15.5. Облік втрат від участі в капіталі

магниевый скраб beletage

Збитки від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, які обліко-вуються за методом участі в капіталі, є втратами від участі в капіталі.

Облік втрат від участі в капіталі ведеться на рахунку 96 «Втрати від участі вкапіталі». На рахунку 96 «Втрати від участі в капіталі» обліковуються втрати відзменшення вартості інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі. Задебетом рахунка відображається сума визнаних втрат, за кредитом — списання нарахунок 79 «Фінансові результати».

Рахунок 96 «Втрати від участі в капіталі має такі субрахунки»:

«Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства»;

«Втрати від спільної діяльності»;

«Втрати від інвестицій в дочірні підприємства».

На субрахунку 961 «Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства» ведетьсяоблік втрат, що пов'язані зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єктаінвестування в результаті отримання асоційованими підприємствами збитків.

На субрахунку 962 «Втрати від спільної діяльності» ведеться облік втрат, щопов'язані зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування врезультаті отримання спільними підприємствами збитків.

На субрахунку 963 «Втрати від інвестицій в дочірні підприємства» ведеться обліквтрат, що пов'язані зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвесту-вання в результаті отримання дочірніми підприємствами збитків.

Первинні документи для обліку втрат від участі в капіталі: виписки банку, довід-ки бухгалтерії тощо.

Аналітичний облік втрат ведеться в розрізі видів втрат для забезпечення можли-вості управління ними.

Інформація про фінансові витрати узагальнюється в Журналі 5 (5А).

Кореспонденцію рахунків з обліку втрат від участі в капіталі наведено в табл. 15.6.

Таблиця15.6

Кореспонденція рахунків з обліку втрат від участі в капіталі

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Відображаються суми втрат, що пов'язанізі зменшенням частки інвестора в чистихактивах об'єкта інвестування, якщо об'єктінвестування — асоційоване підприємство

961 «Втрати від ін-вестицій в асоційо-вані підприємства»

141 «Інвестиції по-в'язаним сторонам заметодом обліку учас-ті в капіталі»

2

Відображаються суми втрат, що пов'язанізі зменшенням частки інвестора в чистихактивах об'єкта інвестування, якщо об'єктінвестування — спільне підприємство

962 «Втрати від спіль-ної діяльності»

141 «Інвестиції по-в'язаним сторонам заметодом обліку учас-ті в капіталі»

3

Відображаються суми втрат, що пов'язанізі зменшенням частки інвестора в чистихактивах об'єкта інвестування, якщо об'єктінвестування — дочірнє підприємство

963 «Втрати від ін-вестицій у дочірніпідприємства»

141 «Інвестиції по-в'язаним сторонам заметодом обліку учас-ті в капіталі»

4

Відображаються у складі фінансових ре-зультатів суми втрат від участі в капіталі

79 «Фінансові ре-зультати»

96 «Втрати від участів капіталі»