14.5. Облік використання прибутку

магниевый скраб beletage

Основним узагальнюючим показником діяльності підприємства є чистий прибу-ток. У ринкових умовах максимізація чистого прибутку — головне завдання фінан-сового менеджменту.

Різниця між різними видами доходів і прибутків (кредит рахунка 79 «Фінансовірезультати») і різними видами витрат (дебет рахунка 79 «Фінансові результати») єкінцевим фінансовим результатом діяльності підприємства. Таким чином, якщо кре-дитовий оборот рахунка 79 «Фінансові результати» більший за дебетовий, то на сумурізниці обліковується нерозподілений прибуток звітного періоду. У випадку, якщодебетовий оборот рахунка 79 «Фінансові результати» більший від кредитового обо-роту, тобто підприємство здійснило більше витрат, ніж отримало доходів, то таке під-приємство має непокриті збитки.

Нерозподілений прибуток — це частина чистого прибутку, що отриманий за пев-ний період і підлягає розподілу.

Рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» призначений для об-ліку нерозподілених прибутків або непокритих збитків. Кредитове сальдо рахункаозначає наявність нерозподіленого прибутку, дебетове — непокритих збитків.

Напрями розподілу нерозподіленого прибутку визначаються власниками під-приємства або їхніми уповноваженими органами згідно з установчими документами.Нерозподілений прибуток може розподілятися у вигляді дивідендів власникам акційакціонерних товариств у розмірах, що обумовлені установчими документами та збо-рами акціонерів. Одним з головних завдань фінансового менеджменту акціонернихтовариств є пошук оптимальних шляхів розподілу прибутку. Важливим принципомє забезпечення можливості реінвестування прибутку. Іншими напрямами розподілуприбутку є: поповнення статутного капіталу, створення резервного капіталу, нараху-вання частини премій за облігаціями тощо. Крім того, прибуток є основним фінансо-вим джерелом реалізації соціальних програм.

Використання прибутку в поточному періоді відображається за дебетом субра-хунку 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді».

Первинними документами обліку використання прибутку слугують довідки тарозрахунки бухгалтерії.

Аналітичний облік за субрахунком 443 «Прибуток, використаний у звітному пе-ріоді» ведеться за напрямами використання. За всіма аналітичними позиціями облікведеться наростаючим підсумком з початку року.

Кореспонденцію рахунків з обліку нерозподіленого прибутку показано в табл. 14.9.

Таблиця 14.9

Кореспонденція рахунків з обліку нерозподіленого прибутку

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Відображається використання прибут-ку на збільшення резервного капіталу

443 «Прибуток, вико-ристаний у звітномуперіоді»

43 «Резервний капі-тал»

2

Відображається використання прибут-ку на збільшення статутного капіталу

443 «Прибуток, вико-ристаний у звітномуперіоді»

40 «Статутний капі-тал»

3

Відображається використання прибут-ку на збільшення пайового капіталу

443 «Прибуток, вико-ристаний у звітномуперіоді»

41 «Пайовий капітал»

4

Відображається списання частини не-розподіленого прибутку, використано-го у звітному періоді на виплату диві-дендів акціонерам

441 «Прибуток нероз-поділений»

443 «Прибуток, вико-ристаний у звітномуперіоді»

Продовження табл. 14.9

5

Відображається нарахування дивіден-дів акціонерам за результатами звітногоперіоду

443 «Прибуток, вико-ристаний у звітномуперіоді»

671 «Розрахунки занарахованими диві-дендами»

6

Відображається операція покриттязбитків звітного періоду за рахунок ре-зервного капіталу

43 «Резервний капі-тал»

442 «Непокриті збит-ки»

7

Відображається операція покриттязбитків звітного періоду за рахунок па-йового капіталу

41 «Пайовий капітал»

442 «Непокриті збит-ки»

8

Відображається операція покриттязбитків звітного періоду за рахунок ін-шого вкладеного капіталу

422 «Інший вкладе-ний капітал»

442 «Непокриті збит-ки»