4.3. Набуті у процесі життя особливості психіки. : Валеологія : B-ko.com : Книги для студентів

4.3. Набуті у процесі життя особливості психіки.

Вчення про стрес, загальний адаптаційний синдром

Крім спадкових факторів, на стан психічного здоров'я впливаютьі ті, які діяли протягом життя людини. Наприклад, це психічний стрес,який пов'язаний з емоційними та інтелектуальними перевантаження-ми або психологічними травмами, що часто поєднуються зі стресом.

Стрес (напруга) - стан напруги у системі, на яку діють подразники,сила яких перевищує адаптаційні можливості. Цей термін запропонувавГ. Сельє, який створив наукову концепцію цього стану. При дії стресо-рів на психіку виникає психічний або психоемоційний стрес. Дослі-джуючи тварин, Сельє встановив, що при дії на організм різних пошко-джувальних, тобто надмірних за силою або тривалістю дії факторів(інтоксикації, інфекції тощо) виникає однакова неспецифічна захисно-пристосувальна реакція, названу загальним адаптаційним синдромом.

Стан організму, в якому виник загальний адаптаційний синдром,Сельє назвав стресом.

При стресі рефлекторно починають діяти складні нервові і гумо-ральні механізми. Кора мозку надсилає імпульси до ретикулярної фо-рмації та гіпоталамуса, збуджується симпатичний відділ нервової сис-теми, а мозковий шар наднирників секретує у кров катехоламіни. Підїх впливом у гіпоталамусі збільшується утворення кортиколіберину,який стимулює секрецію адренокортикотропного гормону, а він, усвою чергу, забезпечує утворення та вихід глюкокортикоїдів із кірко-вого шару наднирників. Ці гормони підвищують резистентність орга-нізму щодо будь-яких стрес-факторів (проявляються стадії тривоги,резистентності, виснаження).

Метою, результатом психічної перебудови є сприйняття новоїконцепції життя відповідно до нових умов. Після осмислення події,зміни поглядів в ім'я життя у майбутньому, тобто після перерозподілупсихічного матеріалу, стрес зникає.

Після сприйняття нових умов життя мають місце такі стадії пси-хічного стресу:

Ігнорування психотравмуючого фактора, спроба вийти із ситу-ації з мінімальними витратами енергії. Цей тип реагування властивийусім людям, але домінуючим є для дітей та інфантильних, демонстра-тивних (істероїдних) осіб, яким не властиві глибокі психологічні пе-реживання.

Збудження. Характеризується хаотичним проявом активності,спрямованої на ліквідацію психотравмуючої ситуації. Як домінантна,ця форма реагування властива активним людям. Вона завжди супро-воджується регресією віку, поворотом до дитячих форм психічнихпроявів. Такі люди сприймають лише мову дитини (потрібен сенсор-ний контакт) та емоції.

Стадія депресивного стану. Депресія пов'язана з витратою ене-ргії, тому за своєю суттю є реактивною. При цьому має місце інтенси-вна психічна робота з усвідомлення того, що трапилось, пошук шля-хів виходу із ситуації, що склалася. Така форма реагування єдомінантною у людей меланхолічного складу, допомогти їм можнаспівчуттям, розумінням та енергетичним резонансом.

Стадія концентуалізації. Прийняття рішення, нової концепціїподальшої роботи, сприйняття життя. Кращими концентуалізаторамиє люди філософського складу.

Вищезазначена динаміка адаптаційної перебудови особливо ви-разно проявляється при гострих психічних стресах, психологічнихтравмах. При сумації не дуже сильних психічних перенавантажень цядинаміка є менш яскравою. Якщо ситуація затягується, то виникаєхронічний психічний стрес, який проявляється ознаками неврозу -емоційною нестійкістю, поганим самопочуттям, фрустрацією, роздра-тованістю, появою вегетативних розладів.

Невроз - це форма психічної адаптації (із проявом ознак дезадап-тації) акцентуйованої людини. Форма неврозу не змінюється протягомусього життя. Він виникає в разі порушення важливих для конкретноїлюдини відносин між нею та оточуючими, є спробою розв'язання про-блеми тими шляхами, які використовувались у дитинстві.

Розрізняють три основні форми неврозу - неврастенія, істерія,невроз нав'язливих станів.

Неврастенія проявляється у психічному виснаженні, негативно-му емоційному фоні, вразливості, плачі, надмірно виразній реакції па-сивного захисту. При цій формі характерно відчуття безперспектив-ності в умовах надвідповідальності.

Істерія характерна для інфантильних, істероїдних людей зі слаб-кою психічною адаптацією. Її прояви "уявна смерть" або завмираннята "стрімка буря", інколи виникають функціональні паралічі та паре-зи, розлади мови, втрата відчуття болю тощо.

Невроз нав'язливих станів з'являється у астеніків, меланхолі-ків. Характеризується фобіями, підвищеною тривожністю, яка при-зводить до повторення окремих дій (для впевненості), вегетативнихрозладів.