3.3. Діагностика рівня здоров'я за прямими показниками

магниевый скраб beletage

Цей тип моделі має два різновиди - діагностика за визначеннямбіологічного віку або за резервами біоенергетики.

Діагностика рівня здоров'я за визначенням біологічного віку,

тобто за швидкістю старіння організму.

Специфіку старіння визначають або за співпаданням біологічноговіку з календарним, або за його руйнівною силою.

Абсолютною мірою життєдіяльності організму (кількості здо-ров'я) є тривалість життя. Біологічний вік (БВ) визначають за різнимитестами:

розрахунком дійсного значення БВ із використанням клініко-фізіологічних показників;

розрахунком необхідного значення БВ за календарним віком;

за співвідношенням дійсного та календарного віку.

Отримані результати є відносними, тому що також потрібно зна-ти середню величину ступеня старіння в певному календарному віцідля конкретної популяції. Ґрунтуючись на цих результатах, можнаподілити осіб одного календарного віку (КВ) на групи, залежно відступеня "вікового руйнування" та за "запасом здоров'я".

рівень  від -15 до -9 років

рівень  від -8,9 до -3 років

рівень  від -2,9 до +2,9 років

рівень  від +3 до +8,9 років

рівень  від +9 до +15 років

І рівень відповідає дуже повільному, а V різко прискореному ста-рінню, ІІІ рівень свідчить про відповідність біологічного віку людиниїї календарному віку.

Розроблено чотири варіанти методик із визначення біологічноговіку. Два варіанти дуже складні, в них використовується сучасна апа-ратура. Третій варіант спирається на загальнодоступні показники тавимір життєвої ємності легень, а в четвертому варіанті не потрібніспеціальні дослідження. Для визначення біологічного віку за четвер-тим варіантом запропонована така формула:

Для чоловіків: БВ=27,0+0,22-АДс-0,15-3Де(с)+0,72-С03-0,15-СБ

Для жінок: БВ= 1,46+0,42-АДп+0,25-МТ+0,70-С03-0,14-СБ

Мт - маса тіла, кг;

С03 - самооцінка здоров'я за питаннями, бали;

СБ - статичне балансування із закритими очима на лівій нозі безвзуття, с.

За допомогою наведених формул вираховують біологічний вік, ащоб визначити, наскільки він відповідає календарному, слід зіставитиїх індивідуальні величини. Величина належного БВ (НБВ) визнача-ється за формулами:

НБВ = 0,629КВ+18,6 - для чоловіків;

НБВ = 0,581КВ+17,3 - для жінок.