16.5. Практичний блок

Контрольні запитання

Чим податки відрізняються від обов'язкових платежів?

Яким нормативним документом установлено перелік податків та обов'язкових платежівв Україні?

Дайте визначення прямих і непрямих податків. Які податки належать до прямих і не-прямих.

Як визначити оподатковуваний прибуток?

Що включається в валовий дохід для розрахунку оподатковуваного прибутку?

Як визначається ПДВ до сплати та в які терміни сплачується?

Що таке бюджетне відшкодування з ПДВ та як його отримати?

Назвіть об'єкти оподаткування ПДФО та ставки.

Які існують ставки акцизного збору?

Що є підакцизними товарами? Хто є платниками акцизного збору?

Назвіть види мита.

Порядок справляння страхових внесків до фонду соціального страхування на випадокбезробіття.

Порядок справляння страхових внесків до Пенсійного фонду.

Як розраховується податок з власників транспортних засобів?

Порядок справляння комунального податку.

За які види діяльності здійснюється плата за патентування деяких видів підприємниць-кої діяльності?

Назвіть особливості розрахунку плати за землі сільськогосподарського призначення.

Особливості розрахунку плати за землі, які містяться в населених пунктах.

Як визначаються відстрочені податкові активи або зобов'язання?

Як в програмі «1С:Бухгалтерія» ведеться облік валових доходів та витрат, а також фор-мується податковий кредит та зобов'язання з ПДВ?

Тести для самоконтролю

Податки — це:

а)         обов'язкові платежі юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від розміру до-ходів;

б)         обов'язкові платежі фізичних осіб до бюджетної системи залежно від вартості майна;

в)         обов'язкові платежі до бюджету відповідного рівня, здійснювані юридичними та фі-зичними особами в порядку і на умовах, що визначаються законами про оподатку-вання.

Об'єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом:

а)         зменшення суми валового доходу звітного періоду на суму валових витрат та сумуамортизаційних відрахувань;

б)         зменшення суми скоригованого валового доходу на суму будь-яких витрат платникаподатку та суму амортизаційних відрахувань;

в)         зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на суму будь-якихвитрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здій-снюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які купуються (виготов-ляються) таким платником податку для їхнього подальшого використання у власнійгосподарській діяльності та на суму амортизаційних відрахувань;

г)         зменшення суми скоригованого доходу звітного періоду на суму валових витрат.

Прибуток підприємства за звітний період визначається як:

а)         виторг від реалізації продукції за винятком ПДВ і собівартості продукції:

б)         сума скоригованого валового доходу, зменшена на суму валових витрат та амортиза-ційних відрахувань:

в)         сума скоригованого валового доходу, зменшена на суму валових витрат:

г)         сума валового доходу, зменшена на суму валових витрат та амортизаційних відраху-вань.

До складу валових витрат включаються суми витрат, пов'язані з поліпшенням основнихфондів:

а)         повністю;

б)         у розмірі 5% сукупної балансової вартості груп основних фондів на початок звітногоперіоду;

в)         у розмірі 8% сукупної балансової вартості груп основних фондів на початок звітногоперіоду;

г)         у розмірі 10% сукупної балансової вартості груп основних фондів на початок звітногоперіоду.

Податок на додану вартість є:

а)         непрямим податком, який сплачується до державного бюджету на кінцевому етапівиробництва або споживання;

б)