14.6. Практичний блок

магниевый скраб beletage

Контрольні запитання

Що таке валовий дохід?

Що таке чистий дохід?

Дайте визначення прибутку.

Яке вітчизняне Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку визначає методологічнізасади формування облікової інформації про доходи?

Охарактеризуйте умови визнання доходів згідно П(С)БО 15 «Дохід»?

Які надходження згідно з П(С)БО 15 «Дохід» доходами не визнаються?

Як здійснюється оцінювання доходів за бартерними контрактами?

Охарактеризуйте умови визнання доходу від надання послуг.

Охарактеризуйте умови визнання доходів при цільовому фінансуванні.

Дайте визначення операційної діяльності.

Дайте визначення звичайної діяльності.

Що таке надзвичайні події?

Які доходи входять до складу інших операційних доходів?

Які субрахунки має рахунок 71 «Інший операційний дохід»?

Яка інформація узагальнюється на субрахунках 711 «Дохід від реалізації іноземної ва-люти», 712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів», 713 «Дохід від операційної орендиактивів»?

Перерахуйте первинні документи для обліку доходів від реалізації.

За якими ознаками здійснюється на підприємствах аналітичний облік інших операцій-них доходів?

Як класифікуються доходи від фінансової діяльності?

Дайте визначення методу участі в капіталі.

Яка інформація узагальнюється на субрахунках 721 «Дохід від інвестицій в асоційованіпідприємства», 722 «Дохід від спільної діяльності», 723 «Дохід від інвестицій у дочірні підпри-ємства»?

Які субрахунки має рахунок 73 «Інші фінансові доходи»?

Які доходи входять до складу інших доходів у бухгалтерському обліку?

Яка інформація узагальнюється на субрахунках 741 «Дохід від реалізації фінансових ін-вестицій», 742 «Дохід від відновлення корисності активів», 743 «Дохід від реалізації майновихкомплексів», 744 «Дохід від неопераційної курсової різниці»?

Назвіть відомі вам види доходів від надзвичайних подій.

Охарактеризуйте рахунок 79 «Фінансові результати».

Що означає бухгалтерський запис:

Дебет 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»;Кредит 701 «Доходи від реалізації готової продукції»?

Що означає бухгалтерський запис:Дебет 704 «Вирахування з доходу»;

Кредит 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»?

Що означає бухгалтерський запис:

Дебет 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»;Кредит 702 «Доходи від реалізації товарів»?

Як визначається валовий прибуток підприємства?

Як визначається фінансовий результат від фінансової діяльності?

На якому субрахунку рахунка 79 «Фінансові результати» відображаються фінансові ре-зультати іншої звичайної діяльності?

Якими бухгалтерським записом відображається у обліку нарахування податку на при-буток?

Що таке нерозподілений прибуток?

Охарактеризуйте напрями розподілу нерозподіленого прибутку відповідно до чинногозаконодавства?

Що означає бухгалтерський запис:

Дт 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді»Кт 43 «Резервний капітал»?

Що означає бухгалтерський запис:

Дт 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді»Кт 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»?

Назвіть первинні документи, що використовуються для обліку нерозподіленого прибутку?

Як визначається фінансовий результат від надзвичайних подій?

Що таке непокриті збитки ?

Тести для самоконтролю

Що означає бухгалтерський запис —

Дт 311 «Поточні рахунки в національній валюті»Кт 711 «Дохід від реалізації іноземної валюти»:

а)         відображається дохід від реалізації іноземної валюти;

б)         відображається дохід від реалізації інших оборотних активів;

в)         відображається дохід від операційної курсової різниці?

На субрахунку 716 «Відшкодування раніше списаних активів» узагальнюється інформа-ція про:

а)         доходи від списання кредиторської заборгованості;

б)         суми відшкодування підприємству вартості раніше списаних активів;

в)         отримані підприємством гранти, асигнування та субсидії.

Визначити валовий прибуток (збиток) на основі наведених нижче операцій:

Відображено дохід від реалізації товарів в оптовій торгівлі на суму 970 000 грн, в т.ч. ПДВ.

Відображено списання собівартості реалізованих товарів на суму 540 000 грн.

Відображено суму податкових зобов'язань з ПДВ ( суму визначити).

а)         268,3 тис. грн;

б)         256,4 тис. грн;

в)         345,2 тис. грн.

4. Підприємство здійснило такі господарські операції за звітний період:

Відвантажено готову продукцію покупцям на суму 420 тис. грн, в т.ч. ПДВ.

Собівартість реалізованої продукції становила 260 тис. грн.

Покупцями повернуто продукції, що виявилась браком, на суму 36 тис. грн. Собівар-тість бракованої продукції — 19 тис. грн.

Покупець здійснив оплату за відвантажену в минулому періоді продукцію на суму560 тис. грн.

Валовий дохід від реалізації продукції в поточному періоді становитиме:

а)         150 тис. грн;

б)         90 тис. грн;

в)         79 тис. грн.

Що означає бухгалтерський запис —

Дт 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді»Кт 43 «Резервний капітал»:

а)         відображається використання прибутку на збільшення резервного капіталу;

б)         відображається використання прибутку на збільшення статутного капіталу;

в)         відображається використання прибутку на збільшення додаткового капіталу?

На підставі наведених нижче господарських операцій підприємства визначити суму ін-ших операційних доходів:

Нараховано доходи від реалізації іноземної валюти у сумі 5,6 тис. грн.

Нараховано доходи від операційної оренди активів у сумі 56 тис. грн, в т.ч. ПДВ.

Нараховано доходи від операційної курсової різниці у сумі 3,5 тис. грн.

Нараховано доходи від спільної діяльності в сумі 79 тис. грн.

Нараховано доходи від реалізації необоротних активів у сумі 46,9 тис. грн.

Нараховано доходи від безоплатно одержаних активів у сумі 24,9 тис. грн.

Нараховано доходи від реалізації фінансових інвестицій у сумі 18,2 тис. грн.Інший операційний дохід в поточному періоді:

а)         43,9 тис. грн;

б)         56,9 тис. грн;

в)         75,1 тис. грн.

Що означає бухгалтерський запис:Дт 71 «Інший операційний дохід»Кт 79 «Фінансові результати»:

а)         списуються на фінансові результати інші операційні доходи, що отримані підприєм-ством у звітному періоді;

б)         списуються на фінансові результати інші доходи, що отримані підприємством у звіт-ному періоді;

в)         списуються на фінансові результати надзвичайні доходи, що отримані підприємствому звітному періоді?

На основі наведеного в тесті 6 переліку господарських операцій визначте суму інших до-ходів підприємства:

а)         42,3 тис. грн;

б)         44,1 тис. грн;

в)         90,0 тис. грн.

Наведіть кореспонденцію рахунків за такою господарською операцією:«Відображається у обліку нерозподілений прибуток звітного періоду»

а) Дт 79 «Фінансові результати»

Кт 441 «Нерозподілений прибуток»;

б)         Дт 70 «Доходи від реалізації»

Кт 441«Нерозподілений прибуток»;

в)         Дт 441 «Нерозподілений прибуток»Кт 79 «Фінансові результати».

10. Що означає бухгалтерський запис —

Дт 373 «Розрахунки за нарахованими доходами»

Кт 141 «Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі»:

а)         відображається у обліку господарська операція нарахування дивідендів інвестором заінвестиціями, що облічуються за методом участі в капіталі;

б)         відображається у обліку господарська операція нарахування дивідендів інвестором заінвестиціями, що облічуються за справедливою вартістю;

в)         відображається у обліку господарська операція нарахування дивідендів компанією —об'єктом інвестування?

Практичні вправи для самостійної роботи

Вправа 1

На підставі наведених даних відобразіть на рахунках бухгалтерського обліку господарськіоперації і визначте фінансовий результат діяльності підприємства (табл. 1).

Таблиця 1

з/п

Зміст господарської операції

Сума,грн

Бухгалтерськийзапис

Дохо-ди, грн

Витра-ти,грн

Дебет

Кредит

1

Відвантажено готову продукцію покуп-цям:

вартість реалізації за цінами реаліза-ції (в т.ч. ПДВ);

собівартість реалізованої продукції

860 000500 000

 

 

 

 

2

Зараховано на поточний рахунок під-приємства у національній валюті вируч-ку від реалізації продукції, що була здій-снена в попередньому звітному періоді

500 000

 

 

 

 

3

Реалізовано основні засоби:

первісна вартість

знос

ціна реалізації (в т.ч. ПДВ)

48 500350042 000

 

 

 

 

4

Реалізовано надлишкові виробничі за-паси:

ціна реалізації (в т.ч. ПДВ);

собівартість

40 00024 000

 

 

 

 

5

Оголошено дивіденди за довгостроко-вими фінансовими інвестиціями, якимиволодіє компанія (фінансові інвестиціїоблічуються за методом участі в капіталі)

35 000

 

 

 

 

6

Нараховано дебіторську заборгованістьорендарів за надані в операційну орендуактиви (в т.ч. ПДВ)

42 000

 

 

 

 

Продовження табл. 1

7

Нараховано штрафні санкції за несво-єчасну сплату до бюджету податку наприбуток

3600

 

 

 

 

8

Нараховано банком відсотки за користу-вання короткотерміновим кредитом

12 000

 

 

 

 

9

Повернуто готову продукцію від покуп-ців:

собівартість

ціна реалізації (в т.ч. ПДВ)

35 00072 000

 

 

 

 

10

Виявлено збитки минулих років

1500

 

 

 

 

11

Нараховано податок на прибуток у бух-галтерському обліку (сума податку наприбуток за даними податкового обліку)

30000

 

 

 

 

12

Здійснено відрахування до резервногофонду (5% від суми чистого прибутку)

?

 

 

 

 

13

Нараховано дивіденди акціонерам (за-гальна сума дивідендів становить 40%чистого прибутку)

?

 

 

 

 

Вправа 2

На підставі наведених даних визначте суму інших доходів підприємства, класифікуйте до-ходи:

дохід від реалізації готової продукції (виручка, в т.ч. ПДВ) — 860 000 грн;

дохід від реалізації послуг (виручка, в т.ч. ПДВ) — 145 000 грн;

дохід від реалізації іноземної валюти — 23 000 грн;

дохід від операційної оренди активів — 14 000 грн;

штрафи, визнані боржниками — 4000 грн;

дохід від безоплатно одержаних оборотних активів — 25 000 грн;

дохід від списання кредиторської заборгованості, за якою минув термін позовної дав-ності, — 17 500 грн;

дохід від інвестицій у дочірні підприємства — 43 700 грн;

дохід від реалізації необоротних активів — 63 870 грн;

дохід від безоплатно одержаних необоротних активів — 34 560 грн;

дохід від реалізації фінансових інвестицій — 52 340 грн.

Вправа 3

Визначте результат від реалізації товарів на оптовому торговельному підприємстві на під-ставі наведених даних:

отримано товар від постачальника на суму 450 000 грн ( в т.ч. ПДВ);

отриманий від постачальника товар реалізовано покупцеві, вартість реалізації за ціна-ми реалізації — 875 000 грн (в т.ч. ПДВ). Покупець частково оплатив за реалізованийтовар у сумі 400 000 грн і повернув частину товару, що не відповідав вимогам щодоякості на суму 4500 грн;

від іншого покупця отримано платіж за раніше відвантажений товар — 345 600 грн, вт.ч. ПДВ. Цьому покупцеві надано знижку відповідно до договору за дострокову опла-ту, розмір знижки 3% від вартості реалізації за ціною реалізації.

Вправа 4

Підприємство «Податковий рай» надає аудиторські послуги. В жовтні 2008 р. підприєм-ство надало аудиторські послуги ТзОВ «Тетра». Вартість реалізації послуг за цінами реаліза-ції, згідно з актом виконаних робіт, становила 38 700 грн, в т.ч. ПДВ (акт виконаних робіт під-писано). Також у жовтні 2008 р. підприємство надало аудиторські послуги ВАТ «Дніпрогаз»на суму 78 900 грн (акт виконаних робіт у жовтні не підписано). 03.10.2008 р. підприємствоотримало авансовий платіж від ТзОВ «Астра» в сумі 45 670 грн., у т.ч. ПДВ. Визначте сумудоходу від реалізації послуг за жовтень 2008 р.

Вправа 5

Підприємство реалізувало обладнання на суму 658 000 грн, у т.ч. ПДВ. Залишкова вар-тість обладнання — 453 800 грн, сума нарахованого зносу на момент реалізації — 45600 грн.Сума дооцінки обладнання на момент реалізації, що рахується як залишок на субрахунку 423«Дооцінка активів», становила 32 000 грн. Визначте дохід від реалізації обладнання.

Вправа 6

01.10.2008 р. підприємство «Сіріус» отримало оплату від іноземного покупця за реалізо-вану готову продукцію в розмірі 300 000 доларів США. 02.10.2008 р. 50% зарахованої валютиперераховано для обов'язкового продажу, другу частину отримано на поточний валютний ра-хунок. 03.10.2008 р. валюту продано за комерційним валютним курсом 5,6 грн за 1 долар США,грошові кошти отримано на поточний рахунок у національній валюті. Курс НБУ гривні додолара (курси валют умовні):

01.10.06 р. — $ 1 : 5,50 грн;

02.10.06 р. — $ 1 — 5,52 грн;

03.10.06 р. — $ 1 — 5,49 грн;

31.10.06 р. — $ 1 — 5,40 грн.

Визначте фінансовий результат від реалізації іноземної валюти за умови, що комісійна ви-нагорода банку становить 2% від суми операції.

Вправа 7

На підставі наведених у реєстрі (табл. 2) господарських операцій даних за рік ВАТ «Гелі-ос» необхідно:

оформити журнал реєстрації господарських операцій підприємства за звітний період;

визначити необхідні суми;

вказати назви первинних документів у кожному випадку;

Таблиця 2

з/п

Зміст господарської операції

Сума, грн

1

Відображається дохід від реалізації готової продукції, в т.ч. ПДВ

950 000

2

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

?

3

Відображається дохід від реалізації виробничих запасів, у т.ч. ПДВ

14 000

4

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

?

5

Відображається дохід від відшкодування раніше списаних активів

600

6

Відображається дохід від виявлених у результаті інвентаризації лишків то-варів

650

7

Відображається дохід від безоплатно отриманих виробничих запасів

2500

8

Відображається дохід від реалізації іноземної валюти

452

9

Відображається сума визнаного доходу від надання об'єктів основних засо-бів у операційну оренду, в т.ч. ПДВ

13000

Продовження табл. 2

10

Відображаються податкові зобов'язання відносно доходу від орендних опе-рацій

?

11

Відображається дохід від операційної курсової різниці

523

12

Відображається дохід від операції визнання штрафу постачальником за по-рушення термінів поставки матеріальних цінностей

1500

13

Відображається дохід від безоплатно отриманого комп'ютера (справедливавартість комп'ютера — 4600 грн)

?

14

Відображаються доходи від участі в капіталі, одержані за інвестиціями вдочірнє підприємство ВАТ «Північне сяйво»

12 000

15

Відображаються доходи, що належать до отримання у вигляді відсотків зафінансовими інвестиціями до погашення. Номінальна вартість облігацій —15 000 грн, купонна ставка — 9%. Виплата відсотків здійснюється щорічнов кінці року

?

16

Відображаються доходи, що належать до отримання у вигляді відсотків наосновні засоби, що надані у фінансову оренду ТозВ «Промінь»

820

17

Відображаються доходи, що одержані від реалізації 100 акцій підприємства«Озон» за ціною 20 грн за одну акцію, собівартість придбання цих акцій —18 грн за одну акцію. Акції було придбано у поточному році з метою по-дальшого перепродажу

?

18

Відображаються доходи від реалізації основних засобів ТозВ «Ультрафіо-лет». Вартість реалізації — 24 000 грн, в т.ч. ПДВ, первісна вартість — 20 000грн, знос на момент реалізації — 15 500 грн.

?

19

Відображається дохід, одержаний від неопераційних курсових різниць

455

20

Відображаються доходи від безоплатно отриманих комплектів спецодягудля робітників, зайнятих у основному виробництві

12 500

21

Відображаються доходи від дооцінки поточних фінансових інвестицій (ак-цій ВАТ «Сонячний зайчик»)

632

22

Відображається списання на фінансовий результат доходів від реалізації

?

23

Відображається списання на фінансовий результат інших операційних до-ходів

?

24

Відображається списання на фінансовий результат доходів від участі в ка-піталі

?

25

Відображається списання на фінансовий результат інших фінансових до-ходів

?

26

Відображається списання на фінансовий результат інших доходів

?

Вправа 8

На підставі даних для виконання вправи, що подані у фрагменті оборотно-сальдової відо-мості ВАТ «Південь», визначте фінансовий результат діяльності підприємства, визначте сумуподатку на прибуток за даними фінансового обліку (табл. 3).

Таблиця 3

Рахунок

Обороти за період, грн

Дебет

Кредит

701 «Дохід від реалізації готової продукції»

1 548 000

1 548 000

702 «Дохід від реалізації товарів»

45 000

45 000

Продовження табл. 3

704 «Вирахування з доходу»

3 000

3 000

711 «Дохід від реалізації іноземної валюти»

450

450

712 «Дохід від реалізації оборотних активів»

750

750

713 «Дохід від операційної оренди активів»

1200

1200

714 «Дохід від операційної курсової різниці»

240

240

715 «Отримані штрафи, пені, неустойки»

15 700

15 700

716 «Відшкодування раніше списаних активів»

650

650

723 «Дохід від інвестицій у дочірні підприємства»

25 000

2500

731 «Дивіденди отримані»

5000

5000

741 «Дохід від реалізації фінансових інвестицій»

450

450

742 «Дохід від реалізації необоротних активів»

750

750

744 «Дохід від неопераційної курсової різниці»

890

890

901 «Собівартість реалізованої готової продукції

900 000

900 000

902 «Собівартість реалізованих товарів»

24 000

24 000

92 «Адміністративні витрати»

65 000

65 000

93 «Витрати на збут»

25 000

25 000

942 «Собівартість реалізованої іноземної валюти»

350

350

943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів»

460

460

945 «Втрати від операційної курсової різниці»

270

270

947 «Нестачі і втрати від псування цінностей»

420

420

95 «Відсотки за кредит»

750

750

971 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій»

375

375

972 «Собівартість реалізованих необоротних активів»

760

760

974 «Втрати від неопераційних курсових різниць»

990

990

791 «Результат основної діяльності»

?

?

792 «Результат фінансових операцій»

?

?

793 «Результат іншої звичайної діяльності»

?

?

981 «Податок на прибуток від звичайної діяльності»

?

?

441 «Нерозподілені прибутки»

?

?

442 «Непокриті збитки»

?

?