2. Про професійну компетентність й відносини з іншими професіоналами.

магниевый скраб beletage

2.1. Права й обов'язки професійного психолога ґрунтуються на принципі професійної незалежності й автономії незалежно від службового становища в певній організації й від професіоналів більш високого рангу та адміністрації.

2.2.Професійний статус психолога базується на його здатнос­ті і кваліфікації, необхідних для виконання його обов'язків. Пси­холог повинен бути професійно підготовленим і мати спеціаліза­цію в застосуванні методів, інструментарію й процедур, застосо­вуваних у даній галузі. Частиною його роботи є постійна підтри­мка на сучасному рівні своїх професійних знань і вмінь.

2.3. Психолог не повинен застосовувати методи й процедури, які не пройшли достатньої апробації в рамках сучасних наукових знань, без упередження стосовно існуючої розмаїтості теорій і шкіл.

2.4. Всі психологічні дані, як результат обстеження, так і ві­домості про втручання й лікування, повинні бути доступні тільки для професійних психологів, у чиї обов'язки входить нерозголо- шення їх серед інших осіб. Психологи повинні вживати заходів для відповідного зберігання документації.

2.5. Коли інтереси психологічного обстеження або втручання вимагають тісного співробітництва із професіоналами з інших обла­стей знань, психологи повинні забезпечувати відповідну взаємодію так, щоб вона була спрямована на благо психолога і його клієнта.

2.6. Психологічні методи не повинні змішуватися — як у за­стосуванні, так і в їхньому поданні громадськості — з методами, далекими науковим основам психології.

2.7. Не відмовляючись від наукової критики там, де вона не­обхідна, психологи не повинні дискредитувати колег або пред­ставників інших професій, які використовують ті самі або інші наукові методи, і повинні проявляти повагу до тих шкіл і напря­мків, які науково й професійно компетентні.

2.8.Робота психолога базується на праві й обов'язку проявля­ти повагу (і користуватися такою) до інших професіоналів, особ­ливо в галузях, які близько стикаються у своїй діяльності із пси­хологією.