16.2. Загальнодержавні податки та обов'язкові платежі

Податок на прибутокПодаток на прибуток підприємств — це прямий податок, що сплачується підпри-ємствами з прибутку, одержаного від реалізації продукції (робіт, послуг), основнихфондів, нематеріальних активів, цінних паперів, валютних цінностей, інших видів фі-нансових ресурсів та матеріальних цінностей, а також із прибутку від орендних опе-рацій, роялті та від позареалізаційних операцій.

Основним законодавчим актом, який установлює податкові правила для обчис-лення податку на прибуток, є Закон України «Про оподаткування прибутку підпри-ємств» в редакції від 22.05.1997 р. за № 283/97-ВР.

Визначення оподаткованого прибутку представлено на рис. 16.2.

Оподаткований

 

Скоригований

 

Скориговані

 

Сума податкової

 

 

 

прибуток

 

валовии дохід

 

валові витрати

 

амортизації

 

 

 

 

Рис. 16.2. Порядок розрахунку оподаткованого прибутку

Валовий дохід — загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності,отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду у грошовій, матеріальній абонематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, вик-лючній (морській) економічній зоні, так і за їхньїми межами.

Формування скоригованого валового доходу наведено на рис. 16.3.

Датою збільшення валового доходу вважається дата, яка припадає на податковийперіод, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

— або дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунокплатника податку в оплату товарів (робіт, послуг), що підлягають продажу, вразі продажу товарів (робіт, послуг) за готівку — дата її оприбуткування в касі

платника податку, а за відсутності такої — дата інкасації готівки в банківськійустанові, що обслуговує платника податку;

— або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) — дата фактичного надан-ня результатів робіт (послуг) платником податку.

У разі здійснення торгівлі продукцією (валютними цінностями) або роботами(послугами) з використанням торговельних автоматів або іншого подібного облад-нання, що не передбачає наявності касового апарата, контрольованого уповноваже-ною на це фізичною особою, датою збільшення валового доходу вважається дата ви-лучення з таких торговельних апаратів або подібного обладнання грошової виручки.

Якщо торгівля продукцією (роботами, послугами) через торговельні автоматиздійснюється з використанням жетонів, карток або інших замінників гривні, то да-тою збільшення валового доходу вважається дата продажу таких жетонів, карток абоінших замінників гривні.

У разі коли торгівля продукцією (роботами, послугами) здійснюється з викорис-танням кредитних або дебетових карток, дорожніх, комерційних, персональних абоінших чеків, то датою збільшення валового доходу вважається дата оформлення від-повідного рахунка (товарного чека).

Валові витрати виробництва та обігу (далі — валові витрати) — сума будь-якихвитрат платника податку в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здій-снюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (ви-готовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власнійгосподарській діяльності.

Формування скоригованих валових витрат наведено на рис. 16.4.

Витрати напридбаннятоварів(робіт,послуг)

Убуток

 

Витрати

 

Сума

 

Сума