15.2. Облік собівартості реалізованої продукції

магниевый скраб beletage

До складу собівартості реалізованої продукції, згідно з П(С)БО 16 «Витрати»,входить виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг), нерозподіленіпостійні загальновиробничі витрати і понаднормові виробничі витрати.

Для узагальнення інформації про собівартість реалізації використовується ра-хунок 90 «Собівартість реалізації». За дебетом рахунка відображається виробничасобівартість реалізованої готової продукції, робіт, послуг; фактична собівартість ре-алізованих товарів (без торговельних націнок), а за кредитом — списання в порядкузакриття дебетових оборотів на рахунок 79 «Фінансові результати».

Рахунок 90 «Собівартість реалізації» має такі субрахунки:

901 «Собівартість реалізованої готової продукції»;

902 «Собівартість реалізованих товарів»;

903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг»;

904 «Страхові виплати».

На субрахунку 901 «Собівартість реалізованої готової продукції» ведеться обліквиробничої собівартості реалізованої готової продукції.

На субрахунку 902 «Собівартість реалізованих товарів» відображається собівар-тість реалізованих товарів, яка визначається згідно з П(С)БО 9 «Запаси».

На субрахунку 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг» ведеться облік со-бівартості реалізованих за звітний період робіт і послуг.

На субрахунку 904 «Страхові виплати» підприємства, які є страхувальникамивідповідно до Закону України «Про страхування», узагальнюють інформацію прострахові суми і страхові відшкодування за умовами договорів страхування (перестра-хування) при настанні страхових випадків.

Первинними документами для обліку собівартості реалізації є довідки бухгалтерії.

Дані рахунку 90 «Собівартість реалізації» відображаються в Журналі 5 (5А).

Кореспонденцію рахунків з обліку реалізації показано в табл. 15.1.

Таблиця 15.1

Кореспонденція рахунків з обліку собівартості реалізації

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Відображається списання собівартостіреалізованої продукції

901 «Собівартість ре-алізації»

26 «Готова продук-ція»

2

Відображається списання собівартостіреалізованих товарів на підприємствахоптової торгівлі

902 «Собівартість ре-алізованих товарів»

281 «Товари на скла-ді»

3

Відображається списання собівартостіреалізованих товарів на підприємствахроздрібної торгівлі

902 «Собівартість ре-алізованих товарів»

282 «Товари в тор-гівлі»

4

Відображається списання собівартостіреалізованих товарів на підприємствахгромадського харчування

902 «Собівартість ре-алізованих товарів»

23 «Виробництво»

5

Відображається списання постійних не-розподілених загальновиробничих витрат

90 «Собівартість реа-лізації»

91 «Загальновироб-ничі витрати»

6

Відображається списання собівартостіреалізації на фінансові результати

79 «Фінансові резуль-тати»

90 «Собівартість ре-алізації»

15.3. Облік операційних витрат