Тема 6. Прогнозування можливих конфліктів.

магниевый скраб beletage

Ділова гра «Скарга» (практичне заняття)

Мета: Розвиток у слухачів уміння вибирати модель поведінки на основі аналізу ситуації і одержаних знань про доцільність ви­бору моделі поведінки.

Хід заняття.

1. Ознайомлення учасників заняття з ігровою ситуацією.

Ігрова ситуація: Керівник компанії «Фармація» одержав ска­ргу від одного із співробітників.

Керівник призначає робочу групу для вивчення скарги і від­працювання пропозицій для прийняття рішення. Склад робочої групи: менеджер по кадрах — керівник групи; юрист; спеціаліст із зв'язків з громадськістю.

Порядок проведення гри.

1. Навчальна група розбивається на 3 команди.

Перша команда — керівник компанії, бухгалтер.

Друга команда — робоча група по вивченню скарги (мене­джер, юрист, спеціаліст із зв'язків з громадськістю).

Третя команда — експерти (3—5 осіб).

Склад команд визначається з урахуванням побажань учасни­ків (хто в якій команді буде працювати).

2.Усім командам видається зміст скарги у письмовому вигля­ді і завдання.

Перша команда готується заслухати пропозиції другої коман­ди для прийняття рішення. Друга команда готує пропозиції для прийняття рішення (пропонує різні моделі поведінки керівника щодо особи, яка подала скаргу). Третя команда готується до оці­нки змісту роботи першої і другої команди.

3.Заслуховування результатів роботи усіх трьох команд, при­йняття конкретного рішення і оцінка змісту їх роботи.

Ігровий сценарій. Керівник компанії відкриває засідання, по­відомляє тему і надає слово старшому робочої групи, яка вивчала обставини скарги (друга команда). Після доповіді керівника дру­гої команди представники першої команди задають запитання членам робочої групи, виясняючи окремі деталі. Після відповідей на запитання слово надається керівнику, бухгалтеру, юристу, спеціалісту із зв'язків з громадськістю. На основі усіх виступів керівник (з першої команди) приймає рішення і оголошує його.

Оцінка змісту роботи. Після прийняття рішення члени експе­ртної групи виступають з оцінкою роботи кожного члена першої і другої команди. В ході оцінки може бути дискусія. Експерти встановлюють рівень адекватності вибраних моделей поведінки кожним з учасників гри, які призвели до прийняття такого рі­шення, наскільки таке рішення можна вважати об'єктивним, юридично грамотним, соціально справедливим.

4. Проведення підсумків викладачем-психологом.

Викладача-психолог, який проводить заняття за означеною про­грамою, аналізує результативність роботи учасників, виясняє цін­ність занять для кожного з них, дає відповідні рекомендації щодо успішного використання набутих знань у їх професійній діяльності, ділових стосунках для забезпечення максимально сприятливих со­ціально-психологічних умов в організації, де вони працюють.

Заняття за програмою «Попередження і розв'язання конфлік­тів в організації» проводяться з психологом протягом трьох міся­ців по два заняття в місяць.

Апробація запропонованої програми довела, що впровадження спеціальної програми, спрямованої на попередження і розв'язан­ня конфліктів в організації, сприяє формуванню демократичного стилю керівництва та вибору співпраці як основного стилю пове­дінки в колективі.