15.7. Облік витрат від надзвичайних подій

магниевый скраб beletage

Кореспонденція рахунків з обліку інших витрат

Надзвичайною є діяльність, що є випадковою і нехарактерною для даного підприєм-ства і пов'язана із запобіганням техногенним аваріям та катастрофам, ліквідацією їхніхнаслідків, ліквідацією наслідків стихійних лих тощо. Одні й ті самі події можуть бутинадзвичайними для одного підприємства і звичайними для іншого. Наприклад, для стра-хових компаній страхові відшкодування підприємствам будуть звичайними витратами.

Надзвичайні витрати — це невідшкодовані збитки від надзвичайних подій, ви-трати щодо запобігання стихійних лих, техногенних аварій і катастроф, які визна-чаються за вирахуванням сум страхових відшкодувань та компенсацій таких витратза рахунок інших джерел.

Надзвичайні витрати класифікуються на:

прямі витрати від надзвичайних подій, які вже здійснилися;

витрати, що мають місце в процесі ліквідації наслідків надзвичайних подій;

витрати, спрямовані на запобігання надзвичайних подій.

Облік витрат від надзвичайної діяльності ведеться на рахунку 99 «Надзвичайнівитрати». За дебетом рахунка відображається сума визнаних витрат, за кредитом —списання на рахунок 79 «Фінансові результати».

До витрат від надзвичайних подій належать як прямі витрати за результатамицих подій, так і витрати на здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням і ліквіда-цією наслідків цих подій (відшкодування, виплати стороннім організаціям, заробітнаплата працівників, які зайняті на відновлювальних роботах, нарахування на таку за-робітну плату, вартість витрачених сировини, матеріалів тощо).

Рахунок 99 «Надзвичайні витрати має такі субрахунки:

«Втрати від стихійного лиха»;

«Втрати від техногенних катастроф і аварій»;

«Інші надзвичайні витрати».

На субрахунку 991 «Втрати від стихійного лиха» ведеться облік втрат від стихій-ного лиха (землетрусу, повені, граду тощо).

На субрахунку 992 «Втрати від техногенних катастроф і аварій» ведеться обліквтрат, яких зазнало підприємство внаслідок техногенних катастроф і аварій, що ста-лися на самому підприємстві чи на іншому.

На субрахунку 993 «Інші надзвичайні витрати» ведеться облік втрат від іншихнадзвичайних подій.

Первинні документи, які підтверджують витрати від надзвичайних подій: на-кладна, рахунок-фактура, акт виконаних робіт, акт на списання необоротних активів,інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей, акт на списання малоцін-них та швидкозношуваних предметів, акт на вибуття тварин і птиці, акт прийманнявиконаних підрядних робіт, довідки та розрахунки бухгалтерії тощо.

Аналітичний облік витрат ведеться в розрізі видів витрат.

Інформація про надзвичайні витрати узагальнюється в Журналі 5 (5А).

Кореспонденцію рахунків з обліку надзвичайних витрат подано в табл. 15.8.

Таблиця15.8

Кореспонденція рахунків з обліку надзвичайних витрат

з/п

Зміст господарськоїоперації

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Відображається списан-ня майна, пошкодженоговнаслідок надзвичайнихподій

99 «Надзвичайні витра-ти»

«Основні засоби»;

«Інші необоротні матеріаль-ні активи»;

«Нематеріальні активи»;15 «Капітальні інвестиції»;18 «Інші необоротні активи»;

Продовження табл. 15.8

 

 

 

«Виробничі запаси»;

«Поточні біологічні активи»;

«Малоцінні та швидкозно-шувані предмети»;

«Напівфабрикати»;

«Готова продукція»;28 «Товари»

2

Відображається витра-чання грошових коштівдля ліквідації наслідківнадзвичайних подій

99 «Надзвичайні витра-ти»

«Каса»;

«Поточний рахунок»

3

Відображаються різні ви-трати, пов'язані з лікві-дацією наслідків надзви-чайних подій

99 «Надзвичайні витра-ти»

63 «Розрахунки з постачальни-ками та підрядниками»;66 «Розрахунки з оплати пра-ці»;

65 «Розрахунки за страхуван-ням»;

68 «Розрахунки за іншими опе-раціями»

4

Відображається списаннянадзвичайних витрат укінці звітного періоду длявизначення фінансовогорезультату від надзви-чайних подій

794 «Результат надзви-чайних подій»

99 «Надзвичайні витрати»