15.3.1. Облік адміністративних витрат : Бухгалтерський фінансовий облік. Теорія та практика : B-ko.com : Книги для студентів

15.3.1. Облік адміністративних витрат

Витрати, що пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівар-тості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), поділяються на адміністративнівитрати, витрати на збут, інші операційні витрати.

Згідно з П(С)БО 16 «Витрати», до складу адміністративних витрат належать ви-трати, що спрямовані на обслуговування і управління підприємством, а саме:

загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведеннязборів акціонерів, представницькі витрати тощо);

витрати на службові відрядження й утримання апарату управління підприєм-ством та іншого загальногосподарського персоналу;

витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних ак-тивів загальногосподарського призначення (операційна оренда, страхуваннямайна, амортизація, ремонти, опалення, освітлення, водопостачання, водовід-ведення, охорона тощо);

винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майнатощо);

витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);

амортизація нематеріальних активів загальногосподарського призначення;

витрати на врегулювання спорів у судових органах;

податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крімподатків, зборів і обов'язкових платежів, що включаються у виробничу собі-вартість продукції, робіт, послуг);

плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;

інші витрати загальногосподарського призначення.

Первинні документи для обліку адміністративних витрат: розрахунки бухгалтерії,бухгалтерські довідки, рахунки, накладні, рахунки-фактури, видаткові касові ордери,табелі обліку використання робочого часу, авансові звіти, акти на списання малоціннихта швидкозношуваних предметів, розрахунки амортизації необоротних активів тощо.

Загальна методика обліку адміністративних витрат полягає в тому, що на першо-му етапі вони групуються на дебеті рахунка 92 «Адміністративні витрати», на другомуетапі списуються загальною сумою на рахунок 79 «Фінансові результати». Для потребуправління проводиться групування адміністративних витрат за ознаками прямогоабо непрямого відношення до того чи іншого виду продукції, центру відповідальності.Вони можуть також групуватися за функціями, що виконуються адміністративнимперсоналом для забезпечення ефективності процесу управління підприємством.

За дебетом рахунка 92 «Адміністративні витрати» відображається сума визнанихадміністративних витрат, за кредитом — списання на рахунок 79 «Фінансові резуль-тати».

Аналітичний облік адміністративних витрат ведеться за статтями витрат (табл. 15.2).

Таблиця 15.2

Кореспонденція рахунків з обліку адміністративних витрат

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Відображається списання виробничихзапасів на адміністративні витрати

92 «Адміністративнівитрати»

20 «Виробничі запа-си»

2

Відображається нарахування заробітноїплати адміністративному персоналу

92 «Адміністративнівитрати»

66 «Розрахунки з оп-лати праці»

3

Відображаються відрахування на соці-альні заходи з заробітної плати адміні-стративного персоналу

92 «Адміністративнівитрати»

65 «Розрахунки застрахуванням»

4

Відображається нарахування амортиза-ції необоротних активів загальногоспо-дарського призначення

92 «Адміністративнівитрати»

13 «Знос необорот-них активів»

5

Відображаються витрати на відряджен-ня управлінського персоналу

92 «Адміністративнівитрати»

372 «Розрахунки зпідзвітними особами»

6

Відображається нарахування податків,зборів та інших обов'язкових платежів

92 «Адміністративнівитрати»

64 «Розрахунки за по-датками і платежами»

Продовження табл. 15.2

7

Відображається нарахування вартостіпослуг зв'язку, охорони, аудиторських,юридичних та інших послуг сторонніхорганізацій

92 «Адміністративнівитрати»

685 «Розрахунки з ін-шими кредиторами»

8

Відображається списання передачі вексплуатацію малоцінних та швидко-зношуваних предметів загальногоспо-дарського призначення

92 «Адміністративнівитрати»

22 «Малоціннні ташвидкозношуваніпредмети»

9

Відображаються витрати нарозрахунково-касове обслуговування

92 «Адміністративнівитрати»

311 «Поточні рахун-ки в національній ва-люті»

10

Відображається списання частини ви-трат майбутніх періодів на адміністра-тивні витрати

92 «Адміністративнівитрати»

39 «Витрати майбут-ніх періодів»

11

Відображається списання сум витрат заелементами на адміністративні витра-ти (для підприємств, які застосовуютьрахунки класу 8 «Витрати за елемента-ми»)

92 «Адміністративнівитрати»

«Матеріальні ви-трати»;

«Витрати на оп-лату праці»;

«Відрахування насоціальні заходи»;

«Амортизація»;

«Інші операційнівитрати»

12

Відображається списання адміністра-тивних витрат на фінансові результати

79 «Фінансові ре-зультати»

92 «Адміністративнівитрати