2.2.3. Будівлі та споруди : Бухгалтерський фінансовий облік. Теорія та практика : B-ko.com : Книги для студентів

2.2.3. Будівлі та споруди

До будівель належать архітектурно-будівельні об'єкти, призначенням яких єстворення умов (захист від атмосферних явищ) для праці, проживання, обслугову-вання населення і зберігання матеріальних цінностей.

Інвентарним об'єктом за вказаною групою є кожний окремий будинок, який маєу якості конструктивних основних частин стіни і дах. Якщо будинки стоять разом тамають спільну стіну, але кожний із них являє собою самостійне конструктивне ціле,вони вважаються окремими інвентарними об'єктами.

Надвірні забудови, огорожа та інші надвірні споруди, які обслуговують будинок,обліковуються як один інвентарний об'єкт. Якщо ці забудови і споруди обслуговуютьдві і більше будівлі, вони вважаються самостійними інвентарними об'єктами і нале-жать, відповідно, до групи «будинки» або «споруди».

Зовнішні прибудови до будівлі, які мають самостійне господарське призначення,а також капітальні надвірні будівлі у вигляді складів, гаражів, є самостійними інвен-тарними об'єктами.

До складу будинку зараховуються всі комунікації всередині будинку, необхіднідля його експлуатації. До них належать:

система опалення всередині будинку;

внутрішня мережа водопроводів, газопроводів і каналізації з усіма прибудо-вами;

внутрішня мережа силової та освітлювальної електропроводки з усією освіт-лювальною арматурою;

внутрішні телефонні і сигналізаційні мережі, вентиляційні пристрої, ліфти.

До групи «споруди» належать інженерно-будівельні об'єкти, призначенням яких

є створення умов, необхідних для здійснення процесу виробництва або забезпеченнядосягнення невиробничих цілей шляхом виконання тих чи інших технічних функцій,що не пов'язані зі зміною предмета праці.

Принцип розмежування будівель і споруд досить умовний і ніде нормативно невизначений. У юридичній практиці використовується «принцип прив'язки до землі».Якщо об'єкт, що має в якості конструктивних основних частин стіни і дах, не можнаперемістити, не зруйнувавши його, то він належить до класу «будівлі». Якщо ж йогоперемістити дуже складно, але можливо, то він є «спорудою». Наприклад, гаражі мо-жуть бути і будівлею і спорудою, залежно від матеріалу їх виготовлення (будівни-цтва). Цегляні гаражі є будівлями, а металеві — спорудами.

Інвентарним об'єктом за цією групою вважається кожна окрема споруда з усі-ма прибудовами, що становлять з нею одне ціле, наприклад: резервуар (включаючифундамент, арматуру, гарнітуру, пристрій підігріву); щогла прожекторна (включа-ючи фундамент, опору, мережу електропроводки з усією освітлювальною армату-рою); дорога, естакада; канатна дорога; тунель; міст; ангари, модулі; гаражі; кіоскиі т.п.

Спорудами вважаються також передавальні пристрої, до яких відносяться: при-строї для передачі електричної, теплової і механічної енергії, рідких або газоподібнихречовин від об'єкта до об'єкта.

Передавальними пристроями є:

лінії електропередачі;

лінії зв'язку (сигналізації, телевізійні, радіо, телеграфні, телефонні, кабельно-го телебачення, кабельного Інтернету та ін.);

трансмісії і трубопроводи з усіма проміжними пристроями, необхідними длятрансформації (перетворення) і передачі енергії, переміщення трубопровода-ми рідких і газоподібних речовин.

Інвентарним об'єктом по електричних лініях вважається лінія від розподільногопристрою електростанції (підстанції) або від клем генераторів до розподільних під-станцій і від підстанцій до фідерних та інших службових приміщень.

Самостійними інвентарними об'єктами вважаються трубопроводи, що не є час-тиною якої-небудь машини, будинку або споруди, але які мають самостійне призна-чення. Так, теплофікаційний трубопровід від бойлера до будинку споживача має са-мостійне значення, а вхідний трубопровід і трубопровід системи опалення входитьдо складу будинку.

Необхідність окремого обліку структурних компонентів будинків зумовлена тим,що при перебудові, поліпшенні або переобладнанні будинків і приміщень їхні різнічастини мають різний термін корисного використання (експлуатації).

Окремими структурними компонентами на субрахунку 103 вважаються: елек-тропроводка; лінії зв'язку, в тому числі комп'ютерні; трубопроводи і трубопровіднаарматура — вентилі, крани, засувки; зовнішні і внутрішні двері; віконні рами (склопа-кети); покрівля. На субрахунку 103 перебувають також житлові будинки, але в томувипадку, якщо їх визнано активами.

Підприємство самостійно визначає класифікаційний принцип внутрішнього об-ліку. Доцільною є класифікація будинків і споруд за рахунками, на які відноситься їхамортизація (23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністратив-ні витрати», 93 «Витрати за збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності»), з подаль-шою деталізацією за характером об'єктів. Ця класифікація відповідає Інструкції провикористання Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань ігосподарських операцій підприємств і організацій України, затвердженій наказом Мі-ністерством фінансів України від 30.11.1999 року за № 291 (далі Інструкція № 291):

Будівлі.

Склади.

Будівлі адміністративні.

Будівлі соціально-культурного призначення.

Будинки житлові.

Споруди.

Передавальні пристрої.

Надвірні будівлі.

Структурні компоненти будинків.

Детальніший облік підприємство веде самостійно, виходячи з принципу вироб-ничого ув'язування. Аналітичний облік будинків ведеться за кожною будівлею.