16.3. Місцеві податки і збори

Місцеві податки i збори — це обов'язкові платежі, які, згідно із законодавством,запроваджуються органами місцевого самоврядування на підпорядкованих їм тери-торіях i повністю зараховуються до відповідних місцевих бюджетів.

Перелік місцевих податків i зборів, механізм справляння та порядок їхньої спла-ти, граничний розмір ставок установлюються органами місцевого самоврядуваннявідповідно до Закону України від 25.06.1991 р. за № 1251-XII «Про систему оподат-кування» та Декрету Кабінету Міністрів України від 20.05.1993 р. за № 56-93 «Промісцеві податки i збори».

Платники зобов'язані сплачувати місцеві податки i збори в терміни, визначенівідповідними рішеннями органів місцевого самоврядування з урахуванням такихособливостей:

Окремі місцеві збори сплачуються до місцевих бюджетів нерегулярно, до здій-снення певної дії, до видачі дозволу. Це стосується зборів за видачу ордерана квартиру, за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі. Розрахунки втакому разі зі зборів не подаються.

Місцеві податки i збори сплачуються до місцевих бюджетів регулярно їх без-посередніми платниками. Це стосується податку з реклами, комунального по-датку, збору за право користування знаками місцевої символіки. У багатьохвипадках встановлюється щомісячна сплата перелічених платежів i кварталь-на періодичність подання звітності.

Окремі місцеві податки і збори сплачуються до місцевих бюджетів регуляр-но органами, уповноваженими справляти ці платежі. Це стосується збору запаркування автомобілів, готельного, ринкового, курортного зборів. У багатьохвипадках встановлюється щоденна або щодекадна сплата таких зборів і щомі-сячна періодичність подання звітності.

Комунальний податок — це обов'язковий місцевий податок, який нараховуєтьсяна основі неоподаткованого мінімуму доходів громадян та середньооблікової чисель-ності працюючих.

Механізм справляння податку наведений у табл. 16.17.

Таблиця 16.17

Комунальний податок

Елемент податку

Характеристика

Платники

Юридичні особи, за винятком бюджетних установ, планово-дотаційнихорганізацій, та сільськогосподарських підприємств

Об'єкт

Фонд оплати праці, розрахований виходячи з офіційно встановленого нео-податкованого мінімуму доходів громадян (незалежно від фактично спла-ченої заробітної плати), помноженого на середньоспискову чисельністьпрацюючих за звітний місяць

Ставка

Граничний розмір ставки не повинен перевищувати 10%

Реклама — інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі тав будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачівреклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.

Основні засади рекламної діяльності в Україні, регулювання правових відносин,що виникають у процесі створення, розповсюдження, одержання реклами, визначаєЗакон України від 11.07.2003 за № 1121-IV «Про рекламу».

Механізм справляння податку з реклами представлено в табл. 16.18.

Таблиця 16.18

Податок з реклами

Елемент податку

Характеристика

Платники

Усі юридичні та фізичні особи, які оплачують послуги за встановлення тарозміщення реклами, що носить комерційно-інформаційний характер

Об'єкт

Вартість послуг за встановлення та розміщення реклами, а у випадку,коли рекламні роботи виконуються власними силами рекламодавця, —сума фактично здійснених витрат