2.2. Класифікація основних засобів та інших необоротних активів : Бухгалтерський фінансовий облік. Теорія та практика : B-ko.com : Книги для студентів

2.2. Класифікація основних засобів та інших необоротних активів

Необхідною умовою правильного обліку і планування відновлення основнихфондів підприємства є їх класифікація (групування) за важливими ознаками. Озна-ки можуть бути різними і залежати від мети, для яких виконується класифікація абоформується група.

Основні засоби класифікуються за натурально-речовою ознакою та обліковують-ся за групами для цілей бухгалтерського обліку. Під групою основних засобів розумі-ється сукупність однотипних за технічними характеристиками, призначенням, умо-вами використання необоротних матеріальних активів.

Перелік груп основних засобів установлює п. 5 П(С)БО 7. Для кожної групи вплані рахунків передбачені рахунки другого порядку (субрахунки).

Облік основних засобів виконується на синтетичних рахунках 10 «Основні за-соби» та 11 «Інші необоротні матеріальні активи». Перелік облікових груп основнихзасобів і відповідних їм субрахунків наведені в табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Групи основних засобів

Синтетичні рахунки(рахунки першого порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Код

Назва

Код

Назва

10

Основні засоби

100101102

 

109

Інвестиційна нерухомістьЗемельні ділянки

Капітальні витрати на поліпшення земельБудинки, споруди, передавальні пристроїМашини та обладнанняТранспортні засобиІнструменти, прилади та інвентарТварини

Багаторічні насадженняІнші основні засоби

11

Інші необоротні матеріальніактиви

111112

117

Бібліотечні фонди

Малоцінні необоротні матеріальні активи

Тимчасові (нетитульні) споруди

Природні ресурси

Інвентарна тара

Предмети прокату

Інші необоротні матеріальні активи