16.1. Загальна характеристика податків, зборівта інших обов'язкових платежів

магниевый скраб beletage

За економічним змістом податки — це фінансові відносини між державою і плат-никами податків з приводу примусового відчуження частини знову створеної вартос-ті з метою формування централізованих фондів грошових ресурсів, необхідних длявиконання державою своїх функцій.

Податки — не єдина форма акумуляції грошових коштів бюджетом та іншимидержавними фондами. Існують ще обов'язкові платежі, відрахування та внески, якимпритаманні риси податків:

податкові платежі: плата за воду, землю — обов'язкові збори, які стягуютьсяз платників за умови конкретного еквівалентного обміну між державою та платни-ком;

відрахування, внески — обов'язкові збори з юридичних та фізичних осіб, якимпритаманні ознаки цільового призначення.

Основними характерними особливостями податків порівняно з обов'язковимиплатежами є те, що вони:

справляються на умовах безповоротності. Повернення податку можливе тіль-ки в разі його переплати або тоді, якщо законодавством передбачено пільгищодо певного податку;

мають односторонній характер установлення. Оскільки податок сплачуєтьсяз метою покриття суспільних потреб, які в основному відокремлені від індиві-дуальних потреб конкретного платника, то він є індивідуально безповоротний.Сплата податку не породжує зустрічного зобов'язання держави вчиняти будь-які дії на користь конкретного платника;

можуть бути сплаченими лише до бюджету, а не до іншого грошового центра-лізованого або децентралізованого фонду;

не мають цільового призначення;

є виключно атрибутом держави і ґрунтуються на актах вищої юридичноїсили.

Отже, податки — це обов'язкові платежі, які законодавчо встановлюються держа-вою, сплачуються юридичними та фізичними особами в процесі перерозподілу час-тини вартості валового внутрішнього продукту й акумулюються в централізованихгрошових фондах для фінансового забезпечення виконання державою покладених нанеї функцій.

Податки і збори, передбачені податковою системою України, згруповані в табл. 16.1.

Кожен вид податків має свої специфічні риси і функціональне призначення тазаймає окреме місце в податковій системі.

Класифікацію податків наведено на рис. 16.1.

Таблиця 16.1

Види податків і зборів, передбаченихподатковою системою України

Загальнодержавні податки та збори,інші обов'язкові платежі

Місцеві податки і збори

Податок на додану вартість

Акцизний збір

Податок на прибуток

Мито

Плата за землю

Податок з доходів фізичних осіб

Податок з власників транспортних засобівта інших самохідних машин і механізмів

Збір за геологорозвідувальні роботи, вико-нані за рахунок державного бюджету

Збір за спеціальне використання природ-них ресурсів

Збір за забруднення навколишнього се-редовища

Збір на обов'язкове соціальне страхування

Збір на обов'язкове державне пенсійнестрахування

Плата за торговий патент на деякі видипідприємницької діяльності

Фіксований сільськогосподарський пода-ток

Збір на розвиток виноградарства, садівни-цтва і хмелярства

Єдиний збір, який справляється в пунктахпропуску через кордон України

Збір за використання радіочастотного ре-сурсу України

Податок на нерухоме майно

Податок на промисел

Державне мито

Єдиний податок

Податок з реклами

Комунальний податок

Готельний збір

Збір за паркування автотранспорту

Ринковий збір

Збір за право використання місцевої сим-воліки

Збір за право проведення місцевого аукціо-ну, конкурсного розпродажу й лотерей

Збір за видачу дозволу на розміщенняоб'єктів торгівлі та сфери послуг

Збір за право проведення кіно- і телезйомок

Збір за участь в бігах на іподромі

Збір з осіб, які беруть участь у грі на тота-лізаторі на іподромі

Збір за проїзд по території прикордоннихобластей автотранспорту, що прямує за кор-дон

Збір за видачу ордера на квартиру

Курортний збір

Збір з власників собак