НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

магниевый скраб beletage

»»

В. И. Бочелюк В. В. Зарицька

ПСИХОЛОПЯ

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів - БА.Сладкевич Друкується в авторській редкації Дизайн обкладинки - Б.В. Борисов

Підписано до друку 09.02.2007. Формат 60x84 1/16. Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC. Умовн. друк. арк. 18.

Видавництво "Центр учбової літератури" вул. Електриків, 23 м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63 8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: ebooktime.net сайт: WWW.EBOOKTIME.NET Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006