15.3.3. Облік інших витрат операційної діяльності

магниевый скраб beletage

До складу інших витрат операційної діяльності, відповідно до П(С)БО 16 «Вит-рати», включаються:

витрати на дослідження і розробки відповідно до П(С)БО 8 «Нематеріальніактиви»;

собівартість реалізованої іноземної валюти, яка для цілей бухгалтерського об-ліку визначається шляхом перерахунку іноземної валюти в грошову одиницюУкраїни за курсом Національного банку України на дату продажу іноземноївалюти плюс витрати, що пов'язані з продажем іноземної валюти;

собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей бухгалтерськогообліку складається з їхньої облікової вартості і витрат, що пов'язані з їхньоюреалізацією;

сума безнадійної дебіторської заборгованості і відрахування до резерву сум-нівних боргів;

втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни курсу валюти за опе-раціями, активами та зобов'язаннями, що пов'язані з операційною діяльністюпідприємства);

втрати від знецінення запасів;

нестачі і втрати від псування цінностей;

визнані штрафи, пені, неустойки;

витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення;

інші витрати операційної діяльності.

Для обліку інших витрат операційної діяльності призначено рахунок 94 «Інші ви-трати операційної діяльності». На рахунку 94 «Інші витрати операційної діяльності»ведеться облік витрат операційної діяльності підприємства, крім витрат, які відобра-жаються на рахунках 90 «Собівартість реалізації», 91 «Загальновиробничі витрати»,92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут».

Рахунок 94 «Інші витрати операційної діяльності» має такі субрахунки:

«Витрати на дослідження і розробки»;

«Собівартість реалізованої іноземної валюти»;

«Собівартість реалізованих виробничих запасів»;

«Сумнівні та безнадійні борги»;

«Втрати від операційної курсової різниці»;

«Втрати від знецінення запасів»;

«Нестачі і втрати від псування цінностей»;

«Визнані штрафи, пені, неустойки»;

«Інші витрати операційної діяльності».

За дебетом рахунка 94 «Інші витрати операційної діяльності» відображаєтьсясума визнаних витрат, за кредитом — списання на рахунок 79 «Фінансові результати».

На субрахунку 941 «Витрати на дослідження і розробки» ведеться облік усіх ви-трат, що пов'язані з дослідженнями і розробками, які здійснює підприємство, якщотакі дослідження і розробки відповідають П(С)БО 8 «Нематеріальні активи».

На субрахунку 942 «Собівартість реалізованої іноземної валюти» відображаєтьсябалансова вартість реалізованої іноземної валюти на дату реалізації.

На субрахунку 943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів» ведетьсяоблік собівартості реалізованих виробничих запасів (сировини, матеріалів, відходівтощо).

На субрахунку 944 «Сумнівні та безнадійні борги» узагальнюється інформаціяпро нарахування резерву сумнівних боргів на заборгованість, яка є фінансовим ак-тивом (крім придбаної заборгованості і заборгованості, яка призначається для про-дажу), про суму списаної безнадійної заборгованості у випадку недостатності нарахо-ваної суми резерву сумнівних боргів і про суму списаної безнадійної заборгованості,за якою створення резерву сумнівних боргів не передбачено.

На субрахунку 945 «Втрати від операційної курсової різниці» ведеться обліквтрат за активами та зобов'язаннями операційної діяльності підприємства від зміникурсу гривні до іноземної валюти.

На субрахунку 946 «Втрати від знецінення запасів» ведеться облік втрат, якіпов'язані зі знеціненням (уціненням) запасів, відповідно до П(С)БО 9 «Запаси».

На субрахунку 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей» ведеться облік не-стач грошових коштів та інших цінностей і втрат від псування цінностей, які виявле-но в процесі заготовки, перероблення, зберігання і реалізації. Одночасно зі списаннямна витрати цінностей, в нестачі яких винуватців не встановлено, балансова вартістьсписаних активів зараховується на забалансовий рахунок 07 «Списані активи».

На субрахунку 948 «Визнані штрафи, пені, неустойки» ведеться облік визнанихекономічних санкцій за невиконання підприємством норм законодавства та умов до-говорів.

На субрахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності» узагальнюється інфор-мація про такі витрати операційної діяльності, які не знайшли свого відображення наінших субрахунках рахунка 94 «Інші витрати операційної діяльності», зокрема ви-трати житлово-комунальних і обслуговуючих господарств, дитячих дошкільних за-кладів, будинків відпочинку, санаторіїв та інших закладів оздоровчого й культурногопризначення.

Кореспонденцію рахунків з обліку інших операційних витрат подано в табл. 15.4.

Аналітичний облік інших витрат операційної діяльності ведеться в розрізі видіві статей витрат.

Інформація про інші витрати операційної діяльності узагальнюється в Журналі5 (5А).

Кореспонденція рахунків з обліку інших операційних витрат

Таблиця 15.4

з/п

Зміст господарськоїоперації

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Відображаються витрати навиконання досліджень і роз-робок

941 «Витрати на до-слідження і розроб-ки»

66 «Розрахунки з оплати праці»;65 «Розрахунки за страхуван-ням»

20 «Виробничі запаси»;

2

Відображається на дату реа-лізації вартість реалізованоїіноземної валюти

942 «Собівартість ре-алізованої іноземноївалюти»

334 «Грошові кошти в дорозі віноземній валюті»

3

Відображається собівартістьреалізованих виробничихзапасів та МШП

943 «Собівартість ре-алізованих виробни-чих запасів»

20 «Виробничі запаси»;22 «Малоцінні та швидкозношу-вані предмети»

4

Відображається створеннярезерву сумнівних боргів

944 «Сумнівні та без-надійні борги»

38 «Резерв сумнівних боргів»

5

Відображаються втрати відопераційних курсових різ-ниць в результаті зміни кур-су гривні по відношенню доіноземних валют

945 «Втрати від опе-раційної курсової різ-ниці»

312 «Поточні рахунки в інозем-ній валюті»

6

Відображається сума уцінкизапасів

946 «Втрати від знеці-нення запасів»

20 «Виробничі запаси»;22 «Малоцінні та швидкозношу-вані предмети»;28 «Товари»

7

Відображається списаннянестачі виробничих запасів,МШП, готової продукції,товарів

947 «Нестачі і втративід псування ціннос-тей»

20 «Виробничі запаси»;22 «Малоцінні та швидкозношу-вані предмети»;26»Готова продукція»;28 «Товари»

8

Відображається списання навитрати штрафів, пені, не-устойок за невиконання абоненалежне виконання під-приємством умов договорів,чинного законодавства

948 «Визнані штрафи,пені, неустойки»

«Розрахунки з постачальни-ками та підрядниками»;

«Розрахунки за податками йплатежами»;

«Розрахунки за страхуван-ням»

9

Відображаються витра-ти на утримання об'єктівсоціально-культурної сфе-ри, що знаходяться на балан-сі підприємства

949 «Інші витрати опе-раційної діяльності»

20 «Виробничі запаси»;22 «Малоцінні і швидкозношу-вані предмети»;26 «Готова продукція»;28 «Товари»;

«Розрахунки з постачальни-ками та підрядниками»;

«Розрахунки за податками іплатежами»;

«Розрахунки за страхуван-ням;

«Розрахунки з оплати праці»

Продовження табл. 15.4

10

Відображається списаннявитрат за елементами наінші витрати операційноїдіяльності (при умові ви-користання підприємствомрахунків класу 8 «Витратиза елементами»)

94 «Інші витрати опе-раційної діяльності»

«Матеріальні витрати»;

«Витрати на оплату праці»;

«Відрахування на соціальнізаходи»;

«Амортизація»;

«Інші операційні витрати»

11

Відображається списанняінших витрат операційноїдіяльності на фінансові ре-зультати

791 «Результат опера-ційної діяльності»

94 «Інші витрати операційної ді-яльності»