14.3.3. Облік фінансових доходів

магниевый скраб beletage

Доходи від фінансової діяльності:

доходи від участі в капіталі;

дивіденди одержані;

відсотки одержані;

інші доходи від фінансових операцій.

Доходи від участі в капіталі — це доходи від фінансових інвестицій, які облікову-ються за методом участі в капіталі.

Метод участі в капіталі — це метод обліку інвестицій, згідно з яким балансовавартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшенняабо зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування.

Метод участі в капіталі застосовується для обліку інвестицій в асоційовані і до-чірні підприємства, в спільну діяльність зі створенням юридичної особи (спільногопідприємства).

Доходи від участі в капіталі обліковуються на рахунку 72 «Доходи від участі в ка-піталі». Рахунок призначено для узагальнення інформації про доходи від інвестицій,які здійснені в асоційовані, дочірні чи спільні підприємства і облік яких ведеться заметодом участі в капіталі. За кредитом відображається збільшення (отримання) дохо-ду, за дебетом — списання в порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові результати».

Рахунок 72 «Доходи від участі в капіталі» має такі субрахунки:

«Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства»;

«Дохід від спільної діяльності»;

«Дохід від інвестицій у дочірні підприємства».

На субрахунку 721» Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства» узагальню-ється інформація про доходи, що пов'язані зі збільшенням частки інвестора в чистихактивах об'єкта інвестування внаслідок отримання асоційованими підприємствамиприбутків.

На субрахунку 722 «Дохід від спільної діяльності» узагальнюється інформаціяпро доходи, що пов'язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єктаінвестування внаслідок отримання спільними підприємствами прибутків.

На субрахунку 723 «Дохід від інвестицій у дочірні підприємства» узагальнюєтьсяінформація про доходи, що пов'язані зі збільшенням частки інвестора в чистих акти-вах об'єкта інвестування внаслідок отримання дочірніми підприємствами прибутків.

Первинні документи для обліку доходів від участі в капіталі: рахунки, платіжнідоручення, довідки бухгалтерії тощо.

За кожним об'єктом інвестування та іншими ознаками, визначеними підприєм-ством, організовується аналітичний облік доходів від участі в капіталі (табл. 14.3).

Реєстром синтетичного обліку за рахунком 72 «Дохід від участі в капіталі» прижурнально-ордерній формі обліку є Журнал 6.

Для узагальнення інформації про доходи, які отримані в процесі фінансової ді-яльності, використовується рахунок 73 «Інші фінансові доходи». Рахунок призна-чено для обліку доходів, що виникають в процесі фінансової діяльності підприєм-ства, зокрема дивідендів, відсотків та інших доходів від фінансової діяльності, якіне враховуються на рахунку 72 «Доходи від участі в капіталі». За кредитом рахункавідображається визнана сума доходу, за дебетом — списання кредитового обороту нарахунок 79 «Фінансові результати».

Таблиця 14.3

Кореспонденція рахунків з обліку доходів від участі в капіталі

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Відображаються доходи, одер-жані за інвестиціями пов'я-заним сторонам і визначені заметодом участі в капіталі

141 «Інвестиції пов'яза-ним сторонам за методомобліку участі в капіталі»

«Дохід від інвестиційв асоційовані підприєм-ства»

«Дохід від спільної ді-яльності»

«Дохід від інвестиційу дочірні підприємства»

2

Відображаються нарахованіпідприємством дивіденди

373 «Розрахунки за нара-хованими доходами»

141 «Інвестиції пов'яза-ним сторонам за методомобліку участі в капіталі

3

Відображаються збитки ін-вестора за інвестиціями по-в'язаним сторонам, що облі-чуються за методом участі вкапіталі

96 «Втрати від участі в ка-піталі»

141 «Інвестиції пов'яза-ним сторонам за методомобліку участі в капіталі

4

Списано доходи від участі вкапіталі на фінансові резуль-тати

72 «Дохід від участі в ка-піталі»

792 «Результат фінансо-вих операцій»

Рахунок 73 «Інші фінансові доходи має такі субрахунки:

«Дивіденди одержані»;

«Відсотки одержані»;

«Інші доходи від фінансових операцій».

На субрахунку 731 «Дивіденди одержані» узагальнюється інформація про диві-денди, що мають бути отримані від інших підприємств, які не є асоційованими, до-чірніми і спільними.

На субрахунку 732 «Відсотки одержані» узагальнюється інформація про відсо-тки за облігаціями чи іншими цінними паперами, за якими не ведеться облік на су-брахунку 731 «Дивіденди одержані», зокрема винагороди за здані в фінансову орендунеоборотні активи тощо.

На субрахунку 733 «Інші доходи від фінансових операцій» узагальнюється ін-формація про інші доходи від фінансової діяльності, які не знайшли відображенняна інших субрахунках рахунка 73 «Інші фінансові доходи», зокрема про доходи відамортизації премії за емітованими облігаціями.

Первинні документи для обліку інших фінансових доходів: рахунки, платіжні до-ручення, довідки бухгалтерії тощо.

За кожним об'єктом отримання відповідних доходів та іншими ознаками, визна-ченими підприємством, організовується аналітичний облік інших фінансових до-ходів.

Реєстром синтетичного обліку за рахунком 73 «Інші фінансові доходи» прижурнально-ордерній формі обліку є Журнал 6.

Таблиця 14.4

Кореспонденція рахунків з обліку інших фінансових доходів

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

з/п

Дебет

Кредит

1

Відображаються доходи, що належатьдо отримання у вигляді дивідендів закорпоративними правами

373 «Розрахунки занарахованими дохода-ми»

731 «Дивіденди одер-жані»

2

Відображаються доходи, що належатьдо отримання у вигляді відсотків заоблігаціями

373 «Розрахунки занарахованими дохода-ми»

732 «Відсотки одержа-ні»

3

Відображаються доходи, що належатьдо отримання у вигляді відсотків за ак-тиви, надані у фінансову оренду

16 «Довгострокова де-біторська заборгова-ність»

732 «Відсотки одержа-ні

4

Відображаються доходи за отриманіроялті

«Каса»

«Поточні рахунки внаціональній валюті»

733 «Інші доходи відфінансових операцій»

5

Відображаються доходи від наданих уфінансову оренду активів

68 «Розрахунки за ін-шими операціями»

732 «Відсотки одержа-ні

6

Списано інші фінансові доходи на фі-нансові результати

73 «Інші фінансові до-ходи»

792 «Результат фінан-сових операцій»