ньогосподарських розрахунків з виробничими одиницями і господарствами, ви-діленими на окремий баланс, по операціях взаємного відвантаження матеріальнихцінностей, реалізації робіт, продукції, послуг, передачі витрат загальноуправлінськоїдіяльності, виплати заробітної плати цих господарств тощо;

«Розрахунки за нарахованими відсотками» — призначений для обліку нара-хованих відсотків за:

використання коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих в кредит;

використання майна, отриманого в користування (орендні, лізингові операціїтощо);

іншими операціями;

«Розрахунки з іншими кредиторами» — призначений для обліку операцій, якіне передбачені для обліку на інших субрахунках рахунка 68 «Розрахунки за іншимиопераціями», а саме: з різними організаціями за операціями некомерційного характе-ру (навчальними закладами та науково-дослідними установами тощо); з наймачамиквартир і особами, які проживають у гуртожитках житлово-комунального господар-ства підприємства, з батьками дітей за відвідування дитячих закладів, за іншими опе-раціями.

Бухгалтерські записи в обліку інших поточних зобов'язань наведені в табл. 12.6.

Аналітичний облік інших поточних зобов'язань ведеться окремо за підприєм-ствами, організаціями, установами та фізичними особами, з якими здійснюютьсярозрахунки.

Таблиця 12.6

Кореспонденція рахунків по операціях з обліку інших поточних зобов'язань

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Отримано аванс від покупця на по-точний рахунок

311 «Поточні рахунки внаціональній валюті»

681 «Розрахунки заавансами одержаними»

2

Відображено погашення заборгова-ності

681 «Розрахунки заавансами одержаними»

361 «Розрахунки з віт-чизняними покупцями»

3

Одержано виробничі запаси від до-чірніх підприємств

20 «Виробничі запаси»

682 «Внутрішні розра-хунки»

4

Погашено короткострокову позикудочірнім підприємством в рахунокпоточних взаєморозрахунків

60 «Короткострокові по-зики»

682 «Внутрішні розра-хунки»

5

Здійснено поточні розрахунки з до-чірніми підприємствами

682 «Внутрішні розра-хунки»

«Каса»,

«Розрахунки в бан-ках»

6

В рахунок погашення заборгованос-ті перед дочірнім підприємствомвидано довгостроковий вексель

682 «Внутрішні розра-хунки»

51 «Довгострокові век-селі видані»

7

Нараховано відсотки за викорис-тання кредиту

951 «Відсотки за кре-дит»

684 «Розрахунки за на-рахованими відсотками»

8

Погашено заборгованість за нарахо-вані відсотки коштами з поточногорахунка

684 «Розрахунки за на-рахованими відсотка-ми»

311 «Поточні рахункив банках в національнійвалюті»

9

Оплачено заборгованість перед кре-диторами коштами з поточного ра-хунка

685 «Розрахунки з ін-шими кредиторами»

311 «Поточні рахункив банках в національнійвалюті»

10

Із заробітної плати працівниківутримано кошти за відвідування ді-тьми дитячих дошкільних закладів

66 «Розрахунки за ви-платами працівникам»

685 «Розрахунки з ін-шими кредиторами»

12.7. Практичний блок

Контрольні запитання

Дайте визначення короткострокових зобов'язань.

Які зобов'язання належать до короткострокових?

Назвіть рахунки бухгалтерського обліку, на яких ведеться облік короткостроковихзобов'язань.

Назвіть облікові регістри, в яких відображаються дані про короткострокові зобов'язання.

Назвіть форми фінансової звітності, в яких відображаються короткострокові зобо-в'язання.

У якому розділі Балансу відображаються короткострокові зобов'язання?

Дайте визначення короткострокових кредитів банків.

Назвіть бухгалтерський рахунок на якому ведеться облік короткострокових кредитівбанків та дайте його характеристику.

9. Як відображається на рахунках бухгалтерського обліку отримання і використання ко-роткострокових кредитів банків?

На підставі яких документів в бухгалтерському обліку проводяться розрахунки з по-стачальниками і підрядниками?

Який складається документ, якщо при прийманні товарів виявлені нестачі або дефекти?

За допомогою яких форм розрахунків сплачується заборгованість перед кредиторами?

Назвіть документи, за допомогою яких проводяться безготівкові розрахунки.

Назвіть документи, за допомогою яких проводяться готівкові розрахунки.

Назвіть бухгалтерські рахунки, на яких ведеться облік кредиторської заборгованості тадайте їх характеристику.

Як відображається на рахунках бухгалтерського обліку надходження товарно-мате-ріальних цінностей від постачальників і погашення заборгованості перед ними?

Дайте визначення короткострокового векселя виданого.

Назвіть бухгалтерський рахунок, на якому ведеться облік зобов'язань, забезпечених ко-роткостроковими векселями виданими та дайте його характеристику.

Як відображається на рахунках бухгалтерського обліку видача та погашення коротко-строкових векселів виданих?

На якому рахунку ведеться облік поточних зобов'язань за розрахунками з учасниками?Дайте його характеристику.

Як відображаються на рахунках бухгалтерського обліку розрахунки з учасниками?

У яких випадках у підприємства виникає поточна заборгованість за довгостроковимизобов'язаннями?

На якому бухгалтерському рахунку ведеться облік поточної заборгованості за довго-строковими зобов'язаннями? Охарактеризуйте його.

Як у бухгалтерському обліку відображається поява та погашення поточної заборгова-ності за довгостроковими зобов'язаннями?

Які зобов'язання належать до інших поточних зобов'язань?

На якому бухгалтерському рахунку ведеться облік інших поточних зобов'язань? Дайтейого характеристику.

Як у бухгалтерському обліку відображаються розрахунки за іншими поточними зобо-в'язаннями?

Як ведеться аналітичний облік:

Короткострокових кредитів банків?

Кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги?

Короткострокових векселів виданих?

Зобов'язань за розрахунками з учасниками?

Поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями?

Іншої поточної заборгованості?

Доходів майбутніх періодів?

Тести для самоконтролю

Які з наведених зобов'язань не належать до короткострокових:

а)         поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями;

б)         зобов'язання за розрахунками з учасниками;

в)         забезпечення наступних витрат і платежів?

Короткострокові зобов'язання — це зобов'язання, які будуть погашені:

а)         протягом операційного циклу або протягом 12 місяців з дати балансу;

б)         протягом операційного циклу або протягом 10 місяців з дати балансу;

в)         протягом операційного циклу або більше 12 місяців з дати балансу.

Облік короткострокових позик ведеться в реєстрі бухгалтерського обліку:

а)         журнал 3;

б)         журнал 2;

в)         журнал 5.

За кредитом рахунку 60 «Короткострокові позики» відображаються:

а)         суми погашення одержаних кредитів;

б)         суми одержаних кредитів;

в)         нараховані відсотки та суми одержаних кредитів.

Погашення короткострокового кредиту банку відображається бухгалтерським записом:

а)         Дт 60 «Короткострокові позики»Кт 31«Поточні рахунки»;

б)         Дт 60 «Короткострокові позики»

Кт 501«Довгострокові кредити банків у національній валюті»;

в)         Дт 60 «Короткострокові позики»

Кт 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками».

При виявленні нестачі під час приймання товарів складається:

а)         товарно-транспортна накладна;

б)         податкова накладна;

в)         рекламаційний акт.

Проведено залік заборгованості за бартерною угодою. Вкажіть правильний бухгалтер-ський запис:

а)         Дт 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками»Кт 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»;

б)         Дт 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками»Кт 371«Розрахунки за виданими авансами»;

в)         Дт 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками»Кт 372 «Розрахунки з підзвітними особами».

Списання заборгованості за виданими векселями відображається:

а)         за дебетом рахунка 62 «Короткострокові векселі видані»;

б)         за кредитом рахунка 62 «Короткострокові векселі видані»;

в)         відображається на іншому рахунку.

За дебетом рахунка 67 «Розрахунки з учасниками» відображається:

а)         збільшення заборгованості засновників та учасників перед підприємством;

б)         погашення заборгованості перед засновниками та учасниками;

в)         збільшення заборгованості підприємства перед засновниками та учасниками.

За дебетом рахунка 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями»відображається:

а)         частина довгострокових зобов'язань, яка повинна бути погашена впродовж 12 місяцівз дати Балансу;

б)         частина короткострокових зобов'язань, яка повинна бути погашена впродовж 12 мі-сяців з дати Балансу;

в)         частина довгострокових зобов'язань.

За якою оцінкою відображаються в Балансі короткострокові зобов'язання:

а)         теперішньою вартістю;

б)         сумою погашення;

в) номінальною вартістю?

Нарахування дивідендів відображається бухгалтерським записом:

а)         Дт 443 «Прибуток використаний у звітному періоді»Кт 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»;

б)         Дт 443 «Прибуток використаний у звітному періоді»Кт 311 «Поточні рахунки в національній валюті»;

в)         Дт 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»Кт 443 «Прибуток використаний у звітному періоді».

Нарахування відсотків за використання кредиту відображається бухгалтерським запи-сом:

а)         Дт 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками»Кт 951 «Відсотки за кредит»;

б)         Дт 951 «Відсотки за кредит»

Кт 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками»;

в)         Дт 951 «Відсотки за кредит»

Кт 311 «Поточні рахунки в національній валюті».

Списання безнадійної кредиторської заборгованості відображається бухгалтерським за-писом:

а)         Дт 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядникамиКт 371 «Розрахунки за виданими авансами»;

б)         Дт 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками»Кт 717 «Доходи від списання кредиторської заборгованості»;

в)         Дт 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками»Кт 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками».

Практичні вправи для самостійної роботи

Вправа 1

Підприємство для придбання обладнання отримало в банку короткострокову позику всумі 5000 грн на 12 місяців під 25% річних. Відсотки підприємство повинно сплатити разом зпогашенням кредиту.Необхідно:

визначити суму відсотків за використання кредиту;

скласти бухгалтерські записи, пов'язані з отриманням позики, нарахуванням відсотків,погашенням позики та відсотків.

Вправа 2

Згідно з умовами договору, підприємство придбало у постачальника сировину на суму1800 грн (в т.ч. ПДВ — 300 грн). Заборгованість перед постачальником підприємство сплатилоз поточного рахунку в повній сумі.

Складіть бухгалтерські записи, пов'язані з придбанням сировини, сплатою кредиторськоїзаборгованості.

Вправа 3

Підприємство за виконані роботи видало постачальнику вексель номінальною вартістю2000 грн терміном на 10 місяців. Заборгованість за векселем підприємством була сплаченасвоєчасно, в повній сумі.

Відобразіть у бухгалтерському обліку розрахунки короткостроковим векселем виданим.

Вправа 4

10.10.хх р. Підприємство «Марс» одержало на поточний рахунок від підприємства «Стік»передплату під майбутню поставку запасних частин.

20.10.хх р. Відбулося відвантаження на всю суму передплати.Відобразіть у бухгалтерському обліку розрахунки за авансами одержаними.

Вправа 5

Підприємство отримало для виробничих потреб довгостроковий кредит у банку на суму5000 грн строком на 2 роки, під 30% річних. Сума кредиту повертається після закінчення тер-міну його використання, відсотки за користування кредитом виплачуються щомісячно.Необхідно:

визначити суму відсотків, яка підлягає сплаті щороку;

відобразити в бухгалтерському обліку операції з обліку поточної заборгованості за дов-гостроковими зобов'язаннями.