14.4.2. Облік фінансових результатів від надзвичайних подій

магниевый скраб beletage

Кореспонденція рахунків з обліку фінансових результатівнадзвичайної діяльності

Фінансовий результат від надзвичайних подій визначається на рахунку 794 «Ре-зультат надзвичайних подій». За кредитом відображається списання доходів від над-звичайних подій, а за дебетом — списання витрат від надзвичайної діяльності. Корес-понденцію рахунків з обліку фінансових результатів надзвичайної діяльності поданов табл. 14.8.

Таблиця 14.8

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Списуються на фінансові результати ви-трати від надзвичайних подій, що понесе-ні в звітному періоді

79 «Фінансові ре-зультати»

99 «Надзвичайні вит-рати»

2

Списуються на фінансові результати до-ходи від надзвичайних подій, що отрима-ні підприємством у звітному періоді

75 «Надзвичайнідоходи»

79 «Фінансові резуль-тати»