14.6. Практичний блок

Контрольні запитання

Що таке валовий дохід?

Що таке чистий дохід?

Дайте визначення прибутку.

Яке вітчизняне Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку визначає методологічнізасади формування облікової інформації про доходи?

Охарактеризуйте умови визнання доходів згідно П(С)БО 15 «Дохід»?

Які надходження згідно з П(С)БО 15 «Дохід» доходами не визнаються?

Як здійснюється оцінювання доходів за бартерними контрактами?

Охарактеризуйте умови визнання доходу від надання послуг.

Охарактеризуйте умови визнання доходів при цільовому фінансуванні.

Дайте визначення операційної діяльності.

Дайте визначення звичайної діяльності.

Що таке надзвичайні події?

Які доходи входять до складу інших операційних доходів?

Які субрахунки має рахунок 71 «Інший операційний дохід»?

Яка інформація узагальнюється на субрахунках 711 «Дохід від реалізації іноземної ва-люти», 712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів», 713 «Дохід від операційної орендиактивів»?

Перерахуйте первинні документи для обліку доходів від реалізації.

За якими ознаками здійснюється на підприємствах аналітичний облік інших операцій-них доходів?

Як класифікуються доходи від фінансової діяльності?

Дайте визначення методу участі в капіталі.

Яка інформація узагальнюється на субрахунках 721 «Дохід від інвестицій в асоційованіпідприємства», 722 «Дохід від спільної діяльності», 723 «Дохід від інвестицій у дочірні підпри-ємства»?

Які субрахунки має рахунок 73 «Інші фінансові доходи»?

Які доходи входять до складу інших доходів у бухгалтерському обліку?

Яка інформація узагальнюється на субрахунках 741 «Дохід від реалізації фінансових ін-вестицій», 742 «Дохід від відновлення корисності активів», 743 «Дохід від реалізації майновихкомплексів», 744 «Дохід від неопераційної курсової різниці»?

Назвіть відомі вам види доходів від надзвичайних подій.

Охарактеризуйте рахунок 79 «Фінансові результати».

Що означає бухгалтерський запис:

Дебет 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»;Кредит 701 «Доходи від реалізації готової продукції»?

Що означає бухгалтерський запис:Дебет 704 «Вирахування з доходу»;

Кредит 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»?

Що означає бухгалтерський запис:

Дебет 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»;Кредит 702 «Доходи від реалізації товарів»?

Як визначається валовий прибуток підприємства?

Як визначається фінансовий результат від фінансової діяльності?

На якому субрахунку рахунка 79 «Фінансові результати» відображаються фінансові ре-зультати іншої звичайної діяльності?

Якими бухгалтерським записом відображається у обліку нарахування податку на при-буток?

Що таке нерозподілений прибуток?

Охарактеризуйте напрями розподілу нерозподіленого прибутку відповідно до чинногозаконодавства?

Що означає бухгалтерський запис:

Дт 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді»Кт 43 «Резервний капітал»?

Що означає бухгалтерський запис:

Дт 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді»Кт 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»?

Назвіть первинні документи, що використовуються для обліку нерозподіленого прибутку?

Як визначається фінансовий результат від надзвичайних подій?

Що таке непокриті збитки ?

Тести для самоконтролю

Що означає бухгалтерський запис —

Дт 311 «Поточні рахунки в національній валюті»Кт 711 «Дохід від реалізації іноземної валюти»:

а)         відображається дохід від реалізації іноземної валюти;

б)         відображається дохід від реалізації інших оборотних активів;

в)         відображається дохід від операційної курсової різниці?

На субрахунку 716 «Відшкодування раніше списаних активів» узагальнюється інформа-ція про:

а)         доходи від списання кредиторської заборгованості;

б)         суми відшкодування підприємству вартості раніше списаних активів;

в)         отримані підприємством гранти, асигнування та субсидії.

Визначити валовий прибуток (збиток) на основі наведених нижче операцій:

Відображено дохід від реалізації товарів в оптовій торгівлі на суму 970 000 грн, в т.ч. ПДВ.

Відображено списання собівартості реалізованих товарів на суму 540 000 грн.

Відображено суму податкових зобов'язань з ПДВ ( суму визначити).

а)         268,3 тис. грн;

б)         256,4 тис. грн;

в)         345,2 тис. грн.

4. Підприємство здійснило такі господарські операції за звітний період:

Відвантажено готову продукцію покупцям на суму 420 тис. грн, в т.ч. ПДВ.

Собівартість реалізованої продукції становила 260 тис. грн.

Покупцями повернуто продукції, що виявилась браком, на суму 36 тис. грн. Собівар-тість бракованої продукції — 19 тис. грн.

Покупе