16.5. Практичний блок

Контрольні запитання

Чим податки відрізняються від обов'язкових платежів?

Яким нормативним документом установлено перелік податків та обов'язкових платежівв Україні?

Дайте визначення прямих і непрямих податків. Які податки належать до прямих і не-прямих.

Як визначити оподатковуваний прибуток?

Що включається в валовий дохід для розрахунку оподатковуваного прибутку?

Як визначається ПДВ до сплати та в які терміни сплачується?

Що таке бюджетне відшкодування з ПДВ та як його отримати?

Назвіть об'єкти оподаткування ПДФО та ставки.

Які існують ставки акцизного збору?

Що є підакцизними товарами? Хто є платниками акцизного збору?

Назвіть види мита.

Порядок справляння страхових внесків до фонду соціального страхування на випадокбезробіття.

Порядок справляння страхових внесків до Пенсійного фонду.

Як розраховується податок з власників транспортних засобів?

Порядок справляння комунального податку.

За які види діяльності здійснюється плата за патентування деяких видів підприємниць-кої діяльності?

Назвіть особливості розрахунку плати за землі сільськогосподарського призначення.

Особливості розрахунку плати за землі, які містяться в населених пунктах.

Як визначаються відстрочені податкові активи або зобов'язання?

Як в програмі «1С:Бухгалтерія» ведеться облік валових доходів та витрат, а також фор-мується податковий кредит та зобов'язання з ПДВ?

Тести для самоконтролю

Податки — це:

а)         обов'язкові платежі юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від розміру до-ходів;

б)         обов'язкові платежі фізичних осіб до бюджетної системи залежно від вартості майна;

в)         обов'язкові платежі до бюджету відповідного рівня, здійснювані юридичними та фі-зичними особами в порядку і на умовах, що визначаються законами про оподатку-вання.

Об'єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом:

а)         зменшення суми валового доходу звітного періоду на суму валових витрат та сумуамортизаційних відрахувань;

б)         зменшення суми скоригованого валового доходу на суму будь-яких витрат платникаподатку та суму амортизаційних відрахувань;

в)         зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на суму будь-якихв