16.5. Практичний блок

магниевый скраб beletage

Контрольні запитання

Чим податки відрізняються від обов'язкових платежів?

Яким нормативним документом установлено перелік податків та обов'язкових платежівв Україні?

Дайте визначення прямих і непрямих податків. Які податки належать до прямих і не-прямих.

Як визначити оподатковуваний прибуток?

Що включається в валовий дохід для розрахунку оподатковуваного прибутку?

Як визначається ПДВ до сплати та в які терміни сплачується?

Що таке бюджетне відшкодування з ПДВ та як його отримати?

Назвіть об'єкти оподаткування ПДФО та ставки.

Які існують ставки акцизного збору?

Що є підакцизними товарами? Хто є платниками акцизного збору?

Назвіть види мита.

Порядок справляння страхових внесків до фонду соціального страхування на випадокбезробіття.

Порядок справляння страхових внесків до Пенсійного фонду.

Як розраховується податок з власників транспортних засобів?

Порядок справляння комунального податку.

За які види діяльності здійснюється плата за патентування деяких видів підприємниць-кої діяльності?

Назвіть особливості розрахунку плати за землі сільськогосподарського призначення.

Особливості розрахунку плати за землі, які містяться в населених пунктах.

Як визначаються відстрочені податкові активи або зобов'язання?

Як в програмі «1С:Бухгалтерія» ведеться облік валових доходів та витрат, а також фор-мується податковий кредит та зобов'язання з ПДВ?

Тести для самоконтролю

Податки — це:

а)         обов'язкові платежі юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від розміру до-ходів;

б)         обов'язкові платежі фізичних осіб до бюджетної системи залежно від вартості майна;

в)         обов'язкові платежі до бюджету відповідного рівня, здійснювані юридичними та фі-зичними особами в порядку і на умовах, що визначаються законами про оподатку-вання.

Об'єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом:

а)         зменшення суми валового доходу звітного періоду на суму валових витрат та сумуамортизаційних відрахувань;

б)         зменшення суми скоригованого валового доходу на суму будь-яких витрат платникаподатку та суму амортизаційних відрахувань;

в)         зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на суму будь-якихвитрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здій-снюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які купуються (виготов-ляються) таким платником податку для їхнього подальшого використання у власнійгосподарській діяльності та на суму амортизаційних відрахувань;

г)         зменшення суми скоригованого доходу звітного періоду на суму валових витрат.

Прибуток підприємства за звітний період визначається як:

а)         виторг від реалізації продукції за винятком ПДВ і собівартості продукції:

б)         сума скоригованого валового доходу, зменшена на суму валових витрат та амортиза-ційних відрахувань:

в)         сума скоригованого валового доходу, зменшена на суму валових витрат:

г)         сума валового доходу, зменшена на суму валових витрат та амортизаційних відраху-вань.

До складу валових витрат включаються суми витрат, пов'язані з поліпшенням основнихфондів:

а)         повністю;

б)         у розмірі 5% сукупної балансової вартості груп основних фондів на початок звітногоперіоду;

в)         у розмірі 8% сукупної балансової вартості груп основних фондів на початок звітногоперіоду;

г)         у розмірі 10% сукупної балансової вартості груп основних фондів на початок звітногоперіоду.

Податок на додану вартість є:

а)         непрямим податком, який сплачується до державного бюджету на кінцевому етапівиробництва або споживання;

б)         непрямим податком, який сплачується до державного бюджету на кожному етапі про-сування товару від виробництва до споживача;

в)         непрямим податком, який сплачується до державного бюджету і є складовою части-ною прибутку підприємства;

г)         правильної відповіді немає.

Що є об'єктом оподаткування ПДВ операцій з поставки товарів (робіт, послуг):

а)         продаж товарів (робіт, послуг) на митній території України, в тому числі операції зоплати вартості об'єктів за договорами фінансової оренди (лізингу) та операцій з пе-редачі права власності на об'єкти схову постачальника;

б)         передача основних фондів як внеску до статутного фонду юридичної особи для фор-мування її цілісного майнового комплексу в обмін на корпоративні права при ввезеніна митну територію України;

в)         передача майна в заставу позикодавцеві (кредитору) згідно з договором позики тайого повернення заставодавцю після закінчення дії такого договору;

г)         ввезення на митну територію товарів для видавничої діяльності з виготовлення під-ручників.

Датою виникнення податкових зобов'язань з податку на додану вартість вважається:

а)         дата зарахування коштів від покупця на банківський рахунок платника податку;

б)         дата відвантаження товарів покупцеві, а для робіт (послуг) — дата оформлення до-кумента, що підтверджує факт виконання робіт;

в)         подія, що сталася раніше: або дата зарахування коштів від покупця на банківськийрахунок платника податку, або дата відвантаження товарів покупцеві з оформленнямвідповідного документа.

Єдиний митний тариф України — це:

а)         податок на товари та предмети, які перетинають митний кордон України;

б)         обов'язковий платіж за здійснення певних дій та видачу документів, маючих юридич-не значення, уповноваженими на те органами;

в)         систематизоване зведення ставок мита;

4) немає жодної правильної відповіді.

Які існують особливі види мита для захисту економічних інтересів України та україн-ських товаровиробників:

а)         преференційні, повні, пільгові;

б)         специфічні, адвалерні, комбіновані;

в)         компенсаційні, спеціальні, антидемпінгові;

г)         ввізні, вивізні, сезонні.

Акцизний збір — це:

а)         податок на високорентабельні та високомонопольні товари;

б)         специфічний акциз;

в)         непрямий податок;

г)         усі відповіді правильні.

Ставки акцизного збору встановлюються:

а)         у відсотках до обороту з продажу;

б)         у відсотках від ціни одиниці продукції;

в)         у твердих сумах з обороту продажу.

г)         за ставками у відсотках до обороту з продажу та в твердих сумах з одиниці реалізова-ного товару.

Податкова соціальна пільга:

а)         це сума витрат, понесених платником податку-резидентом у зв'язку придбаннямтоварів (робіт, послуг) у резидентів — фізичних осіб або юридичних осіб протягомзвітного року, на суму яких дозволяється зменшення суми його загального річногооподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року;

б)         дає право на пільгове оподаткування окремих видів доходів фізичних осіб;

в)         дає право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отрима-ного з джерел на території України від одного працедавця у вигляді заробітної плати;

г)         застосовується до всіх видів доходів фізичної особи, якщо сукупно розмір місячногооподатковуваного доходу не перевищує 510 грн.

До складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податкувключаються такі доходи:

а)         сума державної адресної допомоги;

б)         аліменти, що виплачуються платникові податку;

в)         дохід, отриманий платником податку від його працедавця як додаткове благо;

г)         допомога за вагітністю та пологами.

До складу загального місячного оподатковуваного доходу не включаються:

а)         вартість путівки, отриманої за рахунок підприємства;

б)         кошти або майно (немайнові активи), отримані платником податку як хабар;

в)         сума, сплачена працедавцем на користь закладів освіти в рахунок компенсації вар-тості підготовки платника податку — найманої особи за профілем діяльності такогопрацедавця;

г)         разова матеріальна допомога за сімейними обставинами.

Яку суму слід включити до оподатковуваного доходу, якщо підприємство надало своємупрацівникові туристську путівку вартістю 900 грн (у тому числі ПДВ — 150 грн):

а)         900 грн;

б)         750 грн;

в)         1034 грн;

г)         862 грн.

До доходу внаслідок дарування роботодавцем застосовуються ставки:

а)         5%;

б)         13% (15%);

в)         26% (30%);

г)         1%.

Закон про державне пенсійне соціальне страхування передбачав утримані страхові вне-ски сплачувати:

а)         до солідарної системи (платники — роботодавці);

б)         до Накопичувального фонду (платники — фізичні особи);

в)         до недержавних пенсійних фондів.

Ставка пенсійних внесків з продажу нерухомого майна:

а)         1,5%;

б)         1%;

в)         3%;

г)         6%.

До яких фондів державного соціального страхування здійснюються утримання із сумиоплати праці робітників, які не є у штаті підприємства за виконання разових робіт:

а)         фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;

б)         фонду державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працез-датності;

в)         фонду державного соціального страхування від нещасного випадку;

г)         немає правильної відповіді.

Для добровільно зареєстрованих осіб до Фонду соціального страхування з тимчасовоївтрати працездатності ставка дорівнює:

а)         2,9%;

б)         1,9%;

в)         0,7%;

г)         3,4%.

Строк дії патенту для здійснення торгової діяльності:

а)         1 рік;

б)         3 роки;

в)         5 років;

г)         3 місяці.

Плата за землю залежить:

а)         тільки від функціонального використання землі;

б)         тільки від місцезнаходження;

в)         від виду діяльності платника податку;

г)         усі відповіді правильні.

Об'єктом оподаткування податком з власників транспортних засобів є:

а)         усі транспортні засоби;

б)         тільки колісні транспортні засоби;

в)         тільки транспортні засоби з двигунами внутрішнього згорання;

г)         усі транспортні засоби, крім гусеничних тракторів та окремих автомобілів спеціаль-ного призначення.

Збір за забруднення навколишнього середовища стягується за:

а)         розміщення відходів;

б)         викиди забруднювальних речовин до атмосферного повітря стаціонарними та пере-сувними джерелами забруднення;

в)         викиди забруднювальних речовин безпосередньо до водних об'єктів;

г)         усі відповіді правильні.

Платниками комунального податку є:

а)         фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності;

б)         фізичні особи — наймані робітники;

в)         юридичні особи всіх форм власності;

г)         громадяни країни.

Практичні вправи для самостійної роботи

Вправа 1

Визначити суму податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету у 1 кварталі 2006року, якщо відомо, що:

валові доходи — 200 тис. грн;

валові витрати — 80 тис. грн;

амортизаційні відрахування — 40 тис. грн;

збитки минулого періоду — 20 тис. грн;

придбано торговий патент — 5 тис. грн.

Вправа 2

Визначити суму податку на прибуток у 3 кварталі 2004 р., якщо відомо, що:

валові доходи — 80 тис. грн;

валові витрати — 30 тис. грн;

балансова вартість ОФ гр. 1 на початок 2 кв. — 200 тис. грн;

балансова вартість ОФ гр. 2 на початок 2 кв. — 100 тис. грн;

балансова вартість ОФ гр. 3 на початок 2 кв. — 140 тис. грн;

у 2-му кварталі введено в експлуатацію верстат — 10 тис. грн;

ліквідований склад готової продукції (первісна вартість — 15 тис. грн, знос — 11,5 тис.грн);

проданий принтер — 1,5 тис. грн.Вправа 3.

Визначити суму ПДВ до сплати за такими господарськими операціями:

відвантажена без попередньої оплати готова продукція (у т.ч. ПДВ) — 6000 грн;

отриманий аванс від покупця — платника податків за загальною системою (у т.ч.ПДВ) — 2400 грн;

нарахований доход у вигляді відсотків за збереження коштів — 400 грн;

орендна плата легкового автомобіля (у т.ч. ПДВ) — 1200 грн;

собівартість реалізованої продукції — 4000 грн;

амортизація основних засобів — 1400 грн;

розрахунково-касове обслуговування банку — 40 грн;

придбано пальне у неплатника ПДВ без попередньої оплати — 2000 грн.

Вправа 4

Підприємство придбало 5 т цукру за ціною 2300 грн/т. За цей звітний період з цієї кіль-кості реалізовано 3,5 т за ціною 2900 грн за 1 т. Також передано неприбутковій організації 0,2 тцукру та списано 0,1 т з причини нестачі (винуватця не встановлено). Крім того, підприємствопридбало у платника ПДВ 400 л палива за ціною 1,90 грн, яке використане повністю в поточ-ному звітному періоді таким чином: для вантажного автомобіля — 300 л, для легкового автомо-біля — 100 л. Також до вантажного автомобіля придбано запчастини на суму 380 грн у неплат-ника ПДВ. За цей період було продано склад (первісна вартість — 5600 грн, знос — 3700 грн) заціною 1600 грн. Звичайна ціна на рівні договірної. Склад продано неплатнику ПДВ.

Визначте суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету. Усі суми наведено з урахуваннямПДВ.

Вправа 5

Робітникові нараховано заробітну плату в розмірі 800 грн, надано цільовуа допомогу відпрацедавця — 300 грн та нараховано допомогу з тимчасової непрацездатності — 240 грн. Визна-чте розмір соціальних внесків до фондів соціального страхування.

Вправа 6

Робітникові нараховано заробітну плату в розмірі 1900 грн, премію — 500 грн та виданобезоплатну путівку на лікування за рахунок коштів соціального страхування — 2300 грн. Ви-значте розмір соціальних внесків до фондів соціального страхування.

Вправа 7

Робітникові нараховано заробітну плату в розмірі 800 грн, надано цільову допомогу відпрацедавця — 300 грн та нараховано допомогу з тимчасової непрацездатності — 240 грн. Визна-чте розмір соціальних внесків до фондів оціального страхування.

Вправа 8

Промислове підприємство міститься в басейні річки Дніпро і в своїй діяльності викорис-товує водні ресурси загальнодержавного призначення із змішаного джерела. Ліміт води — 1300куб. м. За даними первинного обліку підприємство забрало 1500 куб. м, з них підземної води —600 куб. м, поверхневої — 900 куб. м. Ставки збору: з поверхневих вод — 4,79 грн, з підземнихвод — 4,54 грн.

Визначте суму збору, що підлягає сплаті до державного та місцевого бюджетів.

Вправа 9

У звітному кварталі викиди підприємства ставили:

водню хлористого — 1 т;

твердих речовин — 3 т;

Норматив збору за кожну тонну — 2 грн.

Підприємство має транспортні засоби. За звітний період використано пального:

бензину неетилового — 5 т;

дизельного палива — 15 т.

Норматив збору за викиди пального — 1,45 за 1 т.

Коригуючі коефіцієнти: К1=1,8 К2=1,25.

Визначте суму збору за забруднення навколишнього середовища.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Закон України під 16.07.1999 р. за № 996-XIV «Про бухгалтерський облік і фінансовузвітність в Україні».

Закон України від 06.07.1995 р. за № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторіврозрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг», зі змінами тадоповненнями.

Кодекс законів про працю України.

Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. за № 108/95, зі змінами та допов-неннями.

Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. за № 504/96-ВР.

Закон України «Про індексації грошових доходів населення», у редакції від 25.04.1997 р.за № 234/97-ВР.

Закон України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» від 26.06.1997 р.за № 400/97-ВР.

Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадокбезробіття» від 02.03.2000 р. за № 1533-III.

Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку зтимчасовою втратою працездатності та витратами, обумовленими народженням і похованням»від 18.01.2001 р. за № 2240-III.

Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасноговипадку на виробництві і професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»від 21.09.1999 р. за № 1105-XIV.

Закон України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку зпорушенням термінів їх виплати» від 19.10.2000 р. за № 2050-III.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансовоїзвітності», затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. за № 87.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затв. наказом Міністерствафінансів України від 31.03.1999 р. за № 87.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затв.наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. за № 87.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів», затв.наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. за № 87.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал», затв. на-казом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. за № 87.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затв. наказом Мініс-терства фінансів України від 27.04.2000 р. за № 92.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затв. наказомМіністерства фінансів України від 18.10.1999 р. за № 242.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затв. наказом Міністерствафінансів України від 20.10.1999 р. за № 246.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затв.наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 р. за № 237.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання», затв. наказом Мініс-терства фінансів України від 31.01. 2000 р. за № 20.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затв. наказомМіністерства фінансів України від 26.04.2000 р. за № 91.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда», затв. наказом Міністерствафінансів України під 28 07.2000 р. за № 181.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських опе-рацій підприємств і організацій, затв. наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р.за № 291, зі змінами та доповненнями.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталузобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій, затв. наказом Міністерствафінансів України від 30.11.1999 р. за № 291, зі змінами та доповненнями.

Порядок подання фінансової звітності, затв. постановою КМУ від 28.02.2000 р. за № 419.

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Кваліфікаційні харак-теристики професій працівників бухгалтерського обліку, затв. Міністерством праці та соціаль-ної політики 28.12.2001 р.

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затв. поста-новою Правління НБУ від 15.12.2004 р. за № 637.

Наказ Міністерства Статистики України від 15.02.1996 р. за № 51 «Про затвердженнятипових форм первинного обліку касових операцій».

Указ Президента України від 12.06.1995 р. за № 436 «Про застосування штрафних санк-цій за порушення норм регулювання обігу готівки» у редакції Указу Президента України від11.05.1999 р. за № 491/99.

Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній таіноземній валютах, затв. постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. за № 492.

Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затв. постано-вою Правління НБУ № 22 від 21.01.2004 р.

Положення про порядок емісії пластикових карток і здійсненні операцій по їхньому ви-користанню, затв. постановою НБУ від 24.09.1999 р. за № 479.

Положення про порядок уцінки й реалізації продукції, що залежалася, із групи товарівширокого вжитку та продукції виробничо-технічного призначення, затв. наказом Міністерстваекономіки, Міністерства фінансів України від 15.12.1999 р. за № 149/300.

Інструкція з інвентаризації основних коштів, нематеріальних активів, товарно-мате-ріальних цінностей, коштів і документів та розрахунків, затв. наказом Міністерства фінансівУкраїни від 11.08.1994 р. за № 69, зі змінами й доповненнями.

Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. за № 889TV.

Інструкція про порядок нарахування платником податку податкового кредиту щодо по-датку з доходів фізичних осіб, затв. наказом ДПАУ 22.09.2003 р. за № 442.

Інструкція зі статистики заробітної плати, затв. наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

Інструкція зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарствіУкраїни, затв. наказом Мінстату України від 07.07.1995 р. за № 171.

Порядок розрахунку середньої заробітної плати, затв. постановою КМУ від 08.02.1995 р.за № 100.

Порядок розрахунку середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат позагальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, затв. постановою КМУ під26.09.2001 р. за № 1266.

Наказ Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинногообліку по розрахунках з робітниками та службовцями по заробітній платі» від 22.05.1996 р. за№ 144.

Порядок сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування окремих видів гос-подарських операцій, затв. постановою КМУ від 03.11.1998 р. за № 1740.

Інструкція про порядок вирахування й сплати підприємствами, установами, організа-ціями й громадянами збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, атакож обліку їхнього надходження до Пенсійного фонду України, затв. постановою ПравлінняПенсійного фонду України від 03.06.1999 р. за № 4-6.

Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затв. НаказомМФУ від 13.03.1998 р. за № 59.

Постанова КМУ від 23.04.1999 р. за № 663 «Про норми відшкодування витрат на від-рядження в межах України та за кордон».

Методичні рекомендації із застосування облікових реєстрів бухгалтерського обліку,затв. наказом МФУ від 29.12.2000 р. за № 356.

Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт, затв.наказом Держбуду України від 7.05.2002 р. за № 81.

Методичні рекомендації з формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на тран-спорті, затв. наказом Міністерства транспорту України від 05.02.2001 р. за № 65.

Методичні рекомендації з формування складу витрат складу витрат і порядку їх плану-вання в торговельній діяльності, затв. наказом Міністерства економіки з питань європейськоїінтеграції України від 22.05.2002 р. за № 145.

Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промис-ловості, затв. наказом Держкомпромполітики України від 02.02.2001 р. за № 47.

Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спеціальності7.050106 «Облік і аудит». — 2-е вид., доп. і перероб. — Житомир: ЖІТІ, 2000. — 640 с.

Бутинець Ф. Ф. та ін. Бухгалтерський управлінський облік: Навч. посібник для студен-тів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». — Житомир: ЖІТІ, 2000. — 448 с.

Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. — 3-є вид.,перероб. і доп. — Житомир: ЖІТІ, 2001. — 672 с.

Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навч.-практ. посібник / За ред.С. Ф. Голова. — Дніпропетровськ, ТОВ «Баланс-Клуб», 2000. — 768 с.

Голов С. Ф. Управлінський бухгалтерський облік. — К.: Скарби, 1998. — 384 с.

Кондраков Н. П. Бухгалтерський облік: Навч. допомога. — 2-е вид., доп. І перероб. — М.:ИНФРА-М, 1998. — 584 с.

Організація бухгалтерського обліку: Навч. посібник для студентів вузів спеціальності7.050106 «Облік і аудит» / Ф. Ф. Бутинець, О. В.Олійник, М. М. Шигун, С. М. Шулепова. —2-е вид., доп. і перероб. — Житомир: ЖІТІ, 2001. — 576 с.

Савченко Е. Н. Касові операції для початківців. — 2-е вид., перероб. — Харків: Фактор,2000. — 102 с.

Солошенко Л. Облік запасів відповідно до П(С)БО. — Харків: Фактор, 2000. — 140 с.

Управлінський облік. Збірник завдань і вправ для студентів спеціальності 7.050106 «Об-лік і аудит» / Н. М. Малюга, І. А. Белоусова та ін. — Житомир: ЖІТІ, 2001. — 256 с.

ЗМІСТ

Передмова      3

Розділ 1. Концептуальні засади організації фінансового бухгалтерського обліку в Україні...4

Розділ 2. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів  11

Економічний зміст і характеристика необоротних матеріальних активів            12

Класифікація основних засобів та інших необоротних активів     15

Земельні ділянки        15

Капітальні витрати на поліпшення земель 16

Будівлі та споруди     16

Машини та обладнання        18

Транспортні засоби   19

Інструменти, прилади та інвентар  20

Бібліотечні фонди      21

Інвентарна тара         21

Предмети прокату     22

Види оцінок основних засобів та їх характеристика          23

Характеристика первинних документів та реєстрів для обліку основних засобів           25

Аналітичний облік основних засобів          26

Характеристика рахунків з обліку необоротних матеріальних активів     28

Облік надходження основних засобів на підприємство    30

Придбання основних засобів за грошові кошти та їхні еквіваленти         31

Придбання основних засобів шляхом обміну на інші основні засоби      35

Придбання основних засобів шляхом обміну на інші активи, роботи (послуги) ....40

Виготовлення основних засобів власними силами           41

Надходження основних засобів як внесок до статутного капіталу           42

Безоплатне одержання основних засобів   43

Облік внутрішнього переміщення і вибуття основних засобів      43

Продаж основних засобів за грошові кошти           43

Безоплатна передача основних засобів       44

Ліквідація основних засобів  45

Передача основних засобів до статутного капіталу іншого підприємства           48

Облік амортизації (зносу) необоротних матеріальних активів      50

Облік операцій переоцінки основних засобів         55

Облік операцій з поліпшення основних засобів     57

Інвентаризація основних засобів     61

Розкриття інформації про склад і рух необоротних активів у фінансовій звітності          62

Практичний блок      63

Контрольні запитання          63

Тести для самоконтролю      63

Практичні вправи для самостійної роботи 65

Розділ 3. Облік орендних операцій  67

Економічна сутність і визначення оренди  68

Класифікаційна характеристика видів оренди        69

Облік операцій оренди у орендаря  72

Облік оренди у орендодавця            76

Розкриття інформації про оренду у фінансових звітах        78

Практичний блок      81

Контрольні запитання          81

Тести для самоконтролю      81

Практичні вправи для самостійної роботи 83

Розділ 4. Облік нематеріальних активів       84

Визначення нематеріальних активів           85

Класифікація нематеріальних активів          85

Загальна характеристика рахунків обліку нематеріальних активів            87

Визнання й оцінювання нематеріальних активів   88

Первісна вартість нематеріальних активів  89

Капітальні інвестиції підприємства в нематеріальні активи         93

Облік надходження нематеріальних активів           93

Придбання нематеріальних активів шляхом обміну на інші види активів           94

Надходження нематеріальних активів у якості внеску до статутного капіталу    97

Створення нематеріальних активів власними силами підприємства      97

Безоплатне отримання         98

Амортизація нематеріальних активів          99

Облік вибуття нематеріальних активів        101

Переоцінювання нематеріальних активів   102

Документування операцій з обліку нематеріальних активів          104

Інвентаризація нематеріальних активів      106

Практичний блок      107

Контрольні запитання          107

Тести для самоконтролю      107

Практичні вправи для самостійної роботи 111

Розділ 5. Облік виробничих запасів 113

Загальні аспекти організації обліку запасів  114

Економічна сутність категорії «запаси», класифікація запасів та основнізавдання їх обліку       114

Визнання запасів для цілей бухгалтерського обліку           117

Характеристика бухгалтерських рахунків з обліку запасів 118

Документування операцій з руху виробничих запасів       120

Облік надходження запасів 121

Придбання запасів за плату  121

Виготовлення запасів власними силами    122

Внесення запасів до статутного капіталу підприємств      122

Безоплатне отримання запасів         122

Отримання запасів в результаті операцій обміну   122

Оцінювання запасів на дату балансу           124

Уцінювання запасів  124

Дооцінювання запасів          125

Облік вибуття запасів            125

Методи оцінювання вартості вибуття запасів        125

Відпуск запасів у виробництво        128

Продаж запасів          130

Обмін запасами         131

Обмін подібними активами 131

Обмін неподібними активами         133

Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП)         136

Особливості обліку товарів  138

Облік товарів за цінами придбання 139

Облік товарів за цінами продажу     140

Відображення вартості товарів у звітності  142

Інвентаризація запасів          143

Практичний блок      147

Контрольні запитання          147

Тести для самоконтролю      147

Практичні вправи для самостійної роботи 149

Розділ 6. Облік виробництва та реалізації готової продукції         151

Визначення готової продукції          152

Побудова обліку готової продукції   152

Оцінювання готової продукції         153

Система рахунків обліку готової продукції  154

Класифікація витрат за економічними елементами           156

Облік та документування виробничої собівартості готової продукції      162

Калькуляція собівартості готової продукції 166

Методи калькулювання собівартості готової продукції     169

Облік операцій відвантаження продукції    172

Інвентаризація готової продукції     174

Практичний блок      176

Контрольні запитання          176

Тести для самоконтролю      176

Практичні вправи для самостійної роботи 178

Розділ 7. Облік грошових коштів      180

Економічна сутність, поняття та характеристика грошових коштів          181

Організація первинного обліку операцій з готівкою          182

Фінансовий облік касових операцій            186

Організація безготівкових розрахунків        189

Види рахунків у банках, порядок їх відкриття та закриття 189

Форми безготівкових розрахунків    191

Синтетичний та аналітичний облік коштів на рахунках банків    197

Особливості обліку операцій на поточних рахунках в іноземній валюті 203

Облік інших коштів    213

Практичний блок      218

Контрольні запитання          218

Тести для самоконтролю      218

Практичні вправи для самостійної роботи 219

Розділ 8. Облік фінансових інвестицій        223

Поняття фінансових інвестицій, їхня класифікація 224

Визнання та оцінювання фінансових інвестицій   230

Облік довгострокових фінансових інвестицій        232

Облік фінансових інвестицій в асоційовані, дочірні підприємства та в спільнудіяльність         234

Облік фінансових інвестицій, які утримуються до їхнього погашення     241

Облік інших довгострокових інвестицій     247

Облік поточних фінансових інвестицій       249

Відображення фінансових інвестицій у фінансовій звітності        250

Практичний блок      252

Контрольні запитання          252

Тести для самоконтролю      252

Практичні вправи для самостійної роботи 254

Розділ 9. Облік дебіторської заборгованості            256

Визначення та економічна сутність дебіторської заборгованості  257

Міжнародний досвід організації обліку дебіторської заборгованості        260

Облік довгострокової дебіторської заборгованості 262

Синтетичний та аналітичний облік довгострокової дебіторської заборгованості           265

Синтетичний та аналітичний облік поточної дебіторської заборгованості         269

Облік короткострокових векселів отриманих         270

Облік дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги     272

Облік розрахунків з іншими дебіторами      274

Облік розрахунків за авансами виданими   274

Облік розрахунків з підзвітними особами   275

Облік розрахунків за нарахованими доходами       277

Облік розрахунків за претензіями    278

Облік розрахунків з відшкодування завданих збитків        280

9.6.6. Облік розрахунків за позиками членам кредитних спілок   281

9.6.7 Облік розрахунків з іншими дебіторами         282

Інвентаризація дебіторської заборгованості            283

Відображення дебіторської заборгованості у фінансовій звітності            285

Практичний блок      286

Контрольні запитання          286

Тести для самоконтролю      286

Практичні вправи для самостійної роботи 287

Розділ 10. Облік власного капіталу  289

Економічна сутність поняття «власний капітал» та його класифікація     290

Характеристика рахунків з обліку власного капіталу         292

Порядок формування, зміни та облік статутного капіталу 297

Порядок формування, обліку та використання пайового капіталу           306

Особливості формування, обліку та використання додаткового капіталу           309

Особливості формування, обліку та використання резервного капіталу 311

Особливості формування, обліку та використання нерозподіленого прибутку

(непокритих збитків) 313

Особливості нарахування та сплати дивідендів     315

Особливості формування, обліку та використання неоплаченого і вилученого капіталу.. 316

Практичний блок      318

Контрольні запитання          318

Тести для самоконтролю      318

Практичні вправи для самостійної роботи 320

Розділ 11. Облік довгострокових зобов'язань         322

Поняття, класифікація та оцінювання довгострокових зобов'язань          323

Облік довгострокових кредитів банку         325

Облік інших довгострокових фінансових зобов'язань        336

Облік інших довгострокових зобов'язань    347

Облік доходів майбутніх періодів     350

Практичний блок      351

Контрольні запитання          351

Тести для самоконтролю      351

Практичні вправи для самостійної роботи 352

Розділ 12. Облік короткострокових зобов'язань     355

Облік короткострокових кредитів банків    355

Облік кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги  357

Облік зобов'язань, забезпечених короткостроковими векселями виданими       360

Облік поточних зобов'язань за розрахунками з учасниками         361

Облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями      362

Облік інших поточних зобов'язань  363

Практичний блок      364

Контрольні запитання          364

Тести для самоконтролю      365

Практичні вправи для самостійної роботи 367

Розділ 13. Облік розрахунків з оплати праці           369

Механізм регулювання, форми та системи оплати праці  370

Організаційно-правові аспекти трудових взаємовідносин           375

Облік особового складу працівників           377

Облік використання робочого часу та виробітку   378

Порядок нарахування заробітної плати       380

Характеристика основних видів утримань із заробітної плати     397

Характеристика та порядок визначення відрахувань на соціальні заходи           401

Зведений облік розрахунків з оплати праці            404

Порядок виплати заробітної плати  410

Особливості обліку виплати заробітної плати в натуральній формі         414

Порядок визначення компенсації працівникам втрати частини заробітної плати узв'язку з порушенням термінів її виплати     415

Порядок проведення індексації грошових доходів працівників    417

Практичний блок      420

Контрольні запитання          420

Тести для самоконтролю      420

Практичні вправи для самостійної роботи 422

Розділ 14. Облік доходів і фінансових результатів  426

Економічна сутність доходів і фінансових результатів       427

Визнання, оцінювання і класифікація доходів та фінансових результатів            427

Облік доходів від звичайної діяльності        430

Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)       430

Облік інших операційних доходів    433

Облік фінансових доходів     436

Облік інших доходів  438

Облік доходів від надзвичайних подій        440

Облік фінансових результатів           441

Облік фінансових результатів звичайної діяльності           441

Облік фінансових результатів від надзвичайних подій      446

Облік використання прибутку         446

Практичний блок      448

Контрольні запитання          448

Тести для самоконтролю      449

Практичні вправи для самостійної роботи 451

Розділ 15. Облік витрат діяльності   456

Економічна сутність та класифікація витрат           457

Облік собівартості реалізованої продукції   459

Облік операційних витрат    460

Облік адміністративних витрат        460

Облік витрат на збут 462

Облік інших витрат операційної діяльності 464

Облік фінансових витрат      467

Облік втрат від участі в капіталі       469

Облік інших витрат   470

Облік витрат від надзвичайних подій         471

Практичний блок      473

Контрольні питання 473

Тести для самоконтролю      475

Практичні вправи для самостійної роботи 476

Розділ 16. Облік розрахунків з бюджетом та органами соціального страхування           481

Загальна характеристика податків, зборів та інших обов'язкових платежів         484

Загальнодержавні податки та обов'язкові платежі 487

Місцеві податки і збори        511

Внески до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування            515

Практичний блок      522

Контрольні запитання          522

Тести для самоконтролю      522

Практичні вправи для самостійної роботи 526

Список рекомендованої літератури 528