РОЗДІЛ 14. ОБЛІК ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

магниевый скраб beletage

Мета вивчення розділу: сформувати в студентів знання щодо сутності, оціню-вання, класифікації доходів і фінансових результатів, методології обліку доходів відреалізації продукції, інших операційних доходів, фінансових доходів, доходів від над-звичайної діяльності, фінансових результатів від звичайної діяльності та від надзви-чайних подій, методології обліку процесів формування і використання прибутку.

Після вивчення розділу студенти повинні знати:

класифікацію доходів та фінансових результатів;

характеристику об'єктів, що обліковуються на рахунках доходів і фінансовихрезультатів;

порядок визнання доходів і методологію визначення фінансових результатів;

кореспонденцію рахунків за операціями визнання доходів і визначення фінан-сових результатів;

Студенти повинні вміти:

виконувати кореспонденції рахунків за операціями визнання доходів і визна-чення фінансових результатів;

складати первинні документи з обліку доходів і фінансових результатів;

заповнювати бухгалтерські реєстри і форми фінансової звітності, що містятьінформацію про доходи і фінансові результати діяльності;

обчислювати фінансові результати.

Основні терміни

Валовий дохід — це економічна вигода, яку підприємство одержало (або має одер-жати).

Відсотки — плата за використання грошових коштів, їхніх еквівалентів або сум,що є заборгованістю підприємства.

Дивіденди — частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власника-ми) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства.

Інвестиційна діяльність — це операції придбання і реалізації необоротних акти-вів, а також таких фінансових інвестицій, які не є складовою еквівалентів грошовихкоштів.

Надзвичайна діяльність — це подія або операція, яка чітко відрізняється від зви-чайної діяльності підприємства, та не очікується, що вона буде повторюватися періо-дично.

Операційна діяльність — це основна статутна діяльність підприємства, а такожінші види діяльності, які не є інвестиційною або фінансовою діяльністю.

Основна діяльність — це здійснення операцій, пов'язаних із виробництвом абореалізацією продукції (товарів, послуг), що є визначальною метою створення підпри-ємства та забезпечує основну частку його доходу.

Прибуток — це частина виручки, що залишається після відшкодування всіх ви-трат на виробничу й комерційну діяльність підприємства.

Роялті — платежі за використання нематеріальних активів підприємства (патен-тів, торговельних марок, авторського права, програмних продуктів тощо).

Фінансова діяльність — це діяльність, яка призводить до зміни розміру та складувласного і позичкового капіталу підприємства.

Чистий дохід — це зменшений валовий дохід на економічні елементи, які визначе-ні законодавчо. До чистого доходу не включаються суми, які надходять від третьої осо-би, податок на додану вартість, акциз, мито, будь-які надані торговельні знижки тощо.

14.1. Економічна сутність доходів і фінансових результатів

Щоб забезпечити життєдіяльність підприємства необхідний кругообіг засобів,окремий етап якого завершується процесом реалізації продукції (робіт, послуг). Упроцесі реалізації продукції (робіт, послуг) підприємство отримує виручку від реа-лізації. Виручка від реалізації забезпечує безперервне повторення процесу виробни-цтва. Вона є сумою цін реалізованої продукції (робіт, послуг), яка складається з двохчастин: собівартості продукції (робіт, послуг) і вартості, створеної живою працею.

Дохід (виручка) є потоком грошових коштів та інших надходжень за певний пері-од, що отримується від продажу продукції, товарів, робіт, послуг. Джерелом валовогодоходу є знову створена живою працею у процесі виробництва вартість. Чистий до-хід відображає вартість виробленого продукту для суспільства. Він визначається якрізниця між вартістю продукту й витратами на його виробництво.

Фінансовими результатами діяльності підприємств є прибутки або збитки. Прибу-ток — це позитивна різниця між доходами від здійснення певної діяльності і витратамина цю діяльність. Прибуток у сучасних умовах є інструментом досягнення цілі діяльнос-ті підприємства — максимізації ринкової вартості підприємства, що виражається в мак-симізації вартості його акцій. Прибуток є основним критерієм ефективності діяльності.Він є джерелом економічного розвитку окремого господарюючого суб'єкта і державив цілому, оскільки є джерелом національного доходу. Перевищення витрат від госпо-дарської діяльності над доходами від неї призводить до збитків. Збиток — це негативнарізниця між доходам від здійснення певної діяльності та витратами на цю діяльність.

Економічна сутність доходу в контексті міжнародних стандартів обліку поля-гає в збільшенні економічних вигод протягом облікового періоду, яке виражається взбільшенні активів чи зменшенні зобов'язань, що призводить до збільшення капіталупідприємства, за винятком внесків до статутного чи додаткового капіталу власниківпідприємства.

14.2. Визнання, оцінювання і класифікація доходівта фінансових результатів

Методологічні засади формування інформації про доходи у вітчизняному бух-галтерському обліку визначає П(С)БО 15 «Дохід». В основу формування змістустандарту покладено зміст його міжнародного аналога. Проте визначення дохо-ду П(С)БО 15 «Дохід» не дає. Це визначення дає П(С)БО 3 «Звіт про фінансовірезультати». Відповідно до П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати», доходи —це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшеннязобов'язань, які приводять до зростання власного капіталу (крім зростання власногокапіталу за рахунок внесків учасників). П(С)БО 15 «Дохід» містить положення, якізумовлені національними особливостями обліку, зокрема обліку авансів, бартернихоперацій тощо. Між національним та міжнародним стандартами існують відмінностів методологічних підходах до класифікації доходів.

П(С)БО 15 «Дохід» не поширюється на операції за договорами оренди, страховудіяльність, операції з реалізації цінних паперів, операції з виконання робіт у сферібудівництва, операції з отримання дивідендів, що облічуються за методом участі вкапіталі. Критерії визнання доходу: ймовірність збільшення економічних вигод таможливість його достовірної оцінки.

Принципи обліку доходів: принцип нарахування, принцип відповідності доходіві витрат, принцип єдиного грошового вимірника.

Згідно з П(С)БО 15 «Дохід» не визнаються доходами:

суми податку на додану вартість, акцизів, інших податків та обов'язкових пла-тежів, які підлягають перерахуванню до бюджету та позабюджетних фондів;

суми надходжень за договорами комісії, агентськими та іншими договорами накористь комітента, принципала тощо;

суми попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

суми авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

суми завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відпо-відними договорами;

надходження, які належать іншим особам;

надходження від первинного розміщення цінних паперів тощо.

Оцінювання доходів здійснюється за справедливою вартістю отриманої компен-сації або такої, яка буде отримана з урахуванням торговельних знижок, що надаютьсяпідприємством-продавцем.

За бартерними контрактами оцінювання доходів здійснюється за справедливоювартістю отриманих активів, робіт, послуг або тих, які підлягають отриманню. Такасправедлива вартість може бути збільшена або зменшена на суму отриманих чи пере-даних грошових коштів чи їхніх еквівалентів відповідно.

Відповідно до П(С)БО 15 «Дохід», доходи від реалізації продукції (товарів та ін-ших активів) визнаються, якщо:

підприємство передало покупцеві суттєві ризики та вигоди, пов'язані з правомвласності на продукцію (товар, інший актив);

підприємство не бере подальшої участі в управлінні, пов'язаному з володін-ням, та не здійснює ефективного контролю за реалізованою продукцією (това-рами, іншими активами);

сума доходу (виручка) може бути достовірно оцінена;

доходи, які були або будуть отримані у зв'язку з операцією, можуть бути до-стовірно визначені;

існує впевненість, що в результаті операції збільшаться економічні вигоди під-приємства, а витрати, що пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірновизначені.

Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається виходячи зі ступеня заверше-ності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оціненийрезультат цієї операції.

Результат операції з надання послуг може бути достовірно оцінений у разі ви-конання таких умов:

можливості достовірного оцінювання доходів;

ймовірності надходження економічних вигод від надання послуг;

можливості достовірного оцінювання ступеня завершеності надання послуг надату балансу;

можливості достовірного оцінювання витрат, що здійснені для надання послугі необхідні для їхнього завершення.

Оцінювання ступеня завершеності операції з надання послуг виконується:

вивченням виконаної роботи;

визначенням частки обсягу послуг, наданих на відповідну дату, в загальномуобсягу послуг, які повинні бути надані;

визначенням частки витрат, які понесло підприємство у зв'язку з наданням по-слуг, у загальній сумі витрат, що очікується.

Сума витрат, здійснених на відповідну дату, включає тільки ті витрати, які відо-бражають об'єм наданих послуг на цю дату.

Якщо змістом послуг є виконання невизначеної кількості дій (операцій) за пев-ний період, то дохід визначається шляхом рівномірного його нарахування за цей пе-ріод (крім випадків, коли інший метод краще визначає ступінь завершеності наданняпослуг).

Якщо дохід (виручка) від надання послуг не може бути достовірно визначений,то він відображається в бухгалтерському обліку в розмірі визначених витрат, що під-лягають відшкодуванню.

Якщо дохід (виручка) від надання послуг не може бути достовірно оцінений і не-має ймовірності відшкодування понесених витрат, то дохід не визнається, а понесенівитрати визнаються витратами звітного періоду. Якщо в подальшому сума доходубуде достовірно оцінена, то дохід визнається за такою оцінкою.

Цільове фінансування визнається доходом тих періодів, у яких було здійсненовитрати, що пов'язані з виконанням умов цільового фінансування.

Цільове фінансування не визнається доходом доти, поки немає підтвердженнятого, що воно буде отримане і підприємство виконає умови по такому цільовому фі-нансуванню.

Отримане цільове фінансування визнається доходом протягом тих періодів, уяких були понесені витрати, що пов'язані з виконанням умов цільового фінансу-вання.

Цільове фінансування капітальних інвестицій визнається доходом протягомперіоду корисного використання відповідних об'єктів інвестування (основних за-собів, нематеріальних активів тощо) пропорційно сумі нарахованої амортизації цихоб'єктів.

Цільове фінансування для компенсації витрат (збитків), понесених підприєм-ством, і фінансування для надання підтримки підприємству без встановлення умовйого витрачання для проведення в майбутньому визначених заходів визнаються де-біторською заборгованістю з одночасним визнанням доходу.

Дохід, який виникає в результаті використання активів підприємства іншимисторонами, визнається у вигляді відсотків, роялті і дивідендів, якщо:

ймовірне надходження економічних вигод, пов'язаних з такою операцією;

дохід може бути достовірно оцінений.

Такий дохід може визнаватися в такому порядку:

відсотки визнаються в тому звітному періоді, до якого вони належать, виходя-чи з бази їх нарахування і терміну користування відповідними активами;

роялті визнаються за принципом нарахування у відповідності з економічнимзмістом відповідного договору;

дивіденди визнаються в період прийняття рішення про їх виплату.

У відповідності з П(С)БО 15 «Дохід» в основу класифікації доходів покладеновиди діяльності від яких такі доходи отримано. Згідно національних стандартів об-ліку діяльність підприємства класифікується на звичайну і надзвичайну. Звичайноюдіяльністю є будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забез-печують чи виникають в результаті її здійснення. Звичайна діяльність поділяється наопераційну і неопераційну (фінансову, інвестиційну).

Операційна діяльність — основна діяльність підприємства, а також інші види ді-яльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Інвестиційна діяльність — це операції з придбання і реалізації необоротних акти-вів, а також фінансових інвестицій, що не є еквівалентами грошових коштів.

Фінансова діяльність — це діяльність, що призводить до зміни розміру та складувласного і позичкового капіталу підприємства.

Надзвичайна подія — подія чи операція, яка відрізняються від звичайної діяль-ності підприємства, і не очікується, що вона буде повторюватися періодично чи вкожному наступному звітному періоді.

Доходи, що визнані, класифікуються в бухгалтерському обліку таким чином:

дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

інші операційні доходи;

фінансові доходи;

інші доходи;

надзвичайні доходи.

Фінансові результати в бухгалтерському обліку класифікуються на :

фінансові результати операційної діяльності;

фінансові результати від фінансових операцій;

фінансові результати від іншої звичайної діяльності;

фінансові результати від надзвичайних подій.

14.3. Облік доходів від звичайної діяльності

14.3.1. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Для узагальнення інформації про доходи від реалізації призначено рахунок 70«Доходи від реалізації».

Рахунок 70 «Доходи від реалізації має такі субрахунки:701 «Дохід від реалізації готової продукції»;

«Дохід від реалізації товарів»;

«Дохід від реалізації робіт, послуг»;

«Вирахування з доходу»;

«Перестрахування».

За кредитом субрахунків 701 «Дохід від реалізації готової продукції» — 703 «До-хід від реалізації робіт і послуг» відображається збільшення (отримання) доходу, задебетом — сума непрямих податків (акцизного збору, податку на додану вартість таінших непрямих податків, передбачених чинним законодавством), що підлягаютьсплаті до бюджету; результат операцій перестрахування (в кореспонденції з рахун-ком 705 «Перестрахування»); результат зміни резервів незароблених премій (в стра-хових організаціях) і списання в порядку закриття на рахунок 79 Фінансові резуль-тати».

На субрахунку 701 «Дохід від реалізації готової продукції» узагальнюється ін-формація про доходи від реалізації готової продукції.

На субрахунку 702 «Дохід від реалізації товарів» узагальнюється інформація прореалізацію товарів на підприємствах торгівлі.

На субрахунку 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг» підприємства і організа-ції, які виконують роботи і надають послуги, узагальнюють інформацію про доходивід реалізації робіт і послуг, про результати змін резервів незароблених премій.

Бухгалтерський облік доходів від реалізації ведеться окремо по кожному об'єктуреалізації (готова продукція, товари, роботи, послуги). Для кожного об'єкту відпо-відно до плану рахунків відкривається відповідний субрахунок. Аналітичний облікможе бути організовано за окремими видами продукції, групами товарів, видами ро-біт (послуг). Для таких потреб підприємства можуть відкривати додаткові субрахун-ки до рахунка 70 «Доходи від реалізації».

На субрахунку 704 «Вирахування з доходу» за дебетом відображаються суми над-ходжень за договорами комісії, агентськими та іншими аналогічними договорами накористь комітентів, принципалів; сума наданих після дати реалізації знижок покуп-цям, вартість повернутої покупцями продукції і товарів та інші суми, що підлягаютьвирахуванню з доходу. За кредитом відображається списання дебетових оборотів нарахунок 79 «Фінансові результати».

На субрахунку 705 «Перестрахування» підприємства, що є страховиками відпо-відно до Закону України «Про страхування», узагальнюють інформацію про часткистрахових платежів (страхових внесків, страхових премій) за договорами перестра-хування. За дебетом субрахунка 705 «Перестрахування» відображаються суми частокстрахових платежів (страхових внесків, страхових премій), що належать перестраху-вальникам за договорами перестрахування, за кредитом — частки страхових платежів(страхових внесків, страхових премій), що повертаються перестрахувальникам придостроковому припиненні договору перестрахування. Щомісячне сальдо рахунка 705«Перестрахування» списується (закривається) в кореспонденції з субрахунком 703«Дохід від реалізації робіт і послуг».

Первинні документи з обліку доходів від реалізації: договори купівлі-продажу,договори міни, рахунки, рахунки-фактури, накладні, платіжні вимоги, виписки бан-ку, акти виконаних робіт, наданих послуг, довідки бухгалтерії тощо.

Узагальнення інформації за рахунком 70 «Доходи від реалізації» здійснюється вЖурналі 6.

Аналітичний облік доходів від реалізації організовується за видами продукції,товарів, робіт, послуг, напрямами реалізації, тобто для забезпечення інформацієюслужби збуту підприємства, що має керувати цим процесом.

Таблиця 14.1

Кореспонденція рахунків з обліку доходів від реалізації

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Відображається операція відвантаження го-тової продукції покупцям

36 «Розрахунки зпокупцями та за-мовниками»

701 «Дохід від реа-лізації готової про-дукції»

2

Відображається операція реалізації товарівв роздрібній торгівлі

30 «Каса»

702 «Дохід від реа-лізації товарів»

3

Відображається операція реалізації робіт,послуг

36 «Розрахунки зпокупцями та за-мовниками»

703 «Дохід від ре-алізації робіт і по-слуг»

4

Відображається операція реалізації продук-ції, товарів, робіт, послуг іншим дебіторам

37 «Розрахунки з ін-шими дебіторами»

70 «Доходи від реа-лізації»

5

Визнається дохід від погашення заборгова-ності з оплати праці у натуральній формі

66 «Розрахунки зоплати праці»

70 «Доходи від реа-лізації»

6

Належать до доходів поточного періодусуми доходів майбутніх періодів (передпла-та періодичних видань, доходи від операцій-ної оренди активів тощо)

69 «Доходи майбут-ніх періодів»

70 «Доходи від реа-лізації»

7

Відображається списання сум сальдо субра-хунка 705 «Перестрахування» на дохід відреалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

705«Перестрахуван-ня»

70 «Доходи від реа-лізації»

8

Відображається операція нарахування сумнепрямих податків, що враховуються ускладі доходів від реалізації

70 «Доходи від реа-лізації»

64 «Розрахунки заподатками і плате-жами»

9

Відображаються суми, які не є доходом іпідлягають виключенню з нього (знижки,що надаються покупцям, повернення това-рів, готової продукції тощо)

704 «Вирахування здоходу»

36 «Розрахунки зпокупцями та за-мовниками»

10

Відображається надходження страховихплатежів від страхувальника

70 «Доходи від реа-лізації»

76 «Страхові плате-жі»

11

Відносяться на фінансові результати дохо-ди від реалізації

791 «Результат опе-раційної діяльності»

70 «Доходи від реа-лізації»

12

Відображається списання на фінансові ре-зультати сум вирахування з доходу

791 «Результат опе-раційної діяльності»

704 «Вирахування здоходу»

13

Відображається надходження страховихплатежів від страхувальників

«Каса»;

«Рахунки в бан-ках»

76 «Страхові плате-жі»

14

Відображається заборгованість страхуваль-ників зі сплати страхових платежів

36 «Розрахунки зпокупцями та за-мовниками»

76 «Страхові плате-жі»

15

Відображається операція віднесення сумстрахових платежів до складу доходів відреалізації робіт і послуг

76 «Страхові плате-жі»

703 «Дохід від ре-алізації робіт і по-слуг»

14.3.2. Облік інших операційних доходів

До складу інших операційних доходів входять усі доходи, що безпосередньо непов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), а саме:

доходи від реалізації іноземної валюти;

доходи від реалізації інших оборотних активів;

доходи від операційної оренди активів;

доходи від операційної курсової різниці;

пені, штрафи, неустойки, визнані боржниками;

доходи від відшкодування раніше списаних активів;

доходи від списання кредиторської заборгованості, яка виникла в ході опера-ційного циклу після закінчення терміну позовної давності;

доходи від безоплатно одержаних оборотних активів;

інші доходи від операційної діяльності.

Інші операційні доходи обліковуються на рахунку 71 «Інший операційний до-хід». За кредитом рахунка 71 «Інший операційний дохід» відображається збільшен-ня (отримання) доходу, за дебетом — суми непрямих податків і списання в порядкузакриття на рахунок 79 «Фінансові результати».

Рахунок 71 «Інший операційний дохід» має такі субрахунки:

«Дохід від реалізації іноземної валюти»;

«Дохід від реалізації інших оборотних активів»;

«Дохід від операційної оренди активів»;

«Дохід від операційної курсової різниці»;

«Одержані штрафи, пені, неустойки»;

«Відшкодування раніше списаних активів»;

«Дохід від списання кредиторської заборгованості»;

«Одержані гранти та субсидії»;

«Інші доходи від операційної діяльності».

На субрахунку 711 «Дохід від реалізації іноземної валюти» узагальнюється інфор-мація про доходи від реалізації іноземної валюти в операціях її продажу на УкраїнськійМіжбанківській валютній біржі в процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

На субрахунку 712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів» узагальнюєть-ся інформація про доходи від реалізації інших оборотних активів (виробничих запа-сів, малоцінних і швидкозношуваних предметів та ін.).

На субрахунку 713 «Дохід від операційної оренди активів» узагальнюється ін-формація про доходи від оренди (крім фінансової) майна, якщо ця діяльність не єпредметом (ціллю) створення підприємства.

На субрахунку 714 «Дохід від операційної курсової різниці» узагальнюється ін-формація про доходи від курсових різниць за активами і зобов'язаннями підприєм-ства, що пов'язані з його операційною діяльністю.

На субрахунку 715 «Отримані штрафи, пені, неустойки» узагальнюється інфор-мація про штрафи пені, неустойки та інші санкції за порушення умов господарськихдоговорів, які визнані боржниками чи за якими отримані рішення судів, арбітражнихсудів про їх стягнення, а також про суми відшкодування нанесених збитків.

На субрахунку 716 «Відшкодування раніше списаних активів» узагальнюєтьсяінформація про суми відшкодування підприємству вартості раніше списаних оборот-них активів.

На субрахунку 717 «Дохід від списання кредиторської заборгованості» узагаль-нюється інформація про доходи від списання кредиторської заборгованості, що ви-никла в ході операційного циклу, по закінченні терміну позовної давності.

На субрахунку 718 «Дохід від безоплатно отриманих активів» узагальнюється ін-формація про доходи від безоплатно отриманих оборотних активів (крім фінансовихінвестицій) і доходи від цільового фінансування, що пов'язане з операційною діяль-ністю.

На субрахунку 719 «Інші доходи від операційної діяльності» узагальнюєтьсяінформація про інші доходи від операційної діяльності, які не знайшли свого відо-браження на інших субрахунках рахунка 71 «Інший операційний дохід», зокремапро доходи від операцій з тарою, доходи від інвентаризацій, доходи від діяльностіжитлово-комунального господарства, дитячих дошкільних закладів, будинків від-починку, санаторіїв та інших закладів оздоровчого і культурного призначення тощо.Підприємства, що є страхувальниками у відповідності з Законом України «Про стра-хування», на цьому субрахунку узагальнюють інформацію про інші доходи від стра-хової діяльності, зокрема комісійні винагороди за перестрахування, частки від стра-хових сум і страхових відшкодувань, що належать до сплати перестрахувальниками,суми, що повернуті із централізованих страхових резервних фондів, повернуті сумистрахових резервів інших, ніж резерв незароблених премій.

Первинні документи для обліку інших операційних доходів: довідки бухгалтерії,рахунки, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, платіжні вимоги, акти ін-вентаризації, прибуткові касові ордери тощо.

Таблиця 14.2

Кореспонденція рахунків з обліку інших операційних доходів

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

з/п

Дебет

Кредит

1

Відображається дохід від реаліза-ції іноземної валюти

311 «Поточні рахунки внаціональній валюті»

711 «Дохід від реалізаціїіноземної валюти»

2

Відображаються доходи від реалі-зації виробничих запасів

377 «Розрахунки з інши-ми дебіторами»

712 «Дохід від реалізаціїінших оборотних акти-вів»

3

Відображаються доходи від опе-раційної оренди активів

377 «Розрахунки з інши-ми дебіторами»

713 «Дохід від операцій-ної оренди активів»

4

Відображаються доходи від опе-раційної курсової різниці

«Каса»

«Поточні рахунки внаціональній валюті»

37 «Розрахунки з різни-ми дебіторами»

713 «Дохід від операцій-ної оренди активів»

5

Відображаються штрафи, пені, не-устойки, що визнані боржникамипідприємства або щодо яких одер-жано позитивні рішення суду

37 «Розрахунки з різни-ми дебіторами»

715 «Одержані штрафи,пені, неустойки»

6

Відображається сума відшкоду-вань раніше списаних активів

375 «Розрахунки за від-шкодуванням завданихзбитків»

716 «Відшкодування ра-ніше списаних активів»

Продовження табл. 14.2

7

Відображається списання креди-торської заборгованості, за якоюминув термін позовної давності

«Довгострокові пози-ки»

«Довгострокові вексе-лі видані»

60 «Короткострокові по-зики»

«Короткострокові век-селі видані»

«Розрахунки з поста-чальниками та підрядни-ками»

68 «Розрахунки за інши-ми операціями»

717 «Дохід від списаннякредиторської заборго-ваності»

8

Відображаються отримані підпри-ємством гранти та субсидії

«Каса»

«Поточні рахунки внаціональній валюті»

«Виробничі запаси»

«Поточні біологічні ак-тиви»

28 «Товари»

48 «Цільове фінансуван-ня та цільові надходжен-ня»

718 «Одержані гранти тасубсидії»

9

Відображаються доходи за ре-зультатами отриманих надлишківу ході проведення інвентаризацій

«Основні засоби»

«Інші необоротні ма-теріальні активи»

«Нематеріальні акти-ви»

«Виробничі запаси»

«Поточні біологічні ак-тиви»

«Малоцінні та швид-козношувані предмети»

«Незавершене вироб-ництво»

«Напівфабрикати»

«Готова продукція»28 «Товари»

719 «Інші доходи від опе-раційної діяльності»

 

 

 

10

Списано інший операційний до-хід на фінансові результати

71 «Інший операційнийдохід»

791 «Результат основноїдіяльності»

За видами доходів та іншими напрямами, визначеними підприємством, організо-вується аналітичний облік інших операційних доходів.

Реєстром синтетичного обліку за рахунком 71 «Інший операційний дохід» є Жур-нал 6.