РОЗДІЛ 13.ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

Мета вивчення розділу: дати студентам теоретичні знання щодо нормативногорегулювання оплати праці, організаційно-правових засад трудових взаємовідносин,обліку особового складу, відпрацьованого часу та виробітку, порядку нарахуваннязаробітної плати за різними видами виплат, визначення утримань із заробітної платита відрахувань на соціальні заходи, відображення господарських операцій з облікуоплати праці на рахунках бухгалтерського обліку, в реєстрах аналітичного та синте-тичного обліку, порядку виплати заробітної плати, а також сформувати вміння за-стосовувати набуті знання у практичних ситуаціях.

Після вивчення розділу студенти повинні знати:

нормативно-правові акти, що регламентують розрахунки за виплатами праців-никам;

склад і структуру фонду оплати праці;

типову кадрову документацію для обліку особового складу підприємств і орга-нізацій;

типові форми первинних документів з обліку оплати праці;

схему бухгалтерських проведень з нарахування заробітної плати і здійсненняутримань з неї.

Студенти повинні вміти:

розраховувати заробітну плату за відпрацьований час, доплати за роботу у ви-хідні та святкові дні, за роботу в надурочний та нічний час;

розраховувати суми відпускних, суми допомог соціального характеру тощо;

розраховувати суми утримань із заробітної плати працівників;

визначати суми відрахувань на соціальні заходи;

розраховувати суми компенсації працівникам втрати частини заробітної плати узв'язку з порушенням термінів її виплати та суми індексації доходів працівників;

відображати інформацію про виплати працівникам у фінансовій звітності.

Основні терміни

Заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі,яку, за трудовим договором, власник або уповноважений ним орган виплачує праців-никові за виконану ним роботу.

Основна заробітна плата — винагорода за виконану роботу відповідно до вста-новлених норм праці (норми часу, норми виробітку, норми обслуговування, посадовіобов'язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відряднихрозцінок для робітників та посадових окладів для службовців.

Додаткова заробітна плата — винагорода за працю понад установлені норми, затрудові успіхи та винахідництво і за особливі умови праці. Вона включає доплати,надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством;премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

Мінімальна заробітна плата — це законодавчо встановлений розмір заробітноїплати за просту, некваліфіковану працю, нижче від якого не може проводитися опла-та за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт).

Погодинна форма оплати праці — це оплата праці, яка залежить від кількості від-працьованих годин і тарифної ставки (окладу) за одну годину.

Погодинно-преміальна форма оплати праці — це різновид погодинної оплати праці,за якої більше від заробітної плати, належної за фактично відпрацьований час, сплачу-ється преміальна винагорода за досягнення високих кількісних і якісних показників.

Відрядна форма оплати праці — це оплата праці, при застосуванні якої заробітокнараховується за виконану роботу (виготовлену продукцію).

Відрядно-преміальна форма оплати праці — це оплата праці, при застосуванняякої, крім оплати праці за звичайними розцінками, здійснюється преміювання пра-цівників за перевиконання завдань, поліпшення якості продукції, збільшення обсягувиконаних робіт.

Відрядно-прогресивна форма оплати праці — це оплата праці, що передбачає за-лежність від обсягу виконаних робіт або кількості виробленої продукції понад уста-новлену норму та одночасне застосовування розцінок, що прогресивно зростають.

Акордна форма оплати праці — це різновид відрядної форми, за якої норма тарозцінка для виконавця або групи виконавців установлюються не за кожною окре-мою операцією, а на весь комплекс робіт.

Тарифна система оплати праці — це сукупність нормативних матеріалів, за допо-могою яких установлюється рівень заробітної плати працівників залежно від їхньоїкваліфікації, складності робіт, умов праці, галузевої належності підприємств та ін-ших чинників, які характеризують якість праці.

Тарифна сітка — це шкала кваліфікаційних розрядів і тарифних коефіцієнтів, задопомогою яких установлюється безпосередня залежність розміру заробітної платипрацівників від їхньої кваліфікації.

Тарифні ставки — це виражений у грошовій формі абсолютний розмір оплатипраці за одиницю робочого часу.