14.3.5. Облік доходів від надзвичайних подій : Бухгалтерський фінансовий облік. Теорія та практика : B-ko.com : Книги для студентів

14.3.5. Облік доходів від надзвичайних подій

Надзвичайні події — це такі події, які не повторюються періодично або не очіку-ються в кожному наступному періоді (стихійні лиха, експропріація власності підпри-ємства за кордоном тощо).

Для відображення доходів, які виникли внаслідок надзвичайних подій, призна-чено рахунок 75 «Надзвичайні доходи». За кредитом рахунка відображаються сумивизнаних відшкодувань, зокрема від страхових компаній, втрат від надзвичайнихподій, за дебетом — списання в порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові резуль-тати».

Рахунок 75 «Надзвичайні доходи» має такі субрахунки:

«Відшкодування збитків від надзвичайних подій»;

«Інші надзвичайні доходи».

На субрахунку 751 «Відшкодування збитків від надзвичайних подій» відобража-ється сума відшкодування втрат від надзвичайних подій.

На субрахунку 752 «Інші надзвичайні доходи» відображається дохід від іншихподій чи операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій.

Кореспонденцію рахунків з обліку доходів від надзвичайних подій в табл. 14.6.

Таблиця 14.6

Кореспонденція рахунків з обліку доходів від надзвичайних подій

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Визнано дохід на суму відшкодуваннястраховою компанією збитків, нанесе-них стихійним лихом, згідно з повідо-мленням

377 «Розрахунки зіншими дебіторами»

751 «Відшкодуваннязбитків від надзви-чайних подій»

2

Визнано дохід у безготівковій формі увигляді благодійних внесків підприєм-ству для ліквідації наслідків стихійноголиха

311 «Поточні рахун-ки в національній ва-люті»

751 «Відшкодуваннязбитків від надзви-чайних подій»

3

Відносяться на фінансові результатисуми доходів, що отримані внаслідокнадзвичайних подій

75 «Надзвичайні до-ходи»

794 «Результат над-звичайних подій»

14.4. Облік фінансових результатів