14.4.1. Облік фінансових результатів звичайної діяльності

Для узагальнення інформації про фінансові результати діяльності підприємствавикористовується рахунок 79 «Фінансові результати». Рахунок призначено для об-ліку і узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайноїдіяльності і надзвичайних подій.

За кредитом рахунка 79 «Фінансові результати» відображаються суми в порядкузакриття рахунків обліку доходів, за дебетом — суми в порядку закриття рахунківобліку витрат, а також нарахована сума податку на прибуток, що підлягає перераху-ванню до бюджету.

Сальдо рахунка в разі його закриття списується на рахунок 44 «Нерозподіленийприбуток».

Рахунок 79 «Фінансові результати» має такі субрахунки:

«Результат операційної діяльності»;

«Результат фінансових операцій»;

«Результат іншої звичайної діяльності»;

«Результат надзвичайних подій».

На субрахунку 791 «Результат операційної діяльності» визначається прибуток(збиток) від операційної діяльності підприємства. За кредитом субрахунку відобра-жається в порядку закриття рахунків сума доходів від реалізації готової продукції,товарів, робіт, послуг і від іншої операційної діяльності (рахунки 70 «Доходи від ре-алізації», 71 «Інший операційний дохід»), за дебетом — сума в порядку закриття ра-хунків обліку собівартості реалізованої готової продукції, товарів, робіт, послуг; ад-міністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат (90 «Собівартістьреалізації», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витратиопераційної діяльності»).

На субрахунку 792 «Результат фінансових операцій» визначається прибуток(збиток) від фінансових операцій підприємства. За кредитом субрахунка відобража-ється списання сум у порядку закриття рахунків обліку доходів від участі в капіталіта інших фінансових доходів, за дебетом — списання фінансових витрат з рахунків 95«Фінансові витрати», 96 «Втрати від участі в капіталі».

На субрахунку 793 «Результат іншої звичайної діяльності» визначається прибу-ток (збиток) від іншої звичайної діяльності підприємства. За кредитом відобража-ється списання сум в порядку закриття рахунків обліку доходів від інвестиційної таіншої звичайної діяльності підприємства, за дебетом — списання витрат з рахунка 97«Інші витрати».

На субрахунку 794 «Результат надзвичайних подій» визначається прибуток(збиток) від надзвичайних подій. За кредитом субрахунку відображається списаннядоходів, отриманих від надзвичайних подій, за дебетом — списання витрат від над-звичайних подій, що враховуються на рахунку 99 «Надзвичайні витрати».

Підприємства, які для узагальнення інформації про витрати використовуютьтільки рахунки класу 8 «Витрати за елементами», субрахунки рахунка 79 «Фінансовірезультати» дебетують у кореспонденції з кредитом рахунків 23 «Виробництво», 26«Готова продукція», 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва» і з креди-том рахунків класу 8 «Витрати за елементами» в порядку закриття цих рахунків.

Головною складовою фінансових результатів операційної діяльності є фінансовірезультати від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Фінансові результати від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відобража-ються у обліку таким чином:

Відображається дохід від реалізації готової продукції:Дт 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»Кт 701 «Доходи від реалізації готової продукції».

Нараховуються податкові зобов'язання за непрямими податками, що включенідо складу доходу (виручки) від реалізації продукції:

Дт 701 «Доходи від реалізації готової продукції»Кт 64 «Розрахунки за податками й платежами».

Відображаються у обліку надані знижки покупцям, повернення продукції:Дт 704 «Вирахування з доходу»

Кт 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками».

Відносяться чисті доходи від реалізації продукції на фінансові результати:Дт 701 «Доходи від реалізації готової продукції»

Кт 791 «Результат операційної діяльності».

Списується сальдо по субрахунку 704 «Вирахування з доходу» на фінансові ре-зультати:

Дт 791 «Результат операційної діяльності»Кт 704 «Вирахування з доходу».

Відображається дохід від реалізації товарів в оптовій торгівлі:Дт 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

Кт 702 «Доходи від реалізації товарів».

Відображається дохід від реалізації товарів в роздрібній торгівлі:Дт 301 «Каса в національній валюті»

Кт 702 «Доходи від реалізації товарів».

Відображається дохід від реалізації робіт, послуг:Дт 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»Кт 703 «Доходи від реаліза