14.3.4. Облік інших доходів

магниевый скраб beletage

До складу інших доходів входять доходи від:

реалізації фінансових інвестицій;

реалізації необоротних активів;

реалізації майнових комплексів;

неопераційних курсових різниць;

безоплатно одержаних необоротних активів;

іншої звичайної діяльності.

Інші доходи обліковуються на рахунку 74 «Інші доходи». За кредитом рахунка 74«Інші доходи» відображається збільшення (отримання) доходів, за дебетом — суминепрямих податків і списання в порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові резуль-тати». Рахунок призначено для обліку доходів, що виникають у процесі звичайноїдіяльності, але не пов'язані з операційною і фінансовою діяльністю підприємства.

Рахунок 74 «Інші доходи» має такі субрахунки»:

«Дохід від реалізації фінансових інвестицій»;

«Дохід від відновлення корисності активів»;

«Дохід від реалізації майнових комплексів»;

«Дохід від неопераційної курсової різниці»;

«Дохід від безоплатно отриманих активів»;

«Інші доходи від звичайної діяльності».

На субрахунку 741 «Дохід від реалізації фінансових інвестицій» узагальнюєтьсяінформація про доходи від реалізації фінансових інвестицій.

На субрахунку 742 «Дохід від відновлення корисності активів» узагальнюєтьсяінформація про доходи від реалізації необоротних активів.

На субрахунку 743 «Дохід від реалізації майнових комплексів» узагальнюєтьсяінформація про доходи від реалізації майнових комплексів.

На субрахунку 744 «Дохід від неопераційної курсової різниці» узагальнюєтьсяінформація про курсові різниці за активами та зобов'язаннями в іноземній валюті,які пов'язані з фінансовою та інвестиційною діяльністю підприємства.

На субрахунку 745 «Дохід від безоплатно отриманих активів» узагальнюєтьсяінформація про доходи від безоплатно отриманих необоротних активів, фінансовихінвестицій і цільового фінансування капітальних інвестицій. Дохід від цільового фі-нансування капітальних інвестицій і безоплатно отриманих необоротних активів, щопідлягають амортизації, визначається в сумі, пропорційній сумі амортизації відповід-них активів одночасно з її нарахуванням.

На субрахунку 746 «Інші доходи від звичайної діяльності» узагальнюється ін-формація про інші доходи від звичайної діяльності, які не відображені на іншихсубрахунках рахунка 74 «Інші доходи», зокрема від списання кредиторської забор-гованості, що не виникла в ході операційного циклу, при закінченні терміну позо-вної давності, від вартості від'ємного гудвілу, яка визнається доходом, сума дооцінкиоб'єктів необоротних активів у випадках, що передбачені Положеннями (Стандарта-ми) бухгалтерського обліку.

Первинні документи для обліку інших доходів: рахунки, рахунки-фактури,акти приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, накладнітоварно-транспортні накладні, платіжні доручення, довідки бухгалтерії тощо.

Кореспонденцію рахунків з обліку інших доходів наведено в табл. 14.5.

За кожним об'єктом отримання відповідних доходів та іншими ознаками, визна-ченими підприємством, організовується аналітичний облік інших доходів.

Реєстром синтетичного обліку по рахунку 74 «Інші доходи» є Журнал 6.

Таблиця 14.5

Кореспонденція рахунків з обліку інших доходів

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Відображаються доходи, одер-жані від реалізації фінансовихінвестицій

377 «Розрахунки з іншимидебіторами»

741 «Дохід від реалізаціїфінансових інвестицій»

2

Відображаються доходи, одер-жані від реалізації необоротнихактивів

377 «Розрахунки з іншимидебіторами»

742 «Дохід від віднов-лення корисності акти-вів»

3

Відображаються доходи, одер-жані від реалізації майновихкомплексів

377 «Розрахунки з іншимидебіторами»

743 «Дохід від реалізаціїмайнових комплексів»

4

Відображаються доходи, одер-жані від неопераційних курсо-вих різниць

377 «Розрахунки з іншимидебіторами»

744 «Дохід від неопера-ційної курсової різниці»

Продовження табл. 14.5

5

Відображаються доходи, одер-жані від безоплатно отриманихактивів

«Основні засоби»

«Інші необоротні мате-ріальні активи»

«Нематеріальні активи»15 «Капітальні інвестиції»

«Виробничі запаси»

«Поточні біологічні ак-тиви»

«Малоцінні та швидко-зношувані предмети»

28 «Товари»

745 «Дохід від безоплат-но одержаних активів»

6

Відображаються доходи відзбільшення балансової вартостіфінансових інвестицій, оціне-них на дату балансу за справед-ливою вартістю

14 «Довгострокові фінан-сові інвестиції»35 «Поточні фінансові ін-вестиції»

746 «Інші доходи від зви-чайної діяльності»

7

Відображаються суми непря-мих податків, що були отриманіу складі інших доходів

74 «Інші доходи»

64 «Розрахунки за подат-ками і платежами»

8

Списуються інші доходи на фі-нансові результати від іншоїзвичайної діяльності

74 «Інші доходи»

793 «Результати іншоїзвичайної діяльності»