16.4. Внески до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування

магниевый скраб beletage

Пенсійний фонд

Основним документом, який регулює основи та механізм функціонування систе-ми загальнообов'язкового державного пенсійного страхування є Закон України «Прозагальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. №1058-IV.Загальна структура пенсійної системи є трирівневою:

солідарна пенсійна система — перший рівень;

накопичувальна пенсійна система — другий рівень;

система недержавного пенсійного забезпечення — третій рівень.

Солідарна пенсійна система функціонує за участю Пенсійного фонду України.

Виплата пенсій та надання соціальних послуг здійснюється за рахунок коштів Пен-сійного фонду, які формуються за рахунок надходжень страхових внесків від працю-ючих осіб. Солідарна пенсійна система є обов'язковою.

Накопичувальна пенсійна система функціонує за участю накопичувального фон-ду та органів його управління. Накопичувальна пенсійна система є обов'язковою.

Накопичувальний Пенсійний фонд створюється як цільовий позабюджетнийфонд з метою акумулювання страхових внесків застрахованих осіб, які передбача-ється враховувати на накопичувальних пенсійних рахунках та інвестувати з метоюотримання інвестиційного доходу в інтересах застрахованих осіб. За допомогою дру-гого рівня планується збільшити розмір пенсійних виплат за рахунок інвестиційногодоходу. В накопичувальному фонді грошові кошти будуть використовуватися дляоплати договорів страхування довічних пенсій або одноразових виплат застрахова-ним особам при досягненні ними пенсійного віку.

Система недержавного пенсійного забезпечення функціонує за участю банків-ських установ, недержавних пенсійних фондів та органів їхнього управління, страхо-вих організацій. Система недержавного пенсійного забезпечення є добровільною.

Одним з основних джерел надходжень до Пенсійного фонду є страхові внески —грошові кошти відрахувань на соціальне страхування та збори — грошові кошти, якісплачуються на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Категорії платників та розміри страхових внесків наведено в табл. 16.30.

Таблиця 16.30

Механізм справляння внесків до Пенсійного фонду

з/п

Категорія платників

Розмір страхових внесків від об'єктаоподаткування

Нарахування внесків

1

Підприємства, установи та організації усіхформ власності, виду діяльності та госпо-дарювання (в т.ч. ті, що обрали особливийспосіб оподаткування, крім платників фік-сованого сільськогосподарського податку),а також інші роботодавці, які використову-ють працю найманих працівників і здій-снюють витрати на оплату їхньої праці

33,2% фактичних витрат на оплату праціпрацівників (у т.ч. в натуральній формі),винагород фізичним особам за виконанняробіт (послуг) за договорами цивільно-правового характеру, що підлягають об-кладенню ПДФО, а також допомоги узв'язку з тимчасовою непрацездатністю(об'єкт оподаткування);

Фізичні особи — СПД (у т.ч. ті, які обра-ли особливий порядок оподаткування) таінші особи, які використовують працю фі-зичних осіб на умовах трудового договоруабо за договорами цивільно-правового ха-рактеру

4% від об'єкта оподаткування дляпрацівників-інвалідів

2

Платники фіксованого сільськогоспо-дарського податку

26,96% від об'єкта оподаткування для всіхпрацівників (у т.ч. інвалідів)

Продовження табл. 16.30

3

Підприємства всеукраїнських громадськихорганізацій інвалідів, у яких кількість інва-лідів становить не менше ніж 50% загаль-ної чисельності працюючих

4% від об'єкта оподаткування для всіх

працівників цих підприємств;

33,2% для осіб, які виконують роботи за

договорами цивільно-правового характе-ру

4

Фізичні особи — СПД, члени їхніх сімей,які беруть участь у підприємницькій діяль-ності, за винятком тих, що обрали особли-вий спосіб оподаткування (за себе)

33,2% суми доходу (прибутку), що отри-маний від такої діяльності та підлягає об-кладенню ПДФО, але не менше від міні-мального страхового внеску

5

Особи, які забезпечують себе роботою са-мостійно, провадять адвокатську, нотарі-альну, творчу та іншу діяльність і отриму-ють дохід від такої діяльності

6

Фізичні особи — СПД, які обрали особли-вий спосіб оподаткування (фіксованийподаток, єдиний податок), та члени їхніхсімей, які беруть участь у підприємницькійдіяльності (за себе)

У фіксованому розмірі

7

Підприємства, установи, організації, щовиплачують грошове забезпечення, допо-могу (у т.ч. по догляду за дитиною до до-сягнення нею трирічного віку)

50% мінімального страхового внеску (на2009 рік). З кожним роком відсоток збіль-шуватиметься на 10.

8

Особо, які беруть участь добровільно у за-гальнодержавному пенсійному страхуван-ні

У розмірі, визначеному договором, але неменше від мінімального страхового вне-ску

Утримання внесків

1

Громадяни, які працюють на умовах трудо-вого договору (контракту), за договорамицивільно-правового характеру або викону-ють роботу на інших умовах, передбаченихзаконодавством

2% суми доходу у вигляді заробітної пла-ти, інших винагород, що підлягає обкла-денню ПДФО

2

Особи льотних екіпажів повітряних су-ден цивільної авіації (пілоти, штурмани,бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти,льотчики-спостерігачі) і бортоператори,які виконують спеціальні роботи в польо-тах

1% суми доходу у вигляти, інших винагород, щденню ПДФО, якщо до150 грн;

2% — від 150 до 250 грн3% — від 250 до 350 грн4% — від 350 до 500 грн5% — понад 500 грн.

ді заробітної пла-о підлягає обкла-хід не перевищує

3

Застраховані особи, які мають статус держ-службовців або працюють на посадах, щодають право на отримання пенсії за спеці-альними законами України

1% суми доходу у вигляти, інших винагород, щденню ПДФО, якщо де150 грн;

2% — від 151 до 250 грн3% — від 251 до 350 грн4% — від 351 до 500 грн5% — понад 500 грн.

ді заробітної пла-о підлягає обкла-хід не перевищує

До внесків на обов'язкове державне соціальне страхування належать:

внески на обов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовоювтратою працездатності і витратами, зумовленими народженням і похован-ням;

внески на обов'язкове державне соціальне страхування на випадок безро-біття;

внески на обов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадкуна виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працез-датності.

Основним документом, який регулює правові, організаційні та фінансові основизагальнообов'язкового державного соціального страхування громадян у зв'язку з тим-часовою втратою працездатності, у зв'язку з вагітністю та пологами, народженням ди-тини та необхідністю догляду за нею, а також надання послуг санаторно-курортноголікування на оздоровлення застрахованих осіб та членів їхніх сімей, є Закон України«Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовоювтратою працездатності і витратами, зумовленими народженням і похованням» від18.01.2001 за № 2240-III.

Загальнообов'язкове державне страхування на випадок безробіття передбачаєсистему прав, обов'язків та гарантій, які передбачають матеріальне забезпечення навипадок безробіття за незалежних від застрахованих осіб обставин та надання соці-альних послуг за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціаль-ного страхування на випадок безробіття. Основним нормативним документом є За-кон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадокбезробіття» від 2 березня 2000 р. за № 1533-III.

Правову основу, економічний механізм та організаційну структуру загально-обов'язкового державного страхування громадян від нещасного випадку на виробни-цтві та професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності або заги-белі застрахованих на виробництві визначає Закон України від 23 вересня 1999 р. за№ 1105-XIV «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещас-ного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втратупрацездатності».

Категорії платників та розміри страхових внесків наведено в табл. 16.31.

На рахунках бухгалтерського обліку нарахування страхових внесків відносятьсяна витрати діяльності і відображаються проводкою: Дт 15 «Капітальні інвестиції»,23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати»,93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності», 97 «Інші витрати»тощо; Кт 651 «За пенсійним забезпеченням», 652 «За соціальним страхуванням», 653«За страхуванням на випадок безробіття».

Утримання страхових внесків із заробітної плати зменшують нарахований дохідпрацівника і відображаються проводкою: Дт 66 «Розрахунки за виплатами працівни-кам»; Кт 651 «За пенсійним забезпеченням», 652 «За соціальним страхуванням», 653«За страхуванням на випадок безробіття».

Таблиця 16.31

Механізм справляння внесків до фондів загальнообов'язковогодержавного соціального страхування

з/п

Категорія платників

Розмір страхових внесків залежно відоб'єкта оподаткування

Внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

1

Підприємства, установи, організації таінші юридичні особи незалежно від формивласності і виду діяльності

1,4% фактичних витрат на оплату пра-ці найманих працівників, які включаютьвитрати на виплату основної та додатко-вої заробітної плати, інші заохочувальні ікомпенсаційні виплати, у тому числі в на-туральній формі, і підлягають обкладеннюПДФО

2

Іноземні підприємства, розташовані вУкраїни

3

Філії та інші відокремлені підрозділи, якісамостійно здійснюють розрахунки з опла-ти праці

4

Фізичні особи, що використовують працюнайманих працівників

5

Підприємства та організації громадськихорганізацій інвалідів, де кількість інвалі-дів становить не менше 50% загальної чи-сельності працюючих за умови, що фондоплати праці таких інвалідів становить неменше 25% від суми загальних витрат наоплату праці

0,7% фактичних витрат на оплату праці на-йманих працівників-інвалідів, у тому чис-лі в натуральній формі;1,4% фактичних витрат на оплату праці ін-ших найманих працівників, у тому числі внатуральній формі

6

Підприємства, установи й організаціїУТОГ та УТОС

0,5% фактичних витрат на оплату працінайманих працівників, у тому числі в на-туральній формі

7

Наймані працівники, які працюють за тру-довими договорами

0,5% суми оплати праці, що включає осно-вну та додаткову заробітну плату, іншізаохочувальні та компенсаційні виплати,в тому числі в натуральній формі, і під-лягає обкладенню ПДФО, якщо заробітнаплата не перевищує рівння прожитковогомінімуму, установленого для працездатноїособи;

1% — якщо заробітна плата перевищує рі-вень прожиткового мінімуму, установле-ного для працездатної особи

8

Наймані працівники-інваліди, що пра-цюють на підприємствах і в організаціяхУТОГ та УТОС

0,25% суми оплати праці, що включаєосновну та додаткову заробітну плату, іншізаохочувальні і компенсаційні виплати, утому числі в натуральній формі, і підлягаєобкладенню ПДФО

Продовження табл. 16.31

9

На добровільних засадах:

особи, що займаються підприємниць-кою, адвокатською, творчою та іншоюдіяльністю, пов'язаною з отриманнямдоходу безпосередньо від цієї діяль-ності, в тому числі члени творчих спі-лок і творчі працівники, що не є члена-ми творчих спілок;

фізичні особи, що виконують роботи(послуги) за цивільно-правовими уго-дами;

громадяни України, які працюють за їїмежами і не застраховані в іншій кра-їні, якщо інше не передбачене міжна-родними договорами, ратифікованимиВерховною Радою України

3,4% суми оподатковуваного доходу (при-бутку)

Внески до Фонду соціального страхування на випадок безробіття

1

Підприємства, установи, організації таінші юридичні особи незалежно від формивласності і виду діяльності

1,6% фактичних витрат на оплату пра-ці найманих працівників, які включаютьвитрати на виплату основної та додатко-вої заробітної плати, інші заохочувальні ікомпенсаційні виплати, у тому числі в на-туральній формі, і підлягають обкладеннюПДФО

2

Іноземні підприємства, розміщені в Укра-їні

3

Філії та інші відокремлені підрозділи, якісамостійно здійснюють розрахунки з опла-ти праці

4

Фізичні особи, які використовують працюнайманих працівників

5

Підприємства та організації громадськихорганізацій інвалідів, де кількість інвалідівстановить не менше 50% загальної чисель-ності працюючих і за умови, що фонд опла-ти паці таких інвалідів становить не менше25% суми загальних витрат на оплату праці

Звільнені від сплати внесків у части-ні витрат на оплату праці найманихпрацівників-інвалідів;1,6% фактичних витрат на оплату праці ін-ших найманих працівників, у тому числі внатуральній формі

6

Підприємства, установи й організаціїУТОГ та УТОС

Звільнені від сплати внесків

7

Наймані працівники, які працюють за тру-довими договорами.Не є платниками внесків:

працюючі пенсіонери та особи, у якихвиникло право на пенсію (відповіднодо чинного законодавства);

іноземці та особи, які тимчасово пра-цюють за наймом в Україні;

застраховані особи на період відпуст-ки по догляду за дитиною до досягнен-ня нею 3-річного віку (6-річного — напідставі медичного висновку)

0,6% суми оплати праці, що включає осно-вну та додаткову заробітну плату, інші за-охочувальні та компенсаційні виплати, втому числі в натуральній формі, і підлягаєобкладенню ПДФО

Продовження табл. 16.31

8

На добровільних засадах:

особи, що займаються підприємниць-кою, адвокатською, творчою та іншоюдіяльністю, пов'язаною з отриманнямдоходу безпосередньо від цієї діяль-ності, у тому числі члени творчих спі-лок і творчі працівники, що не є члена-ми творчих спілок;

фізичні особи, що виконують роботи(послуги) за цивільно-правовими уго-дами;

громадяни України, які працюють за їїмежами і не застраховані в іншій кра-їні, якщо інше не передбачене міжна-родними договорами, ратифікованимиВерховною Радою України

1,8% суми оподатковуваного доходу (при-бутку)

Внески до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві

1

Підприємства, установи, організації таінші юридичні особи незалежно від формивласності і виду діяльності

Об'єктом оподаткування є фактичні ви-трати на оплату праці найманих праців-ників, які включають витрати на виплатуосновної та додаткової заробітної плати,інші заохочувальні і компенсаційні випла-ти, в тому числі в натуральній формі, і під-лягають обкладенню ПДФО.Розмір страхового тарифу залежить відкласу професійного ризику виробництва,до якого віднесене підприємство

2

Іноземні підприємства, розміщені в Укра-їні

3

Філії та інші відокремлені підрозділи, якісамостійно здійснюють розрахунки з опла-ти праці

4

Фізичні особи, що використовують працюнайманих працівників

5

На добровільних засадах:

особи, що займаються підприємниць-кою, адвокатською, творчою та іншоюдіяльністю, пов'язаною з отриманнямдоходу безпосередньо від цієї діяль-ності;

фізичні особи, що виконують роботи(послуги) за цивільно-правовими уго-дами

Мінімальна заробітна плата