16.4. Внески до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування

Пенсійний фонд

Основним документом, який регулює основи та механізм функціонування систе-ми загальнообов'язкового державного пенсійного страхування є Закон України «Прозагальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. №1058-IV.Загальна структура пенсійної системи є трирівневою:

солідарна пенсійна система — перший рівень;

накопичувальна пенсійна система — другий рівень;

система недержавного пенсійного забезпечення — третій рівень.

Солідарна пенсійна система функціонує за участю Пенсійного фонду України.

Виплата пенсій та надання соціальних послуг здійснюється за рахунок коштів Пен-сійного фонду, які формуються за рахунок надходжень страхових внесків від працю-ючих осіб. Солідарна пенсійна система є обов'язковою.

Накопичувальна пенсійна система функціонує за участю накопичувального фон-ду та органів його управління. Накопичувальна пенсійна система є обов'язковою.

Накопичувальний Пенсійний фонд створюється як цільовий позабюджетнийфонд з метою акумулювання страхових внесків застрахованих осіб, які передбача-ється враховувати на накопичувальних пенсійних рахунках та інвестувати з метоюотримання інвестиційного доходу в інтересах застрахованих осіб. За допомогою дру-гого рівня планується збільшити розмір пенсійних виплат за рахунок інвестиційногодоходу. В накопичувальному фонді грошові кошти будуть використовуватися дляоплати договорів страхування довічних пенсій або одноразових виплат застрахова-ним особам при досягненні ними пенсійного віку.

Система недержавного пенсійного забезпечення функціонує за участю банків-ських установ, недержавних пенсійних фондів та органів їхнього управління, страхо-вих організацій. Система недержавного пенсійного забезпечення є добровільною.

Одним з основних джерел надходжень до Пенсійного фонду є страхові внески —грошові кошти відрахувань на соціальне страхування та збори — грошові кошти, якісплачуються на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Категорії платників та розміри страхових внесків наведено в табл. 16.30.

Таблиця 16.30

Механізм справляння внесків до Пенсійного фонду

з/п

Категорія платників

Розмір страхових внесків від об'єктаоподаткування

Нарахування внесків

1

Підприємства, установи та організації усіхформ власності, виду діяльності та госпо-дарювання (в т.ч. ті, що обрали особливийспосіб оподаткування, крім платників фік-сованого сільськогосподарського податку),а також інші роботодавці, які використову-ють працю найманих працівників і здій-снюють витрати на оплату їхньої праці

33,2% фактичних витрат на оплату праціпрацівників (у т.ч. в натуральній формі),винагород фізичним особам за виконанняробіт (послуг) за договорами цивільно-правового характеру, що підлягають об-кладенню ПДФО, а також допомоги узв'язку з тимчасовою непрацездатністю(об'єкт оподаткування);

Фізичні особи — СПД (у т.ч. ті, які обра-ли особливий порядок оподаткування) таінші особи, які використовують працю фі-зичних осіб на умовах трудового договоруабо за договорами цивільно-правового ха-рактеру

4% від об'єкта оподаткування дляпрацівників-інвалідів

2

Платники фіксованого сільськогоспо-дарського податку

26,96% від об'єкта оподаткування для всіхпрацівників (у т.ч. інвалідів)

Продовження табл. 16.30