НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

магниевый скраб beletage

Наталя Ігорівна ВЕРХОГЛЯДОВАВарвара Петрівна ШИЛОСвітлана Борисівна ІЛЬІНАВалентина Іванівна КИСЛА

БУХГАЛТЕРСЬКИЙФІНАНСОВИЙОБЛІК:ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК

Оригінал-макет підготовленоТОВ «Центр учбової літератури»

Підписано до друку 17.12.2009. Формат 70x100/16.Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.Умовн. друк. арк. 30,15.Наклад 800 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури»вул. Електриків, 23м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-638-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)e-mail: office@uabook.comсайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006

[1] Визначається як добуток залишку зобов'язання з оренди на попередню дату платежу та орендної ставки відсотка за період (24% : 2 = 12%).

[2] Визначається як різниця між сумою орендного платежу та сумою фінансових витрат.