РОЗДІЛ 15.ОБЛІК ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ

магниевый скраб beletage

Мета вивчення розділу: сформувати в студентів знання щодо сутності, оцінюван-ня, класифікації, методології обліку собівартості реалізованої продукції, операційнихвитрат, витрат іншої звичайної діяльності, витрат від надзвичайної діяльності, витратна сплату податку на прибуток.

Після вивчення розділу студенти повинні знати:

характеристику об'єктів, що обліковуються на рахунках обліку витрат;

порядок формування собівартості реалізованої продукції;

номенклатуру статей загальновиробничих витрат;

номенклатуру статей адміністративних витрат, витрат на збут, інших витратопераційної діяльності;

склад витрат іншої звичайної діяльності, фінансових витрат, інших витрат;

види надзвичайних витрат;

кореспонденцію рахунків за операціями формування та списання витрат діяль-ності;

порядок складання первинних документів з обліку формування та списання ви-трат підприємства і окремих його підрозділів.

Студенти повинні вміти:

складати первинні документи, що підтверджують накопичення та списаннявитрат;

характеризувати об'єкти, що обліковуються на рахунках класу 9 «Витрати ді-яльності», на рахунках класу 8 «Витрати за елементами»;

розраховувати суми загальновиробничих, адміністративних витрат, витрат назбут, інших операційних витрат, інших витрат відповідно до вимог П(С)БО 16«Витрати»;

визначати суми надзвичайних витрат;

відображати інформацію про витрати у фінансовій звітності.Основні терміни

Адміністративні витрати — це витрати, пов'язані з обслуговуванням виробни-цтва і управління ним у масштабі всього підприємства.

Витрати — зменшення економічних вигод внаслідок вибуття активів або збіль-шення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за виняткомзменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

Витрати на збут — витрати, безпосередньо пов'язані зі збутом продукції (това-рів, робіт, послуг).

Елемент витрат — сукупність економічно однорідних витрат.Загальновиробничі витрати — це витрати, пов'язані з обслуговуванням основнихі допоміжних виробництв (цехів) підприємств і управління ними.

Нормальна потужність — очікуваний середній обсяг діяльності, який може бутидосягнутий за умов звичайної діяльності підприємства протягом декількох років чиопераційних циклів з урахуванням запланованого обслуговування виробництва.

Об'єкт витрат — продукція, роботи, послуги чи вид діяльності підприємства, якіпотребують визначення пов'язаних з їхнім виробництвом (виконанням) витрат.

Прямі витрати — витрати, які можуть бути віднесені безпосередньо на конкрет-ний об'єкт витрат економічно доцільним шляхом.