15.4. Облік фінансових витрат

магниевый скраб beletage

Діяльність, яка приводить до змін власного та позичкового капіталу, за змістом єфінансовою. У результаті фінансової діяльності виникають фінансові витрати.

До фінансових витрат відносять витрати на відсотки (за користування кредита-ми, за емітованими облігаціями, за фінансовою орендою тощо) та інші витрати під-приємства, що пов'язані із залученням позичкового капіталу.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про фі-нансові витрати та її розкриття у фінансовій звітності визначає Положення (Стан-дарт) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати». Фінансові витрати — витра-ти на відсотки та інші витрати підприємства, пов'язані із запозиченнями. Фінансовівитрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були нараховані,крім випадку, коли облікова політика підприємства передбачає капіталізацію фінан-сових витрат, пов'язаних зі створенням кваліфікаційного активу. Капіталізація фі-нансових витрат — включення фінансових витрат до собівартості кваліфікаційногоактиву. Кваліфікаційний актив — це актив, який обов'язково потребує суттєвого часудля його створення. Норма капіталізації фінансових витрат — частка від ділення се-редньозваженої величини фінансових витрат та суми всіх непогашених запозичень(крім тих, що безпосередньо пов'язані з кваліфікаційним активом або мають цільовепризначення) підприємства протягом звітного періоду. Капіталізація фінансових ви-трат застосовується лише до суми тих фінансових витрат, яких можна було б уник-нути, якби не здійснювалися витрати на створення кваліфікаційного активу. Витратина створення кваліфікаційного активу для цілей капіталізації включають лише ви-трати, для здійснення яких сплачуються грошові кошти, передаються інші активи абоприймаються зобов'язання з нарахування відсотків.

У разі безпосереднього позичання коштів з метою створення кваліфікаційногоактиву сумою фінансових витрат, що підлягає включенню до собівартості квалі-фікаційного активу, є фактичні, визнані у звітному періоді, фінансові витрати, якіпов'язані з цим запозиченням (за вирахуванням доходу від тимчасового фінансовогоінвестування запозичених коштів). Якщо запозичення безпосередньо не пов'язані зістворенням кваліфікаційного активу, то сума фінансових витрат, що підлягає вклю-ченню до собівартості кваліфікаційного активу, є добутком норми капіталізації тасередньозважених витрат на створення кваліфікаційного активу (з урахуванням ви-трат на створення такого кваліфікаційного активу на початок звітного періоду, вклю-чаючи раніше капіталізовані фінансові витрати).

Фінансові витрати обліковуються на рахунку 95 «Фінансові витрати». Рахунок95 «Фінансові витрати» має такі субрахунки:

«Відсотки за кредит»;

«Інші фінансові витрати».

За дебетом рахунка 95 «Фінансові витрати» відображається сума визнаних ви-трат, за кредитом — списання на рахунок 79 «Фінансові результати».

На субрахунку 951 «Відсотки за кредит» ведеться облік витрат, що пов'язані з на-рахуванням і виплатою відсотків за користування кредитами банків.

На субрахунку 952 «Інші фінансові витрати» ведеться облік витрат, що пов'язанііз залученням позичкового капіталу, зокрема витрат, що пов'язані з випуском, утри-манням і обігом власних цінних паперів; нарахуванням відсотків за договорами кре-дитування (крім банківських кредитів), фінансового лізингу тощо.

Первинні документи для обліку фінансових витрат: виписки банку, довідки бух-галтерії тощо.

Аналітичний облік фінансових витрат ведеться в розрізі видів витрат для забез-печення можливості управління ними.

Інформація про фінансові витрати узагальнюється в Журналі 5 (5А).

Кореспонденцію рахунків з обліку фінансових витрат наведено в табл. 15.5.

Таблиця 15.5

Кореспонденція рахунків з обліку фінансових витрат

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Відображається нарахування відсот-ків за користування банківським кре-дитом

951 «Відсотки за кре-дит»

684 «Розрахунки за на-рахованими відсотками»

2

Відображається нарахування відсот-ків за векселем виданим

952 «Інші фінансовівитрати»

684 «Розрахунки за на-рахованими відсотками»

3

Відображається сума нарахованоїамортизації дисконту за випущенимиоблігаціями

952 «Інші фінансовівитрати»

523 «Дисконт за випуще-ними облігаціями»

4

Відображаються суми, що пов'язані знарахуванням та сплатою відсотків запростроченими небанківськими по-зиками

952 «Інші фінансовівитрати»

«Прострочені позикив національній валюті»;

«Прострочені позикив іноземній валюті»

5

Відображається заборгованість завідсотками по операціях фінансовоголізингу

952 «Інші фінансовівитрати»

684 «Розрахунки за на-рахованими відсотками»

6

Відображається сума нарахованоїпремії за фінансовими інвестиціями

952 «Інші фінансовівитрати»

14 «Довгострокові фі-нансові інвестиції»;35 «Поточні фінансовіінвестиції»

7

Відображається списання фінансо-вих витрат на фінансові результати

792 «Результат фі-нансових операцій»

95 «Фінансові витрати»