15.8. Практичний блок

магниевый скраб beletage

Контрольні питання

Охарактеризуйте сутність витрат за К. Марксом.

У чому сутність маржиналістського підходу в теорії вартості?

У чому полягає головне завдання бухгалтерського обліку витрат?

Дайте визначення витрат відповідно до П(С)БО 16 «Витрати».

Назвіть ознаки класифікації витрат.

Як класифікуються витрати за економічними елементами?

Як класифікуються витрати за способом віднесення на собівартість?

Як класифікуються витрати за відношенням до обсягів виробництва?

Назвіть складові собівартості реалізованої продукції відповідно до П(С)БО 16 «Витрати».

Які субрахунки має рахунок 90 «Собівартість реалізації»?

Що означає бухгалтерський запис:

Дебет 901«Собівартість реалізованої готової продукції»Кредит 26 «Готова продукція»?

Яка інформація узагальнюється на субрахунку 903 «Собівартість реалізованих робіт іпослуг»?

Які витрати входять до складу адміністративних витрат?

Які первинні документи використовуються для обліку адміністративних витрат?

У чому сутність загальної методики обліку адміністративних витрат?

Що означає бухгалтерський запис:Дебет 92 «Адміністративні витрати»,Кредит 66 «Розрахунки оплати праці»?

Які витрати входять до складу витрат на збут?

На якому рахунку ведеться облік витрат на збут?

За якими ознаками організовується аналітичний облік витрат на збут?

У якому журналі узагальнюється інформація про витрати на збут?

Що означає бухгалтерський запис:Дебет 93 «Витрати на збут»,

Кредит 13 «Знос необоротних активів»?

Що означає бухгалтерський запис:Дебет 93 «Витрати на збут»,

Кредит 472 «Забезпечення гарантійних зобов'язань»?

Що означає бухгалтерський запис:Дебет 79 «Фінансові результати»,Кредит 93 «Витрати на збут»?

Які витрати включаються до складу інших витрат операційної діяльності відповідно доП(С)БО 16 «Витрати»?

Який рахунок національного Плану рахунків призначено для обліку інших витрат опе-раційної діяльності?

Яка інформація узагальнюється на субрахунках 942 «Собівартість реалізованої інозем-ної валюти», 945 «Витрати від операційної курсової різниці»?

Що означає бухгалтерський запис:Дебет 944 «Сумнівні та безнадійні борги»,Кредит 38 «Резерв сумнівних боргів»?

Що означає бухгалтерський запис:

Дебет 947 «Нестачі і витрати від псування цінностей»,Кредит 20 «Виробничі запаси»?

Які витрати належать до фінансових?

Які субрахунки має рахунок 95 «Фінансові витрати»?

Що означає бухгалтерський запис:Дебет 951 «Відсотки за кредит»,

Кредит 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками»?

Що означає бухгалтерський запис:Дебет 952 «Інші фінансові витрати»,

Кредит 523 «Дисконт за випущеними облігаціями »?

Дайте визначення втрат від участі в капіталі.

Які витрати обліковуються на рахунку 97 «Інші витрати»?

Яка інформація узагальнюється на субрахунках:

«Собівартість реалізованих необоротних активів»,

«Собівартість реалізованих майнових комплексів» ?

Як класифікуються надзвичайні витрати згідно з П(С)БО 16 «Витрати»?

Які первинні документи підтверджують витрати від надзвичайних подій?

Які субрахунки має рахунок 99 «Надзвичайні витрати»?

На якому субрахунку відображаються суми витрат, що пов'язані зі зменшенням часткиінвестора в чистих активах об'єкта інвестування, якщо об'єкт інвестування — асоційоване під-приємство?

Що означає бухгалтерський запис:

Дебет 791«Результати операційної діяльності»,Кредит 94 «Інші витрати операційної діяльності»?

41. Що означає бухгалтерський запис:

Дебет 952«Інші фінансові витрати»,

Кредит 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»?

Тести для самоконтролю

До адміністративних витрат належать:

витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування, визнані штрафи, пені,нестачі і втрати від псування цінностей;

плата за розрахункове обслуговування в банку, плата за юридичні послуги, визна-ні штрафи та пені, суми безнадійної дебіторської заборгованості, витрати на ремонттари;

витрати на службові відрядження апарату управління, витрати на зв'язок, витрати наврегулювання спорів у судових органах, амортизація нематеріальних активів загаль-ногосподарського призначення.

До витрат на збут належать:

витрати пакувальних матеріалів для підготовки до збуту готової продукції, витратина рекламу і дослідження ринку, винагорода за аудиторські послуги;

витрати на транспортування готової продукції, витрати на відрядження працівників,що забезпечують збут продукції, витрати на рекламу і дослідження ринку, витрати наремонт тари, витрати на передпродажну підготовку товарів;

витрати на відрядження працівників, що забезпечують збут, собівартість реалізова-них виробничих запасів, витрати на дослідження і розробки, витрати на утриманняоб'єктів соціально-культурного призначення, витрати на врегулювання спорів у су-дових органах.

Що означає бухгалтерський запис —

Дт 943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів»

Кт 20 «Виробничі запаси»:

відображається собівартість реалізованих виробничих запасів;

відображається списання витрат, пов'язаних з реалізацією валюти;

відображається безоплатна передача запасів?

Що означає бухгалтерський запис —

Дт 92 «Адміністративні витрати»

Кт 64 «Розрахунки за податками і платежами»:

відображається нарахування податків, зборів і інших обов'язкових платежів;

відображається відрахування на соціальні заходи з заробітної плати адміністративно-го персоналу;

відображається списання сум витрат на розрахунково-касове обслуговування на ад-міністративні витрати?

Наведіть кореспонденцію рахунків за господарською операцією «Відображається в облікунарахування амортизації торговельного обладнання»:

Дт 92 «Адміністративні витрати»Кт 131 «Знос основних засобів»;

Дт 93 «Витрати на збут»

Кт 131 «Знос основних засобів»;

Дт 93 «Витрати на збут»

Кт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами».

Наведіть кореспонденцію рахунків за господарською операцією «Відображається в облікусума експортного мита у процесі реалізації готової продукції»:

Дт 94 «Інші витрати операційної діяльності»Кт 64 «Розрахунки за податками і платежами»;

Дт 93 «Витрати на збут»

Кт 64 «Розрахунки за податками і платежами»;

Дт 93 «Витрати на збут»

Кт 68 «Розрахунки за іншими операціями».

Наведіть кореспонденцію рахунків за господарською операцією: «Відображається в об-ліку нарахування фінансових санкцій за результатами перевірки податковими органами»:

Дебет 91 Загальновиробничі витрати»

Кредит «64 Розрахунки за податками і платежами»;

Дебет 93 «Витрати на збут»

Кредит 64 «Розрахунки за податками і платежами»;

Дебет 92 «Адміністративні витрати»

Кредит «64 Розрахунки за податками і платежами».

На субрахунку 945 «Втрати від операційної курсової різниці» узагальнюється інформа-ція про:

собівартість реалізованої іноземної валюти;

втрати за активами та зобов'язаннями підприємства в межах операційної діяльностівід зміни курсу гривні до іноземної валюти;

втрати, що пов'язані зі знеціненням запасів.

Наведіть кореспонденцію рахунків за господарською операцією «Відображається у облікунарахування податку на прибуток від звичайної діяльності»:

Дт 981 «Податок на прибуток від звичайної діяльності»Кт «64 Розрахунки за податками і платежами»;

Дт 92 «Адміністративні витрати»

Кт 64 «Розрахунки за податками і платежами»;

Дт 91 «Загальногосподарські витрати»

Кт 64 «Розрахунки за податками і платежами».

Наведіть кореспонденцію рахунків за господарською операцією «Відображається в облікусписання реалізованих довгострокових фінансових інвестицій»:

Дт 972 «Собівартість реалізованих необоротних активів»Кт 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»;

Дт 971 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій»Кт 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»;

Дт 971 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій»Кт 35 «Поточні фінансові інвестиції».

Практичні вправи для самостійної роботи

Вправа 1

На підставі наведених у реєстрі господарських операцій даних (табл. 1) відобразити нарахунках бухгалтерського обліку господарські операції і визначити необхідні суми.

Таблиця 1

Реєстр господарських операцій

з/п

Зміст господарської операції

Сума, грн

1

Нараховано заробітну плату:

директорові підприємства

головному бухгалтерові

працівникам відділу збуту готової продукції

працівникам поліклініки, що перебуває на балансі підприємства

35003000650016 900

2

Нараховано внески до фондів соціального страхування відповідночинного законодавства (див. операцію 1)

?

3

Нараховано резерв на оплату відпусток:

адміністративному персоналу

персоналу відділу збуту

працівникам поліклініки, що знаходиться на балансі підприємства

8766671340

4

Оплачено послуги банку за розрахунково-касове обслуговування

1342

5

Нараховано комунальний податок

876

6

Оплачено вартість отриманої ліцензії

453

7

Здійснено нарахування зносу:

будівель виробничих цехів

виробничого обладнання

адміністративних будівель

обладнання офісів

обладнання, що забезпечує збут продукції

будівлі поліклініки

медичного обладнання

57 98013 45612 7887980567845 0001342

8

Відображено нестачі і втрати від псування ТМЦ

243

9

Здійснено нарахування:

витрат на зв'язок

витрат на аудиторські послуги

150020 000

10

Відображено списання адміністративних витрат на фінансовий ре-зультат

?

11

Відображено списання витрат на збут на фінансовий результат

?

12

Відображено списання інших витрат операційної діяльності на фінан-совий результат

 

Вправа 2

На підставі наведених у реєстрі господарських операцій даних (табл. 2) за звітний періодТЗоВ «Таврія» необхідно:

оформити журнал реєстрації господарських операцій підприємства за звітний період;

визначити необхідні суми;

вказати назви первинних документів у кожному випадку.

Таблиця 2

Реєстр господарських операцій

з/п

Зміст господарської операції

Сума, грн

1

Видано аванс на відрядження торговельному агентові

500

Продовження табл. 2

2

Здійснено нарахування заробітної плати:

працівникам відділу збуту

адміністративно-управлінському персоналу підприємства

45 78934 800

3

Здійснено нарахування на заробітну плату внесків до фондів соціальногострахування у відповідності з чинним законодавством (див. операцію 2)

?

4

Списано витрати на відрядження торговельного агента

498

5

Повернуто в касу підприємства зайво виданий торговельному агентовіаванс на відрядження

?

6

Відображено списання вартості пакувальних матеріалів для потреб збуту

598

7

Здійснено нарахування зносу:

адміністративних будівель

обладнання офісів

обладнання, що забезпечує збут продукції

34 89015 89512 350

8

Створено резерв сумнівних боргів

1400

9

Акцептовано рахунок фірми, що надає рекламні послуги за рекламу гото-вої продукції, в т.ч. ПДВ

3800

10

Створено забезпечення гарантійних зобов'язань

3400

11

Відображається списання адміністративних витрат на фінансовий резуль-тат

?

12

Відображається списання витрат на збут на фінансовий результат

?

Вправа 3

На підставі наведених у реєстрі господарських операцій даних (табл. 3) за звітний періодТЗоВ «Степ» необхідно:

оформити журнал реєстрації господарських операцій підприємства за звітний період;

визначити необхідні суми;

вказати назви первинних документів у кожному випадку.

Таблиця 3

Реєстр господарських операцій

з/п

Зміст господарської операції

Сума, грн

1

Отримано інформацію про нарахування дивідендів компанією — об'єктомінвестування, ВАТ «Магнолія», фінансові інвестиції обліковуються за ме-тодом участі в капіталі асоційованого підприємства

23 000

2

Отримано дивіденди від ВАТ «Магнолія» шляхом перерахування їх на по-точний рахунок ТЗоВ «Степ»

23 000

3

Нараховано відсотки за користування довгостроковим кредитом банку

786

4

Нараховано відсотки за виданим короткотерміновим переказним векселем

134

5

Сплачено відсотки за виданим короткотерміновим переказним векселемшляхом перерахування коштів з поточного рахунку

134

6

Відображено нарахування доходу за отриманими роялті

250

7

Відображено нарахування відсотків за емітованими облігаціями на 1 млнгрн, купонна ставка — 10% річних, що дорівнює ринковій

?

8

Відображено нарахування відсотків по заборгованості з фінансової оренди

980

9

Відображається списання фінансових витрат на фінансовий результат

?

Вправа 4

ВАТ «Космос» має довгострокові фінансові інвестиції на суму 3 млн грн. За звітний рікспільні підприємства — об'єкти інвестування одержали прибутки:

СП «Оріон» — на суму 900 тис. грн;

СП «Альфа-Центавра» — на суму 3 млн. грн;

СП «Чумацький шлях» — на суму 1,5 млн грн.

Інші об'єкти інвестування одержали збитки в звітному періоді:

СП «Сіріус» — на суму 300 тис. грн;

СП «Меркурій» — на суму 240 тис. грн.

Визначте фінансовий результат від участі в капіталі ВАТ «Космос».

Вправа 5

ВАТ «Дари моря» в січні поточного року отримало короткостроковий кредит у банку насуму 560 тис. грн під 32% річних на півроку. Підприємство випустило облігаційну позику на 2млн грн, термін дії позики — 5 років. Номінальна й емісійна вартості облігацій — 200 грн, ку-понна ставка — 10% річних, ринкова ставка відсотка становить 11%. Відсотки сплачуються одинраз на рік — 31 грудня. Визначте суму фінансових витрат ВАТ «Дари моря» за поточний рік.

Вправа 6

ВАТ «Оазис» у поточному році отримало:

доходи від реалізації товарів на суму 1 млн 560 тис. грн;

інші операційні доходи на суму 450 тис. грн;

інші доходи на суму 45 тис. грн;

інші фінансові доходи на суму 120 тис. грн.

Собівартість реалізованого товару становила 850 тис. грн, адміністративні витрати — 245тис. грн, витрати на збут — 85 тис. грн, інші витрати операційної діяльності — 320 тис. грн, іншівитрати — 17 тис. грн, фінансові витрати — 72 тис. грн. Сума отриманих передплат від покупцівза звітний період становила 952 тис. грн. Визначте прибуток підприємства та податок на при-буток згідно з даними фінансового обліку.

Вправа 7

На підставі наведених у реєстрі господарських операцій даних (табл. 4) відобразити нарахунках бухгалтерського обліку господарські операції і визначити необхідні суми.

Таблиця 4

Реєстр господарських операцій

Зміст господарської операції

Сума, грн

1

Відображено реалізацію поточних фінансових інвестицій:

 

 

визнаний дохід від реалізації

собівартість реалізованих поточних фінансових інвестицій

750

325

2

Відображено реалізацію основних засобів:

 

 

- визнаний дохід від реалізації, в т.ч. ПДВ

1788

 

знос основних засобів, що нарахований на момент реалізації

первісна вартість основних засобів

12351600

 

залишкова вартість

визнані витрати, пов'язані з реалізацією основних засобів (нарахо-вана заробітна плата робітникам по демонтажу — 450 грн, нараху-вання на заробітну плату — ?)

??

3

Відображено уцінку основних засобів:

 

 

- первісна вартість

9000

 

- сума нарахованого зносу

2300

 

- сума уцінки за даними первинних документів

563

Продовження табл. 4

4

Відображено ліквідацію основних засобів:

 

 

- первісна вартість об'єктів, що ліквідуються

35 000

 

- знос об'єктів, що ліквідуються

2700

 

- витрати, що пов'язані з ліквідацією (заробітна плата робітників,

?

 

що здійснювали демонтаж — 450 грн, нарахування на заробітну

 

 

плату — 162,9 грн)

 

 

- вартість оприбуткованого металобрухту

320

5

Відображено списання інших витрат на фінансові результати за звіт-

?

 

ний період

 

Вправа 8

На підставі наведених у реєстрі господарських операцій даних (табл. 5) за звітний періодТЗоВ «Корифей» необхідно:

оформити журнал реєстрації господарських операцій підприємства за звітний період;

визначити необхідні суми;

вказати назви первинних документів у кожному випадку.

Таблиця 5

Реєстр господарських операцій

з/п

Зміст господарської операції

Сума, грн

1

Відображено списання втрачених в результаті пожежі:

основних засобів

інших необоротних матеріальних активів

нематеріальних активів

виробничих запасів

32 00014 200300024 500

2

Відображено вартість послуг, що надані сторонніми організаціями дляліквідації наслідків пожежі, в т.ч. ПДВ

45 260

3

Відображено нарахування заробітної плати працівникам, що працю-ють на відновлювальних роботах

14 000

4

Відображено суму нарахувань на соціальні заходи по заробітній платіпрацівників, що зайняті на відновлювальних роботах

?

5

Відображено грошову компенсацію завданих збитків від пожежі шля-хом отримання страхового відшкодування від страхової організації

30 000

6

Відображено фінансовий результат від надзвичайних подій

?