16.3. Місцеві податки і збори

магниевый скраб beletage

Місцеві податки i збори — це обов'язкові платежі, які, згідно із законодавством,запроваджуються органами місцевого самоврядування на підпорядкованих їм тери-торіях i повністю зараховуються до відповідних місцевих бюджетів.

Перелік місцевих податків i зборів, механізм справляння та порядок їхньої спла-ти, граничний розмір ставок установлюються органами місцевого самоврядуваннявідповідно до Закону України від 25.06.1991 р. за № 1251-XII «Про систему оподат-кування» та Декрету Кабінету Міністрів України від 20.05.1993 р. за № 56-93 «Промісцеві податки i збори».

Платники зобов'язані сплачувати місцеві податки i збори в терміни, визначенівідповідними рішеннями органів місцевого самоврядування з урахуванням такихособливостей:

Окремі місцеві збори сплачуються до місцевих бюджетів нерегулярно, до здій-снення певної дії, до видачі дозволу. Це стосується зборів за видачу ордерана квартиру, за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі. Розрахунки втакому разі зі зборів не подаються.

Місцеві податки i збори сплачуються до місцевих бюджетів регулярно їх без-посередніми платниками. Це стосується податку з реклами, комунального по-датку, збору за право користування знаками місцевої символіки. У багатьохвипадках встановлюється щомісячна сплата перелічених платежів i кварталь-на періодичність подання звітності.

Окремі місцеві податки і збори сплачуються до місцевих бюджетів регуляр-но органами, уповноваженими справляти ці платежі. Це стосується збору запаркування автомобілів, готельного, ринкового, курортного зборів. У багатьохвипадках встановлюється щоденна або щодекадна сплата таких зборів і щомі-сячна періодичність подання звітності.

Комунальний податок — це обов'язковий місцевий податок, який нараховуєтьсяна основі неоподаткованого мінімуму доходів громадян та середньооблікової чисель-ності працюючих.

Механізм справляння податку наведений у табл. 16.17.

Таблиця 16.17

Комунальний податок

Елемент податку

Характеристика

Платники

Юридичні особи, за винятком бюджетних установ, планово-дотаційнихорганізацій, та сільськогосподарських підприємств

Об'єкт

Фонд оплати праці, розрахований виходячи з офіційно встановленого нео-податкованого мінімуму доходів громадян (незалежно від фактично спла-ченої заробітної плати), помноженого на середньоспискову чисельністьпрацюючих за звітний місяць

Ставка

Граничний розмір ставки не повинен перевищувати 10%

Реклама — інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі тав будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачівреклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.

Основні засади рекламної діяльності в Україні, регулювання правових відносин,що виникають у процесі створення, розповсюдження, одержання реклами, визначаєЗакон України від 11.07.2003 за № 1121-IV «Про рекламу».

Механізм справляння податку з реклами представлено в табл. 16.18.

Таблиця 16.18

Податок з реклами

Елемент податку

Характеристика

Платники

Усі юридичні та фізичні особи, які оплачують послуги за встановлення тарозміщення реклами, що носить комерційно-інформаційний характер

Об'єкт

Вартість послуг за встановлення та розміщення реклами, а у випадку,коли рекламні роботи виконуються власними силами рекламодавця, —сума фактично здійснених витрат

Ставка

0,1% вартості послуг за розміщення одноразової реклами всіх видів;0,5% вартості за розміщення реклами на тривалий час (більше одногодня);

0,3% вартості за розміщення реклами на майні, товарах народного спожи-вання або одязі

Ринковий збір — це плата за право зайняття місця для торгівлі на ринках усіхформ власності, зокрема у павільйонах, на критих і відкритих столах, майданчикахдля торгівлі з автомашин, візків, мотоциклів, ручних візків.Механізм справляння збору наведено в табл. 16.19.

 

Таблиця 16.19

Ринковий збїр

Елемент податку

Характеристика

Платники

Юридичні особи усіх форм власності, їхні філії, відділення, представ-ництва та громадяни, які реалізують сільськогосподарську, промисловупродукцію та інші товари на ринках

Об'єкт

Плата за торгові місця на ринках та в павільйонах, на критих і відкритихстолах, майданчиках для торгівлі з автомашин, візків, мотоциклів, ручнихвізків за кожний день торгівлі

Ставка

Для фізичних осіб — від 0,05 до 0,15 неоподатковуваних мінімумів доходівгромадян.

Для юридичних осіб — від 0,2 до 2 неоподатковуваних мінімумів доходівгромадян.

Збір за паркування автотранспорту — це збір, який стягується з юридичних тафізичних осіб за паркування автомобілів у спеціально обладнаних або відведених дляцього місцях.

Механізм справляння збору наведено в табл. 16.20.

 

Таблиця 16.20

Збїр за паркування автотранспорту

Елемент податку

Характеристика

Платники

Юридичні особи та громадяни, які припарковують автомобілі у спеціаль-но обладнаних або відведених для цього місцях

Продовження табл. 16.20

Об'єкт

Плата за стоянку з розрахунку за один час паркування

Ставка

Ставка збору за паркування автотранспорту встановлюється з розрахункуза одну годину паркування. Її граничний розмір у спеціально обладнанихмісцях не повинен перевищувати 3% неоподатковуваного мінімуму дохо-дів громадян, а у відведених місцях — 1%

Курортний збір — це збір з громадян, які тимчасово перебувають у курортніймісцевості.

Механізм справляння наведено в таблиці 16.21.

 

Таблиця 16.21

Курортний збір

Елемент податку

Характеристика

Платники

Громадяни, які прибувають до курортної місцевості

Об'єкт

Плата за послуги при реєстрації громадян установами, відповідальнимиза дотриманням правил паспортної системи

Ставка

Не більше ніж 10% неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

Збір за участь у бігах на іподромі — це збір, який стягується з юридичних осіб тагромадян, які виставляють своїх коней на змаганнях комерційного характеру.Механізм справляння збору наведено в табл. 16.22.

 

Таблиця 16.22

Збір за участь у бігах на іподромі

Елемент податку

Характеристика

Платники

Юридичні особи та громадяни, які виставляють своїх коней на змаганняхкомерційного характеру

Об'єкт

Плата за участь у бігах при реєстрації учасників

Ставка

Не більше трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Збір за виграш у бігах на іподромі — це збір, який стягується з осіб, які виграли наіподромі у грі на тоталізаторі.

Механізм справляння збору наведено в табл. 16.23.

 

Таблиця 16.23

Збір за виграш у бігах на іподромі

Елемент податку

Характеристика

Платники

Особи, які виграли у грі на тоталізаторі на іподромі

Об'єкт

Сума виграшу у бігах на іподромі

Ставка

Не повинна перевищувати 6% від суми виграшу

Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі — це збір, якийстягується у вигляді відсоткової надбавки до плати, визначеної за участь у грі.Механізм справляння збору наведено в табл. 16.24.

Таблиця 16.24

Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі

Елемент податку

Характеристика

Платники

Учасники гри на тоталізаторі на іподромі, які придбали білети на участь

у грі

Об'єкт

Вартість білетів на участь у грі на тоталізаторі

Ставка

Не повинна перевищувати 5% від суми плати, визначеної за участь у гріна тоталізаторі

Збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей — це збір,який стягується за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу ілотерей.

Механізм справляння збору наведено в табл. 16.25.

Таблиця 16.25

Збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей

Елемент податку

Характеристика

Платники

Юридичні і фізичні особи, які мають дозвіл на проведення місцевогоаукціону, конкурсного продажу і лотерей, що видається уповноваженоюорганізацією

Об'єкт

Вартість заявлених на місцеві аукціони, конкурсний розпродаж товаріввиходячи з їх початкової ціни або сума, на яку випускається лотерея

Ставка

0,1% вартості заявлених товарів або суми, на яку випускається лотерея,але не більше трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ізкожного учасника

Збір за видачу ордера на квартиру — це збір за послуги, пов'язані з видачеюдокументів, які дають право на заселення квартири.Механізм справляння збору наведено в табл. 16.26.

Таблиця 16.26

Збір за видачу ордера на квартиру

Елемент податку

Характеристика

Платники

Одержувачі ордера на квартиру

Об'єкт

Плата за послуги, пов'язані з видачею документів, які дають право на за-селення квартири

Ставка

30% неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

Збір за право використання місцевої символіки — це збір за право використовуватицю символіку в комерційних цілях.

Механізм справляння збору наведено в табл. 16.27.

Таблиця 16.27

Збір за право використання місцевої символіки

Елемент податку

Характеристика

Платники

Юридичні особи та громадяни, які використовують місцеву символіку вкомерційних цілях

Продовження табл. 16.27

Об'єкт

Вартість виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг

Ставка

Для юридичних осіб — 0,1% вартості виробленої продукції, виконанихробіт, наданих послуг із використанням місцевої символіки.Для громадян, які займаються підприємницькою діяльністю — 5 неопо-датковуваних мінімумів доходів громадян

Збір за право проведення кіно- і телезйомок — це збір, який стягується за правопроведення кіно- і телезйомок.

Механізм справляння збору наведено в табл. 16.28.

 

Таблиця 16.28

Збір за право проведення кіно- і телезйомок

Елемент податку

Характеристика

Платники

Комерційні кіно- і телеорганізації, включаючи організації з іноземнимиінвестиціями, та зарубіжні організаці, які проводять зйомки

Об'єкт

Фактичні витрати на проведення необхідних для здійснення зйомок до-даткових заходів місцевими органами виконавчої влади

Ставка

Не повинна перевищувати фактичні витрати на проведення зазначенихзаходів

Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі — це плата за оформленнята видачу дозволів на торгівлю у спеціально відведених для цього місцях.Механізм справляння збору наведено в табл. 16.29.

Таблиця 16.29

Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі

Елемент податку

Характеристика

Платники

Юридичні та фізичні особи, які реалізують сільськогосподарську, промис-лову продукцію та інші товари у спеціально відведених місцях

Об'єкт

Плата за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі

Ставка

Не повинен перевищувати:

20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для суб'єктів, якіпостійно здійснюють торгівлю у спеціально відведених для цьогомісцях;

одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за день за од-норазову торгівлю