14.4.1. Облік фінансових результатів звичайної діяльності

магниевый скраб beletage

Для узагальнення інформації про фінансові результати діяльності підприємствавикористовується рахунок 79 «Фінансові результати». Рахунок призначено для об-ліку і узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайноїдіяльності і надзвичайних подій.

За кредитом рахунка 79 «Фінансові результати» відображаються суми в порядкузакриття рахунків обліку доходів, за дебетом — суми в порядку закриття рахунківобліку витрат, а також нарахована сума податку на прибуток, що підлягає перераху-ванню до бюджету.

Сальдо рахунка в разі його закриття списується на рахунок 44 «Нерозподіленийприбуток».

Рахунок 79 «Фінансові результати» має такі субрахунки:

«Результат операційної діяльності»;

«Результат фінансових операцій»;

«Результат іншої звичайної діяльності»;

«Результат надзвичайних подій».

На субрахунку 791 «Результат операційної діяльності» визначається прибуток(збиток) від операційної діяльності підприємства. За кредитом субрахунку відобра-жається в порядку закриття рахунків сума доходів від реалізації готової продукції,товарів, робіт, послуг і від іншої операційної діяльності (рахунки 70 «Доходи від ре-алізації», 71 «Інший операційний дохід»), за дебетом — сума в порядку закриття ра-хунків обліку собівартості реалізованої готової продукції, товарів, робіт, послуг; ад-міністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат (90 «Собівартістьреалізації», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витратиопераційної діяльності»).

На субрахунку 792 «Результат фінансових операцій» визначається прибуток(збиток) від фінансових операцій підприємства. За кредитом субрахунка відобража-ється списання сум у порядку закриття рахунків обліку доходів від участі в капіталіта інших фінансових доходів, за дебетом — списання фінансових витрат з рахунків 95«Фінансові витрати», 96 «Втрати від участі в капіталі».

На субрахунку 793 «Результат іншої звичайної діяльності» визначається прибу-ток (збиток) від іншої звичайної діяльності підприємства. За кредитом відобража-ється списання сум в порядку закриття рахунків обліку доходів від інвестиційної таіншої звичайної діяльності підприємства, за дебетом — списання витрат з рахунка 97«Інші витрати».

На субрахунку 794 «Результат надзвичайних подій» визначається прибуток(збиток) від надзвичайних подій. За кредитом субрахунку відображається списаннядоходів, отриманих від надзвичайних подій, за дебетом — списання витрат від над-звичайних подій, що враховуються на рахунку 99 «Надзвичайні витрати».

Підприємства, які для узагальнення інформації про витрати використовуютьтільки рахунки класу 8 «Витрати за елементами», субрахунки рахунка 79 «Фінансовірезультати» дебетують у кореспонденції з кредитом рахунків 23 «Виробництво», 26«Готова продукція», 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва» і з креди-том рахунків класу 8 «Витрати за елементами» в порядку закриття цих рахунків.

Головною складовою фінансових результатів операційної діяльності є фінансовірезультати від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Фінансові результати від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відобража-ються у обліку таким чином:

Відображається дохід від реалізації готової продукції:Дт 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»Кт 701 «Доходи від реалізації готової продукції».

Нараховуються податкові зобов'язання за непрямими податками, що включенідо складу доходу (виручки) від реалізації продукції:

Дт 701 «Доходи від реалізації готової продукції»Кт 64 «Розрахунки за податками й платежами».

Відображаються у обліку надані знижки покупцям, повернення продукції:Дт 704 «Вирахування з доходу»

Кт 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками».

Відносяться чисті доходи від реалізації продукції на фінансові результати:Дт 701 «Доходи від реалізації готової продукції»

Кт 791 «Результат операційної діяльності».

Списується сальдо по субрахунку 704 «Вирахування з доходу» на фінансові ре-зультати:

Дт 791 «Результат операційної діяльності»Кт 704 «Вирахування з доходу».

Відображається дохід від реалізації товарів в оптовій торгівлі:Дт 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

Кт 702 «Доходи від реалізації товарів».

Відображається дохід від реалізації товарів в роздрібній торгівлі:Дт 301 «Каса в національній валюті»

Кт 702 «Доходи від реалізації товарів».

Відображається дохід від реалізації робіт, послуг:Дт 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»Кт 703 «Доходи від реалізації робіт і послуг».

Нараховуються податкові зобов'язання за непрямими податками, що включенідо складу доходу (виручки) від реалізації товарів:

Дт 702 «Доходи від реалізації готової продукції»Кт 64 «Розрахунки за податками й платежами».

Нараховуються податкові зобов'язання за непрямими податками, що включенідо складу доходу (виручки) від реалізації робіт, послуг:

Дт 703 «Доходи від реалізації готової продукції»Кт 64 «Розрахунки за податками й платежами».

Відносяться чисті доходи від реалізації товарів на фінансові результати:Дт 702 «Доходи від реалізації товарів»

Кт 791 «Результат операційної діяльності».

Відносяться чисті доходи від реалізації робіт і послуг на фінансові результати:Дт 703 «Доходи від реалізації робіт, послуг»

Кт 791 «Результат операційної діяльності».

Відображаються у обліку надані знижки замовникам робіт, послуг:Дт 704 «Вирахування з доходу»

Кт 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками».

Списується сальдо по субрахунку 704 «Вирахування з доходу» на фінансові ре-зультати:

Дт 791 «Результат операційної діяльності»Кт 704 «Вирахування з доходу»

Фінансові результати від операційної діяльності формуються також за рахунокфінансових результатів від іншої реалізації, зокрема реалізації іноземної валюти, ре-алізації інших оборотних активів, за рахунок фінансових результатів від операційноїоренди активів, від операційної курсової різниці, від отриманих штрафів, пені, не-устойок, відшкодування раніше списаних активів тощо. В результаті здійснення цихоперацій отримання доходів формуються кредитові обороти за рахунком 71 «Іншийопераційний дохід», які потім списуються в порядку закриття рахунка на субрахунок791 «Результат операційної діяльності».

Щоб визначити валовий прибуток підприємства, необхідно мати інформаціющодо собівартості реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг.Собівартість реалізації визначається шляхом накопичення інформації на рахунку 90«Собівартість реалізації». Собівартість реалізації відображається в обліку таким чи-ном:

Відображається собівартість реалізації готової продукції:Дт 901 «Собівартість реалізованої готової продукції»

Кт 26 «Готова продукція».

Списується на фінансові результати собівартість реалізованої готової продукції:Дт 791 «Результат операційної діяльності»

Кт 901 «Собівартість реалізованої готової продукції».

Відображається собівартість реалізації товарів:Дт 902 «Собівартість реалізованих товарів»

Кт 28 «Товари».

Списується на фінансові результати собівартість реалізованих товарів:

Дт 791 «Результат операційної діяльності»

Кт 902 «Собівартість реалізованих товарів».

Відображається собівартість виконаних робіт, наданих послуг:

Дт 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг»

Кт 23 «Виробництво».

Списується на фінансові результати собівартість реалізованих робіт, послуг:

Дт 791 «Результат операційної діяльності»

Кт 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг».

Фінансові результати від фінансової діяльності визначаються на субрахунку 792«Результат фінансових операцій». Для визначення фінансових результатів суми, щозаздалегідь зібрані на дебеті рахунків 95 «Фінансові витрати» та 96 «Втрати від участів капіталі» списуються з кредиту вказаних рахунків в дебет субрахунка 792 «Резуль-тат фінансових операцій». Кредитовий оборот субрахунка 792 «Результат фінансовихоперацій» формується за рахунок сум, що накопичені в кредиті рахунків 72 «Дохід відучасті в капіталі», 73 «Інші фінансові доходи». Здійснюються такі бухгалтерські записи:

Дт 72 «Дохід від участі в капіталі»

Кт 792 «Результат фінансових операцій»;

Дт 73 «Інші фінансові доходи»

Кт 792 «Результат фінансових операцій»;

Дт 792 «Результат фінансових операцій».

Кт 95 «Фінансові витрати» ;

Дт 792 «Результат фінансових операцій»

Кт 96 «Втрати від участі в капіталі».

Фінансові результати від іншої звичайної діяльності визначаються на субрахунку793 «Результат іншої звичайної діяльності». Для визначення фінансових результатівсуми, що заздалегідь зібрані на рахунку 97 «Інші витрати» списуються з кредиту вка-заного рахунка на дебет субрахунка 793 «Результат іншої звичайної діяльності». Кре-дитовий оборот субрахунка 793 «Результат іншої звичайної діяльності» формуєтьсяза рахунок сум, що накопичені на кредиті рахунка 74 «Інші доходи». Здійснюютьсятакі бухгалтерські записи:

Дт 74 «Інші доходи»

Кт 793 «Результат іншої звичайної діяльності»;

Дт 793 «Результат іншої звичайної діяльності»

Кт 97 «Інші витрати».

Податок на прибуток від операційної, фінансової, іншої звичайної діяльності вра-ховується у складі витрат на рахунку 98 «Податок на прибуток» за допомогою такогозапису:

Дт 981 «Податок на прибуток від звичайної діяльності»

Кт 641 «Розрахунки за податками і платежами»;

Списання на фінансові результати нарахованого податку на прибуток відобража-ється у обліку так:

Дт 79 «Фінансові результати»

Кт 981 «Податок на прибуток від звичайної діяльності».

Кореспонденцію рахунків з обліку фінансових результатів звичайної діяльностіподано в табл. 14.7.

Кореспонденція рахунків з обліку фінансових результатівзвичайної діяльності

Таблиця 14.7

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Списується на фінансові результати собівар-тість реалізованої готової продукції

79 «Фінансові ре-зультати»

901 «Собівартістьреалізованої гото-вої продукції»

2

Списується на фінансові результати собівар-тість реалізованих товарів

79 «Фінансові ре-зультати»

902 «Собівартістьреалізованих това-рів»

3

Списується на фінансові результати собівар-тість реалізованих робіт, послуг

79 «Фінансові ре-зультати»

903 «Собівартістьреалізованих робіті послуг»

4

Списується на фінансові результати собівар-тість реалізованої готової продукції (робіт, по-слуг) у разі, якщо підприємство не використо-вує рахунків класу 9 «Витрати діяльності»

79 «Фінансові ре-зультати»

26 «Готова продук-ція»,

23 «Виробництво»

5

Списуються на фінансові результати адміні-стративні витрати, що мали місце у звітномуперіоді

79 «Фінансові ре-зультати»

92 «Адміністратив-ні витрати»

6

Списуються на фінансові результати витратина збут, що мали місце у звітному періоді

79 «Фінансові ре-зультати»

93 «Витрати назбут»

7

Списуються на фінансові результати інші ви-трати операційної діяльності, що мали місце узвітному періоді

79 «Фінансові ре-зультати»

94 «Інші витратиопераційної діяль-ності»

8

Списуються на фінансові результати фінан-сові витрати, понесені в звітному періоді

79 «Фінансові ре-зультати»

95 «Фінансові ви-трати»

9

Списуються на фінансові результати витративід участі в капіталі, понесені в звітному пе-ріоді

79 «Фінансові ре-зультати»

96 «Витрати відучасті в капіталі»

10

Списуються на фінансові результати інші ви-трати, понесені в звітному періоді

79 «Фінансові ре-зультати»

97 «Інші витрати»

11

Списуються на фінансові результати витратиз нарахування податку на прибуток за данимибухгалтерського обліку, понесені в звітномуперіоді

79 «Фінансові ре-зультати»

98 «Податок на при-буток»

12

Списуються на фінансові результати витратиза елементами, понесені в звітному періоді, уразі якщо підприємство не використовує ра-хунків класу 9 «Витрати діяльності»

79 «Фінансові ре-зультати»

Рахунки класу 8«Витрати за еле-ментами»

13

Списуються на фінансові результати суми ви-рахувань з доходів від реалізації

79 «Фінансові ре-зультати»

704 «Вирахуванняз доходу»

14

Відображається в обліку нерозподілений при-буток звітного періоду

79 «Фінансові ре-зультати»

441 «Прибуток не-розподілений»

15

Відображаються в обліку непокриті збиткизвітного періоду

442 «Непокритізбит ки»

79 «Фінансові ре-зультати»

Продовження табл. 14.7

16

Списуються на фінансові результати доходивід реалізації, що отримані підприємством узвітному періоді

70 «Доходи від реа-лізації»

79 «Фінансові ре-зультати»

17

Списуються на фінансові результати інші опе-раційні доходи, що отримані підприємством узвітному періоді

71 «Інший опера-ційний дохід»

79 «Фінансові ре-зультати»

18

Списуються на фінансові результати доходивід участі в капіталі, що отримані підприєм-ством у звітному періоді

72 «Дохід від участів капіталі»

79 «Фінансові ре-зультати»

19

Списуються на фінансові результати інші фі-нансові доходи, що отримані підприємством узвітному періоді

73 «Інші фінансовідоходи»

79 «Фінансові ре-зультати»

20

Списуються на фінансові результати інші до-ходи, що отримані підприємством у звітномуперіоді

74 «Інші доходи»

79 «Фінансові ре-зультати»