15.6. Облік інших витрат

магниевый скраб beletage

До складу інших витрат належать витрати, які виникають під час звичайної ді-яльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані безпосередньо з виробництвомта/або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг).

Облік інших витрат здійснюється на рахунку 97 «Інші витрати». За дебетом ра-хунка відображається сума визнаних витрат, за кредитом — списання їх на рахунок79 «Фінансові результати».

Рахунок 97 «Інші витрати» має такі субрахунки:

«Собівартість реалізованих фінансових інвестицій»;

«Собівартість реалізованих необоротних активів»;

«Собівартість реалізованих майнових комплексів»;

«Втрати від неопераційних курсових різниць»;

«Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій»;

«Списання необоротних активів»;

«Інші витрати звичайної діяльності».

На субрахунку 971 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій» відобра-жається балансова вартість реалізованих фінансових інвестицій (на дату їх реаліза-ції) та інші витрати, що пов'язані з їхньою реалізацією.

На субрахунку 972 «Собівартість реалізованих необоротних активів» відобража-ється балансова (залишкова) вартість реалізованих необоротних активів (на дату їх-ньої реалізації) та інші витрати, пов'язані з їхньою реалізацією.

На субрахунку 973 «Собівартість реалізованих майнових комплексів» відобра-жається балансова (залишкова) вартість реалізованих майнових комплексів (на датуїх реалізації) та інші витрати, пов'язані з їхньою реалізацією.

На субрахунку 974 «Втрати від неопераційних курсових різниць» відображають-ся втрати за активами та зобов'язаннями неопераційної діяльності підприємства відзміни курсу гривні до іноземної валюти.

На субрахунку 975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій» відо-бражається сума знецінення (уцінки) необоротних активів і фінансових інвестицій.

На субрахунку 976 «Списання необоротних активів» відображається залишко-ва вартість списаних необоротних активів і витрати, пов'язані з їхньою ліквідацією(розбирання, демонтаж).

На субрахунку 977 «Інші витрати звичайної діяльності» відображаються іншівитрати звичайної діяльності, які не знайшли відображення на інших субрахункахрахунку 97 «Інші витрати».

Первинні документи для обліку інших витрат: виписки банку, рахунки, рахунки-фактури, акти на списання необоротних активів, акти про уцінку необоротних акти-вів і фінансових інвестицій, довідки бухгалтерії тощо.

Аналітичний облік витрат ведеться в розрізі видів витрат для забезпечення мож-ливості управління ними.

Інформація про інші витрати узагальнюється в Журналі 5 (5А).

Кореспонденцію рахунків з обліку інших витрат показано в табл. 15.7.

Таблиця 15.7

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Відображається списання вартостідовгострокових фінансових інвес-тицій

971 «Собівартість реа-лізованих фінансовихінвестицій»

14 «Довгострокові фі-нансові інвестиції»

2

Відображається списання залишко-вої вартості необоротних матеріаль-них активів у процесі їх реалізації

972 «Собівартість реа-лізованих необоротнихактивів»

«Основні засоби»;

«Інші необоротніматеріальні активи»;

«Нематеріальні ак-тиви»

3

Відображається списання залишко-вої вартості майнових комплексів упроцесі їх реалізації

973 «Собівартість реа-лізованих майновихкомплексів»

10 «Основні засоби»

4

Відображаються втрати від змен-шення курсу гривні до іноземноївалюти за активами і зобов'язанняхнеопераційної діяльності

974 «Втрати від неопе-раційних курсових різ-ниць»

31 «Рахунки в банках»;34 «Короткостроковівекселі одержані»;63 «Розрахунки з по-стачальниками та під-рядниками»;68 «Розрахунки за ін-шими операціями»

5

Відображається сума уцінки необо-ротних активів і фінансових інвес-тицій

975 «Уцінка необорот-них активів і фінансо-вих інвестицій»

«Основні засоби»;

«Інші необоротніматеріальні активи»;

«Нематеріальні ак-тиви»;

14 «Довгострокові фі-нансові інвестиції»

6

Відображається списання залиш-кової вартості необоротних активіву процесі їх вибуття у зв'язку з лік-відацією, безкоштовною передачеютощо

976 «Списання необо-ротних активів»

«Основні засоби»;

«Інші необоротніматеріальні активи»;

«Нематеріальні ак-тиви»

7

Відображається списання інших ви-трат на фінансові результати в кінцізвітного періоду

793 «Результат іншоїзвичайної діяльності»

97 «Інші витрати»