15.8. Практичний блок

Контрольні питання

Охарактеризуйте сутність витрат за К. Марксом.

У чому сутність маржиналістського підходу в теорії вартості?

У чому полягає головне завдання бухгалтерського обліку витрат?

Дайте визначення витрат відповідно до П(С)БО 16 «Витрати».

Назвіть ознаки класифікації витрат.

Як класифікуються витрати за економічними елементами?

Як класифікуються витрати за способом віднесення на собівартість?

Як класифікуються витрати за відношенням до обсягів виробництва?

Назвіть складові собівартості реалізованої продукції відповідно до П(С)БО 16 «Витрати».

Які субрахунки має рахунок 90 «Собівартість реалізації»?

Що означає бухгалтерський запис:

Дебет 901«Собівартість реалізованої готової продукції»Кредит 26 «Готова продукція»?

Яка інформація узагальнюється на субрахунку 903 «Собівартість реалізованих робіт іпослуг»?

Які витрати входять до складу адміністративних витрат?

Які первинні документи використовуються для обліку адміністративних витрат?

У чому сутність загальної методики обліку адміністративних витрат?

Що означає бухгалтерський запис:Дебет 92 «Адміністративні витрати»,Кредит 66 «Розрахунки оплати праці»?

Які витрати входять до складу витрат на збут?

На якому рахунку ведеться облік витрат на збут?

За якими ознаками організовується аналітичний облік витрат на збут?

У якому журналі узагальнюється інформація про витрати на збут?

Що означає бухгалтерський запис:Дебет 93 «Витрати на збут»,

Кредит 13 «Знос необоротних активів»?

Що означає бухгалтерський запис:Дебет 93 «Витрати на збут»,

Кредит 472 «Забезпечення гарантійних зобов'язань»?

Що означає бухгалтерський запис:Дебет 79 «Фінансові результати»,Кредит 93 «Витрати на збут»?

Які витрати включаються до складу інших витрат операційної діяльності відповідно доП(С)БО 16 «Витрати»?

Який рахунок національного Плану рахунків призначено для обліку інших витрат опе-раційної діяльності?

Яка інформація узагальнюється на субрахунках 942 «Собівартість реалізованої інозем-ної валюти», 945 «Витрати від операційної курсової різниці»?

Що означає бухгалтерський запис:Дебет 944 «Сумнівні та безнадійні борги»,Кредит 38 «Резерв сумнівних боргів»?

Що означає бухгалтерський запис:

Дебет 947 «Нестачі і витрати від псування цінностей»,Кредит 20 «Виробничі запаси»?

Які витрати належать до фінансових?

Які субрахунки має рахунок 95 «Фінансові витрати»?

Що означає бухгалтерський запис:Дебет 951 «Відсотки за кредит»,

Кредит 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками»?

Що означає бухгалтерський запис:Дебет 952 «Інші фінансові витрати»,

Кредит 523 «Дисконт за випущеними облігаціями »?

Дайте визначення втрат від участі в капіталі.

Які витрати обліковуються на рахунку 97 «Інші витрати»?

Яка інформація узагальнюється на субрахунках:

«Собівартість реалізованих необоротних активів»,

«Собівартість реалізованих майнових комплексів» ?

Як класифікуються надзвичайні витрати згідно з П(С)БО 16 «Витрати»?

Які первинні документи підтверджують витрати від надзвичайних подій?

Які субрахунки має рахунок 99 «Надзвичайні витрати»?

На якому субрахунку відображаються суми витрат, що пов'язані зі зменшенням часткиінвестора в чистих активах об'єкта інвестування, якщо об'єкт інвестування — асоційоване під-приємство?

Що означає бухгалтерський запис:

Дебет 791«Результати опе