15.3.2. Облік витрат на збут

магниевый скраб beletage

Згідно з П(С)БО 16 «Витрати» витрати на збут включають такі витрати, які по-в'язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг):

витрати на ремонт тари;

витрати пакувальних матеріалів для підготовки до збуту готової продукції наскладах готової продукції;

оплата праці і комісійні винагороди продавцям, торговельним агентам і пра-цівникам підрозділів, що забезпечують збут;

витрати на рекламу і дослідження ринку (маркетинг);

витрати на передпродажну підготовку товарів;

витрати на відрядження працівників, що забезпечують збут продукції;

витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних ак-тивів, що пов'язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг (операційна орен-да, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона тощо);

витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції (това-рів), транспортно-експедиційні та інші послуги, що пов'язані з транспортуван-ням продукції (товарів) відповідно до умов договорів поставки;

витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;

витрати на страхування готової продукції (товарів), що зберігається на скла-дах підприємства;

витрати на транспортування готової продукції (товарів) між складами підроз-ділів (представництв) підприємства;

інші витрати, що пов'язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг.

Облік витрат на збут ведеться на рахунку 93 «Витрати на збут». За дебетом ра-хунка відображається сума визнаних витрат на збут, за кредитом — списання на ра-хунок 79 «Фінансові результати».

Первинні документи для обліку витрат на збут: рахунки, накладні, рахунки-фактури, видаткові касові ордери табелі обліку використання робочого часу, авансо-ві звіти, акти на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів, розрахункиамортизації необоротних активів тощо. Щомісячне списання витрат на збут на фі-нансові результати оформлюється довідками бухгалтерії.

Аналітичний облік витрат на збут ведеться в розрізі статей витрат.

Інформація про витрати на збут узагальнюється в Журналі 5.

Кореспонденція рахунків з обліку витрат на збут

Кореспонденцію рахунків з обліку витрат на збут подано в табл. 15.3.

Таблиця 15.3

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Відображається списання виробни-чих запасів на витрати на збут

93 «Витрати на збут»

20 «Виробничі запаси»

2

Відображається нарахування заробіт-ної плати персоналу, що забезпечуєзбут продукції, товарів, робіт, послуг

93 «Витрати на збут»

66 «Розрахунки з оп-лати праці»

3

Відображаються відрахування на со-ціальні заходи з ФОП персоналу, щозабезпечує збут продукції, товарів,робіт, послуг

93 «Витрати на збут»

65 «Розрахунки застрахуванням»

4

Відображається нарахування аморти-зації необоротних активів, що забез-печують збут

93 «Витрати на збут»

13 «Знос необоротнихактивів»

5

Відображаються витрати на відря-дження персоналу, що забезпечуєзбут продукції, товарів, робіт, послуг

93 «Витрати на збут»

372 «Розрахунки з під-звітними особами»

8

Відображається передача в експлу-атацію підрозділам підприємства,що забезпечують збут малоцінних ташвидкозношуваних предметів

93 «Витрати на збут»

22 «Малоціннні ташвидкозношуваніпредмети»

9

Відображаються суми витрат на по-слуги стороннім організаціям, що за-безпечують збут продукції, товарів,робіт, послуг (послуги рекламногохарактеру, послуги, надані при реалі-зації тощо)

93 «Витрати на збут»

685 «Розрахунки з ін-шими кредиторами»

10

Відображається створення забезпе-чення гарантійних зобов'язань

93 «Витрати на збут»

472 «Забезпечення га-рантійних зобов'язань»

Продовження табл. 15.3

11

Відображається списання сум витратза елементами на витрати на збут (дляпідприємств, які застосовують рахун-ки класу 8 «Витрати за елементами»)

93 «Витрати на збут»

«Матеріальні ви-трати»;

«Витрати на оплатупраці»;

«Відрахування насоціальні заходи»;

«Амортизація»;

«Інші операційнівитрати»

12

Відображається списання витрат назбут на фінансові результати

79 «Фінансові резуль-тати»

93 «Витрати на збут»