4.3. Набуті у процесі життя особливості психіки.

магниевый скраб beletage

Вчення про стрес, загальний адаптаційний синдром

Крім спадкових факторів, на стан психічного здоров'я впливаютьі ті, які діяли протягом життя людини. Наприклад, це психічний стрес,який пов'язаний з емоційними та інтелектуальними перевантаження-ми або психологічними травмами, що часто поєднуються зі стресом.

Стрес (напруга) - стан напруги у системі, на яку діють подразники,сила яких перевищує адаптаційні можливості. Цей термін запропонувавГ. Сельє, який створив наукову концепцію цього стану. При дії стресо-рів на психіку виникає психічний або психоемоційний стрес. Дослі-джуючи тварин, Сельє встановив, що при дії на організм різних пошко-джувальних, тобто надмірних за силою або тривалістю дії факторів(інтоксикації, інфекції тощо) виникає однакова неспецифічна захисно-пристосувальна реакція, названу загальним адаптаційним синдромом.

Стан організму, в якому виник загальний адаптаційний синдром,Сельє назвав стресом.

При стресі рефлекторно починають діяти складні нервові і гумо-ральні механізми. Кора мозку надсилає імпульси до ретикулярної фо-рмації та гіпоталамуса, збуджується симпатичний відділ нервової сис-теми, а мозковий шар наднирників секретує у кров катехоламіни. Підїх впливом у гіпоталамусі збільшується утворення кортиколіберину,який стимулює секрецію адренокортикотропного гормону, а він, усвою чергу, забезпечує утворення та вихід глюкокортикоїдів із кірко-вого шару наднирників. Ці гормони підвищують резистентність орга-нізму щодо будь-яких стрес-факторів (проявляються стадії тривоги,резистентності, виснаження).

Метою, результатом психічної перебудови є сприйняття новоїконцепції життя відповідно до нових умов. Після осмислення події,зміни поглядів в ім'я життя у майбутньому, тобто після перерозподілупсихічного матеріалу, стрес зникає.

Після сприйняття нових умов життя мають місце такі стадії пси-хічного стресу:

Ігнорування психотравмуючого фактора, спроба вийти із ситу-ації з мінімальними витратами енергії. Цей тип реагування властивийусім людям, але домінуючим є для дітей та інфантильних, демонстра-тивних (істероїдних) осіб, яким не властиві глибокі психологічні пе-реживання.

Збудження. Характеризується хаотичним проявом активності,спрямованої на ліквідацію психотравмуючої ситуації. Як домінантна,ця форма реагування властива активним людям. Вона завжди супро-воджується регресією віку, поворотом до дитячих форм психічнихпроявів. Такі люди сприймають лише мову дитини (потрібен сенсор-ний контакт) та емоції.

Стадія депресивного стану. Депресія пов'язана з витратою ене-ргії, тому за своєю суттю є реактивною. При цьому має місце інтенси-вна психічна робота з усвідомлення того, що трапилось, пошук шля-хів виходу із ситуації, що склалася. Така форма реагування єдомінантною у людей меланхолічного складу, допомогти їм можнаспівчуттям, розумінням та енергетичним резонансом.

Стадія концентуалізації. Прийняття рішення, нової концепціїподальшої роботи, сприйняття життя. Кращими концентуалізаторамиє люди філософського складу.

Вищезазначена динаміка адаптаційної перебудови особливо ви-разно проявляється при гострих психічних стресах, психологічнихтравмах. При сумації не дуже сильних психічних перенавантажень цядинаміка є менш яскравою. Якщо ситуація затягується, то виникаєхронічний психічний стрес, який проявляється ознаками неврозу -емоційною нестійкістю, поганим самопочуттям, фрустрацією, роздра-тованістю, появою вегетативних розладів.

Невроз - це форма психічної адаптації (із проявом ознак дезадап-тації) акцентуйованої людини. Форма неврозу не змінюється протягомусього життя. Він виникає в разі порушення важливих для конкретноїлюдини відносин між нею та оточуючими, є спробою розв'язання про-блеми тими шляхами, які використовувались у дитинстві.

Розрізняють три основні форми неврозу - неврастенія, істерія,невроз нав'язливих станів.

Неврастенія проявляється у психічному виснаженні, негативно-му емоційному фоні, вразливості, плачі, надмірно виразній реакції па-сивного захисту. При цій формі характерно відчуття безперспектив-ності в умовах надвідповідальності.

Істерія характерна для інфантильних, істероїдних людей зі слаб-кою психічною адаптацією. Її прояви "уявна смерть" або завмираннята "стрімка буря", інколи виникають функціональні паралічі та паре-зи, розлади мови, втрата відчуття болю тощо.

Невроз нав'язливих станів з'являється у астеніків, меланхолі-ків. Характеризується фобіями, підвищеною тривожністю, яка при-зводить до повторення окремих дій (для впевненості), вегетативнихрозладів.