РОЗДІЛ 16.ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ТАОРГАНАМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ : Бухгалтерський фінансовий облік. Теорія та практика : B-ko.com : Книги для студентів

РОЗДІЛ 16.ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ТАОРГАНАМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

Мета вивчення розділу: надати студентам теоретичні знання щодо визначеннязагальнодержавних та місцевих податків, зборів та інших обов'язкових платежів, якісправляються до бюджетів та державних цільових фондів, принципів їх обчислення,сплати та відображення в бухгалтерському обліку; сформувати вміння застосовуватинабуті знання на практиці.

Після вивчення розділу студенти повинні знати:

нормативно-правові акти, що регламентують обчислення загальнодержавнихта місцевих податків, зборів та інших обов'язкових платежів;

механізми стягнення загальнодержавних та місцевих податків, зборів та іншихобов'язкових платежів;

характеристику бухгалтерських рахунків з нарахування та сплати податків,зборів та інших обов'язкових платежів;

організацію первинного обліку операцій з нарахування і сплати податків і пла-тежів до бюджетів різних рівнів та державних цільових фондів.

Студенти повинні вміти:

обчислювати належні до сплати суми податків, зборів та інших обов'язковихплатежів до бюджетів різних рівнів та державних цільових фондів;

складати первинні документи з обліку податків та інших обов'язкових платежівдо бюджетів різних рівнів та державних цільових фондів;

відображати на рахунках обліку нарахування та сплату податкових платежів,зборів та внесків до державних цільових фондів;

складати форми звітності за податками, зборами і обов'язковими платежами добюджетів різних рівнів та державних цільових фондів.

Основні терміни

Акцизний збір — це непрямий податок на окремі товари (продукцію), визначенізаконом як підакцизні, який включається до ціни цих товарів (продукції).

Валовий дохід — загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльнос-ті, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальнійабо нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, ви-ключній (морській) економічній зоні, так і за її межами.

Валові витрати виробництва та обігу — сума будь-яких витрат платника податкув грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсаціявартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платни-ком податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

Державне мито — це плата, яка справляється за вчинення юридичних дій та за ви-дачу документів юридичного значення уповноваженими на те державними органами.

Державні цільові фонди — це фонди, які створені відповідно до чинного законо-давства України і формуються за рахунок визначених законами України податків ізборів (обов'язкових платежів), що стягуються з фізичних осіб та юридичних осібнезалежно від форм власності.

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття —система прав, обов'язків i гарантій, яка передбачає матеріальне забезпечення на випа-док безробіття за незалежних від застрахованих осіб обставин та надання соціальнихпослуг за рахунок коштів Фонду.

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовоювтратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похован-ням — це страхування, що передбачає матеріальне забезпечення громадян у зв'язку звтратою ними заробітної плати (доходу) внаслідок тимчасової втрати працездатності(включаючи догляд за хворою дитиною, дитиною-інвалідом, хворим членом сім'ї),вагітності та пологів, догляду за малолітньою дитиною, часткову компенсацію витрат,пов'язаних із народженням дитини, смертю застрахованої особи або членів її сім'ї, атакож надання соціальних послуг за рахунок бюджету Фонду соціального страху-вання з тимчасової втрати працездатності, що формується шляхом сплати страховихвнесків власниками підприємств або уповноваженими ними органами, громадянами,а також за рахунок інших джерел.

Збір за забруднення навколишнього середовища — це загальнодержавний збір закористування природними ресурсами, який встановлюється з метою відшкодуваннявитрат на охорону навколишнього середовища.

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів — це загальнодержавний збір закористування лісовими ресурсами, який впроваджено з метою відшкодування витратна відновлення лісових угідь.

Митні збори і митні платежі — це плата за виконання митницею своїх обов'язків інадання послуг, яка використовується для розвитку системи митних органів України.

Мито — непрямий податок, який стягується при перетині митного кордону (ім-порт, експорт, транзит товарів), включається до складу ціни товарів, сплачується зарахунок покупців, ставки диференційовані за групами товарів.

Місцеві податки і збори — це обов'язкові платежі, які, згідно із законодавствомУкраїни, запроваджуються органами місцевого самоврядування на підпорядкованихїм територіях і повністю зараховуються до відповідних місцевих бюджетів.

Обов'язкові платежі — це система встановлених законодавством внесків і відра-хувань юридичних і фізичних осіб, що формують доходи державних цільових фондів.

Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, що здійснюєкерівництво та управління соціальною системою загальнообов'язкового державно-го пенсійного страхування, проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків,призначає пенсії та готує документи для їх виплати, забезпечує своєчасне і в повномуобсязі фінансування та виплату пенсій, допомоги на поховання, інших соціальнихвиплат, які, згідно із законодавством, здійснюються за рахунок коштів Пенсійногофонду України, здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійногофонду України.

Плата за землю (орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної влас-ності) — це податок за володіння та користування землею, який справляється з юри-дичних та фізичних осіб.

Плата за користування надрами для видобування корисних копалин — це загаль-нодержавна плата за користування природними ресурсами України, які являють со-бою частину земної кори, що розташована під поверхнею суші та дном водойм і про-стягається до глибин, що доступні для геологічного вивчення та освоєння.

Плата за спеціальне використання водних ресурсів — це загальнодержавний збірза використання водних ресурсів, який встановлено з метою стимулювання раціо-нального та комплексного використання та відновлення водних ресурсів, вирів-нювання соціально-економічних умов господарювання при використанні воднихресурсів різного ступеню доступності, проведення природоохоронних та ресурсозбе-рігаючих заходів.

Податки — це обов'язкові платежі підприємств та фізичних осіб до державногоабо місцевих бюджетів.

Податкова накладна — звітний податковий документ, який підтверджує виник-нення податкового зобов'язання у продавця-платника податку у зв'язку з прода-жем товарів (робіт, послуг), і одночасно виникнення права на податковий кредит упокупця-платника податку у зв'язку з придбанням товарів (послуг).

Податкова соціальна пільга — сума, на яку платник податку може зменшити за-гальний місячний оподаткований дохід, що отриманий з джерел, розташованих натериторії України, від одного роботодавця у вигляді заробітної плати.

Податкове зобов'язання з ПДВ — це загальна сума податку, одержана (нарахова-на) платником податку в звітному (податковому) періоді, визначена згідно із Зако-ном «Про податок на додану вартість».

Податковий кредит з ПДВ — сума, на яку платник податку має право зменшитиподаткове зобов'язання звітного періоду, визначена згідно із Законом «Про податокна додану вартість».

Податок з доходів фізичних осіб — це плата фізичної особи за послуги, які нада-ються їй територіальною громадою, на території якої така фізична особа має подат-кову адресу або розташовано особу, яка утримує цей податок згідно із Законом «Проподаток з доходів фізичних осіб» .

Податок на додану вартість (ПДВ) — це непрямий податок на споживання, якийвилучає до бюджету частину доданої вартості, створеної на всіх стадіях виробництвата обігу. Він включається у вигляді надбавки до ціни товарів, робіт та послуг і повніс-тю сплачується кінцевим споживачем товарів, робіт та послуг.

Податок на прибуток підприємств — це прямий податок, що сплачується підпри-ємствами з прибутку, одержаного від реалізації продукції (робіт, послуг), основнихзасобів, нематеріальних активів, цінних паперів, валютних цінностей, інших видівфінансових та матеріальних цінностей, а також з прибутку, одержаного від позареа-лізаційних операцій.

Страхування від нещасних випадків на виробництві — це страхування, що здій-снюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків з метою прове-дення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечнихвиробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійнимзахворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю застрахованих, спричиненихумовами праці; відновлення здоров'я та працездатності потерпілих на виробництвівід нещасних випадків або професійних захворювань; відшкодування матеріальної таморальної шкоди застрахованим і членам їх сімей.

Торговий патент — це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта підпри-ємницької діяльності чи його структурного (відокремленого) підрозділу займатисявизначеними законодавством видами підприємницької діяльності.